Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń Warszawa, 11 stycznia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń Warszawa, 11 stycznia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń Warszawa, 11 stycznia 2012 r.

2 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki2 Przewodniczenie pracom Rady UE to zarówno przywilej jak i obowiązek Prezydencję w Radzie sprawują kolejno wszystkie państwa członkowskie - jeden z obowiązków, ale jednocześnie przywilejów, związanych ze statusem państwa członkowskiego UE. Obecnie kolejność pełnienia Prezydencji w Radzie UE jest ustalona aż do 2020 r. na mocy Decyzji Rady z dn. 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie UE. Ww. dokument stanowi formalną podstawę prawną objęcia przez Polskę Prezydencji UE w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.

3 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki3 Zadania związane ze sprawowanie przez państwo prezydencji w Radzie UE przewodniczenie pracom Rady UE (9 formacjom oraz Radzie ds. Zagranicznych – FAC w zakresie handel) oraz jej organów przygotowawczych (grupy i komitety robocze oraz Komitet Stałych Przedstawicieli, tzw. COREPER), organizację i koordynację w ciągu 6 miesięcy prezydencji kilku tysięcy spotkań, zarówno formalnych jak i nieformalnych, na szczeblu zarówno eksperckim jak i politycznym (ministrowie oraz szefowie państw i rządów), w Brukseli jak i na terytorium państwa sprawującego prezydencję.

4 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki4 Zaangażowanie Ministerstwa Gospodarki w proces decyzyjny UE Ministerstwo Gospodarki jest odpowiedzialne za trzy z dziesięciu formacji Rady Unii Europejskiej: Rada ds. Konkurencyjności (COMPET) w obszarze rynku wewnętrznego i przemysłu; Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) w zakresie energii Rada ds. Zagranicznych tzw. FAC w zakresie handlu

5 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki5 Zaangażowanie Ministerstwa Gospodarki w proces decyzyjny UE MG było zaangażowane w znaczącą liczbę spraw również na forum Rady ENVI - Rady ds. Środowiska i ECOFIN - Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, jako resort współpracujący. Na 750 spraw, które znalazły się na agendzie polskiej Prezydencji, 75 prowadziło Ministerstwo Gospodarki Ponadto w ramach kompetencji Ministerstwa Gospodarki koordynowało stanowiska państw członkowskich na forum międzynarodowych organizacji gospodarczych, w szczególności OECD i WTO

6 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki6 Prezydencja jako szansa dla Polski Przewodniczenie pracom Rady UE stanowiło dla Polski ogromną szansę na: zaprezentowanie się jako kraj: głęboko zaangażowany na rzecz integracji europejskiej; potrafiący koordynować/ organizować prace w ramach całej Rady UE zdolny realizować projekty ogólnoeuropejskie nadanie dyskursowi europejskiemu polskiej wrażliwości

7 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki7 Przygotowania i sprawowanie prezydencji Aby sprostać wyznaczonym celom można wyróżnić następujące obszary działań w ramach przygotowań i sprawowania prezydencji. aspekt kadrowy aspekt logistyczny aspekt programowy

8 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki8 Polska prezydencja w zakresie kadrowym Liczba ekspertów Ministerstwa Gospodarki zaangażowanych w prace programowe Prezydencji - 144 osoby Liczba ekspertów uczestniczących w przygotowaniach logistycznych - 36 osoby. Eksperci oddelegowani do placówek dyplomatycznych jako wzmocnienie na czas prezydencji (głównie Wydziału Ekonomiczno Handlowego Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE – 8 osób) - 10 osób W ramach przygotowań kadrowych odbyły się: szkolenia zarówno centralne - organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jak i specjalistyczne organizowane przez Ministerstwo Gospodarki. staże (Wydział Ekonomiczno - Handlowy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, instytucje europejskie, staże przy prezydencji niemieckiej, francuskiej, czeskiej) wizyty studyjne (Szwecja, Hiszpania, Cypr, Węgry, Dania)

9 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki9 Polska prezydencja w zakresie logistycznym Ministerstwo Gospodarki na wszystkie działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem polskiej prezydencji otrzymało 6,5 mln PLN w tym w 2011 5,5 mln PLN W ramach przygotowań logistyczno-finasowych podjęto następujące działania: zakup dodatkowego sprzętu i usług tele-informatycznych organizacja wszystkich spotkań towarzyszących polskiej prezydencji w ramach kompetencji MG (część we współpracy z MSZ) przeprowadzenie postępowań przetargowych na ww. sprzęt oraz organizację spotkań

10 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki10 Ilość spotkań organizowanych / współorganizowanych przez Ministerstwa Gospodarki W trakcie polskiej prezydencji Ministerstwo Gospodarki koordynowało ponad 40 spotkań różnego szczebla, zarówno w Warszawie, jak i innych miastach Polski, w których wzięło udział około 4 tys. osób. W tym: 134 spotkania w Brukseli w ramach tego 129 posiedzeń komitetów i grup roboczych Rady UE. 43 spotkania różnych szczebli w Polsce

11 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki11 Ilość spotkań organizowanych / współorganizowanych przez Ministerstwa Gospodarki w Brukseli W Brukseli odbyły się m.in.: dwa posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności posiedzenie Rady TTE w formacie energia posiedzenie Rady ds. Zagranicznych w formacie handel posiedzenie Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma marginesie Rady ds. Ogólnych 129 posiedzeń komitetów i grup roboczych Rady UE.

