Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FAKTURY VAT 2014 Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FAKTURY VAT 2014 Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 FAKTURY VAT 2014 Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku 13.12.2013 1
ul. Młynowa 21A Białystok tel.: fax : 1

2 Uregulowania prawne Od 1 stycznia 2014 r. do ustawy o podatku od towarów i usług dodano art. 106a – 106q regulujące zasady wystawiania faktur. Jednocześnie uchylono regulacje znajdujące się wcześniej w art. 106 ustawy o VAT wraz z dotychczasowymi przepisami wykonawczymi. Podstawa prawna: art. 1 pkt 49 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35). W wyniku nowelizacji uchylony został art. 106 ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze dotyczące faktur, przy jednoczesnym dodaniu przepisów art. 106a – 106q. Celem tego zabiegu było dokonanie zmian w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących fakturowania w możliwie najbardziej czytelny sposób oraz usystematyzowanie przepisów w tym zakresie. Znaczna część regulacji zawartych w artykułach od 106a do 106q ustawy o VAT została wprowadzona już w styczniu 2013 r, w związku ze zmianą przepisów wykonawczych dotyczących wystawiania faktur.

3 Definicja faktury – art. 2 pkt 31 ustawy VAT
dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie Obowiązujące aktualnie przepisy nie definiują pojęcia faktury. Natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. do art. 2 dodany zostanie pkt 31 w którym znajdzie się definicja „faktury”. Zgodnie z tym przepisem pod tym pojęciem rozumie się dokument w formie papierowej lub formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Zgodnie zatem z tą definicją fakturą jest każdy dokument, który zawiera niezbędne dane przewidziane w ustawie dla faktury. Przy tym nie ma znaczenia nazwa tego dokumentu.

4 Zakres stosowania - art. 106a pkt 1 ustawy o VAT
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 1)   sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów; Art. 106a ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że faktury wystawia się w przypadku dokonania sprzedaży. Sprzedaż w rozumieniu ustawy o VAT, to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przepisy dotyczące wystawiania faktur stosuje się więc do czynności mających miejsce świadczenia na terytorium kraju. Od tej reguły istnieją wyjątki. Nie ma obowiązku wystawienia faktury, gdy dostawcą lub usługobiorcą jest podatnik zagraniczny, a dostawa lub usługa jest opodatkowana w Polsce (na zasadzie dostawy towarów opodatkowanych u nabywcy lub na zasadzie importu usług). W tym przypadku faktura jest wystawiana przez zagranicznego dostawcę lub usługodawcę (pod warunkiem, że strony nie zawarły porozumienia w sprawie samofakturowania, tzn. wystawiania faktur w imieniu dostawcy lub usługodawcy przez nabywcę lub usługobiorcę). Przykład: polski podatnik kupuje u podatnika niemieckiego usługi, których miejscem świadczenia jest Polska. Strony nie zawarły umowy o samofakturowaniu przez usługobiorcę. Fakturę wystawi podmiot niemiecki według przepisów obowiązujących w jego państwie. Natomiast gdy strony zawarły porozumienie w sprawie samofakturowania, fakturę wystawi polski nabywca towarów lub usługobiorca.

5 Zakres stosowania – art. 106a pkt 2 ustawy o VAT
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 2)   dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium: a)  państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika, b)  państwa trzeciego. Faktury są wystawiane także dla niektórych czynności mających miejsce świadczenia poza krajem. Podatnik wykonujący czynności mające miejsce świadczenia w innym państwie członkowskim, wystawia fakturę jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 2) Dla tych czynności do zapłaty podatku obowiązany jest usługobiorca lub nabywca towarów, 3) Nie zawarto umowy na samofakturowanie. Przykład: polski podatnik świadczy usługę transportową na rzecz podatnika z Czech. Miejscem świadczenia usługi są Czechy. Do rozliczenia podatku zobowiązany jest nabywca usługi. Strony nie zawarły umowy o samofakturowaniu. Faktura powinna być wystawiona przez polskiego podatnika. Natomiast w każdym przypadku, gdy polski podatnik wykona czynności, których miejsce świadczenia jest na terytorium kraju trzeciego, będzie zobowiązany do wystawienia faktury. Nie ma wówczas znaczenia status nabywcy towaru lub usługi, tzn. czy jest przedsiębiorcą czy konsumentem. Przykład: Polski podatnik wykonał usługi dla podatnika oraz dla osoby prywatnej z Rosji, których miejscem świadczenia jest Rosja. W obu przypadkach faktury powinny być wystawione zgodnie z polskimi przepisami.

