Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa programów studiów z wykorzystaniem efektów uczenia się Seminarium Bolońskie Uniwersytet Zielonogórski 12 kwietnia 2010 Ryszard RASIŃSKI, Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa programów studiów z wykorzystaniem efektów uczenia się Seminarium Bolońskie Uniwersytet Zielonogórski 12 kwietnia 2010 Ryszard RASIŃSKI, Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Budowa programów studiów z wykorzystaniem efektów uczenia się Seminarium Bolońskie Uniwersytet Zielonogórski 12 kwietnia 2010 Ryszard RASIŃSKI, Uniwersytet Łódzki, rasinski@uni.lodz.plrasinski@uni.lodz.pl Jolanta URBANIKOWA, Uniwersytet Warszawski

2 PLAN PREZENTACJI Efekty uczenia się w nowym (bolońskim) paradygmacie kształcenia Efekty uczenia się – definicja i klasyfikacja Przykłady efektów uczenia się Zasady formułowania efektów uczenia się Efekty uczenia się a Ramy Kwalifikacji Zamiast podsumowania

3 Jolanta Urbanikowa, UW NOWY PARADYGMAT KSZTAŁCENIA istotne co absolwent wie i potrafi; efekty uczenia się – spoiwo nowego paradygmatu kształcenia (centralny element reform związanych z Procesem Bolońskim) mniej istotne w jaki sposób nabył wiedzę i umiejętności

4 za A. Krasniewskim krajowe ramy kwalifikacji (KRK) standardy kształcenia programy studiów EFEKTY UCZENIA SIĘ zapewnianie jakości, akredytacja europejskie ramy kwalifikacji (ERK) Element konstrukcyjny nowego paradygmatu kształcenia

5 Jolanta Urbanikowa, UW DEFINICJA EFEKTÓW Efekty uczenia się określają, co uczący się wie, rozumie i potrafi po zakończeniu okresu kształcenia (w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw). Efekty prowadzą do kompetencji (ogólnych, dziedzinowych, przedmiotowych) – stanowiących zintegrowaną, dynamiczną kombinację wiedzy, umiejętności i postaw. vs. Cele kształcenia – intencje uczącego

6 Jolanta Urbanikowa, UW Cele dydaktyczne a efekty: Wiedzieć Rozumieć Zapoznać się Docenić Przyswoić Rozróżnić Wybrać Wymienić Dostosować Zidentyfikować

7 za A. KrasniewskimJolanta Urbanikowa, UW KLASYFIKACJA EFEKTÓW (1) Z czym (z jaką częścią programu kształcenia) są związane? pełny program studiów (dyplom) - studia I, II, III stopnia, studia podyplomowe, … moduł (blok programowy) pojedynczy przedmiot dodatkowo przypisane punkty ECTS

8 za A. Krasniewskim KLASYFIKACJA EFEKTÓW (2) Jakiego rodzaju (na ile specyficzne) efekty związane są z programem studiów? ogólne (generyczne) dziedzinowe przedmiotowe - specyficzne dla danego modułu/przedmiotu (i jego realizacji) określone centralnie (standardy kształcenia) określone decyzją uczelni

9 Przykład efektu kształcenia (1): Przykład efektu kształcenia prowadzącego do kompetencji ogólnych: Po zakończeniu nauki w ramach modułu/ przedmiotu /programu studiów student powinien umieć: wyszukiwać informacje ze źródeł podstawowych i wtórnych, łącznie z wyszukiwaniem informacji za pomocą komputera w trybie on-line.

10 Przykład efektu kształcenia (2): Przykład efektu kształcenia prowadzącego do kompetencji dziedzinowych (z historii): Po zakończeniu nauki w ramach modułu/przedmiotu/ programu studiów student powinien umieć: komentować oraz opatrywać przypisami teksty i dokumenty, zgodnie z kanonami tej dziedziny.

11 Przykład efektu kształcenia (3): Przykład efektu kształcenia prowadzącego do kompetencji przedmiotowych (z historii Irlandii): Po zakończeniu nauki w ramach modułu/ przedmiotu/ programu studiów student powinien umieć: opisać historię Celtów od najwcześniejszych świadectw do migracji na Wyspy.

