Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDDUSZ SPOŁECZNY 2008 - 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDDUSZ SPOŁECZNY 2008 - 2010."— Zapis prezentacji:

1 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDDUSZ SPOŁECZNY 2008 - 2010

2

3 I. INFORMACJA O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu:IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 1.4 Województwo:łódzkie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 1.6 Numer konkursu:POKL/I/9.1.2/08 1.7 Tytuł projektu:Szansa na sukces 1.8 Okres realizacji projektu:Od 1.10.2008 do 30.06.2010

4 SPIS TREŚCI 1.Identyfikacja problemu. 2.Cele projektu. 3.Grupa docelowa. 4.Zakres działań. 5.Rezultaty projektu.

5 IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1.Znaczne dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów występujące zwłaszcza w nauczaniu zintegrowanym, języku polskim, matematyce. 2.Nierówne szanse edukacyjne wynikające z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych, zdrowotnych (niski poziom dochodów, brak dostępu do komputera, niepełnosprawność). 3.Duża grupa uczniów, która nie funkcjonuje prawidłowo w systemie oświaty, z nadpobudliwością psychoruchową, z dysfunkcjami, wymagającymi wsparcia psychologiczno – terapeutyczno - pedagogicznego.

6 CELE PROJEKTU: Cel ogólny: - zmniejszenie dysproporcji oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu. Cele szczegółowe: - zmniejszenie dysproporcji wśród uczniów w nauczaniu zintegrowanym, języku polskim i matematyce; - wyrównanie szans edukacyjnych wynikających z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych; - zapewnienie pomocy psychologiczno - terapeutyczno - pedagogicznej dla uczniów, którzy nie funkcjonują prawidłowo w systemie oświaty (nadpobu- dliwych, z dysfunkcjami).

7 GRUPA DOCELOWA Charakterystyka grupy Kryteria doboru

8 Charakterystyka grupy Grupę docelową stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu w wieku 7-13 lat. Według informacji uzyskanych od pedagoga szkolnego w grupie tej było: 45 uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami relacji społecznych; 40 uczniów mających trudną sytuację rodzinną (brak opieki i wsparcia ze strony rodziców); 20 uczniów z zaburzeniami mowy; 60 uczniów z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych. Projekt objął swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 97 uczniów, w tym 25 nowych przyjętych do projektu w roku 2009/2010, przy założeniu udziału jednego uczestnika średnio w 3 działaniach.

9 Kryteria doboru W przypadku zajęć psychologiczno – terapeutyczno - pedagogicznych były brane pod uwagę: orzeczenia i opinie z poradni pedagogiczno - psychologicznej, opinie nauczyciela przedmiotu, opinie i obserwacje wychowawcy i pedagoga szkolnego.

10 Zaplanowane działania: Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I - III. Zajęcia terapii emocji poprzez sztukę dla klas I - III. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją z klas IV - VI. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV - VI. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI. Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I -VI. Terapia logopedyczna, zajęcia indywidualne dla grupy 12 uczniów z klas I -III.

11 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I- III Od stycznia 2009 roku do czerwca 2010 roku prowadzone były w naszej szkole zajęcia wyrównawcze dla uczniów z ogólnymi trudnościami w nauce w klasach I, II i III. Zajęcia te prowadziły nauczycielki kształcenia zintegrowanego: Ewa Ogonowska - od stycznia 2009 do czerwca 2009 w klasach I, od września 2009 do czerwca 2010 w klasach II; Renata Nowakowska - od stycznia 2009 do czerwca 2009 w klasach II, od września 2009 do czerwca 2010 w klasach III; Elżbieta Torbicka - od stycznia 2009 do czerwca 2009 w klasach III, od września 2009 do czerwca 2010 w klasach I. Ogółem w zajęciach brało udział 84 uczniów, zajęcia odbywały się raz w tygodniu, dla każdej grupy wiekowej. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie: zdecydowanie poprawili technikę czytania, chętnie i samodzielnie wypowiadają się, prowadzą dyskusje, budują dłuższą logiczną wypowiedź, nabyły umiejętność poprawnego przepisywania, pisania z pamięci, uzupełniania luk w tekście, umieją rozpoznawać rodzaje zdań, części mowy, bardzo dobrze radzą sobie z działaniami matematycznymi w różnym zakresie, samodzielnie rozwiązują zadania tekstowe o różnym stopniu trudności. Zajęcia zmotywowały uczniów do samodzielnej pracy, pomogły w wyrównaniu braków i nadrobieniu zaległości, korzystnie wpłynęły na mobilizację w osiągnięciu zamierzonych celów, czyli sukcesu w nauce.

