Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GWARANCJA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GWARANCJA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 GWARANCJA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
na przykładzie oznakowania poziomego

2 Plan wystąpienia Wstęp
Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji Parametry podlegające gwarancji. Optymalny czas trwania gwarancji Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości Podsumowanie

3 Stowarzyszenie Linia Życia jest organizacją skupiającą:
producentów materiałów do oznakowania poziomego dróg firmy zajmujące się wykonywaniem materiałów do oznakowania poziomego

4 Celem Stowarzyszenia jest:
stałe podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie w kontekście oznakowania poziomego dróg prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej, mających na celu m.in. podniesienie poziomu wiedzy technicznej w zakresie oznakowania poziomego konsultowanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących branży oznakowania poziomego

5 Plan wystąpienia Wstęp
Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji Parametry podlegające gwarancji. Optymalny czas trwania gwarancji Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości Podsumowanie

6 Pozorna sprzeczność przy ustalaniu gwarancji
Powszechne jest przekonanie o sprzeczności interesów miedzy inwestorem a wykonawcą: Inwestor oczekuje jak najdłuższej gwarancji przy zachowaniu wyśrubowanych parametrów, a wykonawca chciałby udzielać jak najkrótszej. Z tej „walki” wyłaniać się ma efekt, w postaci takiego okresu gwarancji, który zapewni gwarantowaną jakość.

7 Stowarzyszenie Linia Życia jest zdania, że takie założenie jest fałszywe i prowadzi do błędnych wniosków

8 Pozycja WIN - WIN Stowarzyszenie Linia Życia stawia tezę, że w obszarze gwarancji istnieje obszar wspólnego zainteresowania obu stron, czyli takiej konstrukcji umów gwarancyjnych, które będą korzystne dla obu stron.

9 Wymogi te muszą być sprawdzalne i obiektywne
Jak to możliwe? Należy rozpocząć od zdefiniowania wymogów i parametrów faktycznie możliwych do spełnienia przy zastosowaniu dostępnych technologii w obszarach: okresu gwarancji oczekiwanego poziomu parametrów technicznych Wymogi te muszą być sprawdzalne i obiektywne

10 Dowodem na to, że współdziałanie różnych środowisk w procesie tworzenia obiektywnych parametrów ujętych w gwarancjach jest możliwa, była współpraca Stowarzyszenia Linia Życia z IBDiM w zakresie opracowania nowych Ogólnych Specyfikacji Technicznych

11 Plan wystąpienia Wstęp
Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji Parametry podlegające gwarancji. Optymalny czas trwania gwarancji Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości Podsumowanie

12 Parametry oznakowania poziomego:
biel odblask (luminescencja) szorstkość

13 ręczny pomiar bieli i odblasku

14 oznakowanie poziome należytej jakości

15 właśnie tak

16 właśnie tak

17 wada bieli

18 dobry odblask

19 zły odblask

20 Plan wystąpienia Wstęp
Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji Parametry podlegające gwarancji. Optymalny czas trwania gwarancji Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości Podsumowanie

21 Zróżnicowanie okresów gwarancji w zależności od technologii oraz miejsca wykonanego oznakowania:

22 Oznakowanie cienkowarstwowe
na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące

23 Oznakowanie grubowarstwowe
dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące

24 Przypadki szczególne:
w przypadku oznakowania cienkowarstwowego dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od l listopada do 31 marca, na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy

25 Przypadki szczególne w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny należy skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym;

26 Przykład pokazuje, ile wysiłku muszą włożyć strony zaangażowane w wypracowanie terminów gwarancji, tak aby znaleźć kompromis pomiędzy oczekiwaniami inwestora a możliwościami technologicznymi

27 Plan wystąpienia Wstęp
Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji Parametry podlegające gwarancji. Optymalny czas trwania gwarancji Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości Podsumowanie

28 Co trzeba uwzględnić: Jeżeli chcemy doprowadzić do wzajemnego zrozumienia swoich racji przez inwestorów i wykonawców, należy wprowadzić system standaryzacji nawierzchni uwzględniający następujące parametry:

29 rodzaj nawierzchni stan nawierzchni natężenie ruchu utrzymanie zimowe geometria drogi

30

31

32 Prowadzony jest system oceny stanu nawierzchni dróg SOSNA, ale dotyczy on jedynie dróg krajowych i nie znajduje odbicia w oczekiwanych okresach gwarancji.

