Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PASCH. Celem inicjatywy by ł o stworzenie na ca ł ym ś wiecie globalnej sieci co najmniej tysi ą ca szkó ł partnerskich, w których podnoszona b ę dzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PASCH. Celem inicjatywy by ł o stworzenie na ca ł ym ś wiecie globalnej sieci co najmniej tysi ą ca szkó ł partnerskich, w których podnoszona b ę dzie."— Zapis prezentacji:

1 PASCH

2 Celem inicjatywy by ł o stworzenie na ca ł ym ś wiecie globalnej sieci co najmniej tysi ą ca szkó ł partnerskich, w których podnoszona b ę dzie jako ść nauczania j ę zyka niemieckiego, a tak ż e rozbudzanie zainteresowania histori ą i wspó ł czesno ś ci ą Niemiec. Instytut Goethe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej to instytucje, które wspieraj ą projekt.

3 Osiem szkó ł w Polsce uczestniczy w inicjatywie PASCH: Zespó ł Szkó ł w Stadnickiej Woli Zespó ł Szkó ł w Ropicy Polskiej Gimnazjum Nr 1 w Lublinie Gimnazjum Nr 11 w Warszawie Gimnazjum Nr 16 w Bia ł ymstoku Gimnazjum im. K.Jagiello ń czyka w Tr ą bkach Wielkich Szko ł a Podstawowa Nr 1 im. Jana Paw ł a II. w Przeworsku Szko ł a Podstawowa Numer 9 w Olsztynie oraz Gimnazjum Nr 12 w Olsztynie

4 Przynajmniej raz w roku spotykaj ą si ę przedstawiciele Instytutu Goethego z nauczycielami j ę zyka niemieckiego ze wszystkich polskich szkó ł nale żą cych do Inicjatywy PASCH. Omawiane s ą wówczas strategie dalszej wspó ł pracy.

5 09.10.2008 9 pa ź dziernika 2008, w Ambasadzie Niemiec w Warszawie odby ł o si ę uroczyste podpisanie listów intencyjnych z o ś mioma polskimi szko ł ami partnerskimi, w tym z SP 9 w Olsztynie. Do udzia ł u w uroczysto ś ci zostali zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele j ę zyka niemieckiego oraz uczniowie szkó ł modelowych, jak równie ż przedstawiciele samorz ą dów lokalnych poszczególnych regionów. Nasz ą szko łę reprezentowali: pan dyrektor Wojciech Ta ń ski, pani Renata Brejnak, pani Barbara Goliszewska oraz uczennica Ola Oko ń ska. Ka ż da ze szkó ł partnerskich otrzyma ł a równie ż pami ą tkow ą tablic ę.

6 23.11.2008 – 29.11.2008 W Berlinie spotkali si ę dyrektorzy wszystkich szkó ł PASCH. Nie zabrak ł o równie ż naszego pana dyrektora – Wojciecha Ta ń skiego. Podczas pobytu dyrektorzy zapoznali si ę z funkcjonowaniem systemu edukacji w Niemczech. Omówione zosta ł y równie ż dzia ł ania, jakie maj ą by ć podj ę te w zwi ą zku ze wspó ł prac ą szkó ł PASCH. Dodatkow ą atrakcj ą by ł o zwiedzanie stolicy Niemiec.

7 24.02.2013 – 28.02.2013 W Monachium spotkali si ę ponownie dyrektorzy wszystkich szkó ł PASCH. Pani dyrektor – Jolanta Lubojemska i nauczycielka j ę z. niem. – pani Barbara Goliszewska odwiedzi ł y m.in. Uniwersytet w Monachium oraz jedn ą z niemieckich szkó ł. Podczas pobytu odby ł a si ę ewaluacja inicjatywy.

8 19.10.2010 – 22.10.2010 Wspólnie z Gimnazjum 12 go ś cili ś my dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkó ł PASCH oraz przedstawicieli Instytutu Goethego. Punktem kulminacyjnym wizyty by ł o podpisanie umowy o dalszej wspó ł pracy o ś miu szkó ł partnerskich z Instytutem Goethego w ramach Inicjatywy PASCH.

