Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Montaż finansowy projektów i ocena opłacalności inwestycji Grzegorz Jokiel 2012 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Montaż finansowy projektów i ocena opłacalności inwestycji Grzegorz Jokiel 2012 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Montaż finansowy projektów i ocena opłacalności inwestycji Grzegorz Jokiel 2012 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Źródo: www..ekogroup.info www.stolicaczystosci.pl

2 AGENDA 1. Metody statyczne: Okres zwrotu nakładów Prosta stopa zwrotu 2. Metody dynamiczne: Zaktualizowana wartość netto NPV (finansowe FNPV) Wskaźnik opłacalności (rentowności) inwestycji (NPVR) Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (finansowe FIRR) Analiza kosztów i korzyści Ekonomiczne ENPV i ERR Analiza wrażliwości Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

3 Okres zwrotu nakładów, to czas po upływie którego nastąpi zrównanie poniesionych nakładów inwestycyjnych z sumą wypracowanych nadwyżek finansowych. gdzie: Zn – zysk netto, A – amortyzacja roczna Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

4 Prosta (księgowa) stopa zwrotu (ang. ARR – Accounting Rate of Return) jest stosunkiem rocznego zysku netto wypracowanego przez projekt do nakładów poniesionych na jego realizację. Stopa zwrotu informuje, ile jednostek (groszy) zysku w stosunku rocznym przypada na 1 zł zainwestowanego kapitału. W zależności od pochodzenia zainwestowanego kapitału mogą być stosowne następujące wskaźniki: Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

5 1. Prosta stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego (własny + obcy) (%) gdzie: Z n – roczny zysk netto O – odsetki roczne od kredytów K – początkowy kapitał zaangażowany w inwestycję Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

6 2. Prosta stopa zwrotu z kapitału własnego (w %) nazywany również wskaźnikiem rentowności kapitału własnego (z ang. ROE – Return of Equity) gdzie: Z n – roczny zysk netto K w – początkowy kapitał własny zaangażowany w inwestycję Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

7 NPV (Net Present Value) Zaktualizowana wartość netto gdzie: PV t - nadwyżka finansowa w kolejnym roku objętym projekcją I – nakłady inwestycyjne CF t - przepływy gotówkowe netto (cash flow) w roku t t - kolejny rok objęty projekcją (t = 0,1,2,3,….,n lat) i - stopa dyskonta n – horyzont prognozy Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

8 Wskaźnik dyskonta i – stopa dyskonta t - kolejny rok objęty projekcją (t = 0,1,2,3,….,n lat) Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

9 Ustalając stopę dyskonta powinno się uwzględniać: dotychczasową rentowność kapitału własnego; WACC (Weighted Average Cost of Capital) – średnio ważony koszt kapitału w przedsiębiorstwie rentowność kapitałów lokowanych w papierach wartościowych (obligacjach, bonach skarbowych), w udziałach (akcjach) innych podmiotów gospodarczych, oprocentowanie lokat długoterminowych na rachunkach bankowych, oprocentowanie pożyczek długoterminowych; ryzyko gospodarcze związane z dana inwestycją; aktualna stopę oprocentowania kredytów oferowanych na rynku; średnią rentowność w branży itp. Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

10 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Okresy (n) lata012345SUMY Nakład inwestycyjny (I)1 000 Szacowane wpływy0290 1 450 Amortyzacja010 50 CFt-1 000300 500 Wskaźnik dyskonta przy stopie dyskonta (i=7%)10,93460,87340,81630,76290,7130X0,07 atCFt-1 000280,37262,03244,89228,87213,90230,06NPV Przykład 1

11 Wartość rezydualna W przypadku gdy okres n lat - brany pod uwagę przy szacowaniu wpływów z inwestycji jest krótszy od okresu amortyzacji środków trwałych będących częścią inwestycji należy oszacować ich wartość i uwzględnić w ramach wpływów z projektu. Metody szacowania wartości rezydualnej mogą być różne księgowa wartość nieumorzonych środków trwałych szacowana wartość rynkowa zdolność do generowania wpływów w przyszłości ujemna - koszt demontażu, rekultywacji terenu itp. Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

12 Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (Internal Rate of Return) - - - stopa (i), przy której NPV=0 gdzie: i n – stopa procentowa przy której NPV>0 i w – stopa procentowa przy której NPV<0 NPVi w – wartość dodatnia NPV NPVi n – wartość ujemna NPV Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