12 za A. Krasniewskim KLASYFIKACJA EFEKTÓW (3) Z jakim poziomem wymagań są związane? pożądane (standardowe, dla typowego studenta) progowe (minimalne) Z jaką fazą cyklu życia procesu kształcenia są związane? zamierzone (projektowanie procesu kształcenia) osiągnięte (realizacja procesu kształcenia)

13 Jolanta Urbanikowa, UW KLASYFIKACJA EFEKTÓW (4) Efekty uczenia się należą do trzech obszarów: Savoir Savoir faire Savoir être inaczej Knowing and understanding (wiedza) Knowing how to act (umiejętności) Knowing how to be (postawy)

14 Jolanta Urbanikowa, UW ATRYBUTY EFEKTÓW obserwowalne osiągalne mierzalne jasno i prosto zdefiniowane nie lista pobożnych życzeń stwierdzenia: po ukończeniu kształcenia/kursu/programu uczący będzie + czasownik w stronie czynnej

15 WZORCE i PUNKTY ODNIESIENIA Taksonomia Blooma Ramy Kwalifikacji dla EOSW (Deskryptory Dublińskie) Projekt TUNING Projekt OECD DeSeCo Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Krajowe Ramy Kwalifikacji

16 TAKSONOMIA BLOOMA (1956) Efekty uczenia się występują w 3 domenach: 1) kognitywnej (wiedzy)* 2) afektywnej (postaw) 3) psychomotorycznej *(i umiejętności)

17 Domena kognitywna (wiedzy) Domeny kognitywna psychomotoryczna afektywna 1. Wiedza 3. Zastosowanie 2. Zrozumienie 4. Analiza 5. Synteza 6. Ocena Hierarchia procesów w domenie kognitywnej (wiedzy) Bloom (1956)

18 Wiedza (knowledge) Umiejętność przywoływania i pamiętania faktów (bez konieczności ich rozumienia). nazwij, określ, opisz, pokaż, wylicz, wymień, zbierz, zdefiniuj, znajdź, itp. Wymień kryteria, jakie należy uwzględnić przy leczeniu pacjenta chorego na zapalenie płuc. Określ jakie zachowania świadczą o nieprofesjonalnym podejściu adwokata do klienta. Opisz historię Celtów od najwcześniejszych świadectw do migracji na Wyspy.

19 Zrozumienie (comprehension) Umiejętność rozumienia (understanding) oraz interpretacji (interpreting) zebranych bądź nabytych informacji. oszacuj, powiąż, przekształć, przetłumacz, skonstruuj, wyjaśnij, zakwalifikuj, zróżnicuj itp. Przetłumacz fragment tekstu medycznego z języka angielskiego na polski. Zróżnicuj prawo cywilne i prawo karne. Opisz siły hamujące rozwój systemu oświaty irlandzkiej w XIX-tym wieku.

20 Zastosowanie (application) Umiejętność wykorzystania nabytych informacji w nowych sytuacjach, np.do rozwiązywania problemów. oblicz, opracuj, pokaż, rozwiąż, użyj, zastosuj, zbuduj, zilustruj, zademonstruj, itp. Zastosuj wiedzę o kontroli zakażeń do praktyki konserwacji urządzeń medycznych. Pokaż, jak zmiany w prawie karnym wpłynęły na liczbę więźniów w Polsce powojennej. Zbuduj chronologię najważniejszych wydarzeń w historii Irlandii w XIX-tym wieku.

21 Analiza (analysis) Umiejętność dekompozycji informacji na elementy składowe, odnajdywanie powiązań i zależności przyczynowo-skutkowych. porównaj, przetestuj, sklasyfikuj, uporządkuj, zanalizuj, zademonstruj itp. Zanalizuj możliwe skutki prywatyzacji szpitali w Polsce. Porównaj prawo o wykroczeniach przed i po ostatnich zmianach kodeksowych. Sklasyfikuj na skali ważności społeczne skutki rewolucji francuskiej.

22 SYNTEZA (synthesis) Opracuj program rehabilitacji pourazowej dla pacjenta oddziału ortopedycznego. Sformułuj projekt statutu dla organizacji pozarządowej. Podsumuj przyczyny i skutki rewolucji październikowej 1917 roku. Umiejętność łączenia w całość składowych nabytej wcześniej wiedzy. opracuj, podsumuj, rozwiń, sformułuj, uogólnij, zorganizuj, zrekonstruuj itp.

