Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raportowanie danych niefinansowych oraz dotyczących różnorodności prace Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej w 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raportowanie danych niefinansowych oraz dotyczących różnorodności prace Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej w 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Raportowanie danych niefinansowych oraz dotyczących różnorodności prace Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej w 2013 roku

2 REZOLUCJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z DNIA 6 LUTEGO 2013 Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw: promocja zaangażowania społecznego i droga do zrównoważonej i włączającej odbudowy Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw: rozliczane, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw i zrównoważony wzrost

3 WYBRANE DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE Rezolucje Parlamentu z dnia 6 lutego Wytyczne ONZ w kwestii przedsiębiorstw i Praw Człowieka Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca CSR Strategia Europa 2020 Akt o jednolitym rynku 2011

4 KONTEKST Parlament Europejski podkreśla, że: BŁĘDY PRZEJRZYSTOŚCI OBECNY KRYZYS GOSPODARCZY WYNIKA Z PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW PRZEJRZYSTOŚCI, ROZLICZALNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I KRÓTKOTERMINOWOŚCI DZIAŁAŃ CSR JAKO ELEMENT STRATEGII FIRMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW NIE MOŻE OGRANICZYĆ SIĘ DO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO, LECZ POWINNA STAĆ SIĘ ELEMENTEM STRATEGII, W TYM DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ KORZYŚCI DLA INWESTORÓW I KONSUMENTÓW ODPOWIEDZIALNE PRZEDSIĘBIORSTWA POWINNY BYĆ ŁATWO IDENTYFIKOWALNE DLA INWESTORÓW I KONSUMENTÓW, CO WSPIERAŁOBY FIRMY W ICH DZIAŁANIACH

5 PROPOZYCJA DYREKTYWY Z DNIA 16 KWIETNIA (PROPOZYCJA) Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.

6 CELE DYREKTYWY Z 16 KWIETNIA: ZWIĘKSZENIE PRZEJRZYSTOŚCI NIEKTÓRYCH SPÓŁEK, PODNIESIENIE ISTOTNEGO CHARAKTERU, SPÓJNOŚCI ORAZ PORÓWNYWALNOŚCI UJAWNIANYCH OBECNIE INFORMACJI NIEFINANSOWYCH, POPRZEZ WZMOCNIENIE I WYJAŚNIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH WYMOGÓW. ZWIĘKSZENIE RÓŻNORDONOŚCI SKŁADU ORGANU SPÓŁKI POPRZEZ WIĘKSZĄ PRZEJRZYSTOŚĆ W CELU ŁATWIEJSZEGO SPRAWOWANIA NADZORU NAD KIEROWNICTWEM I EFEKTYWNIEJSZEGO ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ. ZWIĘKSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁEK, UZYSKIWANIE PRZEZ NIE LEPSZYCH WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI JEDNOLITEGO RYNKU.

7 DOTYCHCZASOWE DYREKTYWY O RACHUNKOWOŚCI 4. dyrektywa z 1978 7. dyrektywa z 1983 Zawarte w nich podejście do ujawniania informacji niefinansowych nie jest odpowiednio skuteczne

8 NIEDOSTATECZNA PRZEJRZYSTOŚĆ W wyniku dialogu, jaki Komisja prowadziła z zainteresowanymi stronami, ustalono, że: Jedynie 2.500 – spośród 42.000 dużych unijnych spółek – dokonuje co roku oficjalnego ujawnienia informacji niefinansowych (niecałe 6%). Ogół informacji ujawnianych przez spółki niedostatecznie zaspokaja potrzeby korzystających z nich osób (w tym inwestorów, akcjonariuszy, wspólników, pracowników, organizacje obywatelskie).

9 PROPONOWANE ZMIANY W odniesieniu do dużych spółek, ujawniane informacje niefinansowe powinny być: bardziej dostępne, przydatne, spójne na poziomie UE, gdyż działalność tych spółek niejednokrotnie ma miejsce na terenie całej UE i ma znaczenie dla inwestorów oraz innych zainteresowanych stron na całym rynku wewnętrznym.

10 PROPONOWANE ZMIANY c.d. Dyrektywa z 16 kwietnia wprowadza zmiany w obu dyrektywach o rachunkowości, nakładając na spółki – w których średnia liczba pracowników przekracza 500, a na dzień bilansowy ich suma bilansowa przekracza 20 milionów EUR lub ich obrót netto przekracza 40 milionów EUR – obowiązek uwzględniania w sprawozdaniu rocznym z działalności przynajmniej kwestii: środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz ujawniania informacji na temat stosowanej polityki różnorodności w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych.

11 HARMONOGRAM 17 KWIETNIA 2013 PRACE ZOSTAŁY PRZEKAZANE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO; KOMISJA WIODĄCĄ JEST KOMISJA PRAWNA (JURI) KWIECIEŃ – GRUDZIEŃ 2013 KOMISJE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PRZYGOTOWUJĄ OPINIE I WNOSZĄ POPRAWKI RÓWNOLEGŁE PRACE ODBYWAJĄ SIĘ W RADZIE JEDNOCZEŚNIE DOKUMENT KIEROWANY JEST DO OPINII KRAJÓW CZŁONKOWSKICH. W POLSCE ZAJMUJE SIĘ NIM MINISTERSTWO FINANSÓW. LUTY/MARZEC 2014 GŁOSOWANIE NA POSIEDZENIU PLENARNYM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

12 RÓWNOLEGŁY PROCES LEGISLACYJNY W dniu 26 czerwca 2013 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę PE i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/WEG i 83/349/EWG Określa, jakie podmioty mają sprawozdawać się z kwestii środowiskowych i pracowniczych.

13 KLUCZOWE KWESTIE SPORNE LINIE PODZIAŁÓW I ODMIENNYCH STANOWISK PRZEBIEGAJĄ NA BARDZO RÓŻNYCH POZIOMACH: POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW UE, KOMISJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ALE TAKŻE UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH I KRAJÓW CZŁONKOWSKICH. JAKIE SPÓŁKI/GRUPY BĘDĄ ZOBLIGOWANE DO UJAWNIANIA DANYCH POZAFINANSOWYCH W SPRAWOZDANIU ROCZNYM? (wielkość, udział skarbu państwa, notowanie na giełdzie) JAKI MA BYĆ ZAKRES DANYCH POZAFINANSOWYCH? POSZERZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI O ŁAŃCUCH DOSTAW? ELASTYCZNOŚĆ W WYBORZE STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI?


Pobierz ppt "Raportowanie danych niefinansowych oraz dotyczących różnorodności prace Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej w 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google