9 21.11.2011 – 22.11.2011 Pani Renata Brejnak i pani Barbara Goliszewska wzi ęł y udzia ł w kolejnym spotkaniu szkó ł PASCH. W Lublinie odby ł o si ę podsumowanie dotychczasowej pracy.

10 22.11.2012 – 23.11.2012 W Warszawie odby ł o si ę kolejne spotkanie dyrektorów i germanistów szkó ł PASCH. Dyrektorzy omawiali strategi ę dalszej wspó ł pracy, a nauczyciele podczas warsztatów poznawali nowe metody pracy. W spotkaniu wzi ęł y udzia ł pani wicedyrektor Dorota Krzy ż ak i pani Barbara Goliszewska.

11 Spotkania przedstawicieli uczniów szkó ł nale żą cych do PASCH s ą okazj ą do odwiedzenia partnerskich szkó ł i zawarcia nowych znajomo ś ci. Uczniowie uczestnicz ą równie ż w ciekawych zaj ę ciach warsztatowych w j ę zyku niemieckim.

12 07.06.2009 – 10.06.2009 Spotkanie szkó ł PASCH odby ł o si ę pod has ł em Dni j ę zyka niemieckiego. Ola Oko ń ska, Michalina Duszkiewicz i Adrian Milewski pod opiek ą pani Barbary Goliszewskiej uczestniczyli m.in. w muzycznych warsztatach. Pod okiem raperów Embi, Diana oraz Meska próbowali rapowa ć utwory Schillera. Dodatkowymi atrakcjami by ł y wycieczki do Krynicy Górskiej i Gorlic, a tak ż e dyskoteka i karaoke.

13 26.11.2009 – 30.11.2009 Spotkanie Szkó ł PASCH z SP 9, Gimnazjum 12, Gimnazjum z Tr ą bek Wielkich oraz uczniów z Litwy. Grupa uczniów klas szóstych pod opiek ą pani Renaty Brejnak go ś ci ł a w Gimnazjum w Tr ą bkach Wielkich, gdzie odby ł y si ę warsztaty muzyczne, prowadzone przez grup ę Kronstädta z Berlina. Uczniowie uk ł adali teksty w j ę z. niem. które zaprezentowali podczas koncertu w rytmie rap.

14 08.11.2012 – 11.11.2012, 05.12.2012 – 07.12.2012 Warsztaty teatralne w Olsztynie, na których grupa uczniów z SP 9 pracowa ł a nad now ą wersj ą sztuki Królewna Ś nie ż ka oraz pod czujnym okiem Jensa Neumanna rozwija ł a umiej ę tno ś ci aktorskie i znajomo ść j ę z. niemieckiego. W Jadwisinie pod Warszaw ą spotka ł y si ę grupy teatralne z wszystkich szkó ł PASCH. Uczniowie dopracowywali sztuk ę, a ostatniego dnia odby ł a si ę premiera wszystkich przedstawie ń. W przygotowaniach bra ł y udzia ł pani Dorota Krzy ż ak i pani Renata Brejnak.

15 Latem jeden lub dwoje uczniów naszej szko ł y sp ę dzaj ą trzy tygodnie w Niemczech na wakacyjnych kursach dla szkó ł nale żą cych do Inicjatywy PASCH. Dzieci maj ą okazj ę do rozwijania swoich kompetencji j ę zykowych, ale równie ż poprzez wycieczki poznaj ą kultur ę Niemiec i zawi ą zuj ą nowe przyja ź nie z rówie ś nikami z ca ł ego ś wiata.

16 22.07.2008 – 08.08.2008 Pierwsze stypendium j ę zykowe otrzyma ł a Ola Oko ń ska Uczestnicy kursu doskonalili j ę zyk niemiecki, ale równie ż mieli dobrze zorganizowany czas popo ł udniowy: zmagania sportowe w pi ł ce no ż nej, koszykówce, siatkówce i p ł ywaniu, karaoke, ś wi ę to piratów, malowanie palcami, nocna wyprawa, dyskoteki i wiele innych.

17 05.07.2009 – 25.07.2009 Kolejnymi stypendystami byli Wiktor Królikiewicz oraz Adam Wa ś niewski. Opiekunem wyjazdu by ł a pani Renata Brejnak. Ch ł opcy codziennie mieli lekcje w j ę zyku niemieckim, ale równie ż zaj ę cia artystyczne, sportowe i wiele innych atrakcji.

