Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe możliwości organizacji pozarządowych Udział w programach lokalnych, krajowych i europejskich Marek Hola Konferencja W trosce o rodzinę Human Life.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe możliwości organizacji pozarządowych Udział w programach lokalnych, krajowych i europejskich Marek Hola Konferencja W trosce o rodzinę Human Life."— Zapis prezentacji:

1 Nowe możliwości organizacji pozarządowych Udział w programach lokalnych, krajowych i europejskich Marek Hola Konferencja W trosce o rodzinę Human Life International – Europa Gdańsk, 17 listopada 2006

2 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 2 Spis rzeczy: -Szkic progamowych ram odniesienia -Strategia Rozwoju Kraju / synteza -Narodowa Strategia Spójności / synteza -Przegląd wybranych informacji dot. PO Kapitał Ludzki / priorytety wdrażane na poziomie regionu / wybrane elementy schematów wdrażania

3 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 3 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015 Narodowa Strategia Spójności (NSS) Program y Celu 1a Projekty PO Rozwój Obszaró w Wiejskic h Krajowy Plan Strategiczny Rozwój Obszarów Wiejskich PO Rybołówstwo Krajowy Plan Rozwoju Sektora Rybołówstwa Rozporządzenia ogólne dot. funduszy strukturalnych Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne UE dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytety i działania finansowan e wyłącznie z krajowych środków publicznych Strategiczne Wytyczne dla Rozwoju Sektora Rybołówstwa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Strategie sektorowe Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (?) PO Kapitał Ludzki Projekty PO Infrastruktura i Środowisko Projekty PO Konkurencyjna Gospodarka Projekty 16 RPO Projekty PO Pomoc Techniczna Projekty PO Rozwój Polski Wschodniej Projekty PL UE Programy operacyjne europejskiej współpracy terytorialnej Projekty

4 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 4

5 5 Dokumenty polityki spójności Narodowy Plan Rozwoju 2004 - 2006 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 2007-2015 Podstawy Wsparcia Wspólnoty 2004 - 2006 Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013

6 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 6

7 7 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015

8 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 8 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Cel strategiczny: Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin.

9 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 9

10 10

11 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 11

12 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 12

13 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 13 Uwarunkowania SRK – stopa bezrobocia w krajach UE

14 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 14 Uwarunkowania SRK Stopa bezrobocia w Polsce Dane, WUP, sierpień 2006

15 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 15

16 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 16

17 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 17

18 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 18

19 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 19

20 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 20 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSS) 2007-2013

21 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 21 Narodowe Strategiczne Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSS) Ramy Odniesienia (NSS) 2007-2013 2007-2013 Cel strategiczny Cel strategiczny Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach UE i wewnątrz kraju

22 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 22 Relacja celów szczegółowych NSRO (NSS) do celów Strategii Lizbońskiej oraz wytycznych SWW Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego Większa liczba lepszych miejsc pracy Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji Tworzenie większej ilości i lepszych miejsc pracy Wiedza i innowacyjność na rzecz wzrostu Wymiar terytorialny polityki spójności Strategia Lizbońska SWWNSRO (NSS) Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

23 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 23 Układ celów NSRO (NSS) i programów operacyjnych Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna

24 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 24 Podział środków UE na programy operacyjne w ramach NSRO 2007-2013 >1%216,7PO Pomoc techniczna 13%7 004,9PO Konkurencyjna gospodarka 15%8 125,9PO Kapitał ludzki 38%21 275,2PO Infrastruktura i środowisko 1%576,0 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 4%2 161,6PO Rozwoju Polski Wschodniej 29%15 985,5Regionalne Programy Operacyjne Procentowa wielkość alokacji Wielkość alokacji (mln EUR) Program operacyjny

25 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 25 Podział środków UE na programy operacyjne w ramach NSRO 2007-2013 Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową (5%), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków (1%) oraz rezerwę wykonania (3%), które zostaną rozdysponowane na wzmocnienie określonych priorytetów PO.