13 Okresy (n) lata012345 SUMY Nakład inwestycyjny (I)1 000 CFt-1 000300 500 Wskaźnik dyskonta przy stopie dyskonta (i=16%)10,86210,74320,64070,55230,4761X0,16 atCFt-1 000258,62222,95192,20165,69142,83-17,71NPV Wartość rezydualna majątku 10 -7,71NPV' Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Przykład 2a

14 Okresy (n) lata012345 SUMY Nakład inwestycyjny (I)1 000 CFt-1 000300 500 Wskaźnik dyskonta przy stopie dyskonta (i=15%)10,86960,75610,65750,57180,4972X0,15 atCFt-1 000260,87226,84197,25171,53149,155,65NPV Wartość rezydualna majątku 10 15,65NPV' Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Przykład 2b

15 Wewnętrzna stopa zwrotu IRR wynosi więc IRR = 15,24% IRR = 15,67% IRR uwzględnia wartość rezydualną Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

16 Bezpieczeństwo projektu określa IRR Należy podkreślić, że IRR jest jednocześnie wskaźnikiem wewnętrznej rentowności projektu, tj. rentowności zainwestowanego kapitału (w stosunku rocznym). Im wyższa jest wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) od stopy dyskontowej (i) przyjętej przy ustalonym NPV, tym projekt jest bardziej opłacalny i bezpieczny Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

17 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Okresy (n) lata012345SUMY Nakład inwestycyjny (I)1 000 CFt finasowy-1 000300 500 Korzyści środowiskowe 20 Korzyści społeczne 10 CFt ekonomiczny-1 000330 650 Wskaźnik dyskonta przy stopie dyskonta (i=19%) 10,84030,70620,59340,49870,4190X0,19 atCFt-1 000277,31233,03195,83164,56138,299,02ENPV Wartość rezydualna majątku 10 19,02ENPV' Ekonomiczne ENPV

18 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Okresy (n) lata012345SUMY Nakład inwestycyjny (I)1 000 CFt finasowy-1 000300 500 Korzyści środowiskowe 20 Korzyści społeczne 10 CFt ekonomiczny-1 000330 650 Wskaźnik dyskonta przy stopie dyskonta (i=20%) 10,83330,69440,57870,48230,4019X0,2 atCFt-1 000275,00229,17190,97159,14132,62-13,10NPV Wartość rezydualna majątku 10 -3,10NPV' Ekonomiczne ERR = 19,4 ERR = 19,85 ( Przy uwzględnieniu wartości rezydualnej)

19 Analiza wrażliwości (jakościowa) Bada wpływ czynników ryzyka na wskaźniki finansowe (FNPV, FIRR) i ekonomiczne projektu (ENPV, ERR) Wśród czynników ryzyka można wymieniać: Znaleziska archeologiczne opóźniające wykonanie projektu (np. skutkuje nieuzyskaniem w czasie zaplanowanych przychodów) Wzrost kosztów inwestycji np. ze względu na ceny materiałów (bada się jak 1% wzrostu kosztów inwestycji wpływa na wyniki finansowe i ekonomiczne projektu) Zmniejszenie wpływów o 1% itd Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

20 Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia czynników ryzyka (ilościowa) Wraz z analizą wrażliwości przeprowadza się również analizę prawdopodobieństwa wystąpienia tych czynników ryzyka. Ma ona za zadanie oszacować ryzyko wystąpienia czynnika ryzyka w takiej skali aby istotnie zagroziłby projektowi. np. do jakiego poziomu musiałyby wzrosnąć koszty inwestycji, aby projekt miał ujemne FNPV i ENPV i o ile jest to jest prawdopodobne. Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

21 Case study Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

22 Dziękuję za uwagę – zapraszam do dyskusji Grzegorz Jokiel Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław tel. +48 grzegorz.jokiel@gmail.com Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław tel. +48 71 36 80 415 grzegorz.jokiel@gmail.comgrzegorz.jokiel@ue.wroc.plwww.jokiel.ue.wroc.pl Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk


Pobierz ppt "Montaż finansowy projektów i ocena opłacalności inwestycji Grzegorz Jokiel 2012 Projekt Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google