Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.
KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII ALTERNATYWNYCH DO SKŁADOWANIA W SYSTEMACH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNOLOGICZNE Marek Kundegórski Grontmij Polska Sp. z o.o. KONFERENCJA: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ AKTUALNA PRAKTYKA SAMORZĄDOWA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH Przemyśl 04 – 05 grudnia 2008

2 ZAKRES PREZENTACJI Stan aktualny gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Gospodarka odpadami w Polsce na tle innych krajów UE Przepisy UE stymulujące zmiany technologii gospodarki odpadami Obowiązujące i przygotowywane przepisy krajowe, Priorytetowe rozwiązania technologiczne Prognozy dla roku 2020 POIiS, działanie II Kryteria merytoryczne I stopnia

3 STAN AKTUALNY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE (1)
Ilość odpadów Dane w tys. Mg/rok (wg GUS) Lp. Specyfikacja 2005 2006 2007 1. Ilość OKS* zebranych 9 352 9 877 10 083 2. Ilość OKS zebranych selektywnie 261 (2,8%) 403 (4,1%) 513 (5,1%) 3. Ilość OKS przetwarzanych biologicznie 318 297 363 4. Ilość OKS przetwarzanych termicznie 44 45 41 5. Ilość OKS wysortowanych 71 144 151 Ilość OKS składowanych 8 623 (92%) 8 987 (91%) 9 015 (90%) *) OKS – odpady komunalne stałe Przykład zakres obsługi - małe miasto: 70%-80%, tereny wiejskie: 50% (wywóz 1x/M) Niezrealizowane cele KPGO 2010 – 100% obsługi na koniec 2007 r

4 STAN AKTUALNY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE (2)
Instalacje w systemie gospodarki OKS (dane wg MŚ grudzień 2006) Sortownie odpadów zmieszanych (26), zbieranych selektywnie (69), uniwersalne (38), Kompostownie – 64 Instalacje MBP kompostowanie – 21, fermentacja – 4, pryzmy energetyczne – 6, Spalarnia – 1, Składowiska - dane dla KE z roku w tym: 324 składowiska OKS (ok. 5,2 mln Mg odpadów) spełniają wymagania dyrektywy 1999/31/WE, 456 składowisk (ok. 3,4 mln Mg odpadów) nie spełnia wymagań j.w. 282 składowiska uzyskały pozwolenia zintegrowane ( r.) Ilość składowisk tzw. kontrolowanych wg GUS

5 STAN GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE NA TLE KRAJÓW UE
Ilość odpadów Dane wg EUROSTAT i ETC/RWM [kg/Mk/rok] Lp. Specyfikacja 1995 2004 2020 1. EU-27 460 520 680 2. EU-15 480 570 710 3. EU-12 350 335 580 4. Polska 273 365 Założenia wzrostu PKB: EU-15 – 2%, EU-12 – 4% Wskaźnik nagromadzenia Polska 2007 – 265 kg/mieszkańca/rok Polska najwyższy w UE wskaźnik odpadów składowanych

6 STAN GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE I KRAJACH EU-12
Dominujący udział składowania odpadów, (przy czym odpady są w dużej części składowane w warunkach niespełniających standardów wymaganych dyrektywą w sprawie składowania odpadów), Znaczny odsetek mieszkańców poza systemem zorganizowanego zbierania odpadów komunalnych, Niewielki poziom selektywnego zbierania odpadów. Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce charakteryzuje się odmienną od innych państw UE strukturą prawną, ograniczającą możliwość skutecznego zarządzania gospodarką odpadami przez samorządy.