12 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I- III

13

14

15 Zajęcia terapii emocji poprzez sztukę dla klas I - III Zajęcia odbywały się w trzech grupach – po dwie godziny dla każdej grupy, uczestniczyło w nich 76 uczniów. Ćwiczenia prowadzone były w formie zabawy i zajęć artystycznych przez Agnieszkę Kosmalską – nauczyciela terapeutę. Zabawa aktywizuje dziecko, pozwala mu dłużej i dokładniej koncentrować uwagę na przedmiotach i zjawiskach. Często emocje, które odczuwają dzieci, są tłumione wewnątrz (bo nie wypada) lub wybuchają z nadmierną siłą. Obydwie te postawy nie sprzyjają równowadze psychicznej dzieci oraz dobrej atmosferze w zespole. Zajęciach terapii emocji zapewniły uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, a także poczucie bycia, potrzebnym. Zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, taneczne, parateatralne, twórczy ruch) dały możliwość ekspresji myśli, przeżyć, odczuć za pomocą technik pozawerbalnych. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach uczniowie: zintegrowali się, zdobyli umiejętność wyrażania swoich emocji za pośrednictwem sztuki, jak również w sposób werbalny, nawiązują lepsze, nieagresywne kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi, stali się tolerancyjni wobec odmienności zachowań, wyglądu i sądów, nie są tak pobudliwi psychoruchową, co wpłynęło na możliwość dłuższej i bardziej efektywnej koncentracji uwagi, bardziej kontrolują swoje zachowania, dzieci nadmiernie wyciszone, nieśmiałe, zaczęły podejmować nowe wyzwania z większą wiarą we własne możliwości i bez lęku o reakcję grupy, dokładniej poznali różne formy sztuki (techniki plastyczne, muzyczne, taniec, teatr, dramę) przez co stali się bardziej wrażliwi i twórczy.

16 Zajęcia terapii emocji poprzez sztukę dla klas I - III

17 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją z klas IV - VI W czasie trwania projektu w zajęciach dla dzieci dyslektycznych uczestniczyło łącznie 39 dzieci, wskazanych przez nauczycieli. Spotykaliśmy się raz w tygodniu po jednej godzinie, oddzielnie klasy czwarte, piąte i szóste. Na zajęcia często przychodzili uczniowie spoza listy, którzy chcieli popracować nad ortografią lub dlatego, że ją lubią. W czasie zajęć wykorzystane były metody podające oparte na słowie: wyjaśnienie, opis, metody i techniki aktywizujące: pracę z podręcznikiem i słownikiem, puzzle, planszowe i komputerowe gry edukacyjne oraz gry on-line umieszczone w Internecie. Dzieci pracowały także ze słownikami ortograficznymi. Rezultatem dotychczas przeprowadzonych zajęć jest: przełamanie niechęci uczniów do nauki ortografii, swobodne wypowiadanie się w zespole, utrwalenie zasad ortograficznych, pozytywna samoocena – dzieci widzą, że potrafią osiągnąć sukces. Zajęcia prowadziła Urszula Stępniak – nauczycielka języka polskiego.

18 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją z klas IV - VI

19 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV - VI Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV-VI odbywały się raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej. Ogółem uczniów biorących udział w zajęciach było 32. Dzięki zastosowaniu różnych metod pracy z uczniem, rezultatem prowadzonych zajęć jest: zmniejszenie braków w wiadomościach z zakresu matematyki wśród uczniów biorących systematycznie udział w zajęciach, poprawa osiąganych przez nich wyników nauce w zakresie matematyki, samodzielne rozwiązywanie prostych zadań tekstowych, pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego, większa sprawność rachunkowa, lepsze zrozumienie omawianych zagadnień w czasie lekcji. Zajęcia prowadziła Małgorzata Szymke – Skrzat, nauczycielka matematyki.

20 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas IV - VI

21 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI W zajęciach wyrównawczych z języka polskiego uczestniczyło łącznie 42 dzieci, wskazanych przez nauczycieli. Spotykaliśmy się raz w tygodniu po jednej godzinie, oddzielnie klasy czwarte, piąte i szóste. Na zajęcia często przychodzili uczniowie spoza listy, zwłaszcza przed pracami klasowymi czy sprawdzianami. Praca na zajęciach prowadzona była przy pomocy różnorodnych metod: wyjaśnień, ćwiczeń ortograficznych, językowych, frazeologicznych i redakcyjnych, zabaw dydaktycznych, konkursów. Dzieci pracowały także ze słownikami ortograficznymi, języka polskiego i wyrazów obcych. Dzięki udziałowi w zajęciach wiele z nich poprawiło: technikę czytania, rozumienie czytanego tekstu, umiejętności redagowania różnych typów wypowiedzi, utrwaliło wiadomości z gramatyki. potrafią swobodniej wypowiadać i podejmować próby rozwiązywania trudności, a także dostrzegać, że są w stanie osiągać sukcesy w szkole. Zajęcia prowadziła Małgorzata Olczyk, nauczycielka języka polskiego.

