Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Olsztyn, 29 stycznia 2008 r. Koncesja i fundusze UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Olsztyn, 29 stycznia 2008 r. Koncesja i fundusze UE."— Zapis prezentacji:

1 1 System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Olsztyn, 29 stycznia 2008 r. Koncesja i fundusze UE – Jak łączyć ? ANALIZA KORZYŚCI FINANSOWYCH I ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ KONCESJONARJUSZA Warszawa, 4 listopada 2009r. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O. Ryszard Strzelecki, Marcin Zembrzuski

2 2 Plan Prezentacji Dlaczego warto o tym mówić !!!? Analiza ryzyka i jego podział Zakres wymaganych analiz finansowych Analiza wariantów instytucjonalnych Korzyści i zagrożenia dla beneficjenta projektu współfinansowanego z POIiŚ realizowanego z udziałem Koncesjonariusza SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

3 3 Dlaczego warto o tym mówić !!!? SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

4 4 Gminy biorące udział w przedsięwzięciu na tle woj. warmińsko-mazurskiego 40 gmin Liczba mieszkańców wg GUS - 554 tys. Prognozowana liczba turystów – ponad 700 tys. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

5 5

6 6 ZUOK w Olsztynie ZUOK w Olsztynie będzie zlokalizowany na terenie 2 oddziałów: Na terenie Oddziału nr 1 ZUOK (teren wskazany w pzp) zlokalizowana będzie nowo wybudowana: instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem energii – 120 000 Mg/rok instalacja do waloryzacji żużli wraz z placem dojrzewania żużli, kompostowania odpadów zielonych - 4000 Mg/rok instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych – 1300 Mg/rok instalacja do kruszenia gruzu oraz plac magazynowania odpadów gruzu – 15 000 Mg/rok magazyn odpadów niebezpiecznych – 4000 Mg/rok Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów Oddział nr 2 ZUOK - teren należący do ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie (obecnie stacja przeładunkowa oraz instalacja do sortowania odpadów frakcji suchej pochodzącej z selektywnego zbierania odpadów przy ul. Lubelskiej) SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

7 7 Lp.WyszczególnienieRazem Struktura I Razem płatności dla Projektu521 603100% 1 Dotacja (metoda luki finans)289 49055,5% 2 Wkład beneficjenta 232 113 44,5% Plan finansowania Projektu [tys PLN] Lp.WyszczególnienieRazem Struktura I Razem płatności dla Projektu521 603100% 1 Dozwolona pomoc publiczna178 54534,2% 2 Wkład beneficjenta343 05865,8% SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

8 8 Dylematy Beneficjenta Ograniczone zasoby fiansowe JST (limitowane ustawowo) Ograniczona zdolność kredytowa (brak zabezpieczeń) Inne potrzeby inwestycyjne JST Brak szczegółowej wiedzy technologicznej Brak standardów i praktyk w zarządzaniu tego typu infrastrukturą Niechęć do podejmowania ryzyka Brak czasu – zobowiązania prawne SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

9 9 AnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzyka 1) ryzyka związane z budową - ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją budowy, przebudowy lub rozbudowy w ramach przedsięwzięcia, jak również z funkcjonowaniem udostępnionych już składników majątkowych, w szczególności ryzyko: B K a) opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych, WTN b) niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót, WTN c) wzrostu kosztów w stosunku do Decyzji FS,WT W d) wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru partnera, WW e) związane z wpływem czynników zewnętrznych, W W f) wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej,WT N g) związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych technologii, WT N h) wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność składnika majątkowego; W W Analiza ryzyka Identyfikacja SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

