Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza"— Zapis prezentacji:

1 Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

2 Cel Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza (ZPWiM) powstał aby wspierać przedsiębiorców regionu Mazowsza w prowadzeniu działalności gospodarczej. ZPWiM reprezentuje interesy pracodawców w kontaktach z administracją publiczną (zarówno na poziomie międzynarodowym jak też krajowym i lokalnym). Związek uczestniczy także aktywnie w procesie legislacyjnym (opiniując propozycje regulacji prawnych dotyczących działalności gospodarczej) oraz wspiera budowanie rynku kapitałowego i tworzenie kultury przedsiębiorczości. Przedstawiciele ZPWiM biorą udział w pracach komisji sejmowych i licznych organów doradczych przy instytucjach państwowych i samorządowych.

3 Członkowie Pracodawcy zrzeszeni w ZPWiM to przedsiębiorstwa z różnych branż, o różnej wielkości, funkcjonujące w różnych formach prawnych. Ta różnorodność pozwala na poznanie wielu odmiennych punktów widzenia i wypracowanie (w drodze konsensusu) wspólnego celu. Wzajemna współpraca i pomoc jaką oferują sobie członkowie Związku przyczynia się nie tylko do szybszego rozwiązywania zaistniałych problemów, ale również stwarza nowe możliwości rozwoju dla stowarzyszonych firm. Członkowie mogą zawsze liczyć na pomoc Związku.

4 O nas Jaki jest Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza?
niekoniecznie ELITARNY, ale będący swoistym „klubem przyjaciół”; niekoniecznie BOGATY, ale finansowo samowystarczalny; niekoniecznie NAJWIĘKSZY, ale planowo zwiększający liczbę członków; niekoniecznie NAJWAŻNIEJSZY, ale liczący się w regionie. Lista jest otwarta, każdy kto przyjdzie do Związku może dopisać to, co chciałby Związkowi zaoferować i ze Związku otrzymać.

5 Aktywność publiczna Reprezentanci ZPWiM zasiadają w:
KOMISJI TRÓJSTRONNEJ; WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH RADACH ZATRUDNIENIA; WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO; KOMITECIE MONITORUJĄCYM RPO; PODKOMITECIE MONITORUJĄCYM PO KL; RADZIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZY MARSZAŁKU WM.

6 Działania Związek wspiera swoich członków w procesie wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprzez: wsparcie doradcze w procesie aplikacji o środki pomocowe na finansowanie innowacji; diagnozę poziomu innowacyjności firm; audyty technologiczne w przedsiębiorstwach; doradztwo w procesie wdrażania innowacji w firmach; ZPWiM wspomaga również działania zmierzające do konsolidacji i współpracy firm wierząc, że wspólne działanie pozwala skutecznie konkurować zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym.

7 Działania Członkowie mogą liczyć także na pomoc i doradztwo z zakresu:
pozyskiwania kapitału na realizację przedsięwzięć gospodarczych (datacje, pożyczki, poręczenia, montaże finansowe, inwestorzy zewnętrzni); przygotowania biznes planów przedsięwzięć gospodarczych; współpracy gospodarczej z zagranicą; przygotowania jednostek do wdrażania i certyfikacji systemów zarządzania jakością (w tym audyty wewnętrzne); doradztwa i usług branżowych w zakresie promocji.

8 Szkolenia Kolejnym z narzędzi pomocy firmom jest działalność szkoleniowa. Szkolenia realizowane przez ZPWiM prowadzone są przez doświadczonych trenerów. ZPWiM posiada wpis do Rejestru Firm Szkoleniowych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych. Oferta szkoleniowa tworzona jest w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych i dotyczy m.in. obszarów: Przedsiębiorczość Zarządzanie projektami Tworzenie biznes planu Budowanie strategii firmy Przygotowanie wniosków projektowych Podatki Finanse w przedsiębiorstwie Wdrażanie systemów zarządzania jakością Prawo pracy

9 Projekty Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza jest zaangażowany w realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (m.in. Punkt Konsultacyjny w którym można uzyskać bezpłatną konsultację dotyczącą działalności gospodarczej). Szczegółowa informacja o aktualnie prowadzonych projektach znajduje się na stronie internetowej zpwim.pl

10 Od audytu do kredytu Projekt ten zmierza do objęcia opieką doradczą i wsparciem przez banki przedsiębiorstw od momentu audytu technologicznego do wdrożenia i sfinansowania innowacyjnych rozwiązań.

11 Współpraca 1 lutego 2001 roku Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza stał się członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Od tej pory Związek regularnie wspiera jej działalność zmierzającą do poprawy sytuacji pracodawców i uzyskania wpływu na politykę gospodarczą państwa. ZPWiM współpracuje z Organizacją Pracodawców Berlina i Brandenburgii (UVB) z siedzibą w Berlinie. W 1999 roku Związek został przyjęty w szeregi międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich OPCE.