6 Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
Czynności i zdarzenia dokumentowane fakturami – art. 106b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:     1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; 2)   sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; Znowelizowane przepisy określają także, jakie czynności i zdarzenia podlegają udokumentowaniu fakturami. Są one ściśle związane z regulacją zawartą w art. 106a ustawy o VAT stanowiącą o tym, do jakich sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące faktur. Podatnik powinien wystawić fakturę dokumentująca sprzedaż dokonaną przez niego na rzecz innego podatnika . Faktury powinny być wystawione również w celu udokumentowania dostawy towarów lub świadczenia usług, których miejscem dostawy towarów lub świadczenia usług jest terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. Faktury powinny być również wystawione w celu udokumentowania sprzedaż wysyłkowej. Dotyczy zarówno sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, jak i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

7 Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
Czynności i zdarzenia dokumentowane fakturami - art. 106b ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 3)   wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; 4)  otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4. Faktury powinny być wystawione również w celu udokumentowania WDT, która jest dokonywana na rzecz innego podmiotu niż podatnik. Przepis ten w praktyce będzie dotyczyć WDT nowych środków transportu. Faktura powinna być też wystawiona celem udokumentowania otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności. Chodzi tu o zapłatę, która powoduje powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku dokonania sprzedaży, obowiązek wystawienia faktury będzie powstawać tylko w przypadku otrzymania zapłaty od innych podatników. Obowiązku wystawienia faktury nie będzie więc powodować zaliczka otrzymana od od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Tak jak dotychczas, nie będzie skutkować obowiązkiem wystawienia faktury otrzymanie zapłaty na poczet WDT. Nie należy również dokumentować fakturami otrzymanych zaliczek z tytułu - dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, - usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, - usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, - usług ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia, - usług stałej obsługi prawnej i biurowej, - tzw. Usług komunalnych – związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz wszelkich usług dotyczących odpadów. Przepisy art. 106a i 106 b ustawy o VAT, które zaczną obowiązywać od r. uporządkowały zasady wystawiania faktur. W istocie rozwiązania te nie zmieniają katalogu przypadków, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę. Jedynym wyjątkiem jest sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju. Korzystne jednak jest, że przypadki w których podatnik ma obowiązek wystawienia faktury, zostały enumeratywnie wymienione w przepisach.

8 Brak obowiązku wystawienia faktury – art. 106b ust. 2 ustawy o VAT
Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Nową regulacją jest brak obowiązku wystawienia faktury dla sprzedaży zwolnionej z podatku. Dotyczy to sprzedaży zwolnionej: Przedmiotowo na podstawie art., 43 ustawy o VAT, - na podstawie przepisów wykonawczych, oraz dokonywanej przez podatników, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

9 Obowiązek wystawienie faktury na żądanie – art. 106b ust
Obowiązek wystawienie faktury na żądanie – art. 106b ust. 3 ustawy o VAT 3. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 1)   czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, 2)   sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art    jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jednakże nabywca towarów lub usług, które są zwolnione z podatku, może żądać wystawienia faktury. Jeżeli uczyni to w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury. Natomiast jeżeli żądanie zostanie zgłoszone później, sprzedawca nie będzie miał takiego obowiązku. Podobnie jak dotychczas, sprzedawca nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury w przypadku gdy nabywca jest osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT, ale będzie musiał ją wystawić na żądanie kontrahenta. Również przed nowelizacją podatnik miał obowiązek wystawienia faktury na żądanie konsumenta. Jednak przepisy nie określały, w jaki czasie to żądanie może być przez klienta zgłoszone. Od następnego roku na zgłoszenie takiego żądania konsument będzie miał 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.. Przy terminowym zgłoszeniu tego żądania jest obowiązek wystawienia faktury. Po przekroczeniu tego terminu podatnik wykonujący czynność na rzecz konsumenta nie ma obowiązku wystawienia faktury, jednak może to uczynić.