18 18.07.2010 – 07.08.2010 W roku 2010 stypendium w Niemczech otrzyma ł a Kamila Szyma ń ska. Miejsce pobytu by ł o wprost bajkowe.

19 10.07.2011 – 30.07.2011 Asia Paszkowska i Maciek Kulas otrzymali kolejne stypendia j ę zykowe. Jednym ze sta ł ych punktów kursów jest wieczór mi ę dzynarodowy.

20 01.07.2012 – 21.07.2012 Do Niemiec wyjecha ł a Natalka Szulkowska. Nauka j ę zyka niemieckiego jest du ż o ł atwiejsza, gdy wszyscy musz ą porozumiewa ć si ę tym j ę zykiem.

21 Wakacyjne seminaria dla nauczycieli s ą doskona łą okazj ą do podnoszenia kwalifikacji i umiej ę tno ś ci naszych germanistów. Nauczyciele j ę zyka zdobywaj ą wiedz ę dydaktyczno-metodyczn ą, obserwuj ą zaj ę cia w niemieckich szko ł ach oraz opracowuj ą projekty.

22 02.08.2008 – 16.08.2008 Pani Renata Brejnak uczestniczy ł a w doskonal ą cym kursie dla nauczycieli j ę zyka niemieckiego. By ł o to seminarium metodyczno – j ę zykowy z elementami realioznawstwa.

23 28.06.2009 – 11.07.2009 Deutsch für Lehrer der Primarstufe – czyli j ę zyk niemiecki dla nauczycieli I etapu edukacyjnego – seminarium w którym uczestniczy ł a pani Barbara Goliszewska.

24 13.07.2009 – 24.07.2009 Pani Dorota Krzy ż ak uczestniczy ł a w seminarium dla nauczycieli j ę zyka niemieckiego.

25 04.07.2010 – 17.07.2010 Pani Dorota Krzy ż ak i pani Barbara Goliszewska wzi ęł y udzia ł w seminarium Deutschland aktuell im Unterricht (Aktualne wiadomo ś ci o Niemczech na lekcji).

26 04.07.2010 – 24.07.2010 Deutschland aktuell im Unterricht (Aktualne informacje o Niemczech na lekcjach) to temat kolejnego seminarium, w którym wzi ęł a udzia ł pani Renata Brejnak.

27 01.05.2011 – 14.05.2011 Pani Jolanta Lubojemska uczestniczy ł a w mi ę dzynarodowym kursie j ę zykowym. Oprócz doskonalenia j ę zyka niemieckiego mo ż na by ł o zg łę bi ć kultur ę Saksonii.

28 26.06.2011 – 16.07.2011 Die Webseite PASCH-net im DaF- Unterricht (Strona internetowa PASCH-net na lekcjach j ę zyka niemieckiego) to dwufazowe seminarium, w którym uczestniczy ł a pani Barbara Goliszewska.

29 Przez ca ł y rok Instytut Goethego organizuje w kraju lub w Niemczech szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria dla nauczycieli j ę zyka niemieckiego, którzy uczestnicz ą w Inicjatywie PASCH. Jest to okazja nie tylko do zdobywania nowych do ś wiadcze ń i poznawania nowych metod pracy, ale równie ż do wytyczania nowych celów we wspó ł pracy mi ę dzy szko ł ami PASCH.

30 23.11.2008 – 30.11.2008 Nauczycielki j ę zyka niemieckiego – pani Renata Brejnak, pani Dorota Krzy ż ak i pani Barbara Goliszewska uczestniczy ł y w miejscowo ś ci Schwäbisch Hall w seminarium na temat wczesnoszkolnego nauczania j ę zyka niemieckiego.

31 07.03.2010 – 12.03.2010 Pani Renata Brejnak uczestniczy ł a w wizycie studyjnej nauczycieli i uczniów szkó ł PASCH Europy Ś rodkowo- Wschodniej. Jej celem by ł o wprowadzenie do pracy redaktorów uczniowskiej gazetki internetowej o nazwie Klick.

