Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH"— Zapis prezentacji:

1 GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DZIAŁANIE 142 GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

2 Beneficjenci: 1 styczeń 2007 r. - 31 grudzień 2013 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Beneficjenci: Grupy producentów rolnych (GPR), które zostały wpisane do rejestru grup prowadzonego przez marszałka województwa (właściwego dla siedziby grupy), w okresie 1 styczeń 2007 r grudzień 2013 r. Członkami grupy mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

3 Wymagania dla GPR: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
GPR mogą prowadzić działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną (spółki z o.o., spółdzielni, zrzeszenia, stowarzyszenia), jeżeli: zostały utworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów; działają na podstawie statutu lub umowy (aktu założycielskiego); składają się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (żaden z nich nie może posiadać więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników); przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona; określą obowiązujące członków grupy zasady, dotyczące jakości i ilości dostarczanych grupie produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży ujęte w formie aktu założycielskiego.

4 Wymagania dla GPR: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Akt założycielski grupy oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach powinien zawierać w szczególności: zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy (min. trzy pełne lata obrachunkowe); zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; wymóg przynależności tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów; wymóg sprzedaży przez członków grupy całości produktów lub grupy produktów za pośrednictwem GPR oraz odstępstwa od tej zasady; zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczącej wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą; zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony; sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków.

5 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wymagania dla GPR: Ponadto akt założycielski może zawierać postanowienia dotyczące w szczególności: zaopatrzenia członków grupy w środki do produkcji, zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego, promocji produktów lub grupy produktów wprowadzonych do obrotu, przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów.

6 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wysokość wsparcia: Pomoc przyznawana jest w formie procentowego ryczałtu obliczanego na podstawie rocznej wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków GPR i wynosi: Dla produkcji sprzedanej o równowartości do 1 mln EURO: 5%, 5%, 4%, 3% i 2% - odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku; Dla produkcji sprzedanej o równowartości powyżej 1 mln EURO: 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% - odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.

7 Wysokość wsparcia: 100.000 EUR w pierwszym i drugim roku;
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wysokość wsparcia: W żadnym przypadku pomoc ta nie może przekroczyć: EUR w pierwszym i drugim roku; EUR w trzecim roku; EUR w czwartym roku; EUR w piątym roku. GPR może otrzymać wsparcie tylko jeden raz w ciągu swojej działalności, niezależnie od tego czy źródłem tej pomocy był budżet krajowy czy budżet UE.

8 Grupa producentów rolnych składa:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Grupa producentów rolnych składa: wniosek o przyznanie pomocy (Etap I), wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania (Etap Ia – nieobowiązkowy), wnioski o płatność (Etap II) , do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce siedziby GPR. Wnioski o przyznanie pomocy, o przyznanie wyprzedzającego finansowania oraz o płatność należy składać na formularzach opracowanych i udostępnianych przez ARiMR.

9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Grupa producentów rolnych może składać wniosek o płatność przez pięć kolejnych, 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, liczonych od dnia wydania decyzji o wpisie grup do rejestru. Wniosek o płatność należy złożyć nie później niż 30 dnia po upływie kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności przez grupę.

10 Załącznikami do wniosku o płatność są:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Załącznikami do wniosku o płatność są: zaświadczenie marszałka województwa o wpisie GPR do rejestru, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o płatność; wykazy faktur VAT i rachunków potwierdzające: a) przychody netto GPR ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które GPR została utworzona, b) wartość i ilość dostarczonych GPR produktów lub grupy produktów przez poszczególnych jej członków, c) przychody netto GPR ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które GPR została utworzona i wytworzonych w gospodarstwach jej członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.

11 Załączniki do wniosku o płatność
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Załączniki do wniosku o płatność Grupa producentów rolnych musi posiadać dokumenty potwierdzające sprzedaż produktów lub grupy produktów, ze względu na które została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków i sprzedanych odbiorcom niebędących członkami grupy. Dokumenty te powinny jednoznacznie wskazywać ilość oraz wartość sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy i sprzedanych odbiorcom niebędących jej członkom, gdyż wartość netto tej sprzedaży stanowi podstawę naliczenia pomocy finansowej i musi być precyzyjnie ustalona

