Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice zawierająca rekomendacje dla Nowego Miejskiego Ośrodka Kultury Styczeń 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice zawierająca rekomendacje dla Nowego Miejskiego Ośrodka Kultury Styczeń 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice zawierająca rekomendacje dla Nowego Miejskiego Ośrodka Kultury Styczeń 2013 r.

2 Co jest naszym celem? – Nowoczesny dom kultury

3 Definicja Nowoczesny dom kultury jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność. Stanowi centrum przerzucania pomostów między odległymi sobie grupami: młodymi i starymi, urzędnikami i obywatelami, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi i dyskryminowanymi. Ludzie, którzy przychodzą do domu kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie współtworzą. Nie są tylko widzami, czy biernymi odbiorcami. Sami stają się twórcami, animatorami – tego, co się w domu kultury dzieje. Nowoczesny dom kultury wyszukuje ciekawe projekty różnych grup: organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, artystów, niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do spółtworzenia swojego programu. Nie traktuje ich jak konkurencji – tylko naturalnych partnerów w swojej pracy. Dom kultury jest przecież dla ludzi, a nie ludzie dla niego. Jest podporządkowany ich potrzebom, pomysłom, godzinom pracy i odpoczynku. Jeśli pojawia się grupa, która chce zorganizować swój własny projekt: wydarzenia kulturalne, założyć klub filmowy albo spotkać się i wymienić doświadczeniami – robi wszystko, by projekt ten mógł zostać wcielony w życie. Jednocześnie stale, aktywnie poszukuje swoich odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury. Dom kultury zna mieszkańców swojej miejscowości, wie jacy są, gdzie się spotykają, potrafi twórczo „wyławiać“ lokalnych liderów i zapraszać ich do współpracy. Proponuje działania interdyscyplinarne łączące różne media, nie boi się przedsięwzięć międzypokoleniowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, niezależnymi animatorami i artystami, biznesem (np. lokalnymi restauracjami i firmami), pomocą społeczną, policją, parafią... Jest prawdziwym centrum życia

4 Idealny dom kultury według Zoom na Dom Kultury – raport diagnoza domów kultury w województwie mazowieckim stworzony przez zespół naukowy \ w ramach Projekt „ZOOM na domy kultury“

5 Nowoczesny dom kultury –
Nowoczesny dom kultury – .. to ośrodek efektywnie zarządzany, który opiera się na przejrzystych procedurach i jednoznacznych interpretacjach prawnych, racjonalnie i efektywnie wykorzystuje środki publiczne, jest dobrej jakości, uwzględnia wartości społeczne i artystyczne, przyczynia się do zaangażowania mieszkańców w sprawy otoczenia stymuluje indywidualny rozwój, kompetencje kulturowe i twórcze, wpisuje się w otwartą i szeroką debatę na temat tożsamości i wizerunku, przyczynia się do identyfikacji mieszkańców z miastem (definicja wg. Miasto kultury i obywateli- program rozwoju kultury w warszawie do roku 2020 – założenia)

6 Uzasadnienie decyzji o likwidacji
Uzasadnienie decyzji o likwidacji ? Przyczyną likwidacji Młodzieżowego Centrum Kultury w Skierniewicach jest konieczność zapewnienia realizacji przez miasto Skierniewice zadań w zakresie upowszechniania kultury, przy zachowaniu zasady efektywnego wydatkowania środków publicznych, określonej dyspozycją przepisu art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.). Zgodnie z tą zasadą wydatkowanie środków publicznych winno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Jednym z szeregu podjętych działań będzie zmniejszenie środków finansowych na wynagrodzenia administracji i przeznaczenie ich na zwiększenie aktywności w obszarze kultury poprzez zatrudnianie animatorów i pracę metodą projektów.

7 Nowe możliwości Obecnie istnieje możliwość zlecania realizacji konkretnych zadań w obszarze kultury organizacjom pozarządowym, działającym coraz aktywniej na terenie całego kraju, w tym także na terenie miasta Skierniewice, a także podmiotom komercyjnym. Szerszy udział tych podmiotów w realizacji zadań w zakresie kultury przyczynia się do wprowadzenia na terenie miasta Skierniewice nowej jakości oferty kulturalnej (innowacyjnych projektów), zgodnej z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności. Podmioty te specjalizujące się w organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez masowych, dysponują nowoczesnymi narzędziami, bogatą ofertą artystyczną. Zlecanie konkretnych zadań organizacjom i podmiotom gospodarczym przyczynia się do faktycznego obniżenia kosztów ponoszonych przez samorząd Miasta Skierniewice.

