Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWY WAGI FIRMOWEJ pragmatiq.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWY WAGI FIRMOWEJ pragmatiq.pl."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWY WAGI FIRMOWEJ pragmatiq.pl

2 Interpretacje indywidualne prawa podatkowego
Kluczowe aspekty teoretyczne i praktyczne.

3 Cel wydawania interpretacji prawa podatkowego
+ Skomplikowane prawo podatkowe Metoda samoobliczenia Interpretacja prawa podatkowego Zasada legalizmu Zasada zaufania do organów władzy publicznej Zasada równości wobec prawa

4 Indywidualne interpretacje/oficjalne stanowiska
dot. danin publicznych w Polsce Ordynacja podatkowa (OP) Art. 14b. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) Art Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) Art Organy celne wydają, na pisemny wniosek i w sposób określony zgodnie z procedurą Komitetu, wiążące informacje taryfowe lub wiążące informacje dotyczące pochodzenia.

5 Indywidualne interpretacje/oficjalne stanowiska
dot. danin publicznych w Polsce Podatki Cła UPC WIT WIP Opłaty publiczne, do których stosuje się dział I OP: (np. opłata skarbowa, opłata klimatyczna) Składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłaty publiczne, do których nie stosuje się dział I OP: (np. opłata produktowa, opłata fitosanitarna) Składki na ubezpieczenie społeczne

6 OP SDG WKC Indywidualne interpretacje/oficjalne stanowiska
dot. danin publicznych w Polsce OP Podatki SDG Składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłaty publiczne, do których stosuje się dział I OP: (np. opłata skarbowa, opłata klimatyczna) Składki na ubezpieczenie społeczne Cła UPC WKC Opłaty publiczne, do których nie stosuje się dział I OP: (np. opłata produktowa, opłata fitosanitarna) WIT WIP

7 Kontrowersje związane z obecnym systemem interpretacji indywidualnych
Brak jednolitości Realizacja polityki podatkowej zamiast neutralnej wykładni Narzędzie optymalizacji podatkowej ?

8 interpretacji indywidualnej
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

9 Podatek rolny Podatek leśny Opłata skarbowa Opłata targowa PSID PCC
Uwaga ! Art. 14j. § 1. Stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Przykłady: Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Opłata skarbowa Opłata targowa Podatek od środków transportowych PSID PCC

10 Naczelnik właściwego urzędy skarbowego i dyrektor właściwej izby skarbowej otrzymują odpis każdej wydanej interpretacji.

11 OSOBA TRZECIA (art. 110-117a o.p.)
rozwiedziony małżonek nabywca przedsiębiorstwa firmujący dzierżawca wspólnik spółki osobowej członek zarządu sp. z o.o. i SA (w określonych sytuacjach) Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych, art. 14b § 1 O.p. wymaga istnienia pomiędzy sprawą, w której wystąpiono z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, a wnioskodawcą związku wyrażającego się w tym, że przedstawiony we wniosku problem musi dotyczyć sfery opodatkowania, lub ewentualnego opodatkowania wnioskodawcy. W szczególności zatem żądanie uzyskania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego odnosi się do stanów faktycznych przedstawionych przez wnioskodawcę, co do których wykładnia znajdujących w nich zastosowanie przepisów podatkowych może rzutować na prawidłowe rozliczenie wnioskodawcy w ramach tego podatku (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 2185/11)

12 Nie może być wnioskodawcą
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Spółka w upadłości gmina / powiat / województwo Prezydent Miasta Kuria Metropolitarna Spółka (GmbH) z siedzibą w Niemczech

13 Nie może być wnioskodawcą
Fundacja Zakład budżetowy Spółka cywilna Organizacja społeczna w imieniu członków Organ innego państwa Osoby planujące założyć spółkę w imieniu tej spółki

