Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncesja i fundusze UE – Jak łączyć ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncesja i fundusze UE – Jak łączyć ?"— Zapis prezentacji:

1 Koncesja i fundusze UE – Jak łączyć ?
„ANALIZA KORZYŚCI FINANSOWYCH I ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ KONCESJONARJUSZA” Warszawa, 4 listopada 2009r. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” Olsztyn, 29 stycznia 2008 r. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O. Ryszard Strzelecki, Marcin Zembrzuski

2 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Plan Prezentacji Dlaczego warto o tym mówić !!!? Analiza ryzyka i jego podział Zakres wymaganych analiz finansowych Analiza wariantów instytucjonalnych Korzyści i zagrożenia dla beneficjenta projektu współfinansowanego z POIiŚ realizowanego z udziałem Koncesjonariusza SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

3 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Dlaczego warto o tym mówić !!!? SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

4 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Gminy biorące udział w przedsięwzięciu na tle woj. warmińsko-mazurskiego 40 gmin Liczba mieszkańców wg GUS tys. Prognozowana liczba turystów – ponad 700 tys. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

5 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

6 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
ZUOK w Olsztynie ZUOK w Olsztynie będzie zlokalizowany na terenie 2 oddziałów: Na terenie Oddziału nr 1 ZUOK (teren wskazany w pzp) zlokalizowana będzie nowo wybudowana: instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem energii – Mg/rok instalacja do waloryzacji żużli wraz z placem dojrzewania żużli , kompostowania odpadów zielonych Mg/rok instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych – 1300 Mg/rok instalacja do kruszenia gruzu oraz plac magazynowania odpadów gruzu – Mg/rok magazyn odpadów niebezpiecznych – 4000 Mg/rok Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów Oddział nr 2 ZUOK - teren należący do ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie (obecnie stacja przeładunkowa oraz instalacja do sortowania odpadów frakcji suchej pochodzącej z selektywnego zbierania odpadów przy ul. Lubelskiej) SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

7 Plan finansowania Projektu [tys PLN]
Lp. Wyszczególnienie Razem Struktura I Razem płatności dla Projektu 100% 1 Dotacja (metoda luki finans) 55,5% 2 Wkład beneficjenta 44,5% Lp. Wyszczególnienie Razem Struktura I Razem płatności dla Projektu 100% 1 Dozwolona pomoc publiczna 34,2% 2 Wkład beneficjenta 65,8% SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

8 Dylematy Beneficjenta
Ograniczone zasoby fiansowe JST (limitowane ustawowo) Ograniczona zdolność kredytowa (brak zabezpieczeń) Inne potrzeby inwestycyjne JST Brak szczegółowej wiedzy technologicznej Brak standardów i praktyk w zarządzaniu tego typu infrastrukturą Niechęć do podejmowania ryzyka Brak czasu – zobowiązania prawne SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

9 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Anal iza ryzyka Analiza ryzyka Identyfikacja 1)   ryzyka związane z budową - ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją budowy, przebudowy lub rozbudowy w ramach przedsięwzięcia, jak również z funkcjonowaniem udostępnionych już składników majątkowych, w szczególności ryzyko:  B  K a)  opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych,  WT b)  niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót, c)  wzrostu kosztów w stosunku do Decyzji FS, WT  W d)  wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru partnera, e)  związane z wpływem czynników zewnętrznych, f)  wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej, WT   N g)  związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych technologii, h)  wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność składnika majątkowego; SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

10 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Anal iza ryzyka Analiza ryzyka Identyfikacja 2)   ryzyka związane z dostępnością - ryzyka wpływające na sposób, jakość lub ilość dostarczanych w ramach realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym usług, w szczególności ryzyko: K a)  związane z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług, WT   W b)  związane z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości, c)  braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi, d)  wzrostu kosztów,  WT e)  związane ze sposobem i jakością prac wykonywanych w celu dostarczenia usług, f)  nieodpowiedniej kwalifikacji pracowników,  N/W g)  związane z dostępnością i jakością nakładów lub składników majątkowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, W T h)  wystąpienia zmian technologicznych; SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

11 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Anal iza ryzyka Analiza ryzyka Identyfikacja 3)   ryzyka związane z popytem - ryzyka powodujące zmianę popytu na określone usługi, w szczególności ryzyko: (Ryzyka związane z popytem są identyczne dla wszystkich opcji. Wynika to z obecnej organizacji prawną systemu gospodarki odpadami)  B  K a)  związane z pojawieniem się konkurencji, WT  W b)  cykliczności popytu, c)  zmiany cen, d)  zastosowania przestarzałych technologii,  N e)  pojawienia się nowych trendów rynkowych; WT  4)   ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt i czas trwania procesu przetargowego, w szczególności ryzyko: a)  związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia, W b)  wprowadzania zmian do specyfikacji wyboru partnera, c)  związane ze sposobem i jakością prowadzenia postępowania o wybór partnera, pozostałych postępowań d)  rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia; SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

