Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia Leszek Mazurkiewicz Agata Trzosek-Możdżeń Ryszard Kolosa Dział Nadzoru Nasiennego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia Leszek Mazurkiewicz Agata Trzosek-Możdżeń Ryszard Kolosa Dział Nadzoru Nasiennego."— Zapis prezentacji:

1 Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia Leszek Mazurkiewicz Agata Trzosek-Możdżeń Ryszard Kolosa Dział Nadzoru Nasiennego

2 Nasiennictwo ziemniaka 1. Dyrektywa Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych Dz. Urz. WE L 193 z , z późn. zm. 2. Dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków Dz. Urz. WE L 193 z , z późn. zm. Dz. Urz. WE L 193 z , z późn. zm.

3 Nasiennictwo ziemniaka 3. Dyrektywa Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka Dz. Urz. WE L 26 z , z późn. zm. 4. Dyrektywa Komisji 2006/56/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 93/85/EWGw sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka 4. Dyrektywa Komisji 2006/56/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 93/85/EWG w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka Dz. Urz. WE L 182 z

4 Nasiennictwo ziemniaka 5. Dyrektywa Rady 69/464/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania raka ziemniaczanego Dz. Urz. WE L 323 z , z późn. zm. 6. Dyrektywa Rady 69/465/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. ozwalczaniu mątwika ziemniaczanego o zwalczaniu mątwika ziemniaczanego Dz. Urz. WE L 323 z , z późn. zm.

5 Nasiennictwo ziemniaka 7. Dyrektywa Komisji 62/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie paszportów roślin Dz. Urz. WE L 4/22 z , z późn. zm. 8. Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 62/105/EWG w sprawie paszportów roślin Dz. Urz. WE L 57/23 z

6 Nasiennictwo ziemniaka USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin Dz.U z 2004r Nr 11, poz. 94 z późn. zm.

7 Nasiennictwo ziemniaka USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie T.j. Dz.U z 2007r Nr 41, poz. 271 z późn. zm.

8 Nasiennictwo ziemniaka Rozporządzenia wykonawcze MRiRW: z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego Dz.U. Nr 29, poz. 189 z późn. zm.

9 z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie metod pobierania prób materiału siewnego i okresu ich przechowywania oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego Dz.U. Nr 55, poz. 363 z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie metod pobierania prób materiału siewnego i okresu ich przechowywania oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego Dz.U. Nr 55, poz. 363 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania Dz.U. Nr 163, poz z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania Dz.U. Nr 163, poz Nasiennictwo ziemniaka

10 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Dz.U. Nr 69, poz. 461 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Dz.U. Nr 69, poz. 461 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminów i sposobów uiszczania tych opłat Dz.U. Nr 77, poz. 460 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminów i sposobów uiszczania tych opłat Dz.U. Nr 77, poz. 460 Nasiennictwoziemniaka Nasiennictwo ziemniaka

11 kwalifikacja obowiązkowa kwalifikacja dobrowolna – tylko w przypadku gdy hodowca wprowadza te stopnie do obrotu Przedbazowe PB II Przedbazowe PB III Przedbazowe PB M Kwalifikowane C A Mat. hodowcy III rozmn. Mat. hodowcy IV rozmn. Kwalifikowane C B Mat. hodowcy I rozmn. Mat. hodowcy II rozmn. Bazowe B I B II Inne niż produkcja sadzeniaków Materiał wyjściowy Kultura tkankowa Rozmn. klonalne

12 Nasiennictwoziemniaka Nasiennictwo ziemniaka Podczas wytwarzania sadzeniaków ziemniaka dokonuje się: oceny polowej; oceny polowej; laboratoryjnej oceny zdrowotności (weryfikacyjnej); laboratoryjnej oceny zdrowotności (weryfikacyjnej); oceny cech zewnętrznych. oceny cech zewnętrznych. Po zakończeniu każdej oceny wydaje się odpowiednie świadectwo

13 Nasiennictwo ziemniaka Ocenę stanu plantacji przeprowadza się: I– kiedy rośliny mają ok. 20cm wysokości II– kiedy rośliny są w fazie od kwitnienia do początku dojrzałości wczesnej ale przed zasychaniem liści III – ? IV – ocena skuteczności defoliacji (w przypadku zwolnienia plantacji z oceny weryfikacyjnej)

14 Nasiennictwo ziemniaka

15 rys. a) schemat trasy kwalifikatora na plantacji gdy L/D > 1,2; rys. b) schemat trasy kwalifikatora na plantacji gdy L/D < 1,2 L L D D a b Nasiennictwo ziemniaka

