Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWORZENIE I FINANSOWANIE GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWORZENIE I FINANSOWANIE GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW"— Zapis prezentacji:

1 TWORZENIE I FINANSOWANIE GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW

2 BENEFICJENCI POMOCY FINANSOWEJ
Wstępnie uznana grupa producentów Uznana organizacja producentów Status wstępnego uznania lub uznania od 1 stycznia 2006 r. nadawany jest przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę grupy lub organizacji producentów.

3 KATEGORIE UZNANIA owoce warzywa produkty przeznaczone do przetwórstwa
owoce i warzywa owoce warzywa produkty przeznaczone do przetwórstwa cytrusy orzechy grzyby

4 CELE DZIAŁANIA GRUPY Zapewnienie, że produkcja jest dostosowana do popytu pod względem ilości i jakości Promowanie koncentracji podaży i wprowadzanie na rynek produktów wytwarzanych przez członków grupy Obniżanie kosztów produkcji i stabilizacja cen producentów Promowanie zasad uprawy, technologii produkcji i gospodarki ściekami sprzyjających ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności życia biologicznego

5 ROCZNA WIELKOŚĆ OBROTU PRZEZ ORGANIZACJE PRODUC.
POLSKA - minimalne obroty : „uznana” – €, zł „wstępnie uznana” – € zł

6 ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ DLA GRUP I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW

7 WSTĘPNIE UZNANA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
POMOC FINANSOWA DLA GP WSTĘPNIE UZNANA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej pomoc finansowa z tytułu dostarczenia pomidorów do przetwórstwa

8 UZNANA ORGANIZACJA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
POMOC FINANSOWA DLA OP UZNANA ORGANIZACJA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW dofinansowanie funduszu operacyjnego ustanowionego w celu realizacji programu operacyjnego rekompensaty finansowe z tytułu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży pomoc finansowa z tytułu dostarczenia pomidorów do przetwórstwa

9 WSTĘPNIE UZNANE GRUPY PRODUCENTÓW

10 WARUNKI WSTĘPNEGO UZNANIA
minimum 5 członków; euro równowartość produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o wstępne uznanie; co najmniej połowa przychodów ze sprzedaży produktów pochodzi ze sprzedaży tych produktów wytworzonych przez producentów zrzeszonych w tym podmiocie;

11 WARUNKI WSTĘPNEGO UZNANIA c.d.
Statut lub umowa grupy producentów oprócz wymagań określonych odrębnymi przepisami zawiera w szczególności: zasady przyjmowania i występowania członków oraz minimalny okres członkostwa, wymóg przynależności tylko do jednej wstępnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów, dla kategorii produktów, ze względu na które podmiot wnioskuje o wstępne uznanie, zasady prowadzenia rachunkowości i opracowywania budżetu niezbędne dla funkcjonowania tego podmiotu, Zasady i zakres dostarczania temu podmiotowi informacji dotyczących powierzchni upraw, plonów, wysokości zbiorów oraz sprzedaży bezpośredniej poszczególnych gatunków owoców i warzyw przez jego członków,

12 WARUNKI WSTĘPNEGO UZNANIA c.d.
procedury związane z określaniem i uchwalaniem zasad obowiązujących producentów owoców i warzyw zrzeszonych w tym podmiocie w odniesieniu do produkcji, marketingu, sprawozdawczości i ochrony środowiska, zasady i warunki sprzedaży owoców i warzyw wytworzonych przez członków tego podmiotu, zasady umożliwiające producentom owoców i warzyw zrzeszonym w tym podmiocie udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji przez ten podmiot oraz kontrolę ich realizacji, zasady i sposoby finansowania działalności tego podmiotu przez producentów owoców i warzyw w nim zrzeszonych, sankcje wobec członka, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków.

13 WARUNKI WSTĘPNEGO UZNANIA c.d.
Grupa producentów owoców i warzyw opracowuje plan dochodzenia do uznania na okres nieprzekraczający 5 lat, którego realizacja ma doprowadzić grupę do uzyskania statusu uznanej organizacji producentów owoców i warzyw

14 WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ
koszty administracyjne: wartość produktów sprzedanych do EUR: w pierwszym roku działalności - 10% wartości produktów sprzedanych w drugim ,0 %, w trzecim ,0 %, w czwartym – 6,0 %, w piątym ,0 % wartości produktów sprzedanych wartość produktów sprzedanych przekraczająca EUR: w pierwszym roku działalności - 5% wartości produktów sprzedanych w drugim ,0 %, w trzecim ,0 %, w czwartym - 3,0 %, w piątym ,0 %

15 WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ c.d.
Zasada ogólna: górna wartość pomocy nie może przekraczać: EUR za pierwszy rok działalności EUR za drugi rok działalności EUR za trzeci rok działalności EUR za czwarty rok działalności EUR za piąty rok działalności

