Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZANSA NA SUKCES PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZANSA NA SUKCES PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI"— Zapis prezentacji:

1 SZANSA NA SUKCES 2008 - 2010 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDDUSZ SPOŁECZNY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI SZANSA NA SUKCES

2

3 I. INFORMACJA O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 1.4 Województwo: łódzkie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 1.6 Numer konkursu: POKL/I/9.1.2/08 1.7 Tytuł projektu: Szansa na sukces 1.8 Okres realizacji projektu: Od do

4 SPIS TREŚCI Identyfikacja problemu. Cele projektu. Grupa docelowa.
Zakres działań. Rezultaty projektu.

5 IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Znaczne dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów występujące zwłaszcza w nauczaniu zintegrowanym, języku polskim, matematyce. Nierówne szanse edukacyjne wynikające z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych, zdrowotnych (niski poziom dochodów, brak dostępu do komputera, niepełnosprawność). Duża grupa uczniów, która nie funkcjonuje prawidłowo w systemie oświaty, z nadpobudliwością psychoruchową, z dysfunkcjami, wymagającymi wsparcia psychologiczno – terapeutyczno - pedagogicznego.

6 CELE PROJEKTU: Cel ogólny:
- zmniejszenie dysproporcji oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu. Cele szczegółowe: - zmniejszenie dysproporcji wśród uczniów w nauczaniu zintegrowanym, języku polskim i matematyce; - wyrównanie szans edukacyjnych wynikających z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych; - zapewnienie pomocy psychologiczno - terapeutyczno - pedagogicznej dla uczniów, którzy nie funkcjonują prawidłowo w systemie oświaty (nadpobu dliwych, z dysfunkcjami).

7 GRUPA DOCELOWA Charakterystyka grupy Kryteria doboru

8 Charakterystyka grupy
Grupę docelową stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu w wieku 7-13 lat. Według informacji uzyskanych od pedagoga szkolnego w grupie tej było: 45 uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami relacji społecznych; 40 uczniów mających trudną sytuację rodzinną (brak opieki i wsparcia ze strony rodziców); 20 uczniów z zaburzeniami mowy; 60 uczniów z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych. Projekt objął swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 97 uczniów, w tym 25 nowych przyjętych do projektu w roku 2009/2010, przy założeniu udziału jednego uczestnika średnio w 3 działaniach.

9 Kryteria doboru W przypadku zajęć psychologiczno – terapeutyczno - pedagogicznych były brane pod uwagę: orzeczenia i opinie z poradni pedagogiczno - psychologicznej, opinie nauczyciela przedmiotu, opinie i obserwacje wychowawcy i pedagoga szkolnego.

10 Zaplanowane działania:
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I - III. Zajęcia terapii emocji poprzez sztukę dla klas I - III. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją z klas IV - VI. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV - VI. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI. Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I -VI. Terapia logopedyczna, zajęcia indywidualne dla grupy 12 uczniów z klas I -III.

11 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I- III
Od stycznia 2009 roku do czerwca 2010 roku prowadzone były w naszej szkole zajęcia wyrównawcze dla uczniów z ogólnymi trudnościami w nauce w klasach I, II i III. Zajęcia te prowadziły nauczycielki kształcenia zintegrowanego: Ewa Ogonowska - od stycznia 2009 do czerwca 2009 w klasach I, od września 2009 do czerwca 2010 w klasach II; Renata Nowakowska - od stycznia 2009 do czerwca 2009 w klasach II, od września 2009 do czerwca w klasach III; Elżbieta Torbicka - od stycznia 2009 do czerwca 2009 w klasach III, od września 2009 do czerwca 2010 w klasach I. Ogółem w zajęciach brało udział 84 uczniów, zajęcia odbywały się raz w tygodniu, dla każdej grupy wiekowej. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie: zdecydowanie poprawili technikę czytania, chętnie i samodzielnie wypowiadają się, prowadzą dyskusje, budują dłuższą logiczną wypowiedź, nabyły umiejętność poprawnego przepisywania, pisania z pamięci, uzupełniania luk w tekście, umieją rozpoznawać rodzaje zdań, części mowy, bardzo dobrze radzą sobie z działaniami matematycznymi w różnym zakresie, samodzielnie rozwiązują zadania tekstowe o różnym stopniu trudności. Zajęcia zmotywowały uczniów do samodzielnej pracy, pomogły w wyrównaniu braków i nadrobieniu zaległości, korzystnie wpłynęły na mobilizację w osiągnięciu zamierzonych celów, czyli sukcesu w nauce.