16 Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej)

17 Próba częściowa (pierwotna) Nasiennictwo ziemniaka Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej ) Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej )

18 Nasiennictwo ziemniaka Próby do oceny weryfikacyjnej Z plantacji o pow. do 10 ha, zakwalifikowanej po ocenie polowej w kategorii: Z plantacji o pow. do 10 ha, zakwalifikowanej po ocenie polowej w kategorii: – elitarne – pobiera się próbę średnią wielkości 240 bulw – elitarne – pobiera się próbę średnią wielkości 240 bulw – kwalifikowane – 120 bulw – kwalifikowane – 120 bulw Plantacje o powierzchni większej dzieli się na części po 10 ha i z każdej części pobiera się próby w sposób określony wyżej Plantacje o powierzchni większej dzieli się na części po 10 ha i z każdej części pobiera się próby w sposób określony wyżej Dla plantacji o wielkości n x 10 ha, próbę średnią stanowi odpowiednio n x 240 albo n x 120 bulw Dla plantacji o wielkości n x 10 ha, próbę średnią stanowi odpowiednio n x 240 albo n x 120 bulw DEFOLIACJA !!!

19 Schemat reprezentatywnego wyznaczenia miejsc, z których pobrano próby częściowe Nasiennictwo ziemniaka

20 Próba średnia sadzeniaków elitarnych Nasiennictwo ziemniaka Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej)

21 Próba średnia sadzeniaków kwalifikowanych Nasiennictwo ziemniaka Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej)

22 Laboratoryjna ocena zdrowotności ocena w próbie oczkowej test ELISA kontrola fitosanitarna ( Cms ) świadectwo/informacja na ocenianą plantację Nasiennictwo ziemniaka

23

24 Ocena cech zewnętrznych: maksymalną masę partii stanowi zbiór netto sadzeniaków z jednej plantacji nie więcej jednak niż – 50 ton; maksymalną masę partii stanowi zbiór netto sadzeniaków z jednej plantacji nie więcej jednak niż – 50 ton; masa partii może być przekroczona nie więcej niż o 5%; masa partii może być przekroczona nie więcej niż o 5%; Nasiennictwo ziemniaka Ze względów fitosanitarnych nie zaleca się tworzenia partii zbiorczych!!!

25 Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka Wielkość próby w ocenie cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka Nasiennictwo ziemniaka

26 Podczas przeprowadzania badań szczegółowych dokonuje się: 1) oznaczenia zawartości zanieczyszczeń, które wykonuje się przez wysypanie ocenianych sadzeniaków na stół sortowniczy lub plandekę, oczyszczenie ich z ziemi, substancji obcych i części bulw pozbawionych oczek; odsortowane zanieczyszczenia waży się i oblicza ich procent. Nasiennictwo ziemniaka

27 2) wydzielenia i określenia, przy użyciu kalibrownicy o kwadratowych otworach, liczby bulw nieodpowiadających deklarowanemu lub określonemu wymaganiami kalibrażowi; odsortowane bulwy waży się i oblicza ich procent. 3) wydzielenia bulw wadliwych i posegregowania ich według wad; każdą wydzieloną grupę waży się oddzielnie i oblicza procent. Nasiennictwo ziemniaka

28 4) określenie występowania plamistości miąższu przez wydzielenie z pozostałych na stole sortowniczym bulw - próbki o masie 5kg i przekrojenie wszystkich bulw z tej próbki wzdłuż osi podłużnej; bulwy porażone wybiera się, waży i oblicza ich procent. 5) określenia występowania bulw obcych odmian, które wydziela się w trakcie czynności określonych w pkt 3 i 4; wydzielone bulwy waży się i oblicza ich procent. Nasiennictwo ziemniaka

29 Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

30

31

32

33

34

35

36 Nasiennictwo ziemniaka Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania partii materiału siewnego (Dz. U. Nr 209, poz. 1546)

37 Nasiennictwo ziemniaka

38 MH (MM) B/I B/II PB/III PB/II C/A C/B Nasiennictwo ziemniaka Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania ( Dz.U. Nr 23, poz. 140 z późn. zm );

39 Andromeda Elitarny PB/II PL722/12/123/222/C , mm PL /03/06/ /12/123 Andromeda Elitarny B/II PL722/12/123/222/C , mm PL /03/06/ /12/123 Rumpel Kwalifikowany C/A PL706/08/022/111/A , mm PL /12/06/ / 08 / 022

40

41 Dziękuję za oklaski


Pobierz ppt "Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia Leszek Mazurkiewicz Agata Trzosek-Możdżeń Ryszard Kolosa Dział Nadzoru Nasiennego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google