7 PERSPEKTYWY ZMIAN - PRZEPISY UE
Dyrektywa 2006/12/WE w sprawie odpadów (do 12 grudnia 2010) Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (od 12 grudnia 2010) Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów Dyrektywa 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, Dyrektywa 94/96/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, Dyrektywy wprowadzające obowiązek zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, Dyrektywa IPPC (najlepsze dostępne techniki), Traktat Akcesyjny – okres przejściowy dla składowania odpadów na składowiskach odpadów komunalnych

8 PRZEPISY UE STYMULUJĄCE ROZWÓJ TECHNOLOGII ALTERNATYWNYCH W STOSUNKU DO SKŁADOWANIA (1)
Podstawowe zobowiązania w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi, których wypełnienie będzie należało udokumentować to: Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów Strategia ograniczania odpadów ulegających biodegradacji oraz ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zgodnie z poziomami określonymi dla roku 2010, 2013, 2020 (Art. 5), Państwa Członkowskie podejmą środki, aby zapewnić, ze składowane są tylko odpady, które zostały poddane obróbce (Art.6)

9 PRZEPISY UE STYMULUJĄCE ROZWÓJ TECHNOLOGII ALTERNATYWNYCH W STOSUNKU DO SKŁADOWANIA (2)
Podstawowe zobowiązania w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi, których wypełnienie będzie należało udokumentować to: Traktat Akcesyjny Obliguje do doprowadzenie sektora składowania odpadów do takiego poziomu, żeby po 1 lipca 2012 roku wszystkie odpady były składowane na składowiskach spełniających wymagania dyrektywy w sprawie składowania odpadów 1999/31 WE. Dyrektywy w sprawie odpadów opakowaniowych, w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w sprawie baterii i akumulatorów Wskazują zobowiązania producentów i wprowadzających na rynek potencjalne odpady, Sektor komunalny odpowiedzialny jest w większości krajów UE za stworzenie możliwości selektywnego zbierania w/w odpadów

10 KPGO 2010 CELE I ZADANIA W ODNIESIENIU DO ODPADÓW KOMUNALNYCH
ograniczenie składowania OKB zgodnie z wymaganiami UOO, wprowadzenie podwyższonych opłat za składowanie odpadów, które powinny być odzyskiwane lub przetwarzane, technologie termiczne wskazane jako priorytetowe dla systemów regionalnych powyżej Mk, technologie MBP zalecane dla mniejszych systemów (powyżej Mk) opracowanie wytycznych w zakresie wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji, MBP oraz wytycznych i metodyki rozliczania niezbędnych redukcji składowania OKB wprowadzenie przepisów ograniczających stosowanie niezgodnych z intencją ustawodawcy metod odzysku odpadów na składowiskach zamknięcie do końca 2009 roku wszystkich składowisk niespełniających przepisów prawa zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014r., zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014 r. stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce,

11 PRZEPISY STYMULUJĄCE ROZWÓJ TECHNOLOGII
Dopuszczalne poziomy składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (OKB) 75% w roku 2010, 50% w roku 2013, 35% w roku 2020, w odniesieniu do ilości odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych w 1995 r. Rodzaje OKB Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w skład strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, Papier i tektura zbierane selektywnie, Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) zbierane selektywnie, Odpady zielone (z ogrodów i parków), Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji). Uwaga: osady ściekowe nie są zaliczane do OKB

12 METODYKA OKREŚLANIA OBOWIĄZKU W ZAKRESIE OGRANICZENIA SKŁADOWANIA OKB:
Rejon obsługi 210 tys. Mk, 100 tys. Mk miasto, 110 Mk – wieś Wskaźniki: rok 1995 – tys. OKB miasto 155 kg OKB/Mk, wieś 47 kg OKB/Mk Prognoza ilości OKB jakie będzie należało poddać zagospodarowaniu w latach 2010, 2013, 2020: Lp. Specyfikacja 2010 2013 2020 1. Ilość wytwarzanych OKS [Mg/rok] 53.300 55.100 59.500 2. Ilość OKB w strumieniu OKS [Mg/rok] 25.000 25.900 28.000 3. Ilość OKB dopuszczonych do składowania [Mg/rok] 15.800 10.500 7.400 4. Ilość OKB wymagających zagospodarowania [Mg/rok] 9.300 15.400 20.600