23 OCENA (evaluation) Umiejętność wydania osądu/opinii o wartości/przydatności nabytej wcześniej wiedzy do wskazanych celów. obroń, oceń, osądź, poprzyj, podsumuj, skrytykuj, zaopiniuj, zarekomenduj itp. Oceń rolę sportu w promocji zdrowia wśród młodzieży. Zaopiniuj poprawność (formalną i merytoryczną) statutu organizacji pozarządowej. Podsumuj krytycznie wkład partii politycznych w kształtowaniu ustroju powojennej Irlandii.

24 Domena afektywna (postaw) Domena afektywna psychomotoryczna kognitywna 1. percepcja 3. wartościowanie 2. reagowanie 4. hierarchizowanie 5. integrowanie Hierarchia procesów w domenie afektywnej (postawy) Bloom (1956)

25 DOMENA AFEKTYWNA (postaw) Wykaż się umiejętnością rozmowy z pacjentem i opisania podejmowanych wobec niego działań medycznych. Przestrzegaj zasad dyskrecji (poufności) w relacjach z klientem kancelarii adwokackiej. Akceptuj konieczność zachowania obiektywizmu w sytuacji publicznej oceny działań innych osób, np. w relacji nauczyciel-uczeń. akceptować, asystować, doceniać, komunikować się, kwestionować, podejmować wyzwanie, przestrzegać zasad, wspierać, wykazać się

26 Przykład efektów kształcenia dla modułu Economics 1102 (University College Cork) Wymienić i zdefiniować podstawowe wskaźniki ekonomiczne. Rozróżniać między polityką monetarną a fiskalną państwa. Zorganizować i poprowadzić księgowość przedsiębiorstwa. Sformułować właściwą politykę budżetową przedsiębiorstwa. Ocenić politykę fiskalną rządu i jej wpływ na kierunki rozwoju branży. Po ukończeniu tego modułu studiów student potrafi:

27 Przykład efektów kształcenia dla programu studiów informatycznych II stopnia (University College Cork) Rozwiązywać problemy informatyczne w środowisku i miejscu pracy. Budować (tworzyć) duże systemy informatyczne i administrować nimi. Wykonywać zlecone zadania w projektach zespołowych zawierających komponent informatyczny. Organizować i realizować seminaria informacyjne zgodne z aktualnymi standardami wiedzy fachowej. Komunikować się w sposób skuteczny ze środowiskiem zawodowym, jak również ze społecznością odbiorców usług informatycznych. Po ukończeniu tego programu studiów absolwent potrafi:

28 Jolanta Urbanikowa, UW FORMUŁOWANIE EFEKTÓW Jasno napisanie Mierzalne (tak sformułowane, aby dały się zmierzyć) 5-9 efektów na przedmiot/moduł/program Unikać zwrotów: wiedzieć, rozumieć, nauczyć się, zapoznać się, przyswoić – niemierzalne i dwuznaczne Myśleć w kategoriach efektów dla studenta, a nie intencji, czy zamierzeń dydaktycznych nauczyciela

29 Jolanta Urbanikowa, UW Techniki oceny efektów uczenia się Pisemne: test, egzamin, zadanie domowe, esej Praktyczne: sprawdzian praktyczny, zadanie w laboratorium Ustne: egzamin ustny Projekt: indywidualny, grupowy, badania, praca projektowa, Portfolio Obserwacja Prezentacja Inne?

30 Jolanta Urbanikowa, UW KRYTERIA OCENY EFEKTU Efekt kryteriaoceny uczenia się Ocena 1Ocena 2Ocena 3ZaliczoneNiezaliczone Po ukończeniu modułu student będzie umiał wykorzystać źródła do przedstawienia dowodów na poparcie obranej linii argumentacji Wyróżniające wykorzystanie źródeł wskazujące na doskonałą umiejętność syntetycznego przedstawienia dowodów oraz formułowania wniosków. Bardzo dobre wykorzystanie źródeł wskazujące na bardzo dobrą umiejętność … Dobre wykorzystanie … Ograniczone wykorzystanie … Niewystarczające wykorzystanie …