32 23.02.2010 – 26.02.2010 W warsztatach w Krakowie pani Renata Brejnak i pani Barbara Goliszewska uczy ł y si ę wykorzystywa ć pacynki na lekcjach j ę zyka niemieckiego od profesjonalnego aktora Olafa Möllera. Dwie du ż e lalki - pacynki – Jane i Lotta na sta ł e zamieszka ł y w SP 9 w Olsztynie.

33 01.05.2012 – 15.09.2012 Multimedia Führerschein DaF 5: Web 2.0. – czyli multimedialne prawo jazdy to temat kursu online z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w którym wzi ęł a udzia ł pani Barbara Goliszewska.

34 2008 - 2012 W trakcie udzia ł u w inicjatywie Instytut Goethego organizowa ł niektóre warsztaty wy łą cznie dla germanistów szkó ł PASCH. Ch ę tni nauczyciele naszej szko ł y wzi ę li udzia ł w szkoleniach o nast ę puj ą cej tematyce: - Praca z d ł u ż szymi tekstami - Jak przygotowywa ć do egzaminów Fit - Obs ł uga programu Redaktion D - Praca projektowa - Wprowadzenie do pracy na platformie moodle - Naucza ć i uczy ć si ę gramatyki z przyjemno ś ci ą - Praktyczne lekcje j ę zyka niemieckiego - Gry j ę zykowe i zadania online - Materia ł y i praktyczne pomys ł y do nauczania j ę z. niem. w szkole podstawowej - Animacje j ę zykowe

35 09.01.2011 – 15.01.2011 29.01.2012 – 04.02.2012 14.01.2013 – 19.01.2013 Trzykrotnie w Berlinie odby ł y si ę akademie dla nauczycieli j ę zyka niemieckiego i nauczycieli innych przedmiotów. Celem spotka ń by ł o opracowanie projektów, które wymaga ł yby u ż ycia j ę z. niem. równie ż na innych przedmiotach. Projekty opracowywa ł y i realizowa ł y w kolejnych latach: pani Renata Brejnak i pani Jolanta Lubojemska, pani Barbara Goliszewska i pani Agnieszka Wadas, pani Dorota Krzy ż ak i pani Joanna Ciechowska.

36 Przedstawienia teatralne w j ę zyku niemieckim wcale nie musz ą by ć niezrozumia ł e. Zaproszeni arty ś ci gestem, mimik ą i prostymi s ł owami opowiadali dzieciom niecodzienne historie.

37 2008 W naszej szkole go ś ci ł teatr z Niemiec Phobys & Konsorten z przedstawieniem dla najm ł odszych Och, jaka pi ę kna jest Panama. Dzieci obejrza ł y przygody Tigerente, czyli Tygrysiej Kaczuszki.

38 26.03.2012 Niemiecki teatr Phobys & Konsorten ponownie odwiedzi ł nasz ą szko łę. Tym razem dzieci obejrza ł y histori ę myszki o imieniu Frederick, która mia ł a niecodzienne podej ś cie do ż ycia...

39 Dzi ę ki Inicjatywie PASCH nasza szko ł a jest wspierana przez Instytut Goethego przy realizacji projektów. Jest to ciekawa alternatywa nauki j ę zyków obcych, która wymaga wiele pracy, ale przynosi równie ż du ż e efekty i to nie tylko j ę zykowe.

40 2010 / 2011 Tytu ł owy Paschi to maskotka wymy ś lona przez polskie szko ł y nale żą ce do Inicjatywy PASCH. Pluszowego króliczka przywióz ł do nas wolontariusz z Niemiec. Paschi przez tydzie ń ś ledzi ł i dokumentowa ł w swoim pami ę tniku swoje prze ż ycia w naszej szkole i w Gimnazjum Numer 12 w Olsztynie. Spacerowa ł z uczniami po starówce, zwiedzi ł olszty ń ski zamek i park nad Ł yn ą, ale równie ż uczestniczy ł w lekcjach. Paschi odwiedzi ł wszystkie szko ł y PASCH w Polsce i z ka ż dego miejsca zachowa ł pami ą tki.

41 2011 Pani Barbara Goliszewska wraz z uczniami klasy 6c uczestniczy ł a w projekcie online ze szko ł ami w Libanie, Turcji i Chinach. Projekt dotyczy ł tematu szko ł y, a j ę zykiem w którym wszyscy si ę porozumiewali by ł oczywi ś cie niemiecki. Uczniowie tworzyli w ł asne prezentacje, podcasty i filmiki przedstawiaj ą ce ż ycie szko ł y i umieszczali je na stronie internetowej PASCH. Na forum uczniowie wymieniali si ę swoimi spostrze ż eniami i ró ż nicami dotycz ą cymi ich szkó ł.