10 10 AnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzyka 2) ryzyka związane z dostępnością - ryzyka wpływające na sposób, jakość lub ilość dostarczanych w ramach realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym usług, w szczególności ryzyko: B K a) związane z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług,WT W b) związane z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości,WT N c) braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi,WT N d) wzrostu kosztów,WT e) związane ze sposobem i jakością prac wykonywanych w celu dostarczenia usług, WTN f) nieodpowiedniej kwalifikacji pracowników,WT N/ W g) związane z dostępnością i jakością nakładów lub składników majątkowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, W TN h) wystąpienia zmian technologicznych; WT W Analiza ryzyka Identyfikacja SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

11 11 AnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzyka 3) ryzyka związane z popytem - ryzyka powodujące zmianę popytu na określone usługi, w szczególności ryzyko: (Ryzyka związane z popytem są identyczne dla wszystkich opcji. Wynika to z obecnej organizacji prawną systemu gospodarki odpadami) B K a) związane z pojawieniem się konkurencji, WT W b) cykliczności popytu, WT W c) zmiany cen, WT W d) zastosowania przestarzałych technologii, WT N e) pojawienia się nowych trendów rynkowych; WT 4) ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt i czas trwania procesu przetargowego, w szczególności ryzyko: a) związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia, WW b) wprowadzania zmian do specyfikacji wyboru partnera, W W c) związane ze sposobem i jakością prowadzenia postępowania o wybór partnera, pozostałych postępowań WT N d) rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia; WT W Analiza ryzyka Identyfikacja SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

12 12 AnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzyka 5) ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczania nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko: B K a) związane z niemożliwością pozyskania nakładów o określonej jakości, W T N b) związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonej ilości, WT N b.1 związane z koniecznością zagwarantowania efektu ekologicznego na poziomie systemu a nie instalacji WW b.2 związane z niejasnością, co do możliwości zastosowania art. 86 ust. 2 UŚwOIG (SGEI) i ryzyko wystąpienia pomocy publicznej WTN c) związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonym terminie, WTN c.1 związane ze skróconym terminem na dostarczenie kompletnego wniosku o dofinansowanie do 30/06/2010 WTN d) zmiany cen, (w wyniku tego odstąpienia od umowy) WW e) związane z pojawieniem się konkurencji, NN f) związane z logistyką, WN g) związane z rynkiem pracy; W N 6) ryzyko o charakterze politycznym - ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której kierunki związane są z rozwojem przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego; W W 6.1 Brak wsparcia w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących dla koncepcji DBFO WW Analiza ryzyka Identyfikacja SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

13 13 AnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzyka B K 6.2. Zmiany warunków i kryteriów dofinansowania POiŚWW 7) ryzyko o charakterze legislacyjnym - ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; WW 8) ryzyka makroekonomiczne - ryzyka wpływające na sytuację ekonomiczną, w szczególności ryzyko: WTW a) inflacji,WTW b) zmian wysokości stóp procentowych,WTW c) kursowe,WTW d) zmian demograficznych,WTW e) związane z tempem wzrostu gospodarczego;WTW 9) ryzyko regulacyjne - ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach dotyczących systemów opłat w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej, które mają wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie ulegnie zakres praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia; WTW 9.1 Zmiany systemowej w ramach sektora gospodarki odpadamiWW Analiza ryzyka Identyfikacja SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

14 14 AnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzyka 10) ryzyka związane z przychodami z przedsięwzięcia - ryzyka mające wpływ na poziom przychodów uzyskiwanych w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko: WTW a) związane z funkcjonowaniem wynagradzania partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia, WW b) zmian w obowiązującym mechanizmie cenowym,WW c) związane z wdrożeniem mechanizmu poboru opłat związanych z przedsięwzięciem;WW 11) ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej;WW 12) ryzyka związane z rozstrzyganiem sporów - ryzyka, których wystąpienie wpływa na sposób i efektywność rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; WW 13) ryzyka związane ze stanem środowiska naturalnego - ryzyka powodujące powstanie obowiązku podjęcia działań, mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, lub ryzyka pogorszenia się stanu środowiska naturalnego w wyniku realizacji przedsięwzięcia; WTW Analiza ryzyka Identyfikacja SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