33 Ocena stanu nawierzchni dróg musi znaleźć swoje odbicie w okresach udzielanych gwarancji

34 Obecna sytuacja dążenie inwestorów do podnoszenia wszystkich parametrów jednocześnie może być z technicznego punktu widzenia niemożliwe do spełnienia,

35 podwyższanie szorstkości odbywa się zawsze kosztem bieli i odblasku

36 Pojawiają się niezrozumiałe zapisy w specyfikacjach technicznych
Pojawiają się niezrozumiałe zapisy w specyfikacjach technicznych. Zdarzyło się, że inwestor żądał dłuższej gwarancji na oznakowanie poziome niż na roboty drogowe i mostowe

37 Nadmierna szczegółowość zapisów
Niepotrzebne jest stosowanie zapisów mówiących o parametrach zaraz po wykonaniu oznakowania. Dla inwestora istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w całym okresie użytkowania, w tym spełnienie parametrów na koniec okresu gwarancji. W ten sposób próbuje się wiedzę techniczną wykonawcy zastąpić zapisami administracyjnymi.

38 Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych

39 Parametry gwarancyjne jednej strony muszą być na tyle wysoko ustawione i okres gwarancji dobrany tak, aby eliminować firmy, nieprzygotowane do rzetelnego wypełnienia kontraktu,

40 z drugiej zaś strony, zbyt rygorystyczne ustawienie parametrów i nieuzasadnione wydłużenie okresów gwarancji wyeliminuje z realizacji kontraktów firmy rzetelne, a pozostawi wolne pole dla „partaczy”, którzy i tak nie mają nic do stracenia (przykłady)

41 Plan wystąpienia Wstęp
Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji Parametry podlegające gwarancji. Optymalny czas trwania gwarancji Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości Podsumowanie

42 Stowarzyszenie Linia Życia dąży do prowadzenia rzetelnej i obiektywnej kontroli jako mechanizmu zapewniającego utrzymanie jakości

43 Stan obecny Obecnie proces kontroli wykonanego oznakowania poziomego często przebiega w sposób niewłaściwy kontrola jest wykonywana za pomocą ręcznych urządzeń pomiarowych prowadzona jest w sposób wyrywkowy przeprowadzający kontrolę często poddany jest silnej presji ze strony inwestora lub wykonawcy, co do wyboru miejsca kontrolowanego oznakowania

44 Pomiar dynamometrem

45 wahadło angielskie

46 Kontrola nieuchronna obiektywna – przeprowadzana ekodynem
Kontrola oznakowania poziomego, aby spełniała swoje zadania i dała poczucie bezpieczeństwa inwestorom i wykonawcom, powinna być: nieuchronna obiektywna – przeprowadzana ekodynem

47 Plan wystąpienia Wstęp
Pozorna sprzeczność interesów w obszarze gwarancji Parametry podlegające gwarancji. Optymalny czas trwania gwarancji Negatywne skutki źle zdefiniowanych parametrów gwarancyjnych Kontrola w okresie gwarancji jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości Podsumowanie

48 Pozwoli im to na zajęcie pozycji
Korzyści Nieuchronna, obiektywna kontrola przyniesie korzyści obydwu stronom zaangażowanym w proces poziomego znakowania dróg, tj. inwestorom i wykonawcom. Pozwoli im to na zajęcie pozycji WIN - WIN

49 Korzyści Dla inwestorów: gwarantowana, stabilna jakość
uwolnienie od nacisku wykonawców wzrost jakości wykonanego oznakowania poziomego

50 Korzyści Dla wykonawców: ochrona przed nieuczciwą konkurencją
stabilizacja branży i łatwiejszy dostęp do środków inwestycyjnych, co spowoduje wzrost poziomu technicznego, a co za tym idzie wzrost jakości wykonywanego oznakowania poziomego

51 Przetargi utrzymaniowe
Jednym ze sposobów na zapewnienie stałej jakości oznakowania poziomego w całym okresie gwarancji są przetargi utrzymaniowe.

52 Przetargi utrzymaniowe
Pozwolą one na swobodny wybór przez inwestora momentu kontroli, na wykonawcę zaś nałożą obowiązek stałego dbania o zachowanie należytych parametrów wykonanego oznakowania poziomego.

53 W każdej branży konieczne jest stworzenie i utrzymywanie skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy inwestorami a wykonawcami, zapewniających dostosowanie wymogów gwarancji do zmieniającej się sytuacji technologicznej

54 Doświadczenia Stowarzyszenia Linia Życia wskazują, że jest to możliwe


Pobierz ppt "GWARANCJA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google