16 WARTOŚĆ PRODUKTÓW SPRZEDANYCH
Wartość produktów, objętych kategorią wstępnego uznania, wniesionych do grupy producentów i wprowadzonych do obrotu za jej pośrednictwem, na etapie „loco grupa producentów”, ustalona za okres objęty wnioskiem

17 WARTOŚĆ PRODUKTÓW SPRZEDANYCH c.d.
Do wartości produktów sprzedanych wliczamy kwotę pomocy finansowej otrzymaną przez wstępnie uznaną grupę producentów z tytułu dostarczenia pomidorów do przetwórstwa, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2201/96. Do wartości produktów sprzedanych wliczamy opakowanie produktów oraz wartość przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży w postaci świeżej.

18 WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ
na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji: 75% kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania 50% budżet UE 25 % budżet krajowy 25% wkład własny grupy producentów

19 WYKAZ KWALIFIKOWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI UJĘTYCH W ZATWIERDZONYM PLANIE DOCHODZENIA DO UZNANIA ( Rozporządzenie MRiRW z r., Dz. U Nr 16, poz 121 )

20 Budowa budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowywania owoców lub warzyw do sprzedaży. Zakup budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowywania owoców lub warzyw do sprzedaży. Rozbudowa, przebudowa i remont budynków oraz budowli, o których mowa w pkt. 2, połączonych z ich adaptacją i modernizacją, przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowywania owoców i warzyw do sprzedaży.

21 c.d. Infrastruktura techniczna oraz techniczne wyposażenie budynków oraz budowli. Zagospodarowanie terenu w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego dojazdu, eksploatacji i zabezpieczenia inwestycji. Zakup gruntu przeznaczonego pod budowę budynków i budowli oraz zagospodarowanie terenu w zakresie, o którym mowa w pkt. 5, w części nie przekraczającej % kwalifikowanych kosztów całej inwestycji.

22 c.d. Zakup narzędzi, oraz koszty zakupu i instalacji maszyn oraz urządzeń przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży, w szczególności przeznaczonych do ich mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania lub konfekcjonowania; Zakup środków transportu, w tym środków transportu wyposażonych w chłodnie oraz urządzenia do regulowania atmosfery, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych i innych środków transportu przeznaczonych do przewozu osób;

23 c.d. Koszty związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, o których mowa w pkt. 1-8, w wysokości nieprzekraczającej 12% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji, obejmujące: przygotowanie dokumentacji technicznej i ekonomicznej, tj. kosztorysów, analiz ekonomicznych i projektów inwestycji, koszty zaświadczeń, pozwoleń, opłat i dokumentacji związanej z ich uzyskaniem, nadzór urbanistyczny, architektoniczny i budowlany, usługi geodezyjne, usługi dotyczące zarządzania inwestycją.

24 Warunki przyznania pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania: inwestycja lub jej etap zostały ujęte w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania i zostały zrealizowane; inwestycja lub jej etap zostały zrealizowane w zakresie odpowiadającym potrzebom grupy lub jej członków, zgodnie z kategorią produktów, dla których grupa została wstępnie uznana;

25 WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ c.d.
grunt, na którym jest realizowana inwestycja, lub budynek albo budowla, w których jest realizowana inwestycja, stanowią własność lub przedmiot użytkowania wieczystego grupy, nabycie gruntu, w tym gruntu rolnego, jest związane z realizacją inwestycji zatwierdzonych w planie dochodzenia do uznania, grupa zobowiązała się do niezbywania inwestycji objętej dofinansowaniem przed upływem: 5 lat od dnia nabycia maszyny, urządzenia lub środka transportu, 10 lat od dnia oddania do użytku budynku lub budowli.

26 Warunki przyznania pomocy finansowej c.d.
W przypadku zbycia budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu przed upływem okresu: 5 lat od dnia nabycia maszyny, urządzenia lub środka transportu, 10 lat od dnia oddania do użytku budynku lub budowli, grupa zwraca pomoc finansową w części dotyczącej zbytej inwestycji, zwiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia zbycia tej inwestycji.

27 Warunki przyznania pomocy finansowej c.d.
W przypadku okresowego braku możliwości pełnego wykorzystania inwestycji w zakresie odpowiadającym potrzebom grupy lub jej członków, pomoc finansowa jest przyznawana także w przypadku częściowego udostępnienia przez grupę inwestycji innemu podmiotowi na podstawie umowy określającej w szczególności okres i warunki wykorzystywania inwestycji przez ten podmiot.

