Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z ARZĄDZANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Wykład 1. T EMATYKA WYKŁADU Definicje grup i zespołów oraz ich rola w organizacji i życiu społecznym Proces tworzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z ARZĄDZANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Wykład 1. T EMATYKA WYKŁADU Definicje grup i zespołów oraz ich rola w organizacji i życiu społecznym Proces tworzenia."— Zapis prezentacji:

1 Z ARZĄDZANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Wykład 1

2 T EMATYKA WYKŁADU Definicje grup i zespołów oraz ich rola w organizacji i życiu społecznym Proces tworzenia się grupy Lider i jego rola w grupie Komponowanie zespołu – role grupowe Komunikacja w grupie i problemy z nią związane Wykorzystanie narzędzi ZZL do kierowania zespołem Efektywne zespoły – tożsamość grupowa i postawy międzygrupowe 2

3 L ITERATURA I WARUNKI ZALICZENIA Belbin, M. (2009). Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek. Warszawa: wyd. Kluwer Jachnis, A. (2008). Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia. Warszawa: wyd. Difin Kożusznik, B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji. Warszawa: PWE Kożusznik, B. (2006). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE Stephan, W., Stephan, C. (2007). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk: GWP ZALICZENIE Obecność na wykładzie : 4w = dst 5w = db 6w = +db 7w = bdb Na 8 wykładzie będzie kolokwium dla nieuczestniczących w wykładach i osób, które chcą mieć wyższą ocenę 3

4 B ADANIA W ZAKŁADACH HAWTHORNE WESTERN ELECTRIC COMPANY ( ) – Z A : KOŻUSZNIK, 2011 Wieloletnie badania prowadzone w jednej organizacji przez grupę amerykańskich badaczy – raport opublikowano w 1939 roku I etap ( ) Cel – wpływ oświetlenia na produkcję i morale pracowników Odizolowano 2 grupy (ze stałym i zmiennym oświetleniem) - w obu grupach wzrost efektywności II etap ( ) Cel – wpływ różnych czynników fizycznych na produktywność Sześć pracownic w odizolowanym pomieszczeniu - wzrost efektywności bez względu na wprowadzane zmiany (nawet te na gorsze) Efekt Hawthorne – wybrańcy, specjalna grup stanowiąca centrum uwagi III etap ( ) Wywiady z pracownikami (ponad osób) – podkreślano wagę relacji społecznych w pracy IV etap (1932) Cel – obserwacja pracy i relacji społecznych (czas: 6 miesięcy) Grupa 14 robotników w wydzielonym pomieszczeniu – wytworzenie własnych zasad i wartości; kierownik z zewnątrz nie był wstanie przejąć kontroli V etap – końcowy (1936) Dyskusje pracowników moderowane przez doradców (badaczy) na temat problemów w pracy, relacjach z przełożonymi i współpracownikami i proponowania ulepszeń 4

5 D LACZEGO LUDZIE ŁĄCZĄ SIĘ W GRUPY ? Zaspokojenie potrzeb społecznych – bycie z innymi Poczucie bezpieczeństwa – np. ochrona przeciwko wspólnemu wrogowi Łatwiejsze/przyjemniejsze realizowanie swoich celów i interesów – dzielenie pasji i zainteresowań; wsparcie w realizacji celów (wzajemne) Budowanie swojej pozycji i prestiżu – niektóre, szczególne grupy! Ostracyzm – wykluczenie z grupy/społeczności jest jedną z najbardziej uciążliwych kar; w sytuacji pracy jest to forma mobbingu 5

6 G RUPA CZY ZESPÓŁ ? Zespół jest specyficzną grupą ludzi Członkowie zespołu mają uzupełniające się umiejętności, Wszyscy są zaangażowani w realizację wspólnych celów Wszyscy są odpowiedzialni za uzyskane wyniki 6

7 Indywidualnego wkładu pracy Wykonawstwo zależy od … Indywidualnego i zespołowego wkładu pracy 7 Indywidualnych rezultatów Odpowiedzialność za rezultaty zależy od … Wzajemnych rezultatów Wspólnymi celami Członkowie są zainteresowani Wspólnymi celami i zaangażowaniem w ich realizację Wymagań zarządzających Zależy od … Samoustanowio- nych wymagań GRUPYZESPOŁY Różnice między grupą a zespołem (Jachnis, 2008, s. 168)

8 T YPY ZESPOŁÓW KRYTERIUM Główny cel lub misja Zespoły robocze – skoncentrowane na standardowej pracy na rzecz organizacji (np. obsługa finansowa, dostarczanie usługi, produkcja, itp.) Zespoły ulepszające – zorientowane na misję wzrostu organizacji (np. poszukiwanie nowych rynków, rozszerzanie oferty, itp.) Czas pracy zespołu Zespoły stałe – działają permanentnie wykonując zadania ciągłe Zespoły czasowe – zamknięty okres czasu (np. koncepcja nowego produktu) Poziom autonomii wewnątrz zespołu Zespoły zawodowe – przywódca podejmuje decyzje w imieniu członków grupy Zespoły samozarządzające – wolni pracownicy podejmujący w większości własne decyzje np. dotyczące czasu i sposobu pracy (np. zespół naukowy) Powiązanie ze strukturą organizacji Zespoły w strukturze pionowej organizacji – duża zależność od innych zespołów; dobrze zdefiniowana ścieżka decyzyjna i odpowiedzialności w kontekście całej organizacji Zespoły poza strukturą pionową organizacji – duża niezależność od innych zespołów w organizacji; odpowiedzialność często tylko od najwyższych władz np. zarządu 8

9 C O TO ZNACZY BYĆ LIDEREM ZESPOŁU ? Planowanie – stawianie celów, wyznaczanie ogólnego kierunku działania i szczegółowych zadań Organizowanie – przydział zadań, budowanie hierarchii/zależności i kanałów komunikacyjnych Zapewnienie obsady kadrowej – dbałość o to, aby odpowiedni ludzie zajmowali się odpowiednimi zadaniami Kierowanie /motywowanie - style kierowania, perswazja, poprawna komunikacja, rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom Kontrolowanie i ocenianie – rejestracja wyników i porównanie z planem; informacja zwrotna 9 Wszystkie funkcje menedżerskie

10 Na zajęciach ćwiczeniowych – praktyczny trening kierowania zespołem 10

11 Planowanie – stawianie celów, wyznaczanie ogólnego kierunku działania i szczegółowych zadań Organizowanie – przydział zadań, budowanie hierarchii/zależności i kanałów komunikacyjnych Zapewnienie obsady kadrowej – dbałość o to, aby odpowiedni ludzie zajmowali się odpowiednimi zadaniami Kierowanie /motywowanie - style kierowania, perswazja, poprawna komunikacja, rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom Kontrolowanie i ocenianie – rejestracja wyników i porównanie z planem; informacja zwrotna 11


Pobierz ppt "Z ARZĄDZANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Wykład 1. T EMATYKA WYKŁADU Definicje grup i zespołów oraz ich rola w organizacji i życiu społecznym Proces tworzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google