12 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Anal iza ryzyka Analiza ryzyka Identyfikacja 5)   ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczania nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:  B  K a)  związane z niemożliwością pozyskania nakładów o określonej jakości, W T  N b)  związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonej ilości, WT b.1 związane z koniecznością zagwarantowania efektu ekologicznego na poziomie systemu a nie instalacji W b.2 związane z niejasnością, co do możliwości zastosowania art. 86 ust. 2 UŚwOIG (SGEI) i ryzyko wystąpienia pomocy publicznej N c)  związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonym terminie, c.1 związane ze skróconym terminem na dostarczenie kompletnego wniosku o dofinansowanie do 30/06/2010 d)  zmiany cen, (w wyniku tego odstąpienia od umowy) e)  związane z pojawieniem się konkurencji, f)  związane z logistyką, g)  związane z rynkiem pracy; 6)   ryzyko o charakterze politycznym - ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której kierunki związane są z rozwojem przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;  W 6.1 Brak wsparcia w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących dla koncepcji DBFO SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

13 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Anal iza ryzyka Analiza ryzyka Identyfikacja  B  K 6.2. Zmiany warunków i kryteriów dofinansowania POiŚ W 7)   ryzyko o charakterze legislacyjnym - ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; 8)   ryzyka makroekonomiczne - ryzyka wpływające na sytuację ekonomiczną, w szczególności ryzyko: WT a)  inflacji, b)  zmian wysokości stóp procentowych, c)  kursowe, d)  zmian demograficznych, e)  związane z tempem wzrostu gospodarczego; 9)   ryzyko regulacyjne - ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach dotyczących systemów opłat w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej, które mają wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie ulegnie zakres praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia; 9.1 Zmiany systemowej w ramach sektora gospodarki odpadami SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

14 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Anal iza ryzyka Analiza ryzyka Identyfikacja 10)  ryzyka związane z przychodami z przedsięwzięcia - ryzyka mające wpływ na poziom przychodów uzyskiwanych w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko: WT W a)  związane z funkcjonowaniem wynagradzania partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia, b)  zmian w obowiązującym mechanizmie cenowym, c)  związane z wdrożeniem mechanizmu poboru opłat związanych z przedsięwzięciem; 11)  ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej; 12)  ryzyka związane z rozstrzyganiem sporów - ryzyka, których wystąpienie wpływa na sposób i efektywność rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 13)  ryzyka związane ze stanem środowiska naturalnego - ryzyka powodujące powstanie obowiązku podjęcia działań, mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, lub ryzyka pogorszenia się stanu środowiska naturalnego w wyniku realizacji przedsięwzięcia; SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

15 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Anal iza ryzyka Analiza ryzyka Identyfikacja 14)  ryzyka związane z lokalizacją przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na dostępność terenu przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko: B K a)  związane ze stanem prawnym nieruchomości, W b)  odkryć archeologicznych lub innych związanych z dziedzictwem kulturowym, c)  wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury, d)  dostępności siły roboczej; 15)  ryzyka związane z przekazywaniem składników majątkowych - ryzyka wpływające na warunki i terminy przekazywania składników majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko: a)  związane ze stanem składników majątkowych przed ich przekazaniem, b)  związane z przepływem informacji dotyczących składników majątkowych zaangażowanych w przedsięwzięcie, c)  związane z wykonaniem obowiązków i egzekucją praw związanych z dokonaniem przekazania, d)  wystąpienia wierzytelności lub innego prawa związanego z danym składnikiem majątkowym, e)  konieczności transferu siły roboczej;/ryzyko zasobów ludzkich SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

16 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Anal iza ryzyka Analiza ryzyka Identyfikacja B K 16)  ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych - ryzyko wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub okresu eksploatacji (Technicznego Okresu Użytkowania); W 17)  ryzyko związane z brakiem społecznej akceptacji - ryzyko protestów i sprzeciwów społeczności lokalnych, w szczególności podczas wdrażania i realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

17 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Rozwiązanie D – Projektuj B – Buduj F - Finansuj O – Eksploatuj SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

