Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urszula Marcinowska Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urszula Marcinowska Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie."— Zapis prezentacji:

1 Urszula Marcinowska Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie

2 AGENDA: geneza geneza zadania zadania organizacja pracy organizacja pracy rezultaty działalności rezultaty działalności problemy sygnalne problemy sygnalne

3 geneza geneza

4 MINISTERSTWO FINANSÓW KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA - cel jednolitość interpretacyjna i informacyjna MINISTERSTWO FINANSÓW KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA - cel - jednolitość interpretacyjna i informacyjna

5 Misja Krajowej Informacji Podatkowej Misją Krajowej Informacji Podatkowej jest odpowiedzialne kształtowanie świadomości prawno-podatkowej oraz wspieranie podatników w celu dobrowolnego i prawidłowego wypełniania obowiązku podatkowego w sposób budzący zaufanie do administracji podatkowej. Wizja Krajowa Informacja Podatkowa jest źródłem, rzetelnej, szybkiej informacji i interpretacji prawa podatkowego dostępnej dla wszystkich grup podatkowych.

6 zadaniazadania

7 zadania KRAJOWAINFOLINIAPODATKOWA wydawanie INDYWIDUALNYCH INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

8 organizacja pracy organizacja pracy

9 Ogólnopolski numer dla telefonów stacjonarnych: 801 055 055 (opłata wg taryfy operatora) dla telefonów komórkowych: 22 330 0330 (opłata wg taryfy operatora)

10 Działania w sieci

11 Status pracowników: specjaliści - konsultancispecjaliści - konsultanci starsi specjaliści - eksperci starsi specjaliści - eksperci Lider Biura: PIT CIT CIT PCC PCC PSD PSD akcyza akcyza Lider Sieci Lider Sieci (w każdym Biurze inny rodzaj podatku) (36) (9) WYDZIAŁ KONSULTANTÓW

12 Nasi konsultanci: znają prawo podatkoweznają prawo podatkowe są przeszkoleni w zakresie technik komunikacjisą przeszkoleni w zakresie technik komunikacji potrafią rozmawiać z każdym podatnikiempotrafią rozmawiać z każdym podatnikiem uczestniczą w różnorodnych szkoleniach poświęconych tematyce podatkowejuczestniczą w różnorodnych szkoleniach poświęconych tematyce podatkowej

13 Nasi konsultanci: w Toruniu w Lesznie w Bielsku - Białej w Płocku

14 Sytuacja po utworzeniu KIP 0 801 055 055 Krajowa Informacja Podatkowa wnioski o interpretację od 1 lipca 2006 r. od 1 lipca 2007 r.

15 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 217 poz. 1590) Podstawa i zakres zmian organizacyjnych od 1 lipca 2007 r. Podstawa i zakres zmian organizacyjnych od 1 lipca 2007 r.

16 MINISTER FINANSÓW Podstawa i zakres zmian organizacyjnych od 1 lipca 2007 r. DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ Biuro w Toruniu Biuro w Bielsku-Białej Biuro w Lesznie Biuro w Płocku Dyrektor Izby Skarbowej BydgoszczKatowicePoznańWarszawaŁódź od 1.4.2011 r. Biuro w Piotrkowie Trybunalskim

17 Właściwość miejscowa organów podatkowych

18 Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami kraju Nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego INTERPRETACJĘ WYDAJE Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro w Płocku

19 WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI Formularz ORD-INFormularz ORD-IN ORD-IN/A (załącznik) ORD-IN/A (załącznik) Opłata za wydanie interpretacji 40,00 zł. Stan faktycznyStan faktyczny Zdarzenie przyszłeZdarzenie przyszłe

20 …w sprawach z zakresu tzw. Indywidualnych interpretacji podatkowych (uregulowanych w rozdziale 1a, działu II OP) to nie organ podatkowy ustala stan faktyczny a obowiązek ten przejmuje tu na siebie podatnik, prezentując go – możliwie wyczerpująco – we wniosku o udzielenie interpretacji. Rola organu sprowadza się w tym przypadku jedynie od oceny stanowiska strony z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego. Jak podkreśla się w orzecznictwie, jedyną dopuszczalną ingerencją organu podatkowego w stan faktyczny opisany we wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie jest uznanie go za niewystarczający do zajęcia stanowiska oraz wezwanie – w następstwie tej oceny – do jego uzupełnienia w trybie art. 169 w zw. Z art. 14 h OP. WYROK WSA we Wrocławiu Sygn. Akt. I SA/Wr 1491/10

21 INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Sprawa w dniu złożenia wniosku jest przedmiotem: - postępowania podatkowego - kontroli podatkowej - postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej - została już rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (kontroli skarbowej) organu podatkowego (kontroli skarbowej)