14 wyrok WSA w Gliwicach z 15 lipca 2013 r.
PRZYKŁAD wyrok WSA w Gliwicach z 15 lipca 2013 r. sygn. I SA/Gl 1195/12 W ocenie Sądu wnioskodawca wystąpił wprost o udzielenie interpretacji dotyczącej cudzej a nie własnej sytuacji prawnej, tj. sytuacji prawnej konsumenta, któremu wypłacana jest nagroda ze sprzedaży premiowej. Postawione przez stronę pytania są czytelne i wskazują w sposób nie budzący wątpliwości, że wnioskodawca zmierza do ustalenia czy przedstawiony przez niego schemat organizacji programu związanego ze sprzedażą premiową przyniesie skutek w postaci zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. dla osoby otrzymującej nagrodę. Osobą zainteresowaną w sprawie w rozumieniu art. 14b § 1 o. p. jest tylko taki podmiot, który pyta o własną sytuację prawnopodatkową, a nie o sytuację prawną innych podmiotów. Co za tym idzie, nie jest możliwe występowanie o interpretację w sprawie innego podmiotu, choćby nawet wnioskodawca był z nim związany jakimikolwiek relacjami obligacyjnymi.

15 interpretacja DIS w Warszawie z 26 listopada 2012 r.
PRZYKŁAD – c.d. interpretacja DIS w Warszawie z 26 listopada 2012 r. sygn IPPB2/ /12/MG Czy udzielając nagrody w postaci Bonusu Klubowego (rabatu kwotowego) Promotorowi (osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 42a w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wystawienia Informacji PIT-8C? Czy Spółka będzie zobowiązana jako płatnik, na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. la w związku z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do przychodów Managera Srebrnego (lub wyższego rangą) z działalności wykonywanej osobiście i dokonywać poboru zaliczek od kwot, obliczonych jako różnica w rabatach udzielanych dla Managerów Srebrnych (i wyższych rangą) oraz Managerów Zwykłych i Brązowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

16 doręczenie interpretacji
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2011 r.   I SA/Wr 1480/10  Powtarzalność (ciągłość) zaistniałego stanu faktycznego stanowiącego przedmiot interpretacji spowoduje, iż to powtarzalne zdarzenie zaistnieje i wywoła skutki podatkowe z nim związane zarówno przed, jak i po doręczeniu interpretacji. Zatem do stanu faktycznego opisanego jako ciągły, powtarzalny, który zaistniał i wywołał skutek podatkowy przed doręczeniem interpretacji podatnikowi, będzie przysługiwała ochrona wąska przewidziana art. 14l OrdPU, zaś do zdarzeń zaistniałych po doręczeniu interpretacji, którym będzie odpowiadał stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji i które wywołały skutki podatkowe po doręczeniu interpretacji, podatnik zostanie objęty pełną ochroną przewidzianą art. 14l OrdPU skutkującą zwolnieniem z obowiązku zapłaty podatku. doręczenie interpretacji Zdarzenie + skutek podatkowy Zdarzenie + skutek podatkowy

17 Wyrok WSA w Opolu z dnia 12 września 2012 r., sygn. I SA/Op 250/12
Pod pojęciem prawa podatkowego należy rozumieć wszelkie normy prawne, które regulują elementy konstrukcyjne, tj. podmiotowe i przedmiotowe podatku, zatem także normy prawne nie znajdujące się w ustawach podatkowych. Wyrok NSA z dnia 17 sierpnia 2012 r., sygn. I FSK 1418/11 Pod w pojęciu "przepisów prawa podatkowego” mieszczą się przepisy dyrektywy 112, a minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, jest obowiązany wydać w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację w zakresie przepisów tej dyrektywy oraz ich implementacji do krajowych aktów prawnych normujących podatek od towarów i usług. 

18 PRZYKŁAD I Wyrok WSA w Opolu z dnia 12 września 2012 r., sygn. I SA/Op 250/12 W ocenie organu znalezienie sposobu na podział takiej działki należy do obowiązków wnioskodawcy, albowiem rozstrzygnięcie przedstawionego we wniosku zagadnienia wymagałoby dokonania czynności wykraczających poza zakres postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Zdaniem Sądu kierowany do organu wniosek o wydanie interpretacji dotyczył wykładni przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Tymczasem organ odmówił odniesienia się do stanowiska podatnika co do opodatkowania dostawy przedmiotowej działki, błędnie podnosząc, że nie może odnieść się do wskazanej kwestii, gdyż nie odnoszą się do niej przepisy prawa podatkowego.

