Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Imię Nazwisko Autora INWESTYCJE w Grupie TAURON 7 października 2010 r. Dariusz Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Imię Nazwisko Autora INWESTYCJE w Grupie TAURON 7 października 2010 r. Dariusz Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia SA."— Zapis prezentacji:

1 Imię Nazwisko Autora INWESTYCJE w Grupie TAURON 7 października 2010 r. Dariusz Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia SA

2 Imię Nazwisko Autora październik 2008 r. - przyjęcie Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2008-2012 z perspektywą do roku 2020, określenie głównych celów strategicznych dla Grupy TAURON, zdefiniowanie podstawowych inicjatyw w zakresie działań inwestycyjnych w obszarach biznesowych październik 2010 r. – zaawansowanie projektów inwestycyjnych projekty w fazie realizacji – uzyskane niezbędne zezwolenia administracyjne, podpisanie umowy z generalnym wykonawcą projekty w fazie przygotowania - wykonywanie i przeprowadzanie analiz, ocena i zatwierdzenie przez Komitet Oceny Projektów, uzyskanie zgód korporacyjnych projekty w fazie wstępnej – potwierdzenie zasadności projektów Strategia Korporacyjna Program inwestycyjny Grupy TAURON TAURON Polska Energia SA 2

3 Imię Nazwisko Autora Planowane nakłady inwestycyjne w Obszarze Wydobycie w latach 2010-2012 wyniosą około 0,5 mld zł, zaś w latach 2013- 2020 planowane całkowite nakłady wyniosą około 1,5 mld zł Główne projekty w fazie wstępnej Budowa szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz pogłębienie szybu Janina w ZG Janina celem utrzymania obecnego poziomu wydobycia oraz uzyskania dostępu do dodatkowych 230 mln ton złóż węgla kamiennego Przejęcie kopalni Bolesław Śmiały do roku 2011 (zwiększenie wydobycia o 1,6 mln ton) WYDOBYCIE Program inwestycyjny Grupy TAURON TAURON Polska Energia SA 3

4 Imię Nazwisko Autora Planowane nakłady inwestycyjne w Obszarze Wytwarzanie w latach 2010-2012 wyniosą około 3,9 mld zł, a w latach 2013-2020 całkowite nakłady wyniosą 25,4 mld zł. Z kwoty 29,3 mld zł łącznych nakładów w latach 2010-2020 kwota 24,2 mld zł zostanie przeznaczona na budowę nowych mocy, natomiast kwota 5,1 mld zł zostanie wykorzystana w celu zachowania dotychczasowych aktywów wytwórczych Grupy TAURON Planowe projekty budowy nowych mocy wytwórczych celem osiągnięcia poziomu 8,5 GW zainstalowanej mocy do roku 2020 (w tym wygaszenie 1,7 GW zainstalowanej mocy) Projekty w fazie realizacji budowa bloku w ukł. kogeneracji 50 MW e i 182 MW t - ZEC Bielsko-Biała budowa bloku w ukł.kogeneracji (biomasa) 50 MW e i 45 MW t - El. Jaworzno III modernizacja kotła K10 - dostosowanie do spalania biomasy - El. Stalowa Wola WYTWARZANIE Program inwestycyjny Grupy TAURON TAURON Polska Energia SA 4

5 Imię Nazwisko Autora Projekty w fazie przygotowania blok węglowy 910 MW - El. Jaworzno III blok gazowo-parowy 400 MW - El. Stalowa Wola blok w ukł. kogeneracji 55 MW e i 86 MW t - EC Tychy modernizacja - dostosowanie 10 kotłów w PKE S.A. do obniżenia emisji NO x Projekty w fazie wstępnej bloki węglowe 910 MW - El. Blachownia, 460 MW - El. Łagisza blok gazowo-parowy 135 MW - EC Katowice elektrownia poligeneracyjna 309 MW – Kędzierzyn-Koźle modernizacja kotła K11 - dostosowanie do spalania biomasy - El. Stalowa Wola WYTWARZANIE Program inwestycyjny Grupy TAURON TAURON Polska Energia SA 5

6 Imię Nazwisko Autora Planowane nakłady inwestycyjne w Obszarze OZE w latach 2010-2012 wyniosą około 1,1 mld zł, zaś w latach 2013-2020 wyniosą około 2,8 mld zł; rozwój know-how w zakresie odnawialnych źródeł energii Projekty w fazie realizacji budowa farmy wiatrowej Wicko 40 MW (kompletna dokumentacja projektowa oraz ostateczne pozwolenie na budowę, przetarg na realizację) Projekty w fazie przygotowania farma wiatrowa 100 MW Projekty w fazie wstępnej farma wiatrowa, kolejne 100 MW modernizacje elektrowni wodnych budowa źródeł biogazowych OZE Program Inwestycyjny Grupy TAURON TAURON Polska Energia SA 6

