Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie"— Zapis prezentacji:

1 Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie
Urszula Marcinowska Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie

2 AGENDA: geneza zadania organizacja pracy rezultaty działalności
problemy sygnalne 2

3 geneza 3

4 MINISTERSTWO FINANSÓW KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA - cel - jednolitość interpretacyjna i informacyjna

5 Misja Krajowej Informacji Podatkowej
Misją Krajowej Informacji Podatkowej jest odpowiedzialne kształtowanie świadomości prawno-podatkowej oraz wspieranie podatników w celu dobrowolnego i prawidłowego wypełniania obowiązku podatkowego w sposób budzący zaufanie do administracji podatkowej. Wizja Krajowa Informacja Podatkowa jest źródłem, rzetelnej, szybkiej informacji i interpretacji prawa podatkowego dostępnej dla wszystkich grup podatkowych.

6 zadania 6

7 INDYWIDUALNYCH INTERPRETACJI
zadania wydawanie INDYWIDUALNYCH INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO KRAJOWA INFOLINIA PODATKOWA 7

8 organizacja pracy 8

9 801 055 055 (opłata wg taryfy operatora)
Ogólnopolski numer dla telefonów stacjonarnych: (opłata wg taryfy operatora) dla telefonów komórkowych: (opłata wg taryfy operatora)

10 Działania w sieci

11 Status pracowników: Lider Sieci (w każdym Biurze
WYDZIAŁ KONSULTANTÓW Status pracowników: starsi specjaliści - eksperci Lider Sieci (w każdym Biurze inny rodzaj podatku) specjaliści - konsultanci Lider Biura: PIT CIT PCC PSD akcyza (36) (9)

12 Nasi konsultanci: znają prawo podatkowe są przeszkoleni w zakresie technik komunikacji potrafią rozmawiać z każdym podatnikiem uczestniczą w różnorodnych szkoleniach poświęconych tematyce podatkowej

13 Nasi konsultanci: w Toruniu w Płocku w Lesznie w Bielsku - Białej

14 Sytuacja po utworzeniu KIP
Krajowa Informacja Podatkowa od 1 lipca 2006 r. wnioski o interpretację od 1 lipca 2007 r.

15 Podstawa i zakres zmian organizacyjnych od 1 lipca 2007 r.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 217 poz. 1590)

16 Podstawa i zakres zmian organizacyjnych od 1 lipca 2007 r.
DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ MINISTER FINANSÓW Dyrektor Izby Skarbowej Bydgoszcz Katowice Łódź od r. Poznań Warszawa Biuro w Piotrkowie Trybunalskim Biuro w Toruniu Biuro w Bielsku-Białej Biuro w Lesznie Biuro w Płocku

17 Właściwość miejscowa organów podatkowych

18 Właściwość miejscowa organów podatkowych
Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami kraju Nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego INTERPRETACJĘ WYDAJE Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro w Płocku

19 WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI
Formularz ORD-IN ORD-IN/A (załącznik) Opłata za wydanie interpretacji 40,00 zł. Stan faktyczny Zdarzenie przyszłe

20 WYROK WSA we Wrocławiu Sygn. Akt. I SA/Wr 1491/10 „…w sprawach z zakresu tzw. Indywidualnych interpretacji podatkowych (uregulowanych w rozdziale 1a, działu II OP) to nie organ podatkowy ustala stan faktyczny a obowiązek ten przejmuje tu na siebie podatnik, prezentując go – możliwie wyczerpująco – we wniosku o udzielenie interpretacji. Rola organu sprowadza się w tym przypadku jedynie od oceny stanowiska strony z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego. Jak podkreśla się w orzecznictwie, jedyną dopuszczalną ingerencją organu podatkowego w stan faktyczny opisany we wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie jest uznanie go za niewystarczający do zajęcia stanowiska oraz wezwanie – w następstwie tej oceny – do jego uzupełnienia w trybie art. 169 w zw. Z art. 14 h OP. 20

