Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia"— Zapis prezentacji:

1 Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia
Leszek Mazurkiewicz Agata Trzosek-Możdżeń Ryszard Kolosa Dział Nadzoru Nasiennego

2 Nasiennictwo ziemniaka
Dyrektywa Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych Dz. Urz. WE L 193 z , z późn. zm. Dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków

3 Nasiennictwo ziemniaka
Dyrektywa Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka Dz. Urz. WE L 26 z , z późn. zm. Dyrektywa Komisji 2006/56/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 93/85/EWG w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka Dz. Urz. WE L 182 z

4 Nasiennictwo ziemniaka
Dyrektywa Rady 69/464/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania raka ziemniaczanego Dz. Urz. WE L 323 z , z późn. zm. Dyrektywa Rady 69/465/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. o zwalczaniu mątwika ziemniaczanego

5 Nasiennictwo ziemniaka
Dyrektywa Komisji 62/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie paszportów roślin Dz. Urz. WE L 4/22 z , z późn. zm. Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 62/105/EWG w sprawie paszportów roślin Dz. Urz. WE L 57/23 z

6 Nasiennictwo ziemniaka
USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin Dz.U z 2004r Nr 11, poz. 94 z późn. zm.

7 Nasiennictwo ziemniaka
USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie T.j. Dz.U z 2007r Nr 41, poz. 271 z późn. zm.

8 Rozporządzenia wykonawcze MRiRW:
Nasiennictwo ziemniaka Rozporządzenia wykonawcze MRiRW: z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego Dz.U. Nr 29, poz. 189 z późn. zm.

9 Nasiennictwo ziemniaka
z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie metod pobierania prób materiału siewnego i okresu ich przechowywania oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego Dz.U. Nr 55, poz. 363 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania Dz.U. Nr 163, poz. 1158

10 Nasiennictwo ziemniaka
z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Dz.U. Nr 69, poz. 461 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminów i sposobów uiszczania tych opłat Dz.U. Nr 77, poz. 460

11 PB C IV I Materiał wyjściowy Przedbazowe Kwalifikowane Mat. hodowcy
kwalifikacja obowiązkowa dobrowolna – tylko w przypadku gdy hodowca wprowadza te stopnie do obrotu Przedbazowe PB II III M Kwalifikowane C A Mat. hodowcy rozmn. IV B I Bazowe Inne niż produkcja sadzeniaków Materiał wyjściowy Kultura tkankowa Rozmn. klonalne

12 Po zakończeniu każdej oceny wydaje się odpowiednie świadectwo
Nasiennictwo ziemniaka Podczas wytwarzania sadzeniaków ziemniaka dokonuje się: oceny polowej; laboratoryjnej oceny zdrowotności (weryfikacyjnej); oceny cech zewnętrznych. Po zakończeniu każdej oceny wydaje się odpowiednie świadectwo

13 Ocenę stanu plantacji przeprowadza się:
Nasiennictwo ziemniaka Ocenę stanu plantacji przeprowadza się: I – kiedy rośliny mają ok. 20cm wysokości II – kiedy rośliny są w fazie od kwitnienia do początku dojrzałości wczesnej ale przed zasychaniem liści III – ? IV – ocena skuteczności defoliacji (w przypadku zwolnienia plantacji z oceny weryfikacyjnej)

14 Nasiennictwo ziemniaka

15 b a Nasiennictwo ziemniaka L D
rys. a) schemat “trasy” kwalifikatora na plantacji gdy L/D > 1,2; rys. b) schemat “trasy” kwalifikatora na plantacji gdy L/D < 1,2 L D a b

16 Nasiennictwo ziemniaka
Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej)

17 Próba częściowa (pierwotna)
Nasiennictwo ziemniaka Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej) Próba częściowa (pierwotna) 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18 Nasiennictwo ziemniaka
Próby do oceny weryfikacyjnej Z plantacji o pow. do 10 ha, zakwalifikowanej po ocenie polowej w kategorii: – elitarne – pobiera się próbę średnią wielkości 240 bulw – kwalifikowane – 120 bulw Plantacje o powierzchni większej dzieli się na części po 10 ha i z każdej części pobiera się próby w sposób określony wyżej Dla plantacji o wielkości n x 10 ha, próbę średnią stanowi odpowiednio n x 240 albo n x 120 bulw DEFOLIACJA !!!