7 Imię Nazwisko Autora DYSTRYBUCJA Program inwestycyjny Grupy TAURON TAURON Polska Energia SA 7 Nakłady inwestycyjne w latach 2010-12 wyniosą 3,1 mld zł, a w latach 2010-20 - 12,8 mld zł, planowane wydatki związane z inwestycjami i modernizacjami sieci dystrybucyjnej oraz jej rozwojem wraz ze wzrostem popytu na energię, planowane jest również budowa i modernizacja połączeń międzysystemowych z Niemcami, Czechami oraz Słowacją Główne programy i projekty poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych poprzez realizację programów inwestycyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa zasilania aglomeracji miejskich i obszarów wiejskich modernizacja i rozwój informatyzacji ewidencji majątku sieciowego oraz procesów zarządzania majątkiem sieciowym: program inwestycji związanych z przyłączeniami nowych odbiorców na SN i nN

8 Imię Nazwisko Autora Program inwestycyjny Grupy TAURON Obszary biznesowe – planowane nakłady do 2020 roku TAURON Polska Energia SA 8 RAZEM 48,8 mld zł (projekty opcjonalne 11,6 mld zł) Wydobycie 2,0 mld zł Wytwarzanie (projekty planowane) 17,7 mld zł Wytwarzanie (projekty opcjonalne) 11,6 mld zł OZE 3,9 mld zł Dystrybucja 12,8 mld zł Inne 0,8 mld zł

9 Imię Nazwisko Autora Program inwestycyjny Grupy TAURON Obszary biznesowe – lokalizacje projektów TAURON Polska Energia SA 9

10 Imię Nazwisko Autora Program inwestycyjny Grupy TAURON Zamierzenia w perspektywie 2020 roku TAURON Polska Energia SA 10

11 Imię Nazwisko Autora Uwarunkowania inwestycyjne STRATEGIA – program inwestycyjny Grupy TAURON ściśle powiązany ze Strategią, realizacja celów wyznaczonych w Strategii przez poszczególne spółki Grupy METODYKA – proces zarządzania strategicznymi projektami inwestycyjnymi jest koordynowany centralnie dla wszystkich obszarów biznesowych, powołano Komitet Oceny Projektów do analizy i oceny projektów o znaczeniu strategicznym FINANSOWANIE - wykorzystanie środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy TAURON oraz ze środków pochodzących z finansowania zewnętrznego, w tym przede wszystkim z emisji obligacji, kredytów bankowych i pożyczek (w tym kredytów i pożyczek preferencyjnych), jak również w mniejszym zakresie z leasingu i środków Unii Europejskiej Realność TAURON Polska Energia SA 11

12 Imię Nazwisko Autora Uwarunkowania Inwestycyjne UWARUNKOWANIA PRAWNE – zmienność regulacji prawnych, konieczność dostosowania do dyrektyw i wymogów unijnych, szczególnie w zakresie ochrony klimatu i środowiska SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA – dynamiczne zmiany na rynkach finansowych, ryzyko w zakresie sytuacji kryzysowych o zakresie makro, niepewność w zakresie prognoz cenowych a tym samym trudności w ocenie opłacalności projektów Przeszkody TAURON Polska Energia SA 12

13 Imię Nazwisko Autora Uwarunkowania Inwestycyjne PROGNOZY WZROSTOWE – rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w perspektywie kilkunastu lat UWARUNKOWANIA LOKALNE – specyfika polskiej energetyki w zakresie posiadanych zasobów węgla kamiennego i projektowanie nowych instalacji wykorzystujących czyste technologie węglowe EFEKT SKALI – możliwości wykorzystania potencjału spółek w poszczególnych obszarach łańcucha wartości, tworzących Grupę TAURON, w zakresie pozyskiwania kapitałów i realizacji dużych projektów w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i zgromadzoną wiedzę Bodźce TAURON Polska Energia SA 13

14 Imię Nazwisko Autora Dziękuję za uwagę TAURON Polska Energia SA, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice tel. +48 32 774 27 04, fax +48 32 774 20 81


Pobierz ppt "Imię Nazwisko Autora INWESTYCJE w Grupie TAURON 7 października 2010 r. Dariusz Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google