Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia Leszek Mazurkiewicz Agata Trzosek-Możdżeń Ryszard Kolosa Dział Nadzoru Nasiennego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia Leszek Mazurkiewicz Agata Trzosek-Możdżeń Ryszard Kolosa Dział Nadzoru Nasiennego."— Zapis prezentacji:

1 Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia Leszek Mazurkiewicz Agata Trzosek-Możdżeń Ryszard Kolosa Dział Nadzoru Nasiennego

2 Nasiennictwo ziemniaka 1. Dyrektywa Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm. 2. Dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm. Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.

3 Nasiennictwo ziemniaka 3. Dyrektywa Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka Dz. Urz. WE L 26 z 14.06.1993, z późn. zm. 4. Dyrektywa Komisji 2006/56/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 93/85/EWGw sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka 4. Dyrektywa Komisji 2006/56/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 93/85/EWG w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka Dz. Urz. WE L 182 z 04.07.2006

4 Nasiennictwo ziemniaka 5. Dyrektywa Rady 69/464/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania raka ziemniaczanego Dz. Urz. WE L 323 z 24.12.1969, z późn. zm. 6. Dyrektywa Rady 69/465/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. ozwalczaniu mątwika ziemniaczanego o zwalczaniu mątwika ziemniaczanego Dz. Urz. WE L 323 z 24.12.1969, z późn. zm.

5 Nasiennictwo ziemniaka 7. Dyrektywa Komisji 62/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie paszportów roślin Dz. Urz. WE L 4/22 z 08.01.1993, z późn. zm. 8. Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 62/105/EWG w sprawie paszportów roślin Dz. Urz. WE L 57/23 z 03.03.2005

6 Nasiennictwo ziemniaka USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin Dz.U z 2004r Nr 11, poz. 94 z późn. zm.

7 Nasiennictwo ziemniaka USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie T.j. Dz.U z 2007r Nr 41, poz. 271 z późn. zm.

8 Nasiennictwo ziemniaka Rozporządzenia wykonawcze MRiRW: z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego Dz.U. Nr 29, poz. 189 z późn. zm.

9 z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie metod pobierania prób materiału siewnego i okresu ich przechowywania oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego Dz.U. Nr 55, poz. 363 z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie metod pobierania prób materiału siewnego i okresu ich przechowywania oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego Dz.U. Nr 55, poz. 363 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania Dz.U. Nr 163, poz. 1158 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania Dz.U. Nr 163, poz. 1158 Nasiennictwo ziemniaka

10 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Dz.U. Nr 69, poz. 461 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Dz.U. Nr 69, poz. 461 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminów i sposobów uiszczania tych opłat Dz.U. Nr 77, poz. 460 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminów i sposobów uiszczania tych opłat Dz.U. Nr 77, poz. 460 Nasiennictwoziemniaka Nasiennictwo ziemniaka

11 kwalifikacja obowiązkowa kwalifikacja dobrowolna – tylko w przypadku gdy hodowca wprowadza te stopnie do obrotu Przedbazowe PB II Przedbazowe PB III Przedbazowe PB M Kwalifikowane C A Mat. hodowcy III rozmn. Mat. hodowcy IV rozmn. Kwalifikowane C B Mat. hodowcy I rozmn. Mat. hodowcy II rozmn. Bazowe B I B II Inne niż produkcja sadzeniaków Materiał wyjściowy Kultura tkankowa Rozmn. klonalne

12 Nasiennictwoziemniaka Nasiennictwo ziemniaka Podczas wytwarzania sadzeniaków ziemniaka dokonuje się: oceny polowej; oceny polowej; laboratoryjnej oceny zdrowotności (weryfikacyjnej); laboratoryjnej oceny zdrowotności (weryfikacyjnej); oceny cech zewnętrznych. oceny cech zewnętrznych. Po zakończeniu każdej oceny wydaje się odpowiednie świadectwo

13 Nasiennictwo ziemniaka Ocenę stanu plantacji przeprowadza się: I– kiedy rośliny mają ok. 20cm wysokości II– kiedy rośliny są w fazie od kwitnienia do początku dojrzałości wczesnej ale przed zasychaniem liści III – ? IV – ocena skuteczności defoliacji (w przypadku zwolnienia plantacji z oceny weryfikacyjnej)

14 Nasiennictwo ziemniaka

15 rys. a) schemat trasy kwalifikatora na plantacji gdy L/D > 1,2; rys. b) schemat trasy kwalifikatora na plantacji gdy L/D < 1,2 L L D D a b Nasiennictwo ziemniaka

16 Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej)

17 Próba częściowa (pierwotna) 1 23 456 789 101112131415161718 19 20 Nasiennictwo ziemniaka Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej ) Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej )

18 Nasiennictwo ziemniaka Próby do oceny weryfikacyjnej Z plantacji o pow. do 10 ha, zakwalifikowanej po ocenie polowej w kategorii: Z plantacji o pow. do 10 ha, zakwalifikowanej po ocenie polowej w kategorii: – elitarne – pobiera się próbę średnią wielkości 240 bulw – elitarne – pobiera się próbę średnią wielkości 240 bulw – kwalifikowane – 120 bulw – kwalifikowane – 120 bulw Plantacje o powierzchni większej dzieli się na części po 10 ha i z każdej części pobiera się próby w sposób określony wyżej Plantacje o powierzchni większej dzieli się na części po 10 ha i z każdej części pobiera się próby w sposób określony wyżej Dla plantacji o wielkości n x 10 ha, próbę średnią stanowi odpowiednio n x 240 albo n x 120 bulw Dla plantacji o wielkości n x 10 ha, próbę średnią stanowi odpowiednio n x 240 albo n x 120 bulw DEFOLIACJA !!!

19 Schemat reprezentatywnego wyznaczenia miejsc, z których pobrano próby częściowe Nasiennictwo ziemniaka

20 7 8 9 10 11 12 Próba średnia sadzeniaków elitarnych 1 2 3 4 5 6 Nasiennictwo ziemniaka Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej)

21 Próba średnia sadzeniaków kwalifikowanych 1 2 3 4 5 6 Nasiennictwo ziemniaka Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej)

22 Laboratoryjna ocena zdrowotności ocena w próbie oczkowej test ELISA kontrola fitosanitarna ( Cms ) świadectwo/informacja na ocenianą plantację Nasiennictwo ziemniaka

23

24 Ocena cech zewnętrznych: maksymalną masę partii stanowi zbiór netto sadzeniaków z jednej plantacji nie więcej jednak niż – 50 ton; maksymalną masę partii stanowi zbiór netto sadzeniaków z jednej plantacji nie więcej jednak niż – 50 ton; masa partii może być przekroczona nie więcej niż o 5%; masa partii może być przekroczona nie więcej niż o 5%; Nasiennictwo ziemniaka Ze względów fitosanitarnych nie zaleca się tworzenia partii zbiorczych!!!

25 Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka Wielkość próby w ocenie cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka Nasiennictwo ziemniaka

26 Podczas przeprowadzania badań szczegółowych dokonuje się: 1) oznaczenia zawartości zanieczyszczeń, które wykonuje się przez wysypanie ocenianych sadzeniaków na stół sortowniczy lub plandekę, oczyszczenie ich z ziemi, substancji obcych i części bulw pozbawionych oczek; odsortowane zanieczyszczenia waży się i oblicza ich procent. Nasiennictwo ziemniaka

27 2) wydzielenia i określenia, przy użyciu kalibrownicy o kwadratowych otworach, liczby bulw nieodpowiadających deklarowanemu lub określonemu wymaganiami kalibrażowi; odsortowane bulwy waży się i oblicza ich procent. 3) wydzielenia bulw wadliwych i posegregowania ich według wad; każdą wydzieloną grupę waży się oddzielnie i oblicza procent. Nasiennictwo ziemniaka

28 4) określenie występowania plamistości miąższu przez wydzielenie z pozostałych na stole sortowniczym bulw - próbki o masie 5kg i przekrojenie wszystkich bulw z tej próbki wzdłuż osi podłużnej; bulwy porażone wybiera się, waży i oblicza ich procent. 5) określenia występowania bulw obcych odmian, które wydziela się w trakcie czynności określonych w pkt 3 i 4; wydzielone bulwy waży się i oblicza ich procent. Nasiennictwo ziemniaka

29 Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

30

31

32

33

34

35

36 Nasiennictwo ziemniaka Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania partii materiału siewnego (Dz. U. Nr 209, poz. 1546)

37 Nasiennictwo ziemniaka

38 MH (MM) B/I B/II PB/III PB/II C/A C/B Nasiennictwo ziemniaka Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania ( Dz.U. Nr 23, poz. 140 z późn. zm );

39 Andromeda Elitarny PB/II PL722/12/123/222/C-2214 1000,0 35-45mm PL 10-2007 14/03/06/00036 22/12/123 Andromeda Elitarny B/II PL722/12/123/222/C-22141000,0 35-45mm PL 10-2007 14/03/06/00036 22/12/123 Rumpel Kwalifikowany C/A PL706/08/022/111/A- 1404 50,0 35- 55mm PL 02-200806/12/06/01111 06 / 08 / 022

40

41 Dziękuję za oklaski


Pobierz ppt "Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia Leszek Mazurkiewicz Agata Trzosek-Możdżeń Ryszard Kolosa Dział Nadzoru Nasiennego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google