Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudzień, 2011 r.. W 2010 r. według BAEL w Polsce było 17 660 tys. osób aktywnych (tj. pracujących oraz bezrobotnych). Począwszy od 2008 r. liczebność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudzień, 2011 r.. W 2010 r. według BAEL w Polsce było 17 660 tys. osób aktywnych (tj. pracujących oraz bezrobotnych). Począwszy od 2008 r. liczebność"— Zapis prezentacji:

1 grudzień, 2011 r.

2 W 2010 r. według BAEL w Polsce było tys. osób aktywnych (tj. pracujących oraz bezrobotnych). Począwszy od 2008 r. liczebność grupy tej systematycznie wzrasta. W pierwszej połowie br. zanotowano ,5 tys. osób aktywnych, tj. o 1,2 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost liczby aktywnych zawodowo spowodowany był wzrostem liczby pracujących i bezrobotnych, przy czym przyrost liczby bezrobotnych był znacznie szybszy w porównaniu z przyrostem liczby pracujących. W 2010 r. współczynnik aktywności zawodowej, dla osób w wieku 15 lat i więcej, kształtował się na poziomie 55,8 proc. i był wyższy o 0,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie wskaźnik ten osiągnął wartość najwyższą od 2002 r. Aktywność zawodowa

3 W 2010 r. liczba osób pracujących osiągnęła poziom tys. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta zwiększyła się o 93 tys. osób, co oznacza wzrost o 0,6 proc. W pierwszej połowie 2011 r. liczba osób pracujących wyniosła i była wyższa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego 1,5 proc. W 2010 r. wskaźnik zatrudnienia, kształtował się na tym samym poziomie, co rok wcześniej i wyniósł 50,4%. Wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn cechuje stała dysproporcja. W 2010 r. wskaźnik ten dla kobiet kształtował się na poziomie 43,4%, a dla mężczyzn 58,1%. Pracujący

4 Zarówno w 2009 r. jak i 2010r. zwiększyła się liczba osób bezrobotnych. W końcu września br. w urzędach pracy zarejestrowanych było tys. osób, a stopa bezrobocia wyniosła 11,8%. Pogorszenie się sytuacji na rynku pracy w Europie a także wyhamowanie tempa gospodarczego w Polsce wpłynęło na wzrost stopy bezrobocia, która wyniosła: 2008 r. – 7,1 proc r. – 8,2 proc r. – 9,6 proc. Bezrobocie

5 44,5% bezrobotnych to osoby bez wykształcenia średniego; 50,4% długotrwale bezrobotni; 30,3% bez kwalifikacji zawodowych; 27,3% bez doświadczenia zawodowego; 21,9% powyżej 50 roku życia; 21,6% do 25 roku życia. Struktura zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych (wg stanu na koniec września br.)

6 Głównymi czynnikami determinującymi stan na rynku pracy jest: o wiek o wykształcenie o płeć Grupy szczególnie zagrożone na rynku pracy

7 Najwyższe wskaźniki zatrudnienia charakteryzują osoby w tzw. wieku prime-age (25-45 lat), czyli wieku najwyższej aktywności zawodowej. Zauważalny jest bardzo niski poziom zatrudnienia wśród osób młodych – wynikający z kontynuowania edukacji, a także problemami z przejściem z systemu edukacji na rynek pracy. Niskie wskaźniki zatrudnienia charakteryzują także osoby w wieku przedemerytalnym (tj ), a w szczególności kobiety, co bezpośrednio związane jest z bardzo wczesnym wycofywaniem się Polaków z rynku pracy. W ostatnich dwóch latach zauważyć można systematyczną poprawę we wskaźniku zatrudnienia dla tej grupy osób (w 2010 r. osiągnął on poziom 34 proc. i był wyższy w porównaniu z rokiem 2009 o 1,7 pkt. proc.).

8 34,0 % 73,2 % 82,0 % 76,7 %

9 Grupa osób najbardziej zagrożona bezrobociem, w tym bezrobociem długotrwałym to osoby z niskim poziomem wykształcenia lub z wykształceniem nie dającym żadnego zawodu. W 2010 r. stopa bezrobocia w oparciu o wykształcenie kształtowała się następująco: wykształcenie gimnazjalne lub niższe 17,4 % zasadnicze zawodowe 11,1 % wykształcenie średnie ogólnokształcące 10,1 % absolwenci studiów wyższych 5%

10 Źródło: Opracowanie DAE MPiPS na podstawie danych BAEL GUS. Wskaźnik zatrudnienia wg płci i wieku w 2010 r. (w %)

11 Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy

12 Starzenie się społeczeństw europejskich zostało uznane przez Strategię Europa 2020 za jedną ze strukturalnych słabości Europy. Do 2060 liczba ludności EU-27 zmniejszy się z 495,4 mln w 2008 do 416,5 mln, tj. o prawie 79 mln. Liczba ludności Europy spadnie nie tylko absolutnie, ale także w proporcji do liczby ludności reszty świata. Liczba ludności Polski w tym czasie zmniejszy się z obecnych 38 mln do 31,1 mln. Wskaźnik dzietności (2010): PL1,38; UE 271,5 (tj. znacznie poniżej prostej zastępowalności pokoleń2,1). PL jest jednym z 4 krajów o najniższej dzietności w UE. Do 2060 grupa osób w wieku 65+ zwiększy się z 84,6 mln do 139 mln, tj. o 44,4 mln, zaś grupa osób w wieku lata spadnie z 333,25 mln do 223,4 mln, tj. o 110 mln.