18 Korzyści i zagrożenia Wymagania partnerów transakcji PPP dla DBFO
Wymagania Sektora Prywatnego Koncesje DBFO Sprawiedliwy/godziwy zysk Wymagane Wynagrodzenie za łagodzenie ryzyka Uporządkowany stan prawny/ Struktura regulacji Potencjalny rozwój Wskazane Wsparcie polityczne Stabilność polityczna Wymagania Beneficjenta Wykorzystujące efekt dźwigniowy finansowania Ważne Przyśpieszona realizacja projektu Poprawa poziom usług Tak Poprawa obszaru usług Wzrost/ podniesienie wydajności/ skuteczności Łatwość realizacji SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski; Źródło „Guidelines for successful Public Private Partnership” European Commission; March 2003

19 Korzyści i zagrożenia Wymagania partnerów transakcji PPP dla DBFO
Wymagania Komisji Koncesje DBFO Osiągacie europejskich standardów Istotne Maksymalizacja korzyści społecznych Ważne Przejrzystość / Konkurs otwarty Racjonalna kontrola dotacji Wymagane Unikanie nadmiernych korzyści prywatnych Wzrost/podniesienie wydajności/ skuteczności Wykorzystujący kapitał prywatny Tak Wymagania Pożyczkodawcy Rygorystyczna analiza finansowa Bezpieczne koszty/Założone dochody Pewność dotacji i Urzędów finansujących Uporządkowany stan prawny/ Struktura regulacji Umiejętności techniczne Właściciela Stabilność polityczna Wskazane SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski; Źródło „Guidelines for successful Public Private Partnership” European Commission; March 2003

20 Korzyści i zagrożenia Skuteczność alternatywnych struktur PPP
Udoskonalona usługa Ulepszona wydajność operacyjna Zwiększony podział ryzyka Analiza cen/Kosztu w okresie użytkowania Przyspieszenie realizacji Efekt dźwigniowy dla funduszy publicznych Ograniczenia realizacji Prywatny Outsourcing Kontrakty na usługi Możliwa Tak Nie Niskie Kontrakty na zarządzanie Umiarkowane Leasing Po części Możliwy Zintegrowane Inwestycje Prywatne BOT Wysokie Inwestycja Prywatna Koncesje DBFO Bardzo wysokie Źródło „Guidelines for successful Public Private Partnership” European Commission; March 2003 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

21 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
SWOT Mocne Strony (S) Efekt dźwigni w obszarze sektora finansów publicznych, Możliwość zangażowania środków publicznych w realizację zadań bardziej wrażliwych społecznie, Możliwość uzyskania zewnętrznego źródła finansowania projektu bez konieczności budowy skomplikowanych inżynierii finansowych, Zdecydowanie niższe nakłady inwestycyjne, Możliwość uzyskania dotacji wynikającej z kalkulacji „luki finansowej” (eliminacja zagadnień pomocy publicznej), Niższe koszty eksploatacyjne, Niższe opłaty na bramie, minimalizacja ryzyk związanych z odbiorem instalacji, kwestiami usterek i wad (w tym wad ukrytych), Ograniczenie ryzyka związanego ze wzrostem cen robót budowlanych, Optymalizacja kosztów budowy, Niższe koszty organizacyjne i administracyjne (koszty osobowe), Niższe koszty nadzoru bezpośredniego robót, SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

22 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
SWOT Słabe Strony (W) Długotrwała procedura wyboru koncesjonariusza wynikająca z konieczności negocjacji długoterminowej umowy o skomplikowanym zakresie, Brak możliwości przewidzenia wszystkich okoliczności, które mogą zagrozić prawidłowej realizacji umowy, Niewystarczające doświadczenia w Polsce w zakresie DBFO. Szanse (O) Stały rozwój myśli technicznej i technologicznej, których nośnikiem jest sektor prywatny, Doskonalenie standardów świadczonych usług, Zagrożenia (Z) Zmiany w systemie prawnym rzutujące na istotne warunki umowy, Zbyt wygórowane oczekiwania, co do korzyści z zaangażowanego kapitału sektora prywatnego, Brak możliwości zapewnienia strumienia odpadów, Odstąpienie od umowy, bądź przekazanie praw wynikających z umowy na innego koncesjonariusza, Realizacja inwestycji niezgodnie z zakresem opisanym w decyzji i wytycznymi Komisji Europejskiej, Konieczność poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w trakcie realizacji umowy koncesji. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

23 Zakres wymaganych analiz finansowych
Wymagania formalno-prawne Prawne (Polskie i Europejskie) Wytyczne i ich interpretacja Wymagania biznesowe Optymalizacja rentowności Analiza ryzyka SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