26 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 26 Środki na Politykę Spójności - PORÓWNANIE Unia Europejska – 213,0 mld EUR Polska – 12,8 mld EUR Unia Europejska – 307,6 mld EUR Polska – 59,6 mld EUR Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszestrukturalne.gov.pl, Lipiec 2006 r. 2004 - 20062007 - 2013

27 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 27 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

28 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 28 Cel główny Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

29 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 29 Obszary wsparcia PO Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki edukacja zatrudnienie integracja społeczna postawy zdrowotne pracowników administracja publiczna i partnerstwo rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich adaptacyjność przedsiębiorstw

30 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 30 Cele szczegółowe Cel 1: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy Cel 4: Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Cel 5: Wzrost spójności terytorialnej

31 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 31 PRIORYTETY I OBSZARY WSPARCIA Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III: Wysoka jakość edukacji Priorytet IV: Dobre państwo Priorytet V: Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX: Aktywizacja obszarów wiejskich Priorytet X: Pomoc techniczna

32 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 32

33 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 33 System instytucjonalny PO KL Instytucje Pośredniczące: MPiPS, MSWiA, MEN, MZ Instytucja Zarządzająca: MRR Instytucje Wdrażające PO Kapitał Ludzki Instytucje Pośredniczące: Samorządy Województw

34 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 34 Alokacja środków w ramach Programu PO Kapitał Ludzki

35 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 35 PRIORYTETY WDRAŻANE NA POZIOMIE REGIONU

36 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 36 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Regionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Aktywizacja obszarów wiejskich

37 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 37 RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 3 382 821 730 EUR

38 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 38 Celem Priorytetu jest: A. podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia, B. zapewnianie równego dostępu do zatrudnienia wszystkim osobom doświadczającym różnego rodzaju dyskryminacji na rynku pracy.

39 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 39 Propozycje działań 6.1. POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE 6.2. WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA 6.3. RÓWNOŚĆ SZANS DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 6.4. BUDOWA OTOCZENIA SPRZYJAJĄCEGO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE

40 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 40 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna doradztwo zawodowe i poradnictwo prawne, organizowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, organizowanie szkoleń prowadzących do podniesienia i/lub uzyskania kwalifikacji zawodowych, organizowanie staży i praktyk zawodowych, tworzenie i upowszechnianie alternatywnych form zatrudnienia oraz nowoczesnych metod organizacji pracy, wspieranie inicjatyw na rzecz samoorganizacji i samopomocy osób poszukujących pracy wspieranie mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) oraz zawodowej na rynku pracy, włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do działań na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie, promocja aktywnych postaw na rynku pracy oraz mobilności i elastyczności zawodowej.

41 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 41 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez odpowiedni zestaw następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazowe dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółki, o ile wszyscy wspólnicy są osobami rozpoczynającymi działalność gospodarczą), wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu), Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

42 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 42 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna wsparcie dla tworzenia i działalności jednostek sektora ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, podmiotów na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej i w organizacjach pozarządowych, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, rozwój form zatrudnienia i wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób należących do grup szczególnego ryzyka (m.in. alternatywne i elastyczne formy zatrudnienia, telepraca), wsparcie mobilności na rynku pracy oraz rozwój usług przezwyciężających indywidualne bariery w powrocie na rynek pracy, wsparcie tworzenia i działalności instytucji aktywizujących osoby zaburzone psychicznie, w tym środowiskowe domy samopomocy, promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji z rynkiem pracy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice socjoterapeutyczne, kluby środowiskowe), wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy, rozwój form wsparcia indywidualnego i środowiskowego, umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy (w tym m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym),, organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

43 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 43 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym (w przypadku gdy beneficjent jest liderem partnerstwa). szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr integracji społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym (w przypadku gdy beneficjent jest liderem partnerstwa)

44 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 44 REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 1 588 479 612 EUR

45 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 45 Celem Priorytetu jest: Celem Priorytetu jest podniesienie konkurencyjności regionów poprzez wsparcie przedsiębiorstw i pracowników w dostosowaniu się do potrzeb regionalnej strategii rozwoju.

46 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 46 Propozycje działań 7.1. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE 7.2. TRANSFER WIEDZY

47 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 47 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna szkolenia otwarte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników adresowane regionalnie do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, uelastycznienia form świadczonej pracy szkolenia skierowane do osób pracujących zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem uzupełniania wykształcenia formalnego) szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) dla osób zagrożonych utratą pracy

48 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 48 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna szkolenia zamknięte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw szkolenia i usługi doradcze mające na celu podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, w szczególności dotyczące zmiany profilu działalności wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement)

