Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE Uczeń klasy II Maciej Kowalski uczestniczył w wypadku komunikacyjnym w dniu 17.03.2010 r. w którym zginęły 2 osoby- starsi koledzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE Uczeń klasy II Maciej Kowalski uczestniczył w wypadku komunikacyjnym w dniu 17.03.2010 r. w którym zginęły 2 osoby- starsi koledzy."— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE Uczeń klasy II Maciej Kowalski uczestniczył w wypadku komunikacyjnym w dniu r. w którym zginęły 2 osoby- starsi koledzy ucznia. Chłopak wyszedł z wypadku wyłącznie z potłuczeniami . Przed wypadkiem chłopak dobrze się uczył, chętnie pracował społecznie . Jego rodzina jest rodziną pełną, zainteresowaną Maćkiem . Chłopak może liczyć na ich wsparcie i wszelką pomoc.

2 Karta indywidualnych potrzeb ucznia
1. Imię i nazwisko ucznia Maciej Kowalski 2. Nazwa szkoły oraz oznaczenie oddziału Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Częstochowie ul. Leśna 30 klasa II b 3.a. Oznaczenie orzeczenia lub opinii- numer, data wydania -

3 3.b. Informacja dotycząca potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną stwierdzoną w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych Uczeń w sytuacji kryzysowej. Uczeń po wypadku komunikacyjnym w dniu r. , w którym zginęły 2 osoby- koledzy ucznia. Uczeń prowadził samochód. Maciej ma problemy emocjonalne , związane z przeżytą sytuacją traumatyczną - depresja , silne wahania emocji. Obecnie znacznie obniżona motywacja do uczenia się

4 Obszar I- funkcje poznawcze , w tym funkcje percepcyjno- motoryczne
4. Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne Obszar I- funkcje poznawcze , w tym funkcje percepcyjno- motoryczne Mocne strony- rozwój funkcji percepcyjno motorycznych harmonijny Trudności rozwojowe i edukacyjne – przed wypadkiem brak Wniosek: wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej

5 Obszar II- funkcjonowanie społeczno- emocjonalne (środowisko rodzinne i rówieśnicze). Motywacja
Mocne strony- uczeń przed wypadkiem dobrze funkcjonował społecznie, lubiany przez kolegów, może liczyć na ich wsparcie. Dobrze również funkcjonował w sferze emocjonalnej- zrównoważony, prawidłowo kontrolował emocje, właściwie reagował w sytuacjach trudnych . Motywacja przed wypadkiem prawidłowa Trudności rozwojowe i edukacyjne - sytuacja traumy spowodowała zakłócenia emocjonalne- chwiejność nastroju, depresyjność, zaburzenia koncentracji uwagi. Wniosek: Wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej Obszar III - wiedza i umiejętności szkolne, zainteresowania Mocne strony- dotychczas przyswojona wiedza i umiejętności szkolne są na zadowalającym poziomie. Trudności rozwojowe i edukacyjne -aktualne funkcjonowanie psychofizyczne powoduje ograniczone możliwości przyswajania wiedzy i zagrożenie brakami w materiale szkolny

6 5. Zalecane przez zespół formy pomocy, sposoby i okres jej udzielania
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia Okresowe udzielanie wsparcia emocjonalnego przez pedagoga szkolnego- do trzech miesięcy Uzupełnianie braków w wiedzy i umiejętnościach szkolnych na zespołach dydaktyczno wyrównawczych z j. polskiego i matematyki przez okres 3 miesięcy Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w celu ustalania bieżącej diagnozy i uzyskiwania wskazówek do pracy z uczniem.

7 6. Ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane Udział ucznia w zajęciach specjalistycznych o charakterze terapeutycznym prowadzonych przez pedagoga szkolnego Okres udzielania pomocy- trzy miesiące Wymiar godzin- 1 godzina tygodniowo Osoba odpowiedzialna- pedagog szkolny- Teresa Sobczyk Udział ucznia w zespole dydaktyczno – wyrównawczym z j. polskiego i matematyki Wymiar godzin- 2 godziny tygodniowo (1godz.- j. polski, godz. matematyka) Osoba odpowiedzialna- j. polski – Halina Mróz Data i podpis

8 7. Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej
8. Termin spotkania zespołu 9. Podpisy osób biorących udział w spotkaniu zespołu r. Janina Kowalczyk…………………….. Ewa Olczyk……………………………. Iza Piątek……………………………….

9 Plan działań wspierających
1. Imię i nazwisko ucznia 2. Nazwa szkoły oraz oznaczenie oddziału 3.Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej Poprawa funkcjonowania emocjonalnego ucznia ( zwiększenie stabilności emocjonalnej, poprawa koncentracji uwagi, zwiększenie motywacji) Uzupełnienie braków w wiadomościach szkolnych

10 Plan działań wspierających
4.Działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym Diagnoza stanu ucznia Określenie zasobów ucznia Udzielanie wsparcia emocjonalnego Pomoc w uwalnianiu emocji Obarczanie od poczucia winy uczenie nowych sposobów radzenia sobie w otaczającej rzeczywistości Zajęcia wyrównawcze Zwiększanie wiedzy i umiejętności szkolnych w zakresie ……

11 Plan działań wspierających
5. Metody pracy z uczniem rozmowa indywidualna stworzenie warunków sprzyjających lepszemu funkcjonowaniu ucznia-otoczenie życzliwością , wsparciem, rozumienie problemu ucznia 6. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych Wydłużenie czasu pracy na lekcji Wstrzymania się od wystawiania ocen negatywnych przez okres miesiąca Możliwość wypowiadania się w dowolny sposób prze okres 3 m.

12 Plan działań wspierających
7. Działania wspierające rodziców ucznia Porady i konsultacje dla rodziców 8. Zakres współdziałania z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi instytucjami porady i konsultacje dla nauczycieli Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem na rzecz ofiar wypadków

13 Opracował zespół w składzie:
▪ Dorota Sikora, PPP - P nr 1 w Częstochowie ▪ Barbara Tubielewicz, PPP - P nr 2 w Częstochowie, ▪ Katarzyna Piaskowska, PPP – P nr 3 ▪ Beata Wochal, PPP – P nr 3 w Częstochowie, ▪ Elżbieta Doroszuk, RODN „WOM” w Częstochowie


Pobierz ppt "WPROWADZENIE Uczeń klasy II Maciej Kowalski uczestniczył w wypadku komunikacyjnym w dniu 17.03.2010 r. w którym zginęły 2 osoby- starsi koledzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google