22 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI

23 Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I-VI Uczestnikami zajęć terapii pedagogicznej byli uczniowie klas I-VI wytypowani przez wychowawców na podstawie ich opinii lub na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej i za zgodą rodziców. W zajęciach brało udział łącznie, w ciągu 2 lat trwania projektu, 38 uczniów. Realizacja procesu terapeutycznego odbywała się zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka, a metody i formy były dostosowane do ich możliwości. Dla każdej grupy wiekowej zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Zajęcia prowadziły: Joanna Garstka- nauczyciel terapeuta (I-III) Janina Pilarska- pedagog szkolny (IV-VI) Po sprawdzeniu osiągnięć uczniów w czerwcu 2010r. w oparciu o bieżącą obserwację wszystkich uczestników, rozmowę z rodzicami, analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów uczestniczących w zajęciach, zauważono pozytywne rezultaty aktywnego udziału uczniów w terapii pedagogicznej: zwiększenie poprawności analizy i syntezy głoskowej, zwiększenie umiejętności poprawnego czytania i pisania, usprawnienie percepcji słuchowej i wzrokowej, wzmocnienie i wydłużenie koncentracji, podniesienie poziomu samooceny, wiary we własne możliwości, zwiększenie zręczności manualnej, wzrost aktywności własnej uczniów, zwiększenie umiejętności współdziałania w grupie, poprawę wymowy, zwiększenie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym, zwiększenie poziomu logicznego myślenia.

24 Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I-VI

25

26 Terapia logopedyczna – zajęcia indywidualne dla klas I - III Programem zajęć logopedycznych objętych zostało 31 uczniów z klas I-III z zaburzeniami mowy. Odbywały się 6 razy w tygodniu, prowadziła je Renata Skowrońska – nauczyciel logopeda. Zajęcia prowadzone były indywidualnie w formie zabawy, a metody i środki dostosowane były do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Osiągnięcia uczniów: zauważalna poprawa wymowy głosek zaburzonych, wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego u uczniów, stosowanie przez uczestników poznanych zasad ortograficznych podczas zajęć dydaktycznych, poprawne konstruowanie wypowiedzi pod względem gramatycznym, udoskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem, zarówno cichego, jak i głośnego, aktywniejszy udział w zajęciach lekcyjnych uwzględniający w wypowiedziach poprawną artykulację, wzmocnienie wiary we własne możliwości, mobilizacja do dalszej pracy i ćwiczeń nad prawidłową artykulacją – eliminowaniem wad wymowy.

27 Terapia logopedyczna – zajęcia indywidualne dla klas I - III

28 Rezultaty projektu 1.Zwiększyła się umiejętność poprawnego czytania i pisania. 2.Zwiększyła się umiejętność wypowiadania się, nawiązywania kontaktów. 3.Uczniowie nabyli umiejętność argumentowania, prezentacji własnego punktu widzenia. 4.Zmniejszyła się nadpobudliwości psychoruchowej. 5.Zwiększyła się umiejętność kontroli panowania nad własnymi emocjami. 6.Zwiększyła się umiejętność pisania z uwzględnieniem zasad ortografii. 7.Usprawniono percepcję wzrokową i słuchową.

29 Rezultaty projektu 8.Zwiększono umiejętność logicznego myślenia. 9.Ukształtowano pozytywne nastawienie do wysiłku intelektualnego. 10. Uczniowie nabyli umiejętność matematyzacji konkretnych sytuacji. 11.Uczniowie nabyli wiedzę dotyczącą nauki o języku, ortografii. 12. Uczniowie nabyli umiejętność posługiwania się różnymi formami wypowiedzi. 13. Uczniowie nabyli umiejętność i nawyk korzystania ze słowników i poradników językowych. 14.Podniesiono poziom samooceny, zwiększenie wiary we własne możliwości. 15.Poprawiono relację z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

30 Rezultaty projektu 16. Zmniejszono deficyty rozwojowe i zaburzenia psychomotoryczne. 17. Zmniejszono zaburzenia wymowy. 18. Poprawiono jakość i umiejętność komunikacji. 19. Zwiększono integrację czynności zmysłowo – ruchowych.

31 KADRA W realizacji projektu uczestniczyło 10 nauczycieli, w tym: 3 nauczania zintegrowanego, 1 polonista, 1 matematyk, 2 pedagogów, 1 logopeda, 1 pedagog terapii sztuką, 1 polonista z przygotowaniem do pracy z dziećmi dyslektycznymi.

32 ZAPLECZE TECHNICZNE 14 sal lekcyjnych, Multimedialne Centrum Informacyjne z 8 stanowiskami, sala komputerowa z 10 stanowiskami, sala gimnastyczna, dostęp do Internetu, urządzenia biurowe: fax, ksero, drukarki, skaner.

33 SALA DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

34 Gdy Szansa na sukces w szkole nastała, do walki o zwycięstwo uczniów zachęcała. Ruszyła machina ciężkiej harówki, aby usprawnić i szare komórki, i ręce, i nogi, i język leniwy, by sukces na 100% okazał się prawdziwy. Bywały wzloty i chwile zwątpienia, lecz cieszy się dziś Ania i Ela, bo każde dziecko na swoją miarę, zdobyło medal w szansie wspaniałej.

35 oprac. Urszula Stępniak fot. Joanna Garstka SP3 Zgierz


Pobierz ppt "KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDDUSZ SPOŁECZNY 2008 - 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google