12 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki12 Ilość spotkań organizowanych / współorganizowanych przez Ministerstwa Gospodarki w Brukseli W Polsce odbyły się m.in.: nieformalne posiedzenie Rady ds. Konkurencyjności w Sopocie, posiedzenie Ministrów ds. Energii we Wrocławiu, Forum Rynku Wewnętrznego w Krakowie 40 spotkań różnych szczebli, w tym m.in. konferencja ministrów gospodarki krajów Partnerstwa Wschodniego w Krynicy-Zdroju czy też konferencja ministerialna w zakresie polityki energetycznej pt.: Konkurencyjny i zintegrowany rynek jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego w Krakowie.

13 Konferencja KSAP – Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki13 Osiągnięcia Ministerstwa Gospodarki podczas polskiej prezydencji W obliczu kryzysu kluczowe było skoncentrowanie się na źródłach wzrostu dlatego podczas prezydencji skoncentrowaliśmy się na działaniach na rzecz pogłębienia jednolitego rynku UE jako głównego źródła wzrostu. W tym kontekście wartym podkreślenia sukcesem polskiej prezydencji jest: zorganizowanie pierwszego Forum Jednolitego Rynku. Efektem spotkania było przyjęcie Deklaracji Krakowskiej - podkreślającej konieczność dokończenia budowy rynku wewnętrznego oraz potrzebę usunięcia istniejących na nim barier poprzez: wzmacnianie istniejących alternatywnych systemów rozwiązywania sporów; ograniczanie obowiązków administracyjnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą; prawidłowe i terminowe wdrażanie przepisów jednolitego rynku zakończenie w zakresie merytorycznym 30-letnich negocjacji w ramach UE na rzecz ustanowienia jednolitej ochrony patentowej Porozumienie to może przyczynić się do redukcji kosztów ochrony patentowej o 80%

14 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki14 Osiągnięcia Ministerstwa Gospodarki podczas polskiej prezydencji W ramach wzmacniania konkurencyjności europejskich podmiotów gospodarczych na szczególną uwagę zasługują także osiągnięcia prezydencji na rzecz lepszych regulacji prawnych. Ważnym osiągnięciem polskiej prezydencji jest także nadanie nowych akcentów europejskiej polityce przemysłowej.

15 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki15 Osiągnięcia Ministerstwa Gospodarki podczas polskiej prezydencji W ramach rozwoju polityki energetycznej UE naczelny priorytet nadaliśmy wymiarowi zewnętrznemu, tj. wzmocnieniu pozycji UE w międzynarodowym dialogu energetycznym. Najważniejszymi elementami tych konkluzji są: wzmocnienie koordynacji zewnętrznego wymiaru europejskiej polityki energetycznej oraz wyraźne wskazanie instrumentów i struktur jej realizacji wzmocnienie systemu koordynacji, m.in. w odniesieniu do przygotowania wspólnych stanowisk państw członkowskich uzgodnienie katalogu organizacji międzynarodowych w ramach których UE będzie dążyła do prezentowania spójnego stanowiska Ważnym osiągnięciem polskiej prezydencji jest ponadto istotny postęp w pracach na projektem dyrektywy ws. efektywności energetycznej.

16 Konferencja KSAP- Prezentacja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń – Ministerstwo Gospodarki16 Osiągnięcia Ministerstwa Gospodarki podczas polskiej prezydencji Główną ambicją polskiej prezydencji w zakresie polityki handlowej był rozwój relacji gospodarczo-handlowych w ramach polityki sąsiedztwa UE. Do osiągnięć w zakresie wspólnej polityki handlowej należą: zakończenie negocjacji ws. Umowy o Stowarzyszeniu UE z Ukrainą, którego integralną częścią jest Umowa o Pogłębionej i Całościowej Strefie Wolnego Handlu [DCFTA – Deep and Comprehensive Free Trade Area]. rozpoczęcie rozmów ws. analogicznych umów o Pogłębionej i Całościowej Strefie Wolnego Handlu (DCFTA) z dwoma innymi państwami Partnerstwa Wschodniego, tj. Gruzją i Mołdawią. decyzję ws. przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO), podjętą podczas 8 Konferencji Ministerialnej WTO w Genewie [15-17 grudnia]. zatwierdzenie mandatu dla KE w zakresie rozpoczęcia negocjacji ws. Pogłębionej i Całościowej Strefie Wolnego Handlu (DCFTA) z Egiptem, Jordanią, Tunezją oraz Marokiem.

17 Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel +48 22 693 50 00 fax +48 22 693 40 46 email mg@mg.gov.pl web www.mg.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki


Pobierz ppt "Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń Warszawa, 11 stycznia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google