19 Nasiennictwo ziemniaka
Schemat reprezentatywnego wyznaczenia miejsc, z których pobrano próby częściowe

20 Próba średnia sadzeniaków elitarnych
Nasiennictwo ziemniaka Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej) 7 8 9 10 11 12 Próba średnia sadzeniaków elitarnych 1 2 3 4 5 6

21 Próba średnia sadzeniaków kwalifikowanych
Nasiennictwo ziemniaka Pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności (oceny weryfikacyjnej) Próba średnia sadzeniaków kwalifikowanych 1 2 3 4 5 6

22 Nasiennictwo ziemniaka
Laboratoryjna ocena zdrowotności ocena w próbie oczkowej test ELISA kontrola fitosanitarna (Cms) świadectwo/informacja na ocenianą plantację

23

24 Nasiennictwo ziemniaka
Ocena cech zewnętrznych: maksymalną masę partii stanowi zbiór netto sadzeniaków z jednej plantacji nie więcej jednak niż – 50 ton; masa partii może być przekroczona nie więcej niż o 5%; Ze względów fitosanitarnych nie zaleca się tworzenia partii zbiorczych!!!

25 Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka
Nasiennictwo ziemniaka Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka Wielkość próby w ocenie cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

26 Podczas przeprowadzania badań szczegółowych dokonuje się:
Nasiennictwo ziemniaka Podczas przeprowadzania badań szczegółowych dokonuje się: 1) oznaczenia zawartości zanieczyszczeń, które wykonuje się przez wysypanie ocenianych sadzeniaków na stół sortowniczy lub plandekę, oczyszczenie ich z ziemi, substancji obcych i części bulw pozbawionych oczek; odsortowane zanieczyszczenia waży się i oblicza ich procent.

27 Nasiennictwo ziemniaka
2) wydzielenia i określenia, przy użyciu kalibrownicy o kwadratowych otworach, liczby bulw nieodpowiadających deklarowanemu lub określonemu wymaganiami kalibrażowi; odsortowane bulwy waży się i oblicza ich procent. 3) wydzielenia bulw wadliwych i posegregowania ich według wad; każdą wydzieloną grupę waży się oddzielnie i oblicza procent.

28 bulwy porażone wybiera się, waży i oblicza ich procent.
Nasiennictwo ziemniaka 4) określenie występowania plamistości miąższu przez wydzielenie z pozostałych na stole sortowniczym bulw - próbki o masie 5kg i przekrojenie wszystkich bulw z tej próbki wzdłuż osi podłużnej; bulwy porażone wybiera się, waży i oblicza ich procent. 5) określenia występowania bulw obcych odmian, które wydziela się w trakcie czynności określonych w pkt 3 i 4; wydzielone bulwy waży się i oblicza ich procent.

29 Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

30 Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

31 Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

32 Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

33 Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

34 Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

35

36 Nasiennictwo ziemniaka
Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania partii materiału siewnego (Dz. U. Nr 209, poz. 1546)

37 Nasiennictwo ziemniaka

38 Nasiennictwo ziemniaka
MH (MM) B/I B/II PB/III PB/II C/A C/B Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania (Dz.U. Nr 23, poz z późn. zm);

39 Andromeda Elitarny PB/II PL722/12/123/222/C-2214 1000,0 35-45mm PL
14/03/06/00036 22/12/123 Andromeda Elitarny B/II PL722/12/123/222/C-2214 1000,0 35-45mm PL 14/03/06/00036 22/12/123 Rumpel Kwalifikowany C/A PL706/08/022/111/A-1404 50,0 35-55mm PL 06/12/06/01111 06/08/022

40

41 Dziękuję za oklaski


Pobierz ppt "Nasiennictwo ziemniaka wybrane zagadnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google