28 Warunki przyznania pomocy finansowej c.d.
W przypadku gdy grunt, na którym jest realizowana inwestycja, budynek albo budowla, w których jest realizowana inwestycja, nie stanowią własności lub przedmiotu użytkowania wieczystego grupy, pomoc finansowa jest przyznawana do inwestycji polegającej na montażu nabytej przez grupę maszyny lub urządzenia przeznaczonego do przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, w tym do ich mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania lub konfekcjonowania w budynku albo budowli będących w posiadaniu członka grupy lub innego podmiotu.

29 Uznane Organizacje Producentów

30 BENEFICJENCI POMOCY UZNANA ORGANIZACJA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
MIN 5 CZŁONKÓW PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY O RÓWNOWARTOŚCI MIN EUR ZRZESZENIE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PONADNARODOWE ORGANIZACJE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW I ICH ZRZESZENIA

31 WARUNKI UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ
Uznane Organizacje Producentów opracowanie programu operacyjnego i złożenia do oddziału regionalnego ARiMR wniosku o jego zatwierdzenie do dnia 15 września każdego roku, utworzenia funduszu operacyjnego w celu finansowania działań określonych w programie operacyjnym i złożenie do oddziału regionalnego ARiMR wniosku o jego zatwierdzenie do dnia 15 września każdego roku, zatwierdzenia corocznie, wysokości funduszu operacyjnego oraz wysokości pomocy finansowej na kolejny rok realizacji programu.

32 WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ
Podstawą określenia kwoty pomocy finansowej na dany rok realizacji programu operacyjnego jest wartość netto sprzedanych owoców i warzyw, wytworzonych przez członków organizacji producentów w okresie referencyjnym. Kwota pomocy finansowej udzielanej na tworzenie funduszu operacyjnego jest równa wysokości składek wpłaconych przez członków organizacji, jednak nie może przekroczyć: 4,1% wartości produktów sprzedanych wytworzonych przez członków organizacji producentów i sprzedanych za jej pośrednictwem oraz 50% wydatków zatwierdzonych lub faktycznie poniesionych na realizację programu operacyjnego, którakolwiek z tych kwot jest mniejsza.

33 OKRES PRZYZNAWANIA POMOCY
Pomoc finansowa przyznawana jest w okresie realizacji programu operacyjnego od 3 do 5 lat, jednak istnieje możliwość zatwierdzania więcej niż jednego programu operacyjnego dla jednej organizacji producentów. Pomoc finansowa z tytułu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży przyznawana jest w poszczególnych latach.

34 JAK UTWORZYĆ GRUPĘ LUB ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW?
Formy prawne: Zrzeszenie Spółdzielnia Spółka z o.o. Spółka akcyjna Stowarzyszenie

35 ETAPY TWORZENIA I REJESTRACJI GRUPY PRODUCENTÓW
Grupa inicjatywna; Rejestracja sądowa KRS-Rejestr Przedsiębiorców; Opracowanie Planu Dochodzenia do Uznania lub Programu Operacyjnego; Zatwierdzenie przez ARiMR Planu Dochodzenia do Uznania lub Programu Operacyjnego; Złożenie wniosku do Marszałka Województwa o rejestrację grupy lub organi-zacji producentów, wraz z PDU lub PO i innymi wymaganymi dokumentami.

36 Podział ze względu na produkcję

37 Możliwość rejestracji
Wpisanie się grupy na listę grup producentów rolnych Do wniosku o wpis grupa załącza plan działania grupy

38 Podział ze względu na poziom działania

39 Możliwość rejestracji
Wpisanie się grupy producentów owoców i warzyw na listę grup wstępnie uznanych Do wniosku o wpis grupa załącza plan dochodzenia do uznania

40 Możliwość rejestracji
Wpisanie się grupy producentów owoców i warzyw na listę grup uznanych czyli organizacji producenckich Do wniosku o wpis grupa załącza program operacyjny

41 Rejestracja podmiotu jako grupy
Grupa składa wniosek o wpisanie grupy do rejestru grup prowadzonego przez właściwego marszałka województwa ze względu na siedzibę grupy. Wnioski przyjmuje i opiniuje marszałek województwa. W drodze decyzji administracyjnej stwierdza spełnienie przez grupę warunków i dokonuje wpisu do rejestru grup producentów rolnych. Marszałek jest również zobowiązany do sprawowania nadzoru nad działalnością grupy

42 Zawartość wniosku Nazwa i siedziba grupy
Oznaczenie produktu lub grupy produktów Dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z aktem założycielskim

43 Załączniki do wniosku Wypis z rejestru sądowego
Akt założycielski grupy Plan działania grupy na okres 3 do 5 lat Lista członków grupy Uchwała o upoważnieniu zarządu do złożenia wniosku Podpisy osób upoważnionych

44 Załączniki do wniosku Oświadczenie członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej Oświadczenie członków o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Podpisane między grupą, a członkami umowy członkowskie


Pobierz ppt "TWORZENIE I FINANSOWANIE GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google