21 Sprawa w dniu złożenia wniosku jest przedmiotem:
INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Sprawa w dniu złożenia wniosku jest przedmiotem: postępowania podatkowego kontroli podatkowej postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej została już rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (kontroli skarbowej) 21

22 TYLKO ZAINTERESOWANY MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O INTERPRETACJĘ PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
ścisły związek SPRAWA wniosek ORD-IN WNIOSKODAWCA (opodatkowanie musi dotyczyć tylko wnioskodawcy) 22

23 Strona może działać przez pełnomocnika.
PEŁNOMOCNICTWO Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – właściwy miejscowo dla Biura KIP organ samorządowy 23

24 TERMIN WYDANIA INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
Trzy miesiące od daty wpływu wniosku Nie wlicza się: Terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności Okresów zawieszenia postępowania Okresów opóźnień: z winy wnioskodawcy z przyczyn niezależnych od organu 24

25 INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO NIE WYDANA W TERMINIE
Uznaje się, że w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie 25

26 ZASTOSOWANIE SIĘ DO INTERPRETACJI
Przesłanki zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku: zmiana interpretacji nie uwzględnienie w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej Następstwo: nieprawidłowo wykonane zobowiązanie skutki podatkowe zaistniały po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej 26

27 ZASTOSOWANIE SIĘ DO INTERPRETACJI
Zakres ochrony: stan faktyczny istniejący przed doręczeniem interpretacji Interpretacja chroni przed ewentualnymi odsetkami i sankcjami karnymi skarbowymi zdarzenie przyszłe Interpretacja chroni przed obowiązkiem zapłaty podatku 27

28 PUBLIKACJA INTERPRETACJI
(po usunięciu danych osobowych) Wniosek ORD-IN Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Biuletyn Informacji Publicznej zakładka: podatki/interpretacje indywidualne 28

29 OD INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ
TRYB ODWOŁAWCZY OD INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (14 dni od dnia wydania interpretacji) skarga do WSA (30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania) 29

30 rezultaty działalności
30

31 ROZMOWY 2010 MIESIĄC DZIEŃ 31

32 2010 wydane interpretacje  920

33 problemy sygnalne 33

34 Warto pamiętać dzwoniąc na infolinię podatkową!!
w zakresie przepisów ZUS udzielamy informacji o przepisach podatkowych sklasyfikowanie usług lub towarów ułatwi dokładną odpowiedź zasięgać informacji przed podjęciem decyzji podatkowych związanych z planowanym przedsięwzięciem przy zadawaniu pytań podawać rzeczywiste stany faktyczne. Ułatwia to udzielenie informacji! jeżeli nie jesteś pewny, czy dobrze zrozumiałeś – dopytuj!! 34

35 Warto pamiętać składając wniosek ORD-IN!!
o obowiązku dołączenia pełnomocnictwa w przypadku powołania pełnomocnika podaniu wyczerpującego stanu faktycznego Nie analizujemy dołączonych załączników i umów. Bazujemy tylko na przedstawionym stanie faktycznym. W przypadku zmiany jakiegokolwiek elementu interpretacja indywidualna traci ważność. podaniu konkretnego pytania dotyczącego stanu faktycznego podaniu jednoznacznie określonego stanowiska do przedstawionego stanu faktycznego i zadanych pytań podpisaniu wniosku O RD-IN Druk ORD-IN podpisujemy tak, jak zapisano w KRS (ilość i rodzaj podpisów). 35

36 Proces wydawania interpretacji wydłuża:
brak pełnomocnictwa brak wyczerpującego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego brak skonkretyzowanego pytania brak jednoznacznego określenia własnego stanowiska w sprawie brak opłaty Konieczność wezwania do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni Brak uzupełnienia w tym terminie – wniosek pozostaje bez rozpatrzenia 36

37 !! DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ !! 37


Pobierz ppt "Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google