42 2011 Pani Renata Brejnak oraz pani Jolanta Lubojemska realizowa ł y w klasach 6b i 6d projekt mi ę dzyprzedmiotowy w j ę zyku niemieckim Ś mieci wracaj ą. Praca o tematyce zwi ą zanej z ochron ą ś rodowiska odbywa ł a si ę na lekcjach j ę zyka niemieckiego, techniki oraz informatyki.

43 2012 Pani Barbara Goliszewska oraz pani Agnieszka Wadas realizowa ł y projekt CLIL Nasze miasto oczami dzieci z uczniami klasy 6a na lekcjach j ę zyka niem. i plastyki. W projekcie wspó ł pracowa ł y dwie szko ł y podstawowe z niemieckich partnerskich miast Olsztyna – Gelsenkirchen oraz Offenburg.

44 12.12.2012 Pani Renata Brejnak oraz pani Dorota Krzy ż ak wraz z grup ą uczniów klasy 5a, 5b i 6b wzi ę li udzia ł w projekcie teatralnym i przygotowali nowoczesn ą wersj ę ba ś ni Braci Grimm pt. Królewna Ś nie ż ka. 12 grudnia podczas Dni Bajki i Teatru w SP 9 uczniowie pokazali sztuk ę zaproszonym go ś ciom, rodzicom i uczniom. W przygotowania w łą czy ł y si ę równie ż panie: Anna Ruszczyk, Bo ż ena Dumi ń ska i Barbara Goliszewska.

45 Jeszcze przed przyst ą pieniem do Inicjatywy PASCH w naszej szkole najzdolniejsi uczniowie byli przygotowywani przez nauczycieli j ę zyka niemieckiego do zdawania egzaminów Fit 1 oraz Fit 2. Celem ich jest uzyskanie certyfikatów j ę zykowych uznawanych na ca ł ym ś wiecie, po ś wiadczaj ą cych znajomo ść j ę zyka niemieckiego na poziomie A1 lub A2. Przygotowanie do certyfikatów na sta ł e wpisa ł o si ę w plan pracy szko ł y.

46 2007 - 2008 Fit 1 C Micha ł Dalecki Pawe ł Hanas Agata Kisiel Karolina Milewski Adrian Oko ń ska Aleksandra Olszewski Artur Oppenkowska Marta Lisowski Szymon

47 2008 - 2009 Fit 1 Aszkie ł owicz Kacper Ciechanowski Wojciech Chwietczuk Tomasz Duszkiewicz Michalina Gawrylczyk Nicole Ja ś kiewicz Katarzyna Kuta Magdalena Olender Katarzyna Romanowska Paulina Rutkowski Piotr Szyma ń ska Kamila Turek Kinga Wa ś niewski Adam Wr ą bel Wojciech Fit 2 Lisowski Szymon Milewski Adrian Oko ń ska Aleksandra Oppenkowska Marta

48 2009 - 2010 Fit 1 Hanas Marcin Iwanowicz Micha ł Królikiewicz Wiktor Martyniuk Agnieszka Ma ś lany Natalia Olender Kamila Parniewicz Beata Paszkowska Joanna Pieczyski Arkadiusz Rudzki Krystian Strusewicz Debora Szachniewicz Hubert Tabaczy ń ska Kaja Tabaka Pawe ł Fit 2 Aszkie ł owicz Kacper Ciechanowski Wojciech Gawrylczyk Nicole Kuta Magdalena Romanowska Paulina Rutkowski Piotr Szyma ń ska Kamila Wa ć kowska Karolina Wa ś niewski Adam Wr ą bel Wojciech

49 2010 - 2011 Fit 1 Bielawska Maja D ą browska Paulina G ę bicka Patrycja Gola ń ska Paulina Kowalewicz Maciej Królikiewicz Igor Kuczma Joanna Oppenkowska Weronika Ostrowska Katarzyna Szczepkowski Adam Szulkowska Natalia Wakszy ń ska Karolina Wi ś niewski Szymon Ż uk Bartosz Fit 2 Hanas Marcin Kulas Maciej Ma ś lany Natalia Olender Kamila Parniewicz Beata Paszkowska Joanna Pieczyski Arkadiusz Szachniewicz Hubert

