Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 1 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 1 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu."— Zapis prezentacji:

1 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 1 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016

2 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 2 Rada Powiatu w dniu 30 czerwca 2004 r. uchwaliła Program Ochrony Środowiska Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 (uchwała Nr XVI/66/2004). Zgodnie z art. 18 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) na Zarządzie Powiatu co 2 lata ciąży obowiązek przedstawienia Raportu z realizacji programów.

3 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 3 Kształtowanie walorów środowiska przyrodniczego powiatu w celu poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności i możliwości rozwoju gospodarczego. Podstawowy cel ekologiczny powiatu wąbrzeskiego do roku 2016 to:

4 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 4 zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej, dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior, wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb, kształtowanie systemu obszarów chronionych, zwiększenie lesistości powiatu, dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego, ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, poprawa warunków klimatu akustycznego. Dla zrealizowania celów przyjęto odpowiednie kierunki działań:

5 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 5 Działania na rzecz ochrony gleb 1.Przeciwdziałanie erozji poprzez zadrzewianie ochronne: A.Gmina Książki 1.700 drzew, 400 krzewów - 2004 r. 7.470 drzew, 640 krzewów - 2005 r. 2.Budowa i odbudowa systemów melioracyjnych: A.Gmina Płużnica 4,2 km rurociągów – 2004 r. 3,6 km rurociągów – 2005 r. 1,2 km rurociągów – do 30.04.2006 r. 3,5 km rowy otwarte – 2004 r. 5,6 km rowy otwarte – 2005 r.

6 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 6 Nazwa gminy200320042005 Do 30.05.2006 Miasto Wąbrzeźno0,151,030,800,06 Gm. Wąbrzeźno-3,060,04- Gm. Dębowa Łąka---0,02 Gm. Książki---- Gm. Płużnica0,02-0,030,04 Ogółem:0,174,090,870,12 wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

7 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 7 Nazwa gminyDo 200320042005 Do 30.05.2006 Miasto Wąbrzeźno9--- Gm. Wąbrzeźno510-3620 Gm. Dębowa Łąka169-149 Gm. Książki70-9- Gm. Płużnica65-134 Ogółem:823-6063 3.Działania na rzecz ochrony i kształtowania zasobów leśnych: Lasy stanowiące własność osób fizycznych i prawnych (poza Skarbem Państwa) wg. gmin (w ha)

8 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 8 Udział procentowy lasów prywatnych w poszczególnych gminach na koniec maja 2006 r.

9 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 9 Działania w zakresie ochrony powietrza 1.Rozwój sieci gazowej: A.Miasto Wąbrzeźno 166 mb - 2004 r. 506 mb - 2005 r. 257 mb - do 30.04.2006 r. B.Powiat Wąbrzeski Modernizacja ogrzewania wraz z przyłączem gazowym dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi w Wąbrzeźnie. Wartość szacunkowa inwestycji – 197.000 zł. Opracowany projekt budowlany. 2.Rozwój sieci C.O.: A.Gmina Wąbrzeźno zmiana systemu grzewczego z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w SP Myśliwiec oraz SP Orzechowo – do 30.04.2006 r.

10 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 10 Działania w zakresie ochrony wód 1.Budowa instalacji zmniejszającej uciążliwość nieprzyjemnych zapachów z kolektora ściekowego Książki – Wąbrzeźno (Powiat Wąbrzeski – 5 % kosztów tj. 6.634 zł.) 2.Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków: A.Gmina Wąbrzeźno 4 oczyszczalnie - 2005 r. B.Gmina Książki 1 oczyszczalnia – 2004 r. 1 oczyszczalnia – 2005 r. 3.Wyposażenie gospodarstw w płyty gnojowe i zbiorniki na płynne odchody zwierzęce: A.Gmina Dębowa Łąka 4 płyty i 4 zbiorniki – 2005 r. B.Gmina Wąbrzeźno 2 zbiorniki – 2005 r.

11 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 11 Płyty do składowania obornika i zbiorniki na płynne odchody zwierzęce wg gmin (na etapie zgłoszeń i pozwoleń na budowę – stan na 09.06.2006 r. Gminy Powiatu Wąbrzeskiego Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce Płyty do składowania obornika (zawsze na zgłoszenie) Do 25 m3 (wymagane zgłoszenie robót budowlanych) Powyżej 25 m3 (wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę) Miasto Wąbrzeźno--- Gmina Wąbrzeźno 233963 Gmina Dębowa Łąka 103647 Gmina Książki 81120 Gmina Płużnica 63541 Suma 47121171

12 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 12 Realizacja przedsięwzięć związanych z planem gospodarki odpadami (integralna część programu ochrony środowiska)

13 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 13 Główne cele planów gospodarki odpadami zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapewnić ich powstania, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