12 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I- III

13 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I- III

14 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I- III

15 Zajęcia terapii emocji poprzez sztukę dla klas I - III
Zajęcia odbywały się w trzech grupach – po dwie godziny dla każdej grupy, uczestniczyło w nich 76 uczniów. Ćwiczenia prowadzone były w formie zabawy i zajęć artystycznych przez Agnieszkę Kosmalską – nauczyciela terapeutę. Zabawa aktywizuje dziecko, pozwala mu dłużej i dokładniej koncentrować uwagę na przedmiotach i zjawiskach. Często emocje, które odczuwają dzieci, są tłumione wewnątrz (bo „nie wypada”) lub wybuchają z nadmierną siłą. Obydwie te postawy nie sprzyjają równowadze psychicznej dzieci oraz dobrej atmosferze w zespole. Zajęciach terapii emocji zapewniły uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, a także poczucie „bycia”, potrzebnym. Zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, taneczne, parateatralne, twórczy ruch) dały możliwość ekspresji myśli, przeżyć, odczuć za pomocą technik pozawerbalnych. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach uczniowie: zintegrowali się, zdobyli umiejętność wyrażania swoich emocji za pośrednictwem sztuki, jak również w sposób werbalny, nawiązują lepsze, nieagresywne kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi, stali się tolerancyjni wobec odmienności zachowań, wyglądu i sądów, nie są tak pobudliwi psychoruchową, co wpłynęło na możliwość dłuższej i bardziej efektywnej koncentracji uwagi, bardziej kontrolują swoje zachowania, dzieci nadmiernie wyciszone, nieśmiałe, zaczęły podejmować nowe wyzwania z większą wiarą we własne możliwości i bez lęku o reakcję grupy, dokładniej poznali różne formy sztuki (techniki plastyczne, muzyczne, taniec, teatr, dramę) przez co stali się bardziej wrażliwi i twórczy.

16 Zajęcia terapii emocji poprzez sztukę
dla klas I - III

17 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją z klas IV - VI
W czasie trwania projektu w zajęciach dla dzieci dyslektycznych uczestniczyło łącznie 39 dzieci, wskazanych przez nauczycieli. Spotykaliśmy się raz w tygodniu po jednej godzinie, oddzielnie klasy czwarte, piąte i szóste. Na zajęcia często przychodzili uczniowie spoza listy, którzy chcieli „popracować” nad ortografią lub dlatego, że ją lubią. W czasie zajęć wykorzystane były metody podające oparte na słowie: wyjaśnienie, opis, metody i techniki aktywizujące: pracę z podręcznikiem i słownikiem, puzzle, planszowe i komputerowe gry edukacyjne oraz gry on-line umieszczone w Internecie. Dzieci pracowały także ze słownikami ortograficznymi. Rezultatem dotychczas przeprowadzonych zajęć jest: przełamanie niechęci uczniów do nauki ortografii, swobodne wypowiadanie się w zespole, utrwalenie zasad ortograficznych, pozytywna samoocena – dzieci widzą, że potrafią osiągnąć sukces. Zajęcia prowadziła Urszula Stępniak – nauczycielka języka polskiego.

18 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją z klas IV - VI

19 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV - VI
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV-VI odbywały się raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej. Ogółem uczniów biorących udział w zajęciach było 32. Dzięki zastosowaniu różnych metod pracy z uczniem, rezultatem prowadzonych zajęć jest: zmniejszenie braków w wiadomościach z zakresu matematyki wśród uczniów biorących systematycznie udział w zajęciach, poprawa osiąganych przez nich wyników nauce w zakresie matematyki, samodzielne rozwiązywanie prostych zadań tekstowych, pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego, większa sprawność rachunkowa, lepsze zrozumienie omawianych zagadnień w czasie lekcji. Zajęcia prowadziła Małgorzata Szymke – Skrzat, nauczycielka matematyki.

20 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV - VI

21 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI
W zajęciach wyrównawczych z języka polskiego uczestniczyło łącznie 42 dzieci, wskazanych przez nauczycieli. Spotykaliśmy się raz w tygodniu po jednej godzinie, oddzielnie klasy czwarte, piąte i szóste. Na zajęcia często przychodzili uczniowie spoza listy, zwłaszcza przed pracami klasowymi czy sprawdzianami. Praca na zajęciach prowadzona była przy pomocy różnorodnych metod: wyjaśnień, ćwiczeń ortograficznych, językowych, frazeologicznych i redakcyjnych, zabaw dydaktycznych, konkursów. Dzieci pracowały także ze słownikami ortograficznymi, języka polskiego i wyrazów obcych. Dzięki udziałowi w zajęciach wiele z nich poprawiło: technikę czytania, rozumienie czytanego tekstu, umiejętności redagowania różnych typów wypowiedzi, utrwaliło wiadomości z gramatyki. potrafią swobodniej wypowiadać i podejmować próby rozwiązywania trudności, a także dostrzegać, że są w stanie osiągać sukcesy w szkole. Zajęcia prowadziła Małgorzata Olczyk, nauczycielka języka polskiego.