13 W Polsce w latach o 3,2 mln wzrośnie liczba ludzi w wieku poprodukcyjnym i mniej więcej o tyle samo spadnie liczba ludzi w wieku produkcyjnym. Udział osób w wieku powyżej 65 lat w całej populacji wzrośnie z obecnych 13 do 22 proc. Do 2050 PL będzie jednym z 4 krajów UE o największym udziale osób 65+ w populacji (PL31,7%, DE31,7%, ES 32,1%, IT32,6%; UE 2728,8%). Wskaźnik obciążenia demograficznego PL: 19%2008, 21,88%2015, 55,69%2050 (tj. w 2050 na 1 osobę w wieku 65+ przypadać będą niecałe 2 osoby w wieku produkcyjnym). Wskaźnik aktywności zawodowej PL jest jednym z najniższych w UE64,9% (UE 2769,1%) w Gorzej wypadają: ES, RO, IT, HU, MT Wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosi zaledwie 57,6% (UE 2762,5%) w Gorzej wypadają: ES, RO, HU, GR, IT i MT. Wskaźnik opieki w żłobkach oraz w przedszkolach jest również jednym z najniższych w UE : w 20102,7% dla dzieci 0-3 lata oraz w r. szk. 2009/1063,1% dla dzieci 3 lata-wiek obowiązku szkolnego, przy celach UE do 2010, odpowiednio: 33% i 90%.

14 Rynek pracy: niedobory pracowników, w tym niedobory pracowników o odpowiednich kwalifikacjach; Gospodarka: zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarczego, niebezpieczeństwo obniżenia wydajności pracy; Systemy ochrony socjalnej: wzrost wydatków na zaopatrzenie emerytalno-rentowe (zaburzenie stabilności finansowej), ochronę zdrowia, opiekę długoterminową; Społeczeństwo: niebezpieczeństwo zaburzenia solidarności międzypokoleniowej, która jest podstawą funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych; Polityka: możliwość przesuwania priorytetów polityki społecznej w kierunku zaspokajania potrzeb ludzi starszych. Układ sił w UE: system głosowania oparty jest na liczbie ludności, na niekorzyść Polski zmieni się relatywny rozkład głosów w Radzie UE

15 Wspieranie zatrudnienia: tworzenie nowych miejsc pracy, wydłużanie czasu pracy w ciągu życia, wykorzystanie rezerw na rynku pracy (osoby młode, kobiety, osoby starsze), podnoszenie jakości pracy (dostosowanie miejsc pracy, dostosowanie warunków pracy, np. elastyczne formy, kształcenie i szkolenie zawodowe), wspieranie nowych sektorów gospodarki (usługi opiekuńcze, srebrna gospodarka, ekonomia społeczna i solidarna) Europejska Strategia Zatrudnienia od 1997, Strategia Lizbońska ( ), Strategia Europa 2020 ( ); Wspieranie wydajności pracy oraz dynamiki wzrostu gospodarczego Strategia Lizbońska ( ), szczególnie od 2005, Strategia Europa 2020 ( ); Utrzymanie stabilności finansów publicznych: m.in. dzięki aktywizującej polityce zatrudnienia (flexicurity) oraz aktywizującej polityce społecznej [przesuwanie do zatrudnienia oraz wydłużanie zatrudnienia służy zwiększeniu bazy podatkowej oraz powoduje zmniejszenie popytu na świadczenia] Strategia Lizbońska ( ), szczególnie od 2005, Strategia Europa 2020 ( );

16 Imigracja oraz społeczna integracja imigrantów: Większa selektywność w doborze imigrantów (premiowanie kwalifikacji), promowanie skutecznej integracji społecznej. Wspólna polityka migracyjna. Demograficzna odnowa Europy: o zmniejszanie nierówności szans osób posiadających dzieci oraz osób nie posiadających dzieci; o zapewnienie powszechnego dostępu do usług wsparcia rodziców, w tym usług edukacyjnych oraz opiekuńczych dla małych dzieci, o zarządzanie czasem pracy, by umożliwić kobietom i mężczyznom kształcenie ustawiczne oraz godzenie życia prywatnego z zawodowym częściowo Strategia Lizbońska ( ) oraz Strategia Europa 2020 ( ), a także rozwijająca się od 2007 współpraca państw członkowskich UE w kwestiach demograficznych w ramach Grupy Ekspertów UE ds. Demografii oraz Europejskiego Sojuszu na Rzecz Rodzin

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Grudzień, 2011 r.. W 2010 r. według BAEL w Polsce było 17 660 tys. osób aktywnych (tj. pracujących oraz bezrobotnych). Począwszy od 2008 r. liczebność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google