12 Korzyści ze współpracy z PKPP Lewiatan

13 O PKPP Lewiatan Lewiatan to najsilniejsza organizacja prywatnego sektora w Polsce, zabiegająca o korzystne warunki prowadzenia biznesu Działamy od stycznia 1999 r. na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców z r. Skupiamy 59 związków pracodawców z wielu nowoczesnych branż oraz regionów Polski Nasze związki zrzeszają ponad firm – małych, średnich i dużych Firmy – członkowie PKPP Lewiatan zatrudniają ponad pracowników

14 Dlaczego mamy realny wpływ na rozwój gospodarki w Polsce i w UE? (1)
Mamy uprawnienia formalne (ustawy o organizacjach pracodawców z r.), dzięki którym możemy m.in.: opiniować projekty ustaw i aktów wykonawczych oraz brać udział w pracach komisji i podkomisji parlamentarnych występować z inicjatywą ustawodawczą opiniować budżet państwa składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego reprezentować pracodawców w Komisji Trójstronnej negocjować ze związkami zawodowymi

15 Nasza przewaga konkurencyjna
Kompetencje PKPP Lewiatan stowarzy- szenia Izby Opiniowanie projektów ustaw i aktów wykonawczych + Udział w pracach komisji parlamentarnych Opiniowanie budżetu państwa Udział w Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych i WKD Negocjacje ze związkami zawodowymi Udział w pracach rad nadzorczych ZUS, PFRON, NRZ, PARP Składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego

16 Dlaczego mamy realny wpływ na rozwój gospodarki w Polsce i w UE? (2)
Pozycja Lewiatana: reprezentant najbardziej dynamicznych i świadomych swej roli w gospodarce firm prywatnych istotny kreator idei modernizacji – harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego think tank, który zatrudnia i skupia zespół znakomitych ekspertów prawnych i gospodarczych wiarygodna i skuteczna organizacja biznesowa, bez której trudno wyobrazić sobie rozwój gospodarczy

17 Lewiatan inicjuje ważne debaty publiczne, które wzmacniają polską demokrację

18 Wyróżnia nas mocna ekspertyza krajowa i europejska
Zatrudniamy 41 merytorycznych ekspertów w biurze Lewiatana Współpracujemy z setkami ekspertów z firm członkowskich Lewiatana, w tym m.in. 102 najlepszymi w Polsce specjalistami w Radzie Podatkowej 38 ekspertami w Radzie Dyrektorów Personalnych 15 czołowymi w Polsce specjalistami w Radzie Rynku Pracy 15 czołowymi w Polsce specjalistami w Radzie Infrastruktury W imieniu biznesu zaopiniowaliśmy dotychczas ponad projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących gospodarki W 2009 r. media cytowały nas 10,5 tys. razy

19 PKPP Lewiatan najczęściej cytowaną organizacją pracodawców w kraju
liczba cytowań W 2010 r. media cytowały nas 14,6 tys. razy

20 Letnie pikniki mają zawsze ważny temat przewodni (manifesty Lewiatana) i są okazją do ciekawych spotkań

21 Lewiatan – najskuteczniejszy reprezentant polskiego biznesu w Brukseli
Jako jedyna polska organizacja pracodawców od roku 2002 mamy stałe biuro w Brukseli (kształtujemy opinie i stanowiska eurodeputowanych w PE oraz urzędników w KE) Jesteśmy jedynym z Polski członkiem BUSINESSEUROPE (Konfederacja Europejskiego Biznesu, najsilniejsza organizacja w UE) Mamy 42 przedstawicieli w instytucjach europejskich m.in. w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Business and Industry Advisory Committee, Eurofund, grupach roboczych Parlamentu Europejskiego, BUSINESSEUROPE (Ecofin, Legal, VAT group) Jacek Krawczyk jest Wiceprezydentem EKES Na bieżąco śledzimy zmiany w unijnym prawie, zwykle jako pierwsi informujemy o nich pracodawców

22 PKPP Lewiatan zabiega o:
Niższe i prostsze podatki Niższe koszty pracy Liberalizację prawa pracy Lepsze prawo gospodarcze Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości Ograniczenie biurokracji Tańsze i sprawniejsze państwo Rozwój dialogu społecznego Wizerunek przedsiębiorców

23 Monitorujemy nowe projekty legislacyjne, zwalczamy absurdy w starych
Obecnie realizujemy ponad 100 projektów w 10 obszarach Koszty pracy i uelastycznienie rynku pracy Rozwój dialogu społecznego i stosunków przemysłowych Ogólne warunki gospodarowania Branżowe warunki gospodarowania Niższe i prostsze podatki Fundusze strukturalne Innowacyjność Ochrona środowiska Polityka gospodarcza Wizerunek przedsiębiorców

24 Sukcesy – projekty ogólnogospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 19% CIT i PIT na działalność gospodarczą Nowelizacja KSH (własny projekt) Nowelizacja Kodeksu pracy Definicja samochodu ciężarowego w kolejnych ustawach podatkowych Zmniejszenie ochrony działaczy związkowych Wygrane sprawy w Trybunale Konstytucyjnym – m. in. dotyczące nierozwiązywalności układów zbiorowych