19 PRZYKŁAD II Wyrok WSA w Krakowie z 9 grudnia 2011 r., sygn. I SA/Kr 169/11 Zdaniem organu wydanie interpretacji podatkowej w żądanym zakresie sprowadzałoby się w istocie do wykładni przepisów Kodeksu spółek handlowych (które jak wyżej wskazano nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej), których wykładnia umożliwiałaby dopiero rozstrzygnięcie sprawy podatkowej. Zdaniem Sądu nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość. Nałożenie podatku jest niemożliwe bez uprzedniego ustalenia strony przedmiotowej podatku - zdarzenia, które spowodowałoby powstanie obowiązku podatkowego.

20 PRAWO OBCE Wyrok WSA w Poznaniu z 21 czerwca 2012 r., sygn. I SA/Po 355/12 Przepisy prawa luksemburskiego nie mieszczą się w katalogu przepisów, do których interpretacji Organ podatkowy jest upoważniony. Wyrok NSA z 4 kwietnia 2013 r., sygn. II FSK 1584/11 Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania musi wyjaśnić, jakie regulacje obowiązują w innym kraju.

21 Art. 14f o.p. – opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

22 Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego musi być „wyczerpujący”:
wyłącznie na tej podstawie organ udziela odpowiedzi organ nie może czynić własnych ustaleń ani dodawać własnych założeń organ nie przeprowadza dodatkowych dowodów organ nie ocenia dołączonych do wniosku dokumentów Wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 listopada 2011 r., sygn. I SA/Bd 686/11 Przez użyte w art. 14b § 3 ord. pod. sformułowanie »wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego« należy rozumieć przedstawienie danego zagadnienia wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo i dokładnie, a zatem w taki sposób, by organ podatkowy na tej podstawie mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi, co do prawnopodatkowej kwalifikacji przedstawionego mu zdarzenia.

23 Wyrok NSA z 27 czerwca 2013 r., sygn. I FSK 864/12
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej opis sprawy poddawanej ocenie podatkowej, powinien być taki, jakby był przedmiotem ustaleń własnych podatnika dokonywanych w ramach samoobliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy albo przedmiotem ustaleń organu podatkowego niezbędnych do dokonania oceny prawnej i przeprowadzenia procesu zastosowania prawa materialnego co do faktów mających miejsce w określonym okresie rozliczeniowym. Wyrok WSA w Krakowie z 1 marca 2013 r., sygn. I SA/Kr 1421/12 Organ w postępowaniu o wydanie interpretacji nie jest uprawniony do ingerencji w stan faktyczny zawarty we wniosku o jej udzielenie. Jego rolą jest ocenić stanowisko wnioskodawcy przez pryzmat przedstawionego stanu faktycznego jako prawidłowe albo nieprawidłowe. Wyrok WSA w Krakowie z 29 marca 2012 r., sygn. I SA/Po 199/12 Z merytorycznego punktu widzenia wniosek o udzielenie interpretacji musi wyczerpująco opisywać stan faktyczny sprawy lub zdarzenie przyszłe, gdyż przedstawiony przez stronę opis wyznacza granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone skutki prawne.

24 Pytanie zadane przez Wnioskodawcę nie może być zbyt ogólne - powinno konkretnie wskazywać jakiego podatku dotyczy ale nie musi odwoływać się do konkretnych przepisów.

25 Przedstawienie własnego stanowiska jest obowiązkowe
Przedstawienie własnego stanowiska jest obowiązkowe. Ale nie ma obowiązku powoływania się na wszystkie przepisy, które mogą mieć zastosowanie Wyrok NSA z 12 marca 2012 r., sygn. II FSK 1667/10 Organ wydający interpretacje nie jest związany wskazanymi przez wnioskodawcę przepisami w oparciu, o które powinno nastąpić wyjaśnienie powstałych wątpliwości. Wręcz przeciwnie, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego zobowiązany był do podania pełnej oceny prawnej uwzględniającej również przepisy pominięte w złożonym wniosku.

26 Procedura wydawania i zaskarżania interpretacji

27 TERMIN NA WYDANIE INTERPRETACJI
Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

28 SKUTKI NIEZACHOWANIA TERMINU
W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. (art. 14o o.p.)

29 RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ
Pozytywne – stanowisko uznane za prawidłowe:

30 RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ
Negatywne – stanowisko uznane za nieprawidłowe:

31 ZASKARŻANIE NEGATYWNYCH INTERPRETACJI
1. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia interpretacji można zwrócić się do organu, który wydał interpretację z żądaniem usunięcia naruszenia prawa. 2. W przypadku podtrzymania stanowiska przez organ, w ciągu 30 dni, od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, przysługuje prawo do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. (W przypadku nieudzielania odpowiedzi na wezwanie przez organ, można wnieść skargę w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.) Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał interpretację. Organ ma obowiązek w ciągu 30 dni udzielić odpowiedzi na skargę i przekazać wraz z aktami sprawy skargę do sądu lub uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy (wydać interpretację uwzględniającą w całości zarzuty skargi).