10 Terminy wystawiania faktur – art. 106i ust. 1 i 2 ustawy o VAT
  1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8. 2. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Ustawodawca wprowadził nowe przepisy dotyczące terminów wystawiania faktur. Zgodnie z nowym art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przykład: podatnik sprzeda towar 29 kwietnia, natomiast fakturę wystawi 2 maja. Obowiązek podatkowy od tej dostawy powstanie w kwietniu. Przepis ten zmienia całkowicie obecną zasadę co do terminu wystawiania faktur, wynikającą z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu aktualnie obowiązującym, która reguluje obowiązek wystawienie faktury w terminie do 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Nowe zasady dotyczące terminu odnoszą się również do wystawiania faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie zapłaty przed wykonaniem czynności. W tym przypadku również będzie obowiązywał nowy termin wystawiania faktur zaliczkowych, czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Przykład: Podatnik przyjmie zaliczkę na poczet dostawy towarów 15 marca. Fakturę może wystawić do 15 kwietnia, ale należy pamiętać, że obowiązek podatkowy od tej zaliczki powstanie w marcu (w dacie otrzymania zaliczki). Uwaga W przypadku gdy w tym samym miesiącu otrzymano zaliczkę oraz wydano towar – termin wystawienia faktury nie ulegnie przyspieszeniu. Przykład Podatnik otrzymał 1 lutego 2014 r. zapłatę 100% za usługę wykonaną 27 lutego. Fakturę wystawi najpóźniej 15 marca. Tę samą czynność podatnik wykonał na rzecz innego nabywcy 1 lutego 2014 r., a zapłatę otrzymał 27 lutego. Fakturę wystawi najpóźniej 15 marca.

11 Terminy wystawiania faktur – art. 106i ust. 3 i 4 ustawy o VAT
3. Fakturę wystawia się nie później niż: 1)   30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a; 2)   60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4; 3)  90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c; 4)   z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4. 4. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów. Ustawa przewiduje kilka wyjątków od podstawowego terminu wystawiania faktur. W przypadku - świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych – fakturę wystawia się nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług, - W przypadku dostawy książek oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych – fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od wydania (a gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów), - Natomiast w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek oraz gazet, czasopism i magazynów – fakturę wystawia się nie później niż 90 dnia od wykonania czynności. Ponadto faktury wystawia się z upływem terminu płatności dla następujących czynności: a)  dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, b)  świadczenia usług: -  telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, -   tzw. Usług komunalnych – związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz wszelkich usług dotyczących odpadów -  najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, -  ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, -  stałej obsługi prawnej i biurowej. Jak wcześniej zauważono, w 2014 r. obowiązek podatkowy od niektórych czynności powstaje w chwili wystawienia faktury albo w dniu w którym faktura powinna być wystawiona, jeśli nie dokonano tego w terminie. Właśnie dla tych dla czynności, przewidziane są szczególne terminy wystawiania faktur.

12 Terminy wystawiania faktur – art. 106i ust. 5 ustawy o VAT
W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 12, fakturę wystawia się nie później niż: 1)   7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania; 2)   60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania. Następny wyjątki od podstawowego terminu wystawiania faktur w przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją, fakturę wystawia się; 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania - 60 dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania

13 Nowe zasady wystawiania faktur na żądanie - art. 106i ust. 6
W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3, fakturę wystawia się: 1) zgodnie z ust. 1 i 2 - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty; 2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1. Od 1stycznia 2014 r. wprowadzone zostaną również odrębne terminy wystawiania faktur na żądanie. Regulacje te dotyczą przypadków sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sprzedaży zwolnionej – w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki jest status nabywcy towaru lub usługi. W myśl nowych przepisów: - jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego– wówczas fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano zaliczkę, jeśli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę – podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania; Sprzedawca nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury, jeśli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę. Jeżeli wyrazi jednak wolę wystawienia faktury otrzymując żądanie jej wystawienia po tym terminie (będzie to czynność dobrowolna a nie obligatoryjna), wówczas winien wystawić ją w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