31 Jolanta Urbanikowa, UW EFEKTY-NAUCZANIE-EWALUACJA Efekty uczenia sięDziałania dydaktyczneEwaluacja (ocena) Kognitywne (demonstracja: wiedzy, rozumienia, zastosowań, analizy, syntezy, oceny) Afektywne (integracja: przekonań, idei, postaw ) Wykład Dyskusja Ćwiczenia laboratoryjne Klinika Praca w grupie Seminarium - egzamin końcowy - egzamin śródsemestralny - test cząstkowy - praca domowa (np. esej) - esej - raport z badań/eksperymentu - sprawdzian praktyczny - badanie kliniczne - prezentacja - portfolio - projekt zespołowy - …

32 Jolanta Urbanikowa, UW EFEKTY- STATUS PRAWNY Rozporządzenie MNiSzW z 3.X.2006 w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta Para 2.2. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia… Para 3.2. Student otrzymuje ECTS jeśli… osiągnie… efekty kształcenia Rozporządzenie MNiSzW z 12.VII.2007 w sprawie standardów kształcenia… Zał. Standardy kształcenia dla kierunków studiów 3. Treści i efekty kształcenia Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje Uchwała 219/2008 PKA z 10.IV.2008 W sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia

33 Jolanta Urbanikowa, UW STRUKTURA/RAMA KWALIFIKACJI Narzędzie przekładu, porównywania kwalifikacji – ułatwia dostęp do systemu kształcenia, progresję, uznawanie osiągnięć spoza systemu formalnego, zapewnia informację dla pracodawców i społeczeństwa. Kwalifikacja – element struktury: tytuł/stopień, odpowiadający dyplom, świadectwo

34 Jolanta Urbanikowa, UW KWALIFIKACJA Definiowana przez: poziom nakład pracy studenta (ECTS) profil efekty uczenia się Struktura kwalifikacji – elementy i relacje pomiędzy nimi - ścieżki kształcenia. Stanowi opis stanu lub narzędzie zmiany.

35 Jolanta Urbanikowa, UW STRUKTURA/RAMA KWALIFIKACJI Struktura Kwalifikacji dla EOSW (2005) [Qualifications Framework for EHEA] 3 stopnie (lic. – mgr - dr) Deskryptory Dublińskie Efekty uczenia się wiedza i rozumienie stosowanie wiedzy i rozumienia formułowanie sądów kompetencja komunikacyjna umiejętność uczenia się

36 Jolanta Urbanikowa, UW STRUKTURA/RAMA KWALIFIKACJI Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008) [European Qualifications Framework for LLL] 8 stopni (6.+7.+8. = 1.+2+3.) Efekty uczenia się wiedza umiejętności postawy samodzielność odpowiedzialność

37 Jolanta Urbanikowa, UW STRUKTURA/RAMA KWALIFIKACJI Harmonogram wdrożenia: 3-stopniowa – decyzja Ministrów Państw Sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej (2005/2007) 8-stopniowa – Rekomendacja Parlamentu (2008) Europejskiego i Rady (inkorporuje 3-stopniową) do 2010 – opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji kompatybilnych z europejskimi Do 2012 – wszystkie wydawane dyplomy (kwalifikacje) odniesione do jednego z 8 poziomów Ramy – odpowiedni zapis na wydawanym dokumencie

38 PRZYSZŁOŚĆ? Centralne standardy (w kategoriach generycznych efektów uczenia się) w odniesieniu do dziedzin/dyscyplin Uczelnie same określają nazwę programu studiów i efekty uczenia się (szczegółowe) Misja, strategia, zasoby, potrzeby …

39 ZAMIAST PODSUMOWANIA Zdefiniować pojęcie efekty uczenia się. Nazwać 3 obszary, do których należą efekty uczenia się. Podać przykład efektu uczenia się prowadzącego do kompetencji ogólnych. Podać przykład efektu uczenia się w domenie postaw. Po zapoznaniu się z tą prezentacją odbiorca potrafi: Wymienić min. 3 zasady formułowania efektów. Opisać związek efektów uczenia się i Ram Kwalifikacji.

40 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Budowa programów studiów z wykorzystaniem efektów uczenia się Seminarium Bolońskie Uniwersytet Zielonogórski 12 kwietnia 2010 Ryszard RASIŃSKI, Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google