12 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W przypadku, gdy w jednej partii produktu będącej przedmiotem sprzedaży grupy znajdują się zarówno produkty pochodzące od jej członków jak i producentów nie będących członkami grupy, wówczas grupa powinna w sposób nie budzący wątpliwości udokumentować sprzedaż w ujęciu ilościowym i wartościowym, produktów pochodzących od członków oraz produktów od pozostałych dostawców (np. dołączenie do danej faktury dokumentów „Pz” i „Wz” lub poprzez wystawienie odrębnych faktur sprzedaży na produkty pochodzące do członków oraz odrębnej faktury na sprzedaż produktów od dostawców niebędących członkami grupy, lub wyszczególnienie na danej fakturze w dwóch odrębnych pozycjach sprzedaży produktów)

13 Załącznik nr 1 do wniosku o płatność
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Załącznik nr 1 do wniosku o płatność Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów ze względu na które grupa została utworzona Należy wykazać łączną sprzedaż produktów lub grup produktów (w tym także wewnętrzną sprzedaż członkom grupy) Kolumna 8 – należy wpisać ilość sprzedanych produktów objętą daną fakturą VAT lub rachunkiem. Należy zwrócić uwagę na jednostki, w jakich wyrażona jest minimalna, roczna wartość produkcji towarowej, jaką grupa musi zrealizować zgodnie z rozporządzeniem MRiRW. W przypadku sprzedaży produktów lub grup produktów w jednostkach innych niż wykazane w rozporządzeniu, należy przedstawić wyjaśnienia do wniosku o płatność, wskazujące na osiągnięcie minimalnego poziomu produkcji.

14 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Załącznik nr 2 do wniosku o płatność Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grupy produktów przez poszczególnych jej członków Grupa producentów musi posiadać dokumenty potwierdzające ilość oraz wartość produktów lub grupy produktów, ze względu na które została utworzona, skupionych tylko od poszczególnych członków grupy producentów rolnych, W załączniku nr 2 należy wykazać łączny skup od członków produktów lub grupy produktów ze względu, na które grupa producentów została utworzona od jej członków (w tym także wewnętrzną sprzedaż członkom grupy)

15 Załącznik nr 3 do wniosku o płatność
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Załącznik nr 3 do wniosku o płatność Wykaz faktur VAT i rachunków uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków i sprzedanych odbiorcom niebędących członkami grupy Grupa producentów musi posiadać dokumenty potwierdzające sprzedaż produktów lub grupy produktów, ze względu na które została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków i sprzedanych odbiorcom niebędących członkami grupy. W przypadku gdy grupa producentów rolnych prowadzi wyłącznie sprzedaż produktów lub grupy produktów zakupionych od swoich członków i nie prowadzi obrotu wewnętrznego, wówczas załącznik nr 3 będzie zawierał te same pozycje co załącznik nr 1. Natomiast w przypadku prowadzenia przez grupę także sprzedaży produktów od producentów nie będących jej członkami, przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy muszą stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów, dla których grupa została utworzona

16 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Najczęstsze błędy Nieaktualne formularze wniosków i załączników obligatoryjnych ( skutek: wezwanie do uzupełnienia braków formalnych), Braki obligatoryjnych załączników – przede wszystkim zaświadczenia Marszałka o wpisie grupy do rejestru. Zamiast przedmiotowego zaświadczenia grupy załączają decyzje o wpisie grupy do rejestru Marszałka, Niewypełnione wszystkie obowiązkowe pola we wniosku, W załącznikach błędne podliczenia WPS-ów, błędnie spisane dane z faktur przede wszystkim kwoty brutto i netto, błędnie podane ilości sprzedanych produktów w zależności czy są to sztuki, tony czy kg, błędnie wpisane numery faktur, uwzględnianie sprzedaży wewnątrz grupy, podwójne numery faktur, uwzględnianie w załączniku nr 3 produktów od nieczłonków (zał. Nr 3 sprzedaż produktów skupionych od członków grupy na zewnątrz – od której naliczana jest pomoc),

17 Najczęstsze błędy Faktury spoza okresu referencyjnego,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Najczęstsze błędy Faktury spoza okresu referencyjnego, Nie aktualizowanie danych identyfikacyjnych GPR w Biurach Powiatowych oraz w rejestrze Marszałka w tym: ( liczba członków, dane adresowe, błędnie podane kategorie produktów ze względu, na które grupa się zarejestrowała u Marszałka), W załączniku nr 2 – błędne numery identyfikacyjne członków GPR, błędne numery PESEL, niezgodne miejsca zamieszkania producentów, z danymi podanymi przez grupę w Biurach Powiatowych, Po przeliczeniu wartości w załącznikach nr 1,2,3, nierzadko dochodzi do sytuacji, z których wynika, ze grupa sprzedała więcej aniżeli skupiła od swoich członków- różnice między zał. 2 i 3 . – w wyniku takich błędów naliczane są sankcje,

18 Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Dziękuję


Pobierz ppt "GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google