14 Wcześniejsze wystawianie faktur – art. 106i ust. 7 i 8 ustawy o VAT
7.  Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 1)   dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; 2)   otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. 8.  Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Faktura nie może być wystawiona wcześniej, niż 30. dnia przed: - dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty. Zatem, jeżeli podatnik zna przyszły termin realizacji transakcji sprzedaży, który nie przekracza 30 dni, może zafakturować transakcję wcześniej. Mimo, że standardowo nie można wystawić faktury wcześniej niż 30 dni przed dniem wykonania czynności, w przypadkach szczególnych ograniczenie to nie obowiązuje. Jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu dotyczy, to można ją wystawić przed 30 dniem wykonania czynności w przypadku: dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego oraz świadczenia usług: - telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, - tzw. Usług komunalnych, - usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, - ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, - stałej obsługi prawnej i biurowej, - dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego Jednakże należy pamiętać, że wcześniejsze wystawienie faktury spowoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia takiej faktury nawet jeśli czynność nie została wykonana.

15 Faktury korygujące – art. 106j ust. 2 ustawy o VAT
Faktura korygująca powinna zawierać: 1)   wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA“; 2)   numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 3)   dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a)  określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, b)  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; 4)   przyczynę korekty; 5)   jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; 6)   w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji. Przepisy określające wystawianie faktur korygujących nie ulegną zasadniczym zmianom. W art. 106j ust. 2 ustawy o VAT wskazującym elementy, jakie powinna zawierać faktura korygująca, zawarto m.in. zapis o obowiązku wskazania przyczyny korekty. Ponadto, jeśli korekta będzie wpływała na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, faktura korygująca w 2014 r. będzie musiała zawierać odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej. Obecnie, przy tego rodzaju błędzie podatnicy mają wybór, czy w fakturze korygującej zamieszczą prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, czy też jedynie różnicę miedzy odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w błędnej wysokości i w wysokości prawidłowej.

16 Całkowita rezygnacja z wystawiania faktur wewnętrznych
Faktury wewnętrzne Całkowita rezygnacja z wystawiania faktur wewnętrznych Istotną zmianą w stosunku do dotychczasowego brzmienia art. 106 ustawy o VAT jest rezygnacja z dokumentu takiego jak faktura wewnętrzna. Faktura ta występowała od początku funkcjonowania przepisów o VAT i pierwotnie była wystawiana obowiązkowo, a od 1 stycznia b.r. fakultatywnie. Obecnie faktury te, mogą być wystawiane np. dla udokumrntowania, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, jak również dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Ustawodawca nie zawarł analogicznej regulacji w obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. przepisach dotyczących fakturowania. Oznacza to, że sposób dokumentowania ww. zdarzeń pozostawił całkowicie w sferze decyzji podatnika.

17 Przepisy wykonawcze Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485) Przepisy wykonawcze 9 grudnia br. ukazało się rozporządzenie wykonawcze do znowelizowanych przepisów dot. fakturowania – jest to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Określa ono m.in.: przypadki, w których faktury mogą zawierać węższy zakres danych - dotyczy to faktur dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku, a także dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób oraz świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%; Rozporządzenie to określa również późniejsze niż określone w nowym art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur - dotyczy to usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe. Fakturę w tym przypadku wystawia się nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę. Rozporządzenie wejdzie w życie razem z przepisami, na podstawie których zostało wydane, tj. 1 stycznia 2014

18 Przepisy przejściowe Do dokumentowania czynności dokonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy art ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, oraz przepisy wydane na jego podstawie, z zastrzeżeniem ust. 2. Do wystawiania faktur korygujących faktury wystawione przed dniem 1 stycznia 2014 r. i faktury wystawione zgodnie z ust. 1 oraz do wystawiania faktur będących duplikatami takich faktur stosuje się odpowiednio przepisy art. 106j–106l ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Do dokumentowania czynności dokonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące. Natomiast faktury korygujące oraz duplikaty faktur wystawionych przed 1 stycznia 2014 r. zostaną wystawione już na nowych zasadach.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "FAKTURY VAT 2014 Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google