13 PRZEPISY STYMULUJĄCE ROZWÓJ TECHNOLOGII OPŁATY ZA SKŁADOWANIE
Rozporządzenie RM z dnia 14 października 2008 r. (Dz.U ) Rodzaj odpadu Opłaty 2008 Opłaty 2009 Komunalne niesegregowane 75,00 100,00 Kompost nieodpowiadający wymaganiom 15,00 20,00 Nieprzekompostowane frakcje Stabilizat Minerały (piasek, kamienie) 10,24 10,50 Inne komunalne 15,87 Inne zmieszane (balast z sortowania) 60,00 61,50

14 PRZEPISY STYMULUJĄCE ROZWÓJ TECHNOLOGII – KRYTERIA I PROCEDURY (1)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U ) Kryteria dopuszczenia odpadów o kodach , , , , oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne od dnia 1 stycznia 2013 r. Lp. Parametr R-MG OKS (średnio) MBA (Niemcy) 1. Ogólny węgiel organiczny (TOC) 5% 23% Do 18% 2. Strata przy prażeniu (LOI) 8% 25% --- 3. Ciepło spalania maks. 6 MJ/kg 10 MJ/kg

15 PRZEPISY STYMULUJĄCE ROZWÓJ TECHNOLOGII – KRYTERIA I PROCEDURY (2)
Wprowadzone przepisy będą umożliwiały składowanie odpadów ulegających biodegradacji przetworzonych w zakładzie MBP czyli np. stabilizatu z procesów tlenowych (kod ) lub beztlenowych (kod ) oraz kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) – kod Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, poza odpadami organicznymi poddanymi stabilizacji i kierowanymi do składowania (ewentualnie po dodatkowej obróbce do wykorzystania) oraz frakcjami odpadów surowcowych kierowanych do odzysku, pozostały strumień odpadów (o kodzie ) należałoby kierować do przekształcania termicznego. Zakładając że rozporządzenie nie ulegnie zmianie i jego wymagania będą skutecznie egzekwowane, po 31 grudnia 2012 skończyłby się w naszym kraju okres składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i generalnie odpadów nieprzetworzonych. Wątpliwa realność scenariusza: brak środków finansowych oraz zbyt krótki horyzont czasowy dla poważnego programu inwestycyjnego, który musiałby zostać zrealizowany. Powyższe uwarunkowania mogą spowodować potrzebę korekt wymagań rozporządzenia.

16 PROJEKT ZMIANY ROZPORZĄDZENIA DOT
PROJEKT ZMIANY ROZPORZĄDZENIA DOT. KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI SKŁADOWISK R. ograniczenie rodzajów odpadów dopuszczonych do wykonania warstwy izolacji pośredniej na składowisku, maks. zawartość węgla organicznego na poziomie 3%, miąższość warstwy maks. 30 cm i nie więcej niż 15% w stosunku do warstwy składowanych odpadów Cel: wyeliminowanie takiego odzysku odpadów, który zgodnie z intencją ustawodawcy powinien być definiowany jako składowanie. Planowane wejście w życie – marzec 2009

17 OKREŚLENIE WYMAGAŃ PROCESOWYCH DLA ZAKŁADÓW MBP
Bez wprowadzenia wskazanych w wytycznych jednoznacznych i weryfikowalnych kryteriów określających jakie parametry przetworzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji będą pozwalały na ich zaliczenie do grupy odpadów składowanych nie ulegających biodegradacji, realizacja zaawansowanych technologicznie instalacji MBP jest niezwykle ryzykowna z ekonomicznego punktu widzenia

18 OKREŚLENIE WYMAGAŃ PROCESOWYCH DLA ZAKŁADÓW MBP
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, dr inż. Ryszard Szpadt. „Wymagania dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno – biologicznego przekształcania odpadów”. Projekt wytycznych dostępny na stronie internetowej KFDZOM – Krajowego Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast (link: ). Wkrótce publikacja na stronie Ministerstwa Środowiska Wytyczne jako etap do wprowadzenia rozporządzenia dot. wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów

19 OKREŚLENIE WYMAGAŃ PROCESOWYCH DLA ZAKŁADÓW MBP
Projektowane wytyczne określają m.in.: zasady klasyfikacji odpadów wytworzonych w procesach MBP, frakcja 0-20 lub 0-30 nie będzie klasyfikowana jako (ziemia i kamienie) tylko (odpady po sortowaniu), minimalne warunki prowadzenia procesów biologicznych i mechaniczno – biologicznych (m.in. wymóg kompostowanie/stabilizacja w systemie zamkniętym, minimalny czas kompostowania w reaktorze 2 tyg. + kompostowanie pryzmowe min. 6 tyg., wymuszone napowietrzanie), z uwagi na zawartość odpadów organicznych stabilizacji (biologicznemu przekształcaniu) należy poddać całą frakcję 0-80 mm lub mm kryteria kiedy można uznać że odpady zostały ustabilizowane, propozycja: 1)aktywność oddychania AT4 < 15 mg O2/g s.m. dla instalacji oddanych do 31 grudnia 2012 r, AT4 < 10 mg O2/g s.m dla instalacji oddanych po 31 grudnia 2012 r, dla instalacji MBP w latach 2008 – 2009 zaleca się ustalić graniczne wartości straty prażenia stabilizatów na poziomie 35% s.m. oraz TOC – 20% s.m. – (stabilizaty spełniające jedno z tych kryteriów mogą być składowane bez ograniczeń)lub ustalić ubytek masy organicznej mierzonej stratą prażenia lub TOC na poziomie minimalnym 40%

20 PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Unikanie powstawania odpadów oraz selektywna zbiórka w celu odzysku i recyklingu jako działania priorytetowe Termiczne przekształcanie odpadów Mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów Składowanie odpadów przetworzonych, pozostałości procesowych Rola rozwiązań systemowych w zagospodarowaniu odpadów: WPGO wskazują systemy regionalne na poziomie województwa, określają harmonogram zamykania składowisk oraz plan redukcji ilości odpadów OKB kierowanych na składowiska

21 SKŁADOWANIE ODPADÓW – DYREKTYWA 1999/31/WE
Określenie szeregu zakazów dotyczących lokalizacji składowisk oraz szczegółowe określenie minimalnego zakresu badań hydrologicznych i geologicznych w rejonie projektowanej lokalizacji składowiska, Wymagania dotyczące konstrukcji uszczelnienia dna i warstwy zamykającej składowisko oraz konstrukcji drenażu, konieczność zastosowania naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej uszczelniającej podłoże i ściany boczne składowiska o min. miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji k≤1,0x10-9m/s; konieczność zastosowania izolacji syntetycznej jako uzupełnienia bariery geologicznej, Zamknięcie składowisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska do 31 grudnia 2009 r. Traktat Akcesyjny – okres przejściowy – wszystkie składowiska eksploatowane po 1 lipca 2012 roku powinny być zgodne z wymaganiami Dyrektywy 1999/31/WE Wzrost opłat za składowanie odpadów (opłat za korzystanie ze środowiska). Wariant – składowisko bioreaktor, pryzmy energetyczne (???)

22 MECHANICZNO BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW (MBP)
Instalacje MBP w UE jako instalacje przeznaczone do wstępnego przetwarzania odpadów komunalnych tzw. odpadów resztkowych oraz do stabilizacji organicznej frakcji tych odpadów (w rejonie obsługi zwykle selektywne zbieranie na poziomie >25%). Podstawowe cele eksploatacji instalacji UE: - wydzielenie i stabilizacja OKB, - wydzielenie odpadów przeznaczonych do odzysku energii - sortowanie surowców ograniczone do metali (bez sortowania ręcznego), Klasyfikacja: proces unieszkodliwiania D8, MBP jako „pretreatment” przetwarzanie wstępne Instalacje MBP w Polsce – technologie „historycznie” ukierunkowane na maksymalny odzysk surowców wtórnych (tworzywa, papier, metale, szkło) przy znaczącym udziale sortowania ręcznego. Technologia - sortowanie odpadów zmieszanych + kompostowanie lub fermentacja, odzysk frakcji palnej,