15 15 AnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzyka 14) ryzyka związane z lokalizacją przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na dostępność terenu przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko: BK a) związane ze stanem prawnym nieruchomości,WW b) odkryć archeologicznych lub innych związanych z dziedzictwem kulturowym,WW c) wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury,WW d) dostępności siły roboczej;WW 15) ryzyka związane z przekazywaniem składników majątkowych - ryzyka wpływające na warunki i terminy przekazywania składników majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko: WW a) związane ze stanem składników majątkowych przed ich przekazaniem,WW b) związane z przepływem informacji dotyczących składników majątkowych zaangażowanych w przedsięwzięcie, WW c) związane z wykonaniem obowiązków i egzekucją praw związanych z dokonaniem przekazania, WW d) wystąpienia wierzytelności lub innego prawa związanego z danym składnikiem majątkowym, WW e) konieczności transferu siły roboczej;/ryzyko zasobów ludzkichWW Analiza ryzyka Identyfikacja SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

16 16 AnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzykaAnalizaryzyka BK 16) ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych - ryzyko wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub okresu eksploatacji (Technicznego Okresu Użytkowania); WW 17) ryzyko związane z brakiem społecznej akceptacji - ryzyko protestów i sprzeciwów społeczności lokalnych, w szczególności podczas wdrażania i realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. WW Analiza ryzyka Identyfikacja SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

17 17 D – Projektuj B – Buduj F - Finansuj O – Eksploatuj Rozwiązanie SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

18 18 Korzyści i zagrożenia Źródło Guidelines for successful Public Private Partnership European Commission; March 2003 Wymagania partnerów transakcji PPP dla DBFO Wymagania Sektora PrywatnegoKoncesje DBFO Sprawiedliwy/godziwy zyskWymagane Wynagrodzenie za łagodzenie ryzykaWymagane Uporządkowany stan prawny/ Struktura regulacjiWymagane Potencjalny rozwójWskazane Wsparcie polityczneWymagane Stabilność politycznaWskazane Wymagania Beneficjenta Wykorzystujące efekt dźwigniowy finansowaniaWażne Przyśpieszona realizacja projektuWażne Poprawa poziom usługTak Poprawa obszaru usługTak Wzrost/ podniesienie wydajności/ skutecznościWażne Łatwość realizacjiWskazane SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

19 19 Korzyści i zagrożenia Źródło Guidelines for successful Public Private Partnership European Commission; March 2003 Wymagania partnerów transakcji PPP dla DBFO Wymagania Komisji Koncesje DBFO Osiągacie europejskich standardówIstotne Maksymalizacja korzyści społecznychWażne Przejrzystość / Konkurs otwartyWażne Racjonalna kontrola dotacjiWymagane Unikanie nadmiernych korzyści prywatnychWymagane Wzrost/podniesienie wydajności/ skutecznościWażne Wykorzystujący kapitał prywatnyTak Wymagania Pożyczkodawcy Rygorystyczna analiza finansowaWymagane Bezpieczne koszty/Założone dochodyWymagane Pewność dotacji i Urzędów finansującychWymagane Uporządkowany stan prawny/ Struktura regulacjiWymagane Umiejętności techniczne WłaścicielaWymagane Stabilność politycznaWskazane SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

20 20 Korzyści i zagrożenia Udoskonalo na usługa Ulepszona wydajność operacyjna Zwiększo ny podział ryzyka Analiza cen/Kosztu w okresie użytkowania Przyspiesze nie realizacji Efekt dźwigniowy dla funduszy publicznych Ogranicz enia realizacji Prywatny Outsourcing Kontrakty na usługiMożliwaTakNie Niskie Kontrakty na zarządzanieTak Nie Umiarkow ane LeasingMożliwaTakPo częściMożliwyNie Umiarkow ane Zintegrowane Inwestycje Prywatne BOTTak Po częściTakWysokie Inwestycja Prywatna Koncesje DBFOTak Bardzo wysokie Źródło Guidelines for successful Public Private Partnership European Commission; March 2003 Skuteczność alternatywnych struktur PPP SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