14 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 14 Zadania realizowane zgodnie z planem gospodarki odpadami 1.Sfera pozakomunalna 1.1. ilość pozwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów na terenie powiatu wąbrzeskiego, 1.2. ilość pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie powiatu wąbrzeskiego, 1.3. ilość pozwoleń na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie powiatu wąbrzeskiego 2.Sfera komunalna 3.Budowa kompostowni

15 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 15 1.1. Ilość pozwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów na terenie powiatu wąbrzeskiego Gminy Powiatu Wąbrzeskiego Do 2003 r. 2004 r.2005 r. Do końca maja 2006 r. Miasto Wąbrzeźno83 zm.2 zm.- Gmina Wąbrzeźno52 zm.2- Gmina Dębowa Łąka21 zm. 1 1 zm. 1 Gmina Książki---- Gmina Płużnica31 zm.1 Suma187 zm.4 3 zm. 1 1 zm.

16 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 16 1.1. Ilość pozwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów na terenie powiatu wąbrzeskiego

17 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 17 Gminy Powiatu Wąbrzeskiego Do 2003 r.2004 r.2005 r. Do końca maja 2006 r. Miasto Wąbrzeźno531- Gmina Wąbrzeźno21-- Gmina Dębowa Łąka-21- Gmina Książki1--- Gmina Płużnica1-3- Suma965- 1.2.Ilość pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie powiatu wąbrzeskiego

18 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 18 1.2.Ilość pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie powiatu wąbrzeskiego

19 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 19 1.3.Ilość pozwoleń na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie powiatu wąbrzeskiego

20 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 20 L.p.Nazwa firmyNr decyzji Data wydania 1. Przedsiębiorstwo TERMOEXPORT - Warszawa WR.7644-11/200322.07.2003 2.T.K.J. Matuszewski - GrudziądzWR.7644-13/200318.07.2003 3.P.P.H.U. ABBA-EKOMED- ToruńWR.7644-32/200320.08.2003 4.CARO - ZamośćWR.7644-44/2003/200402.01.2004 5.ALGADER HOFMAN - WarszawaWR.7644-17/200428.05.2004 6.P.U.P WAKRO - KwidzynWR.7644-42/200410.11.2004 7.EKOPOL- CzernikowoWR.7644-49/2004/200527.01.2005 Firmy posiadające pozwolenie na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest 1/2

21 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 21 L.p.Nazwa firmyNr decyzji Data wydania 8.AMBROŻY - WarszawaWR.7644-17/200512.05.2005 9.MAXMED - RumiaWR.7644-24/200507.06.2005 10.ALBEKO -KotowyWR.7644-31/200515.06.2005 11.GAJAWI - ŁódźWR.7644-32/200515.06.2005 12. TRANSPORT-METALURGIA - Radomsko WR.7644-36/200519.07.2005 13.GRONEKO- MikorzynWR.7644-4/200608.03.2006 14.P.H.U. JUKO – Piotrków TrybunalskiWR.7644-5/200627.02.2006 Firmy posiadające pozwolenie na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest 2/2

22 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 22 2. Sfera komunalna – ilość zebranych odpadów w latach 2003-2005 (Powiat Wąbrzeski z gm. Radzyń Chełmiński i Lisewo) L.p.Rodzaj odpadów 2003 (Mg) 2004 (Mg) 2005 (Mg) 1.Papier i tektura5,2356,5808,880 2. Opakowania z tworzyw sztucznych 20,51028,37524,880 3.Opakowania ze szkła40,46551,90045,630 4. Niesegregowalne (zmieszane) odpady komunalne 7375,3007643,8007203,560 5.Odpady wielkogabarytowe3,2004,5003,400

23 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 23 3. Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji przez PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o.o. 1/2 Inwestycja polega na budowie kompostowni ze zbiornikiem ścieków oraz rozmieszczeniem dróg dojazdowych i obiektów towarzyszących - budynku techniczno - garażowego z placem manewrowym, realizowana jest na Składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Niedźwiedź, gmina Dębowa Łąka dla Powiatu Wąbrzeskiego, Golubsko – Dobrzyńskiego, Grudziądzkiego i Brodnickiego.

24 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wartość całkowita projektu 1 184 138,35 zł Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 769 689,93 zł. Okres realizacji projektu: październik 2005 – wrzesień 2006 3. Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji przez PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o.o. 2/2

25 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 25 PLAC KOMPOSTOWNI 1/3

26 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 26 PLAC KOMPOSTOWNI 2/3

27 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 27 PLAC KOMPOSTOWNI 3/3

28 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 28 ZBIORNIK NA ODCIEKI

29 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 29 BUDYNEK GARAŻOWY

30 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 30 POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI BIO

31 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 31 POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PLASTIKU

32 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 32 POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI SZKŁA

33 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przygotował Karol Eichberger


Pobierz ppt "Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego 1 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google