22 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI

23 Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I-VI
Uczestnikami zajęć terapii pedagogicznej byli uczniowie klas I-VI wytypowani przez wychowawców na podstawie ich opinii lub na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej i za zgodą rodziców. W zajęciach brało udział łącznie, w ciągu 2 lat trwania projektu, 38 uczniów . Realizacja procesu terapeutycznego odbywała się zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka, a metody i formy były dostosowane do ich możliwości. Dla każdej grupy wiekowej zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Zajęcia prowadziły: Joanna Garstka- nauczyciel terapeuta (I-III) Janina Pilarska- pedagog szkolny (IV-VI) Po sprawdzeniu osiągnięć uczniów w czerwcu 2010r. w oparciu o bieżącą obserwację wszystkich uczestników, rozmowę z rodzicami, analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów uczestniczących w zajęciach, zauważono pozytywne rezultaty aktywnego udziału uczniów w terapii pedagogicznej: zwiększenie poprawności analizy i syntezy głoskowej, zwiększenie umiejętności poprawnego czytania i pisania, usprawnienie percepcji słuchowej i wzrokowej, wzmocnienie i wydłużenie koncentracji, podniesienie poziomu samooceny, wiary we własne możliwości, zwiększenie zręczności manualnej, wzrost aktywności własnej uczniów, zwiększenie umiejętności współdziałania w grupie, poprawę wymowy, zwiększenie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym, zwiększenie poziomu logicznego myślenia.

24 Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I-VI

25 Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I-VI

26 Terapia logopedyczna – zajęcia indywidualne dla klas I - III
Programem zajęć logopedycznych objętych zostało 31 uczniów z klas I-III z zaburzeniami mowy. Odbywały się 6 razy w tygodniu, prowadziła je Renata Skowrońska – nauczyciel logopeda. Zajęcia prowadzone były indywidualnie w formie zabawy, a metody i środki dostosowane były do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Osiągnięcia uczniów: zauważalna poprawa wymowy głosek zaburzonych, wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego u uczniów, stosowanie przez uczestników poznanych zasad ortograficznych podczas zajęć dydaktycznych, poprawne konstruowanie wypowiedzi pod względem gramatycznym, udoskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem, zarówno cichego, jak i głośnego, aktywniejszy udział w zajęciach lekcyjnych uwzględniający w wypowiedziach poprawną artykulację, wzmocnienie wiary we własne możliwości, mobilizacja do dalszej pracy i ćwiczeń nad prawidłową artykulacją – eliminowaniem wad wymowy.

27 Terapia logopedyczna – zajęcia indywidualne dla klas I - III

28 Rezultaty projektu Zwiększyła się umiejętność poprawnego czytania i pisania. Zwiększyła się umiejętność wypowiadania się, nawiązywania kontaktów . Uczniowie nabyli umiejętność argumentowania, prezentacji własnego punktu widzenia. Zmniejszyła się nadpobudliwości psychoruchowej. Zwiększyła się umiejętność kontroli panowania nad własnymi emocjami. Zwiększyła się umiejętność pisania z uwzględnieniem zasad ortografii. Usprawniono percepcję wzrokową i słuchową.

29 Rezultaty projektu Zwiększono umiejętność logicznego myślenia.
Ukształtowano pozytywne nastawienie do wysiłku intelektualnego . Uczniowie nabyli umiejętność matematyzacji konkretnych sytuacji. Uczniowie nabyli wiedzę dotyczącą nauki o języku, ortografii. Uczniowie nabyli umiejętność posługiwania się różnymi formami wypowiedzi. Uczniowie nabyli umiejętność i nawyk korzystania ze słowników i poradników językowych. Podniesiono poziom samooceny, zwiększenie wiary we własne możliwości. Poprawiono relację z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

30 Rezultaty projektu Zmniejszono deficyty rozwojowe i zaburzenia psychomotoryczne. Zmniejszono zaburzenia wymowy. Poprawiono jakość i umiejętność komunikacji. Zwiększono integrację czynności zmysłowo – ruchowych.

31 KADRA W realizacji projektu uczestniczyło 10 nauczycieli, w tym:
3 nauczania zintegrowanego, 1 polonista, 1 matematyk, 2 pedagogów, 1 logopeda, 1 pedagog terapii sztuką, 1 polonista z przygotowaniem do pracy z dziećmi dyslektycznymi.

32 ZAPLECZE TECHNICZNE 14 sal lekcyjnych,
Multimedialne Centrum Informacyjne z 8 stanowiskami, sala komputerowa z 10 stanowiskami, sala gimnastyczna, dostęp do Internetu, urządzenia biurowe: fax, ksero, drukarki, skaner.

33 SALA DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

34 „Gdy „Szansa na sukces” w szkole nastała,
do walki o zwycięstwo uczniów zachęcała. Ruszyła machina ciężkiej harówki, aby usprawnić i szare komórki, i ręce, i nogi, i język leniwy, by sukces na 100% okazał się prawdziwy. Bywały wzloty i chwile zwątpienia, lecz cieszy się dziś Ania i Ela, bo każde dziecko na swoją miarę, zdobyło medal w „szansie” wspaniałej.”

35 oprac. Urszula Stępniak
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ oprac. Urszula Stępniak fot. Joanna Garstka SP3 Zgierz


Pobierz ppt "SZANSA NA SUKCES PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google