21 21 SWOT Mocne Strony (S) Efekt dźwigni w obszarze sektora finansów publicznych, Możliwość zangażowania środków publicznych w realizację zadań bardziej wrażliwych społecznie, Możliwość uzyskania zewnętrznego źródła finansowania projektu bez konieczności budowy skomplikowanych inżynierii finansowych, Zdecydowanie niższe nakłady inwestycyjne, Możliwość uzyskania dotacji wynikającej z kalkulacji luki finansowej (eliminacja zagadnień pomocy publicznej), Niższe koszty eksploatacyjne, Niższe opłaty na bramie, minimalizacja ryzyk związanych z odbiorem instalacji, kwestiami usterek i wad (w tym wad ukrytych), Ograniczenie ryzyka związanego ze wzrostem cen robót budowlanych, Optymalizacja kosztów budowy, Niższe koszty organizacyjne i administracyjne (koszty osobowe), Niższe koszty nadzoru bezpośredniego robót, SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

22 22 SWOT Słabe Strony (W) Długotrwała procedura wyboru koncesjonariusza wynikająca z konieczności negocjacji długoterminowej umowy o skomplikowanym zakresie, Brak możliwości przewidzenia wszystkich okoliczności, które mogą zagrozić prawidłowej realizacji umowy, Niewystarczające doświadczenia w Polsce w zakresie DBFO. Szanse (O) Stały rozwój myśli technicznej i technologicznej, których nośnikiem jest sektor prywatny, Doskonalenie standardów świadczonych usług, Zagrożenia (Z) Zmiany w systemie prawnym rzutujące na istotne warunki umowy, Zbyt wygórowane oczekiwania, co do korzyści z zaangażowanego kapitału sektora prywatnego, Brak możliwości zapewnienia strumienia odpadów, Odstąpienie od umowy, bądź przekazanie praw wynikających z umowy na innego koncesjonariusza, Realizacja inwestycji niezgodnie z zakresem opisanym w decyzji i wytycznymi Komisji Europejskiej, Konieczność poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w trakcie realizacji umowy koncesji. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

23 23 Zakres wymaganych analiz finansowych Wymagania formalno-prawneWymagania formalno-prawne –Prawne (Polskie i Europejskie) –Wytyczne i ich interpretacja Wymagania biznesoweWymagania biznesowe –Optymalizacja rentowności –Analiza ryzyka SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

24 24 Zakres wymaganych analiz finansowych Analiza opcji (technicznych i instytucjonalnych)Analiza opcji (technicznych i instytucjonalnych) –Analiza kosztów i korzyści CBA –Analiza DGC (kosztów netto) Analiza wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznejAnaliza wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej –FNPV/C – Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji –FRR/C – Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji –FNPV/K – Finansowa bieżąca wartość netto kapitału –FRR/C – Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału –ENPV – Ekonomiczna bieżąca wartość netto, –ERR – Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu –B/C – Wskaźnik korzyści - koszty Analiza poziomu dofinansowaniaAnaliza poziomu dofinansowania –Analiza luki finansowej –Analiza wielkości pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE –Analiza wielkości pomocy publicznej w rozumieniu art. 86 TWE (Metoda luki finansowej) Analiza wrażliwości (BEP)Analiza wrażliwości (BEP) Źródło Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień z przygotowania projektów generujących dochód; MRR; Warszawa 15 Stycznia 2009. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

25 25 _25 Wartość bieżąca netto (Net Present Value -NPV ) CF F – salda przepływów pieniężnych CF E – salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści k - przyjęta stopa dyskonta n - ilość lat objętych analizą. Zakres wymaganych analiz finansowych Analiza kosztów i korzyści CBA CF (Finansowy) CF (Ekonomiczny) Źródło Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień z przygotowania projektów generujących dochód; MRR; Warszawa 15 Stycznia 2009. Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return -NPV ) SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