50 2011 - 2012 Fit 1 Bujnowski Micha ł Jurecka Barbara Sobieraj Agnieszka Sutkowska Natalia Ś lesicka Julia Tyrawska Dominika Witemberg Ma ł gorzata Witkowski Mateusz Fit 2 D ą browska Paulina Gola ń ska Paulina Kowalewicz Maciej Kuczma Joanna Oppenkowska Weronika Ostrowska Katarzyna Szczepaniak Aleksandra Szulkowska Natalia Wakszy ń ska Karolina Witak Tomasz Ż uk Bartosz

51 W trakcie uczestnictwa w Inicjatywie PASCH mia ł o miejsce wiele ciekawych wydarze ń.

52 2008 W roku 2008 zosta ł a uruchomiona platforma internetowa dla szkó ł PASCH na ca ł ym ś wiecie. Sk ł ada si ę ona z trzech platform: zabezpieczona strefa dla nauczycieli, zabezpieczona strefa dla uczniów oraz strefa ogólnodost ę pna. Mo ż na tutaj znale źć wiele ciekawych artyku ł ów, akcji i zada ń, a przede wszystkim mo ż na nawi ą za ć kontakty na ca ł ym ś wiecie z innymi szko łą mi PASCH. Od niedawna stworzona zosta ł a te ż platforma edukacyjna. www.pasch-net.de

53 29.11.2010 W naszej szkole odby ł si ę Dzie ń J ę zyka Niemieckiego dla klas IV – VI. Uczniowie mieli okazj ę wykaza ć si ę znajomo ś ci ą wiedzy o krajach niemieckoj ę zycznych. Odby ł y si ę równie ż konkurs y plastyczny i piosenki niemieckiej. Uroczysto ść przygotowa ł y panie germanistki: pani Dorota Krzy ż ak, pani Renata Brejnak i pani Barbara Goliszewska.

54 15 – 16.06.2010 W naszej szkole go ś ci ł aktor Olaf Möller, który na otwartym spotkaniu z rodzicami, nauczycielami i wszystkimi zainteresowanymi przekonywa ł, jak mo ż na wprowadzi ć elementy teatru podczas zaj ęć z dzie ć mi.

55 2008 - 2012 Dzi ę ki wsparciu finansowemu Inicjatywy PASCH w naszej szkole powsta ł a pracownia j ę zykowa, w której znajduje si ę sprz ę t multimedialny: tablica interaktywna, odbiornik TV, odtwarzacze CD. Ponadto zakupione zosta ł y s ł owniki, liczne materia ł y dydaktyczne, ksi ąż ki, programy, gry, plansze. Instytut Goethego udziela równie ż wsparcia przy realizacji projektów i innych przedsi ę wzi ęć dotycz ą cych j ę z. niem., a tak ż e dop ł aca do egzaminów Fit.

56 Poza Inicjatyw ą PASCH dzieje si ę jeszcze wi ę cej interesuj ą cych rzeczy, które zwi ą zane s ą z j ę zykiem niemieckim. Niemiecki te ż mo ż e sprawia ć przyjemno ść !

57 05.10.2009 – 07.10.2009 Kasia Ostrowska, Julka Flis i Maciek Kowalewicz pod opiek ą pani Barbary Goliszewskiej pojechali do Monachium, aby wzi ąć udzia ł w nagraniu telewizyjnym programu 1, 2 oder 3 emitowanym przez kana ł ZDF. Nasza dru ż yna zmierzy ł a si ę z ekip ą z Niemiec i Austrii. Dzieci zaj ęł y II miejsce i otrzyma ł y wspania ł e nagrody.

58 2009/2010 Odyseja- mi ę dzykulturowa zabawa e- mailowa, w której grupa uczniów podczas zaj ęć dodatkowych z pani ą Renat ą Brejnak korespondowa ł a w j ę zyku niemieckim e-mailowo i tradycyjnie z uczniami Gimnazjum we Francji. Uczniowie na podstawie informacji na ś ci ś le okre ś lone tematy mieli odgadn ąć, z kim mailuj ą, z jakiego kraju, miasta pochodz ą wspó ł uczestnicy zabawy i jakie s ą ich zainteresowania.

