Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwiecień 2006 wrzesień 2006 r.. 2 PARTNERZY PROJEKTU (na dzień 31.12.2006 r.) Przystąpienie wszystkich J.S.T. województwa do 31.12.2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwiecień 2006 wrzesień 2006 r.. 2 PARTNERZY PROJEKTU (na dzień 31.12.2006 r.) Przystąpienie wszystkich J.S.T. województwa do 31.12.2007 r."— Zapis prezentacji:

1 kwiecień 2006 wrzesień 2006 r.

2 2 PARTNERZY PROJEKTU (na dzień 31.12.2006 r.) Przystąpienie wszystkich J.S.T. województwa do 31.12.2007 r.

3 PARTNERZY PROJEKTU (na dzień 31.12.2006 r.) 3

4 1.P rojekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013; 2.P rojekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007 – 2013; 3. S trategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020; 4.P rojekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013; 5.P rogram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 6. E uropejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. 4 GŁÓWNE DOKUMENTY STRATEGICZNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OPRACOWANIA PROJEKTU SIECIOWEGO ZIELONY SZLAK ROWEROWY MAZOWSZA

5 5 ISTNIEJĄCE I PLANOWANE SIECI SYSTEMU EUROVELO

6 PLANOWANA SIEĆ EUROVELO W POLSCE 6

7 ZIELONY SZLAK ROWEROWY MAZOWSZA W KONTEKŚCIE PLANOWANYCH SZLAKÓW EUROVELO I GREENWAYS 7

8 8 ZIELONY SZLAK ROWEROWY MAZOWSZA NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW

9 9 ZIELONY SZLAK ROWEROWY MAZOWSZA NA PRZYKŁADZIE GMINY SŁUPNO

10 10 Widok z lotu ptaka od strony południowo-zachodniej BAZA CENTRUM ROWEROWE - WIDOK

11 BAZA CENTRUM ROWEROWE - FUNKCJA 11

12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 12

13 13 PLANOWANY MONTAŻ RZECZOWO - FINANSOWY Innowacyjny Projekt Sieciowy Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza - 7850km ścieżek oraz 85 baz-centrów rowerowych, wpisujący się w inicjatywę EuroVelo Zaangażowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego z całego Województwa Mazowieckiego Inwestycja długoterminowa: I kwartał 2007 – IV kwartał 2013 Optymalne wykorzystanie środków z Programów Operacyjnych oraz promocja Mazowsza w Europie Rozwój lokalny -> powstanie nowych miejsc pracy: - w obsłudze bezpośredniej ok. 3 000, w obsłudze pośredniej ok. 7 000. ok. 75% środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej ok. 24% środki własne Jednostek Samorządu Terytorialnego ok. 1% środki partnerów prywatnych

14 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007-2020 Kierunki działań w Strategii w ramach których zaprogramowano realizację tras, dróg i ścieżek rowerowych oraz bazy turystycznej: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa (m.in. wspieranie realizacji inicjatywy turystyczno-rekreacyjnej Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza w ramach Europejskich szlaków rowerowych EuroVelo i Greenways) Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 14

15 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007 – 2013 RPO WM 2007-2013 zawiera priorytety ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, których realizacja może być współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel główny RPO WM 2007-2013 Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa 15

16 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007 – 2013 Projekty z zakresu turystyki realizowane będą w ramach: Priorytetu V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu - 137,36 mln euro na działania z zakresu transportu publicznego, rewitalizacji, ochrony dziedzictwa kulturowego, inwestycji z zakresu infrastruktury kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji - 102,56 mln euro na promocję i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu (poza obszarami miast) 16

17 Przykładowe przedsięwzięcia z zakresu turystyki możliwe do realizacji w ramach RPO: budowa, rozbudowa, modernizacja oraz adaptacja obiektów i infrastruktury na cele turystyczne, sportowe i rekreacyjne projekty dotyczące szlaków turystyczno-kulturowych promocja walorów turystycznych poprzez rozwój systemów i centrów informacji turystycznej, organizację wydarzeń turystycznych oraz imprez promocyjnych przygotowanie i realizacja programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych wskazana realizacja projektów sieciowych tworzących spójny produkt turystyczny REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007 – 2013 17

18 PROGRAMY OPERACYJNE A RPO (LINIA EMARKACYJNA) - DZIAŁANIA DLA TURYSTYKI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Wsparcie dla projektów dotyczących infrastruktury turystycznej (maksymalne wsparcie na projekty w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Wsparcie dla projektów z zakresu infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych, w tym budowa ścieżek rowerowych, dydaktycznych i szlaków 18

19 Dodatkowe możliwości współfinansowania Projektu ZIELONY SZLAK ROWEROWY MAZOWSZA Utworzenie do roku 2009 programu finansowego w ramach rezerwy budżetowej Komisji Europejskiej z planowanym finansowaniem na lata 2009 – 2013 Utworzenie do roku 2010 programu finansowego w ramach rezerwy Polityki Spójności z planowanym finansowaniem na lata 2010 – 2013 19

20 MODEL FINANSOWANIA PROJEKTU PARTNERSTWO Specjalne Linie Celowe dla JST Samorządowy Program Finansowy Preferencyjna współpraca z zaangażowanymi podmiotami Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń: –Projekt Rowerem po Śląsku –Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno – Promocyjny –GEF ( Global Environment Facility) Fundusz na rzecz globalnego środowiska – UNDP i Bank Światowy –MODEL HOLENDERSKI – Fundacja DOEN 20

21 SAMORZĄDOWY PROGRAM FINANSOWY GRANT dla Pierwszej Bazy Rowerowej Zielonego Szlaku Rowerowego Mazowsza Cel: –Bank BPH we współpracy z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wspiera długoterminowe kredytowanie samorządów. Beneficjenci/Inwestorzy: –Jednostki samorządu terytorialnego, lokalne podmioty publiczne oraz spółki sektora publicznego lub prywatnego. Realizowane projekty: –Budowa, renowacja lub ulepszenie małej infrastruktury lokalnej (koszt projektu: 40 000 – 5 000 000 EUR). Granty – dodatkowe wsparcie dla Inwestora: –Komisja Europejska udziela samorządom/inwestorom bezzwrotnych grantów na realizację określonej inwestycji. 21

22 LINIE CELOWE BANKU BPH PREFERENCYJNE FINANSOWANIE DŁUGOTERMINOWE GMIN Linie celowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla JST w POLSCE - finansowanie długoterminowe Linia celowa Banku Kfw - finansowanie długoterminowe Projekty infrastrukturalne Kredytowanie do 15-20 lat ZALETA: ZDECYDOWANIE NIŻSZE OPROCENTOWANIE W PRZYPADKU FINANSOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO 22

23 23 PARTNERZY PRYWATNI PROJEKTU

24 24 POWOŁANIE RADY HONOROWEJ PROGRAMU (I półrocze 2007) Pod przewodnictwem Pani Danuty Hübner Komisarza ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej

25


Pobierz ppt "Kwiecień 2006 wrzesień 2006 r.. 2 PARTNERZY PROJEKTU (na dzień 31.12.2006 r.) Przystąpienie wszystkich J.S.T. województwa do 31.12.2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google