26 26 Zakres wymaganych analiz finansowych Analiza Luki finansowej Krok 1. Określenie wskaźnika luki finansowej (R): R = Max EE/DIC gdzie:Max EE jest maksymalnym wydatkiem kwalifikowanym = DIC-DNR (art. 55) DIC jest zdyskontowanym kosztem inwestycyjnym DNR jest zdyskontowanym przychodem netto = zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna Krok 2.Określenie kwoty decyzji (decision amount: DA), tzn. kwoty, dla której ma zastosowanie stopa współfinansowania dla danej osi priorytetowej (art. 55.2): DA = EC*R gdzie: EC jest kosztem kwalifikowanym. Krok 3.Określenie (maksymalnej) dotacji UE: Dotacja UE = DA*Max CRpa gdzie: Max CRpa to maksymalna stopa współfinansowania określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny (art. 51.7). Źródło Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień z przygotowania projektów generujących dochód; MRR; Warszawa 15 Stycznia 2009. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

27 27 DOR – Zdyskontowane przychody operacyjne, DRV – Zdyskontowana wartość rezydualna, DOC – Zdyskontowane koszty operacyjne, S- sprzedaż w PLN, C – cena, KO – Koszty operacyjne bez amortyzacji, KI – Nakłady na środki trwałe, i – kolejny rok analizy SPOD- dla odpadów 0,75% dochodu do dyspozycji DNR = DOR+ DRV - DOC Jeżeli C WI < C SPOD to DOR= S WI – S W0 Jeżeli C WI > C SPOD to DOR= S SPOD – S W0 C SPODC SPOD = KO WI – KO W0 DIC = KO WI – KO W0 Zakres wymaganych analiz finansowych Analiza Luki finansowej C WI a Zasada Zanieczyszczający Płaci SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

28 Maksymalna wartość regionalnej pomocy inwestycji udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodne z wzorem: I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C) Gdzie poszczególne symbole oznaczają : I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R – intensywność pomocy (zgodnie z mapą pomocy regionalnej), B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50.000.000 euro – nieprzekraczająca równowartości 100.000.000 euro, C- wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100.000.000 euro, 28 Zakres wymaganych analiz finansowych Analiza poziomu dofinansowania w przypadku dopuszczalnej pomocy publicznej w rozumieniu Art. 87 TWE SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

29 29 Analiza wariantów instytucjonalnych MetodykaMetodyka –DGC – Minimalny koszty dla usługobiorcy –Ustalenie kosztów netto –Kosztów inwestycyjnych, –Kosztów operacyjnych, –Kosztów finansowych, –Sprzedaż produktów z działalności nie podstawowej (utylizacja odpadów) SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

30 30 Analiza wariantów instytucjonalnych ZałożeniaZałożenia –Efekt Ekologiczny, –Okres analizy 30 lat = TOU, –Bazowa dynamika realizacji Projektu i jego finansowania (Zmienna), –Bazowa wartość robót budowlano montażowych (Zmienna), –Koszty nadzoru podczas realizacji (Zmienne); JRP,JRP, Inżyniera kontraktu.Inżyniera kontraktu. –Koszty podania do wiadomości (Promocja); –Koszty inwestycji odtworzeniowych –Koszty finansowe (koszt kapitału, dostępna dotacja), –Koszty utraconych możliwości –Koszty operacyjne (Zmienne) AmortyzacjaAmortyzacja Zużycie materiałów i energiiZużycie materiałów i energii WynagrodzeniaWynagrodzenia Usługi obceUsługi obce SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

31 31 Konieczność przekazania kompletnego wniosku do 30 czerwca 2010. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

32 32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ SOCOTEC Polska Sp. Z O.O. Ryszard Strzelecki, Marcin Zembrzuski


Pobierz ppt "1 System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Olsztyn, 29 stycznia 2008 r. Koncesja i fundusze UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google