Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawa podatkowa. Pojęcie sprawy podatkowej sprawa podatkowa = przedmiot postępowania podatkowego jest emanacją powstałego z mocy prawa stosunku prawnopodatkowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawa podatkowa. Pojęcie sprawy podatkowej sprawa podatkowa = przedmiot postępowania podatkowego jest emanacją powstałego z mocy prawa stosunku prawnopodatkowego."— Zapis prezentacji:

1 Sprawa podatkowa

2 Pojęcie sprawy podatkowej sprawa podatkowa = przedmiot postępowania podatkowego jest emanacją powstałego z mocy prawa stosunku prawnopodatkowego (obowiązku podatkowego - art. 4 Op)

3 Pojęcie sprawy podatkowej (2) Ordynacja posługuje się tym pojęciem, ale nigdzie go nie definiuje art. 165 § 5 Op: Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie: 1) ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie; 2) umorzenia zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67d § 1; 3) nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności; 4) zabezpieczenia.

4 Pojęcie sprawy podatkowej (3) Art. 207 Op: § 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. § 2. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.

5 Pojęcie sprawy podatkowej (4) Sprawa podatkowa - indywidualny, niepowtarzalny związek między faktem a prawem, z którym prawo materialne łączy skutek i konsekwencję w postaci konieczności wydania decyzji podatkowej

6 Pojęcie sprawy podatkowej (5) Istnienie sprawy podatkowej wymaga zaistnienia następujących przesłanek: a) w sprawie działa organ podatkowy, b) organ ten jest właściwy do podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie, c) sprawa ma indywidualny charakter, d) rozstrzyganie o niej następuje w formie decyzji podatkowej, e) w przepisach materialnego prawa podatkowego zawarta jest norma kompetencyjna upoważniająca organ do podjęcia takiego rozstrzygnięcia, f) nie zapadło ostateczne rozstrzygnięcie, g) zrealizowany został podatkowy stan faktyczny odpowiadający generalnie hipotezie określonej w normie zawierającej normę kompetencyjną, h) istnieje podmiot mogący być stroną postępowania, i) podmiot ten dysponuje interesem prawnym w rozumieniu art. 133 Op, j) podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania zgłosił inicjatywę w tym względzie.

7 Pojęcie sprawy podatkowej sprawa podatkowa = przedmiot postępowania podatkowego jest emanacją powstałego z mocy prawa stosunku prawnopodatkowego (obowiązku podatkowego - art. 4 Op)

8 Determinanty poszczególnych spraw podatkowych strona postępowania sposób wszczęcia przesłanki wszczęcia przedmiot postępowania wyjaśniającego i rodzaje dowodów ciężar dowodów rodzaje rozstrzygnięć

9 Rodzaje spraw podatkowych na gruncie Ordynacji podatkowej sprawy wymiarowe: wymiar podatku (pierwotny) wymiar podatku (wtórny) wymiar zwrotu podatku określenie odsetek od zaległych zaliczek określenie straty stwierdzenie lub określenie nadpłaty

10 Rodzaje spraw podatkowych na gruncie Ordynacji podatkowej (2) sprawy z zakresu wykonania zobowiązań podatkowych: zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych zabezpieczenie przedwymiarowe wygaśnięcie zobowiązania przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych

11 Rodzaje spraw podatkowych na gruncie Ordynacji podatkowej (3) sprawy odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań podatkowych: odpowiedzialność płatnika lub podatnika (przy poborze płatniczym) odpowiedzialność spadkobiercy odpowiedzialność osoby trzeciej


Pobierz ppt "Sprawa podatkowa. Pojęcie sprawy podatkowej sprawa podatkowa = przedmiot postępowania podatkowego jest emanacją powstałego z mocy prawa stosunku prawnopodatkowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google