25 Sukcesy – projekty branżowe
Zablokowanie niekorzystnej ustawy medialnej Nowelizacja prawa własności przemysłowej Okres przejściowy na rejestrację leków w negocjacjach z UE 7% VAT na budownictwo mieszkaniowe w negocjacjach z UE Zniesienie akcyzy na kosmetyki Okres przejściowy dla opakowań tytoniowych Porozumienie w KT w sprawie IKE

26 Sukcesy z lat (1) Uelastycznienie przepisów o czasie pracy, możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy oraz zmiana zasad rozliczania doby pracowniczej na korzyść pracodawców – w ramach pakietu antykryzysowego Nowelizacja przepisów kodeksu pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej Ograniczenie zakresu przedmiotowego w ustawie o pozwach zbiorowych Odrzucenie przez Komisję Przyjazne Państwo projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości nakładającego na przedsiębiorców sprzedających alkohol obowiązek instalowania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk Podatek dochodowy od osób fizycznych – wstrzymanie prac nad rządową nowelizacją PIT-40

27 Sukcesy z lat (2) Ograniczenie częstotliwości składania sprawozdań dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wprowadzenie fakultatywnego podawania kosztów gospodarki odpadami do wiadomości klientów Doprowadzenie do uchwalenia nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym zmniejszenie kosztów stosowania przepisów VAT dla podatników i wzrost neutralności podatku Doprowadzenie do uchylenia ustawy ograniczającej powstawanie nowych sklepów wielkopowierzchniowych Ograniczenie zasad przyznawania wcześniejszych emerytur poprzez doprowadzenie do uchwalenia ustawy o emeryturach pomostowych Udział w pracach nad ustawą znoszącą obowiązek rozliczania się kontrahentów w walucie polskiej na terytorium RP

28 Codziennie mamy wpływ na gospodarkę
Komisja Trójstronna ds. społeczno-gospodarczych i 6 zespołów Rada Nadzorcza ZUS, PFRON, NRZ i PARP Rada Konsultacyjna przy Prezesie UZP i PFRON Rada Statystyki Rada Celna Rada Ochrony Pracy Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP Rada Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rada Gospodarcza przy Premierze RP Rada Społeczno-Zawodowa przy Ministrze Zdrowia Komitety monitorujące i sterujące programów operacyjnych finansowanych z Funduszy Unijnych

29 Coroczna Gala Nagród Lewiatana odbywa się w Filharmonii Narodowej i gromadzi ponad 1000 znamienitych gości

30 Lewiatan oferuje swoim członkom (1)
Aktywną rolę w modernizacji Polski i Europy Udział w opiniowaniu projektów ustaw, w tym aktów prawa UE Możliwość inicjowania zmian nieracjonalnych przepisów Pełny monitoring zmian w prawie gospodarczym, również europejskim Możliwość osobistych spotkań z przedstawicielami rządu i parlamentu Współudział w kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorców

31 Lewiatan oferuje swoim członkom (2)
Skuteczną komunikację w mediach tematów ważnych dla przedsiębiorców i branż Możliwość czynnego udziału w konferencjach i panelach eksperckich Promocję firmy poprzez kreowanie jej przedstawicieli jako ekspertów i liderów opinii Uczestnictwo w corocznej Gali Nagród, letnim pikniku i w innych wydarzeniach merytorycznych Uczestnictwo w regatach, zawodach narciarskich i innych przedsięwzięciach integracyjnych

32 Regaty Żeglarskie Lewiatana to prestiżowa impreza integracyjna i sportowa

33 Lewiatan oferuje swoim członkom (3)
Możliwość uczestnictwa w projektach unijnych, które są ukierunkowane na korzyści dla firm członkowskich, m.in.: Projekt edukacyjny – wnikliwa analiza i ustalenie potrzeb edukacyjnych branż IT, energetycznej, budowlanej i odzieżowej Projekt CSR II – zaangażowanie przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego z wykorzystanie narzędzi CSR Projekt flexicurity – zaproponowanie zmian w prawie pracy, które dadzą pracodawcom elastyczne formy zatrudnienia, a pracownikom poczucie bezpieczeństwa Projekt podatkowy – edukacja firm w zakresie optymalizacji podatków Projekt LBA – promocja i rozwój klubu aniołów biznesu przy Lewiatanie Projekt arbitrażowy – rozwój Sądu Arbitrażowego przy Lewiatanie

34 Lewiatan oferuje swoim członkom (4)
Możliwość tworzenia Czarnej Listy Barier, dostęp do Indeksu PKPP Lewiatan, raportu z badań sektora MSP, wyników badań sektora dużych firm, raportu o firmach innowacyjnych i in. . Profesjonalne ekspertyzy, aktualne informacje i wyniki najważniejszych badań Internetową platformę Konfederaci Konfederatom – nowoczesną formę prezentacji oferty firmy innym przedsiębiorcom

35 Zainteresowanych bliższym poznaniem historii Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz ludzi zaangażowanych w jego działalność zapraszamy do zapoznania się z publikacją książkową wydaną z okazji 20-lecia ZPWiM W związku z nami pod redakcją Jerzego Aleksandra Wlazło.

36 Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
ul. Świętojerska Warszawa tel fax

37 Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Więcej informacji znajdą Państwo na:


Pobierz ppt "Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google