23 MBP – PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
MBP + spalarnia RDF Erfurt Ost (RABA): - przepustowość – sortownia Mg/rok (Restabfall), sito 40mm, - kompostowanie tunelowe (system Linde) Mg => Mg - spalanie Mg =>żużel Mg, pozostałości Haz 2600 Mg - koszt inwestycji 70 mln EUR (2002) - projekt, nadzór: Grontmij AEW Plan

24 PRZYKŁAD: ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE INSTALACJI MBP
ZZO MBP przepustowość Mg/rok, frakcja do stabilizacji 0-80 mm: Mg/rok, frakcja lekka Mg/rok, frakcje surowcowe – Mg/rok Lp. Specyfikacja 2010 2013 2020 1. Ilość OKB wymagających zagospodarowania [Mg/rok 9.300 15.400 20.600 2. Ograniczenie składowania OKB (stabilizacja, papier) [Mg/rok] 16.750 16.850 3. Ograniczenie składowania OKB (stabilizacja, odzysk SRF, papier) 25.000 26.000 27.000 4. Ilość do składowania (bez odzysku SRF) 38.500 5. Ilość do składowania (SRF kierowany do odzysku) 19.700

25 MBP – OPŁATY – SYMULACJE (dla 100.000 Mg/rok)
Wariant I składowanie całego strumienia – Wariant II po MBP ze składowaniem frakcji drobnej – Wariant III przy odzysku frakcji drobnej – Wariant IV przy zagospodarowaniu 75% balastu (SRF) – Komentarz: zagospodarowanie frakcji mineralnej 0-40 mm : efekt finansowy TAK  efekt ekologiczny NIE!!!

26 MBP – KIERUNKI ROZWOJU Problemy z odzyskiem energetycznym SRF z OKS w cementowniach (Grecja, Anglia, Włochy, Niemcy, Holandia), Problemy z dotrzymaniem ograniczeń składowania – Niemcy, perspektywy składowania 2020 EU 12 – 55% Ukierunkowanie na produkcję paliwa z odpadów o wysokiej wartości kalorycznej i niskim udziale m.in. chloru (< 0,7%), Inicjatywa realizacji instalacji dedykowanych – do spalania SRF np. Friesland Holandia, Erfurt Niemcy

27 TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW (1)
Technologia termicznego przekształcania resztkowych odpadów komunalnych Technologie rusztowe jako dominujące rozwiązania Średnia przepustowość w EU ok Mg/rok Średni koszt inwestycyjny 700 €/Mg odpadów/rok Kogeneracja – produkcja energii cieplnej i elektrycznej jako priorytet zapisany w Dyrektywie 2008/98 Ilość odpadów poprocesowych 25-28% masy odpadów poddawanych spalaniu Skuteczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Doświadczenia państw EU-15 wskazują, że technologia może współistnieć z efektywnymi systemami selektywnej zbiórki odpadów

28 TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW (2)
Technologia termicznego przekształcania wysortowanej frakcji lekkiej odpadów komunalnych Technologie rusztowe i fluidalne Technologie plazmowe oraz pirolizy jako rozwiązania innowacyjne i obarczone ryzykiem inwestycyjnym Ograniczone możliwości współspalania odpadów w energetyce zawodowej – wymagania procesowe, monitoring procesu, system oczyszczania spalin, Współspalanie odpadów w piecach cementowych jako opcja dopełniająca systemowe rozwiązanie z zakładem MBP SRF – Solid Recovered Fuels jako definicja paliwa z odpadów CEN/TS Stałe paliwa wtórne, wymagania techniczne i klasy – Specyfikacja Techniczna przyjęta 21 lutego 2006 roku przez CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny Klasyfikacja paliw z odpadów w zależności od: wartości opałowej (dla przem. cementowego wskazane 15 – 20 MJ/kg, zawartości chloru< 1%, zawartości rtęci, dodatkowo dla cementowni zawartość siarki < 1%, wilgotność poniżej 20%)