22 TYLKO ZAINTERESOWANY MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O INTERPRETACJĘ PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO SPRAWAwniosekORD-IN WNIOSKODAWCA ścisły związek (opodatkowanie musi dotyczyć tylko wnioskodawcy)

23 PEŁNOMOCNICTWO Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – właściwy miejscowo dla Biura KIP organ samorządowy

24 TERMIN WYDANIA INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Trzy miesiące od daty wpływu wniosku Nie wlicza się: Terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego Terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności dla dokonania określonych czynności Okresów zawieszenia postępowania Okresów opóźnień: z winy wnioskodawcy z winy wnioskodawcy z przyczyn niezależnych od organu z przyczyn niezależnych od organu

25 INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO NIE WYDANA W TERMINIE Uznaje się, że w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie

26 ZASTOSOWANIE SIĘ DO INTERPRETACJI Przesłanki zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku: zmiana interpretacji zmiana interpretacji nie uwzględnienie w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie uwzględnienie w rozstrzygnięciu sprawy podatkowejNastępstwo: nieprawidłowo wykonane zobowiązanie nieprawidłowo wykonane zobowiązanie skutki podatkowe zaistniały po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej skutki podatkowe zaistniały po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej

27 ZASTOSOWANIE SIĘ DO INTERPRETACJI Zakres ochrony: stan faktyczny istniejący przed doręczeniem interpretacji stan faktyczny istniejący przed doręczeniem interpretacji Interpretacja chroni przed ewentualnymi odsetkami i sankcjami karnymi skarbowymi zdarzenie przyszłe zdarzenie przyszłe Interpretacja chroni przed obowiązkiem zapłaty podatku Interpretacja chroni przed obowiązkiem zapłaty podatku

28 PUBLIKACJA INTERPRETACJI Wniosek ORD-IN Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego (po usunięciu danych osobowych) Biuletyn Informacji Publicznej www.mf.gov.pl zakładka: podatki/interpretacje indywidualne

29 TRYB ODWOŁAWCZY OD INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (14 dni od dnia wydania interpretacji) skarga do WSA skarga do WSA (30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania)

30 rezultaty działalnościrezultaty działalności

31 MIESIĄC 126 834 DZIEŃ 6 040 ROZMOWY 2010 1 522 005

32 2010 2010 wydane interpretacje 30 920

33 problemy sygnalne problemy sygnalne

34 Warto pamiętać dzwoniąc na infolinię podatkową!! udzielamy informacji o przepisach podatkowych sklasyfikowanie usług lub towarów ułatwi dokładną odpowiedź sklasyfikowanie usług lub towarów ułatwi dokładną odpowiedź zasięgać informacji przed podjęciem decyzji podatkowych związanych z planowanym przedsięwzięciem zasięgać informacji przed podjęciem decyzji podatkowych związanych z planowanym przedsięwzięciem przy zadawaniu pytań podawać rzeczywiste stany faktyczne. Ułatwia to udzielenie informacji! przy zadawaniu pytań podawać rzeczywiste stany faktyczne. Ułatwia to udzielenie informacji! jeżeli nie jesteś pewny, czy dobrze zrozumiałeś – dopytuj!! jeżeli nie jesteś pewny, czy dobrze zrozumiałeś – dopytuj!! w zakresie przepisów ZUS

35 Warto pamiętać składając wniosek ORD-IN!! o obowiązku dołączenia pełnomocnictwa w przypadku powołania pełnomocnika podaniu wyczerpującego stanu faktycznego podaniu wyczerpującego stanu faktycznego Nie analizujemy dołączonych załączników i umów. Bazujemy tylko na przedstawionym stanie faktycznym. W przypadku zmiany jakiegokolwiek elementu interpretacja indywidualna traci ważność. podaniu konkretnego pytania dotyczącego stanu faktycznego podaniu konkretnego pytania dotyczącego stanu faktycznego podaniu jednoznacznie określonego stanowiska do przedstawionego stanu faktycznego i zadanych pytań podaniu jednoznacznie określonego stanowiska do przedstawionego stanu faktycznego i zadanych pytań podpisaniu wniosku O RD-IN podpisaniu wniosku O RD-IN Druk ORD-IN podpisujemy tak, jak zapisano w KRS (ilość i rodzaj podpisów).

36 Proces wydawania interpretacji wydłuża: brak pełnomocnictwa brak wyczerpującego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego brak skonkretyzowanego pytania brak jednoznacznego określenia własnego stanowiska w sprawie brak opłaty Konieczność wezwania do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni Brak uzupełnienia w tym terminie – wniosek pozostaje bez rozpatrzenia

37 !! DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ !!


Pobierz ppt "Urszula Marcinowska Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google