24 Zakres wymaganych analiz finansowych
Analiza opcji (technicznych i instytucjonalnych) Analiza kosztów i korzyści CBA Analiza DGC (kosztów netto) Analiza wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej FNPV/C – Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji FRR/C – Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji FNPV/K – Finansowa bieżąca wartość netto kapitału FRR/C – Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału ENPV – Ekonomiczna bieżąca wartość netto, ERR – Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu B/C – Wskaźnik korzyści - koszty Analiza poziomu dofinansowania Analiza „luki finansowej” Analiza wielkości pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE Analiza wielkości pomocy publicznej w rozumieniu art. 86 TWE („Metoda luki finansowej”) Analiza wrażliwości (BEP) Źródło „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień z przygotowania projektów generujących dochód”; MRR; Warszawa 15 Stycznia 2009. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

25 CF (Finansowy) ≠CF (Ekonomiczny)
Zakres wymaganych analiz finansowych Analiza kosztów i korzyści CBA Wartość bieżąca netto (Net Present Value -NPV ) Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return -NPV ) CF (Finansowy) ≠CF (Ekonomiczny) CFF – salda przepływów pieniężnych CFE – salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści k - przyjęta stopa dyskonta n - ilość lat objętych analizą. _25 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski; Źródło „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień z przygotowania projektów generujących dochód”; MRR; Warszawa 15 Stycznia 2009.

26 Zakres wymaganych analiz finansowych Analiza „Luki finansowej”
Krok 1. Określenie wskaźnika luki finansowej (R): R = Max EE/DIC gdzie: Max EE jest maksymalnym wydatkiem kwalifikowanym = DIC-DNR (art. 55) DIC jest zdyskontowanym kosztem inwestycyjnym DNR jest zdyskontowanym przychodem netto = zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna Krok 2. Określenie „kwoty decyzji” (decision amount: DA), tzn. „kwoty, dla której ma zastosowanie stopa współfinansowania dla danej osi priorytetowej” (art. 55.2): DA = EC*R gdzie: EC jest kosztem kwalifikowanym. Krok 3. Określenie (maksymalnej) dotacji UE: Dotacja UE = DA*Max CRpa Max CRpa to maksymalna stopa współfinansowania określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny (art. 51.7). Źródło „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień z przygotowania projektów generujących dochód”; MRR; Warszawa 15 Stycznia 2009. SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

27 Zakres wymaganych analiz finansowych Analiza „Luki finansowej”
DNR = DOR+ DRV - DOC Jeżeli CWI < CSPOD to DOR= SWI – SW0 Jeżeli CWI > CSPOD to DOR= SSPOD – SW0 DIC = KOWI – KOW0 DOR – Zdyskontowane przychody operacyjne, DRV – Zdyskontowana wartość rezydualna, DOC – Zdyskontowane koszty operacyjne, S- sprzedaż w PLN, C – cena, KO – Koszty operacyjne bez amortyzacji, KI – Nakłady na środki trwałe, i – kolejny rok analizy SPOD- dla odpadów 0,75% dochodu do dyspozycji CWI a Zasada Zanieczyszczający Płaci SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

28 SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;
Zakres wymaganych analiz finansowych Analiza poziomu dofinansowania w przypadku dopuszczalnej pomocy publicznej w rozumieniu Art. 87 TWE Maksymalna wartość regionalnej pomocy inwestycji udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodne z wzorem: I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C) Gdzie poszczególne symbole oznaczają : I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R – intensywność pomocy (zgodnie z mapą pomocy regionalnej), B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości euro – nieprzekraczająca równowartości euro, C- wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość euro, SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

29 Analiza wariantów instytucjonalnych
Metodyka DGC – Minimalny koszty dla usługobiorcy Ustalenie kosztów netto Kosztów inwestycyjnych, Kosztów operacyjnych, Kosztów finansowych, Sprzedaż produktów z działalności nie podstawowej (utylizacja odpadów) SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

30 Analiza wariantów instytucjonalnych
Założenia Efekt Ekologiczny, Okres analizy 30 lat = TOU, Bazowa dynamika realizacji Projektu i jego finansowania (Zmienna), Bazowa wartość robót budowlano montażowych (Zmienna), Koszty nadzoru podczas realizacji (Zmienne); JRP, Inżyniera kontraktu. Koszty podania do wiadomości (Promocja); Koszty inwestycji odtworzeniowych Koszty finansowe (koszt kapitału, dostępna dotacja), Koszty utraconych możliwości Koszty operacyjne (Zmienne) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Wynagrodzenia Usługi obce SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

31 Konieczność przekazania kompletnego wniosku do 30 czerwca 2010.
SOCOTEC Polska Sp. Z O.O.; Marcin Zembrzuski;

32 Ryszard Strzelecki, Marcin Zembrzuski
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ SOCOTEC Polska Sp. Z O.O. Ryszard Strzelecki, Marcin Zembrzuski


Pobierz ppt "Koncesja i fundusze UE – Jak łączyć ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google