Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5. Projekty inwestycyjne „twarde” – np. wniosek i studium wykonalności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5. Projekty inwestycyjne „twarde” – np. wniosek i studium wykonalności"— Zapis prezentacji:

1 5. Projekty inwestycyjne „twarde” – np. wniosek i studium wykonalności

2 Zasady konstrukcji studium wykonalności (biznesplanu)
Przed przystąpieniem do opracowania studium wykonalności lub biznesplanu należy zapoznać się z podstawowymi zasadami ich konstrukcji. w tym celu należy wziąć pod uwagę przynajmniej cztery źródła informacji:

3 Źródła informacji: ogólne zasady konstrukcji biznesplanów, określane mianem modelu najlepszych praktyk, wymogi wynikające z postaci wniosku wygenerowanego przy pomocy Generatora Wniosków, informacje zawarte w Uzupełnieniach i Wytycznych do Sektorowych Programów Operacyjnych, opis produktów bankowych, które mogą zostać wykorzystane na etapie przygotowywania montażu finansowego.

4 Studium wykonalności a biznesplan
Różnice występujące pomiędzy studium wykonalności a biznesplanem najlepiej ilustruje stwierdzenie: „gdy studia możliwości (wykonalności) dostarczają dostatecznie wiarygodne informacje o możliwości realizacji projektu, zaczyna się etap jego promowania i planowania jego realizacji”. Biznesplan jest natomiast dokumentem, w którym, zawarta jest projekcja celów przedsiębiorstwa (lub projektu), sposobów ich osiągania oraz spodziewanych efektów, opracowana na podstawie wniosków wynikających z oceny pozycji strategicznej oraz analizy finansowych danych historycznych, przy uwzględnieniu ograniczeń finansowych, rynkowych, technicznych i organizacyjnych

5 Podstawowe różnice Najważniejsze różnice, jakie występują pomiędzy studium wykonalności a biznesplanem, związane są z momentem ich wykonywania, a co za tym idzie stopniem szczegółowości podstawowych analiz. Studia wykonalności powinny by wykonywane po wstępnym sformułowaniu założeń projektu. Muszą one bowiem odpowiedzieć na pytanie: czy z punktu widzenia technicznego, marketingowego i organizacyjnego projekt jest wykonalny?. Wymaga to oczywiście wykonania całej serii analiz, dotyczących na przykład dostępności technologii, pojemności rynku czy oceny zasobów ludzkich przedsiębiorstwa.

6 Biznesplan powinien dać wnioskodawcy odpowiedź, przede wszystkim, na następujące pytania:
czy z technicznego, marketingowego i organizacyjnego punktu widzenia projekt jest wykonalny, czy realizacja projektu jest opłacalna, przy planowanej strukturze jego finansowania (konieczne jest wykonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego), jeśli jest więcej opłacalnych projektów (lub projekt może być zrealizowany wielowariantowo), który z projektów lub wariantów wybrać do realizacji.


Pobierz ppt "5. Projekty inwestycyjne „twarde” – np. wniosek i studium wykonalności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google