49 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 49 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk wspomagających pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników podnoszenie świadomości pracowników i kierownictw modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian doradztwo (wewnętrzne) dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MMŚP, (poprzez subsydiowanie zatrudnienia specjalistów z dziedziny ekonomii, finansów lub rachunkowości) usługi w zakresie reorientacji działalności przedsiębiorstwa poprzez: 1) analizę biznes planu przez zewnętrznych analityków i zarząd firmy, 2) ukierunkowanie planu np.: w stronę bardziej konkurencyjnych sektorów, dywersyfikacji działalności, a także 3) określenie metod stałego udoskonalania biznes planu

50 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 50 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo – rozwojowymi, uczelniami wyższymi, i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

51 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 51 ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 1 214 435 176 EUR

52 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 52 Celem Priorytetu jest: A. wyrównywanie szans edukacyjnych, B. zwiększanie potencjału zasobów ludzkich na wszystkich poziomach kształcenia.

53 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 53 Propozycje działań 8.1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH 8.2. BUDOWA POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I ROZWOJOWEGO SZKÓŁ 8.3. ROZWÓJ REGIONALNYCH OŚRODKÓW AKADEMICKICH 8.4. UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 8.5. WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY

54 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 54 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna Badania i analizy diagnozujące charakterystykę barier utrudniających dostęp do edukacji na poziomie lokalnym i regionalnym Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w szczególności na obszarach wiejskicj Wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną

55 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 55 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna Wsparcie na rzecz realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych w szkołach oraz opieki pedagogiczno – psychologicznej skierowanych do uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym). Programy skierowane do młodych osób, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki.

56 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 56 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna Programy rozwojowe szkół (w tym również szkół zawodowych) zgodne z lokalną polityką edukacyjną ukierunkowane na: rozwój umiejętności uczniów i absolwentów w zakresie ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, rozszerzanie oferty edukacyjnej poza standardowe ramy programów nauczania, poprawę jakości nauczania –Programy rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery). –Programy rozwoju oferty edukacyjnej szkół zawodowych w zakresie: dostosowywania kwalifikacji absolwentów do wymogów lokalnego i regionalnego rynku pracy lub dalszego kształcenia w tym zakresie, realizacji praktycznych form nauczania w szczególności staży i praktyk zawodowych we współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami, włączenie pracodawców w proces przygotowywania i realizacji programów dydaktycznych realizowanych w szkołach. innych form podnoszenia jakości i zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego.

57 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 57 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna Kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie

58 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 58 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna Programy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych (na poziomie ogólnym i zawodowym).Potwierdzanie w drodze formalnej kwalifikacji zdobytych w sposób pozaformalny na poziomie ogólnym i zawodowym (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji)Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. Wsparcie dla placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego ukierunkowane na: monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracypodwyższanie jakości oferty edukacyjnej, w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświatyrozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.doświadczenie w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w formach szkolnychtrafność identyfikacji potrzeb grupy docelowejdobór form i treści nauczania do potrzeb grupy odbiorców i regionalnego rynku pracyinnowacyjność i wysoka wartość dodana udzielanego wsparciainne kryteria zgodne z regionalną polityką edukacyjną

59 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 59 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub typu prowadzonego kształcenia – przygotowanie do nauczania na innych kierunkach kształcenia). Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniająca się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)

60 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 60 AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH 46 365 429 EUR

61 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 61 Celem Priorytetu jest: Zmniejszenie dysproporcji w zakresie rozwoju zasobów ludzkich pomiędzy wsią a miastem.

62 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 62 Propozycje działań 9.1WSPARCIE INICJATYW I PAKTÓW LOKALNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

63 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 63 Przykładowe typy projektów Ostateczny odbiorca – org. społeczna Inicjatywy ukierunkowane na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania prozatrudnieniowe, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszące poziom wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, Działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z aktywnych postaw środowisk lokalnych, Wsparcie działalności oddolnych inicjatyw lokalnych oraz paktów w zakresie przedsięwzięć ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia, spójności społecznej, rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności lokalnych.

64 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 64 ŹRÓDŁA INFORMACJI: www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.pl

65 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006 65 Uprzejmie dziękuję za uwagę… Marek Hola keram.aloh@interia.pl Mobil + 48 691 497 485


Pobierz ppt "Nowe możliwości organizacji pozarządowych Udział w programach lokalnych, krajowych i europejskich Marek Hola Konferencja W trosce o rodzinę Human Life."

Podobne prezentacje


Reklamy Google