59 2009 Projekt j ę zykowy Obraz innych realizowany przez pani ą Barbar ę Goliszewsk ą na zaj ę ciach dodatkowych. Uczniowie nawi ą zali kontakt e-mailowy ze szko łą w Egipcie. W formie listów i prezentacji dzieci wymienia ł y si ę informacjami na bliskie im tematy, np. rodzina, zainteresowania, szko ł a.

60 2009/2010 Przez rok dzia ł a ł a grupa teatralna dla klas trzecich prowadzona przez pani ą Barbar ę Goliszewsk ą. Dzieci przygotowa ł y przedstawienia Ja ś i Ma ł gosia oraz Czerwony Kapturek w j ę zyku niemieckim.

61 31.03.2011 – 06.04.2011 Ola Soliwoda, Basia Bieniaszewska, Gosia Witemberg oraz Martyna Wach pod opiek ą pani Renaty Brejnak wyjecha ł y do Gemen, aby spotka ć si ę z rówie ś nikami z Niemiec. Uczestnicy wzi ę li udzia ł w zabawach, zawodach i grach j ę zykowych, zwiedzili Münster, uczestniczyli w przygotowaniach wielkanocnych, a tak ż e mi ł o sp ę dzili czas przy ognisku i na nocnej wyprawie. G ł ównym organizatorem wyjazdu by ł a grupa m ł odzie ż owa ERMIS.

62 06.10.2012r. Grupa uczniów z klasy 6a pod opiek ą pani Barbary Goliszewskiej wzi ęł a udzia ł w obchodach 20-lecia wspó ł pracy z niemieckim miastem partnerskim Olsztyna – Gelsenkirchen. Nasza szko ł a zaprezentowa ł a realizowany projekt.

63 11.11.2012 – 13.11.2012 Pani dyrektor Jolanta Lubojemska zosta ł a zaproszona przez pana Prezydenta Miasta Olsztyn do odwiedzenia partnerskiego miasta Gelsenkirchen. Oficjalna delegacja uczestniczy ł a w uroczystych obchodach 20-lecia kontaktów partnerskich pomi ę dzy Olsztynem a Gelsenkirchen.

64 2009, 2011, 2012 Kolorowa furgonetka z ogromn ą ilo ś ci ą gad ż etów kilkukrotnie zawita ł a do naszej szko ł y. Animatorki j ę zyka niemieckiego poprowadzi ł y nietypowe zaj ę cia motywuj ą ce do nauki tego j ę zyka. Ka ż dy mia ł mo ż liwo ść zdobycia nagród.

65 Ka ż dego roku odbywaj ą si ę konkursy zarówno szkolne, jak i mi ę dzyszkolne, sprawdzaj ą ce znajomo ść j ę zyka niemieckiego na ró ż nych poziomach. Trzykrotnie byli ś my te ż organizatorami wojewódzkich konkursów. Nasi uczniowie odnosz ą znacz ą ce sukcesy ze znajomo ś ci j ę z. niemieckiego.

66 Nasi nauczyciele wci ąż si ę dokszta ł caj ą w metodyce nauczania j ę zyka niemieckiego: - Konferencje germanistów - Spotkania z wydawnictwami - Praca w stacjach -Czytanie prostych tekstów na lekcjach j ę z. niem. - Nauka z internetem przez zabaw ę - Komiks na lekcjach j ę zyka niemieckiego - Warsztaty teatralne z aktorem Klaudiuszem Kaufmannem - Praca z bajkow ą walizk ą - Kamishibai: Technika opowiadania bajek na lekcji j ę zyka niemieckiego

67 Warto uczy ć si ę j ę zyka niemieckiego! Prezentacj ę opracowa ł a Barbara Goliszewska luty 2013 ruchome gify pochodz ą ze stron przegl ą darki www.google.pl


Pobierz ppt "PASCH. Celem inicjatywy by ł o stworzenie na ca ł ym ś wiecie globalnej sieci co najmniej tysi ą ca szkó ł partnerskich, w których podnoszona b ę dzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google