29 DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DLA ROZWOJU TECHNOLOGII ALTERNETYWNYCH (DLA SKŁADOWANIA)
Zmiany ustaw, które umożliwiłyby samorządom skuteczne zarządzanie gospodarką odpadami i tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami. Skuteczne uporanie się z funkcjonowaniem składowisk niespełniających wymagań przepisów, Wprowadzenie przepisów dot. rozliczania obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, określenie wymagań stabilizacji odpadów Wprowadzenie przepisów w sprawie kwalifikowania części energii ze spalania odpadów komunalnych jako energii ze źródeł odnawialnych. Program sukcesywnego podwyższenia opłat za składowanie odpadów, Wprowadzenie ochrony rynku krajowego przed napływem odpadów przeznaczonych do odzysku energii (SRF z OKS ma zdecydowanie niższe parametry niż produkowany z odpadów przemysłowych),

30 UWARUNKOWANIA DLA BUDOWY SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI – OGRANIECZENIA SKŁADOWANIA
ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynikająca z przepisów dyrektywy Rady 1999/31/WE, ograniczenie składowania odpadów zawierających substancje organiczne oraz składniki palne po 31 grudnia 2012 roku, ograniczenie szerokich dotychczas możliwości odzysku różnych frakcji odpadów komunalnych w instalacjach i poza instalacjami, konieczność zamknięcia do końca 2009 roku wszystkich składowisk niespełniających wymagań ochrony środowiska, konieczność wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego, które m.in. uniemożliwiają po 1 lipca 2012 roku eksploatację składowisk niespełniających wymagań dyrektywy w sprawie składowania odpadów, wzrost opłat za składowanie odpadów (opłat za korzystanie ze środowiska).

31 POIiS - MINIMALNY ZAKRES ZZO
ZZO powinny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: Mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów z sortowni, Składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, Kompostowanie odpadów zielonych, Sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie), W systemie Punkty gromadzenia odpadów problemowych

32 NOWA DYREKTYWA RAMOWA W SPRAWIE ODPADÓW – 2008/98 WE
CEL NADRZĘDNY – UTWORZENIE „SPOŁECZEŃSTWA RECYKLINGU”: Do roku 2015 selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązywać przynajmniej w odniesieniu do: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, Do roku 2020 osiągnięte zostaną poziomy recyklingu nie niższe niż 50% wagi w odniesieniu do odpadów z gospodarstw domowych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, Przekształcanie termiczne odpadów komunalnych jest traktowane jako odzysk energii pod warunkiem, że efektywność energetyczna instalacji jest równa lub większa niż 0,60 dla instalacji, które uzyskały zezwolenie przed 1 stycznie 2009 r., 0,65 dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r.,

33 PROGNOZY ZMIAN TECHNOLOGII EU-15
Żródło ETC/RWM working paper 2008

34 PROGNOZY ZMIAN TECHNOLOGII EU-12
Żródło ETC/RWM working paper 2008

35 POIiS. PRIORYTET II - Kryteria merytoryczne I stopnia (1)

36 POIiS. PRIORYTET II - Kryteria merytoryczne I stopnia (2)

37 POIiS. PRIORYTET II - Kryteria merytoryczne I stopnia (3)

38 Dziękuję Państwu za uwagę…
KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII ALTERNATYWNYCH DO SKŁADOWANIA W SYSTEMACH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNOLOGICZNE Dziękuję Państwu za uwagę… Marek Kundegórski


Pobierz ppt "MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google