32 Zakres ochrony interpretacji indywidualnych

33 Zakres ochrony wynikający z zastosowania się do interpretacji indywidualnej
doręczenie interpretacji Zdarzenie + skutek podatkowy Nie nalicza się odsetek od zaległości Nie wszczyna się postępowania karnego skarbowego

34 Zakres ochrony wynikający z zastosowania się do interpretacji indywidualnej
doręczenie interpretacji Zdarzenie + skutek podatkowy Nie nalicza się odsetek od zaległości Zwolnienie z podatku Nie wszczyna się postępowania karnego skarbowego

35 Zakres ochrony wynikający z zastosowania się do interpretacji indywidualnej
doręczenie interpretacji Skutek podatkowy Zdarzenie ? Nie nalicza się odsetek od zaległości Zwolnienie z podatku Nie wszczyna się postępowania karnego skarbowego

36 Zakres ochrony wynikający z zastosowania się do interpretacji indywidualnej
doręczenie interpretacji Skutek podatkowy Zdarzenie ? Nie nalicza się odsetek od zaległości Zwolnienie z podatku Nie wszczyna się postępowania karnego skarbowego

37 Zakres ochrony wynikający z zastosowania się do interpretacji indywidualnej
Zmiana interpretacji Rozliczenie roczne Zdarzenie rok I rok II Zmiana interpretacji Rozliczenie kwartalne Zdarzenie kwartał I kwartał II Zmiana interpretacji Rozliczenie miesięczne Zdarzenie miesiąc I miesiąc II

38 Interpretacja podatkowa a sukcesja podatkowa
Ordynacja podatkowa (OP) Art. 93. § 1. Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 1) osób prawnych, 2) osobowych spółek handlowych, 3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie: 1) innej osoby prawnej (osób prawnych); 2) osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych). doręczenie interpretacji zastosowanie się do interpretacji połączenie/podział

39 Praktyczne wskazówki

40 O co nie warto pytać: Klasyfikacja PKWiU / PKD/ PKOB Wartość rynkowa
Ceny transferowe Uzasadniona przyczyna Przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Przepisy proceduralne

41 O co trudno pytać: Przesłanki działalności gospodarczej (status podatnika podatku od towarów i usług) Art Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wyrok NSA z 11 stycznia 2012 r., sygn. I FSK 1828/11 Podany we wniosku stan faktyczny jest dla organu podatkowego oraz sądu administracyjnego wiążący. Nie podlega on uzupełnieniu przez organ. Zatem indywidualna interpretacja, bez względu na to, czy podany we wniosku stan faktyczny jest zgodny z rzeczywistością, czy też jest pełny, stanowi podstawę do udzielenia interpretacji. Stwierdzenie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

42 O co trudno pytać: Status zorganizowanej części przedsiębiorstwa
zorganizowana część przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;

43 – preteksty do odmowy wydania interpretacji
Czego unikać? – preteksty do odmowy wydania interpretacji

44 – preteksty do odmowy wydania interpretacji
Czego unikać? – preteksty do odmowy wydania interpretacji Optymalizacyjny charakter wniosku Wielowariantowy stan faktyczny Czysto hipotetyczne zdarzenie Zbyt ogólne pytania

45 Interpretacje indywidualne w świetle planowanej nowelizacji Ordynacji Podatkowej
Brak ochrony wynikającej z interpretacji jeśli w sprawie będzie zastosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Interpretacje będą dotyczyć tylko zdarzeń przyszłych Grupowe wnioski o interpretację - jeden wniosek dla kilku podatników uczestniczących w tym samym zdarzeniu Podmiot zamawiający (w rozumieniu prawa zamówień publicznych) będzie mógł złożyć wniosek o interpretację w zakresie mającym wpływ na ustalenie ceny zamówienia publicznego

46 SPRAWY WAGI FIRMOWEJ


Pobierz ppt "SPRAWY WAGI FIRMOWEJ pragmatiq.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google