8 Ekonomia W związku z powyższym za niecelowe i nieuzasadnione ze względów ekonomicznych jest utrzymywanie na terenie miasta Skierniewice (miasta o tej wielkości) dwóch instytucji kultury (Miejskiego Ośrodka Kultury i Młodzieżowego Centrum Kultury). Powyższe stanowisko znalazło akceptację mieszkańców Skierniewic, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych ankiet, sondaży i wywiadów, uzyskane od twórców i odbiorców kultury w ramach prowadzonych przez Miasto działań konsultacyjnych i analitycznych. Za tym rozwiązaniem przemawiają również wyniki raportów: „Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej dla Miasta Skierniewice” firmy Antares Corporate Finance Sp. z o.o. w maju 2011 r. oraz „Raportu zawierającego rekomendacje do opracowania koncepcji restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice” opracowanego przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. z Łodzi na zlecenie Miasta Skierniewice w sierpniu 2012 r.

9 Jedna silna instytucja
Pozostawienie jednej, prężnej instytucji kultury o tym profilu, pozwoli zatem na lepszą efektywność w zarządzaniu i wydatkowaniu środków publicznych przeznaczonych na kulturę, poprawi również jakość świadczonych przez nią usług kulturalnych. Promocja działalności kulturalnej będzie dużo skuteczniejsza bo jednokierunkowa i globalna. Należy zaznaczyć, że likwidacja Młodzieżowego Centrum Kultury nie wpłynie na uszczuplenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Skierniewic. Stałe formy i rodzaje dotychczasowej działalności kulturalnej, mające wiernych odbiorców, jak również imprezy kulturalne cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców zostaną utrzymane.

10 Na jakiej podstawie została podjęta decyzja o likwidacji?

11 Odbyły się szerokie konsultacje społeczne dot. reformy kultury
496 ankiet przeprowadzonych przez wydział KSP wśród mieszkańców miasta (pytania wzorowane na pytaniach opracowanych przez Miasto Zamość), listopad, grudzień 2010 r. ankiety w formie 1150 wywiadów ustrukturyzowanych, adresowanych do mieszkańców miasta, które przeprowadzono między 8 a 24 maja 2012 roku; nagrania debaty radiowej dotyczącej działalności kulturalnej Miasta Skierniewice, którą przeprowadzono 24 maja 2012 roku; nagrania 13 wywiadów indywidualnych z twórcami i artystami, które przeprowadzono 22 i 23 maja 2012 roku; nagrania 10 wywiadów radiowych z twórcami i artystami, które przeprowadzono w maju 2012 roku; opracowanie pt. „Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej dla Miasta Skierniewice”, sporządzone przez firmę Antares Corporate Finance Sp. z o.o. w maju 2011 roku. Raport zawierający rekomendacje do opracowania koncepcji restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice Instytutu Nauk Społeczno – Ekonomicznych w łodzi

12 Stanowisko zespołu ds. kultury powołanego przez Prezydenta Miasta Skierniewice w którego skład weszli: 1) Przewodnicząca : Beata Jabłońska – I Zastępca Prezydenta Miasta Członkowie: 2) Aneta Grzegorzewska – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta 3) Andrzej Malka – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice 4) Mariusz Dziuda – Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice 5) Bożena Witkowska – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury w Skierniewicach 6) Piotr Bigos – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach 7) Monika Kotowska – choreograf, kierownik Akademii Tańca 4-20 8) Anna Sadowska – Prezes Fundacji Teatr Realistyczny 9) Grzegorz Płuska (nieobecny) 10) Alicja Cyrańska (zgłoszenie i rezygnacja)

13 Jak zamierzamy stworzyć nowoczesny dom kultury?

14 wprowadzić łączenie diagnozy potrzeb z diagnozą lokalnych zasobów, które mogą być spożytkowane dla ich realizacji (wolontariusze , budynki i przestrzenie do zagospodarowania). stworzyć program edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży (we wsp. ze szkołami) otworzyć NMOK na oddolne inicjatywy (zaprosić mieszkańców do działania , zaproponować otwartość i gotowość do pomocy przy realizacji ich inicjatyw) wprowadzić przejrzyste sposoby mierzenia liczby uczestników różnych form działań, w szczególności działań stałych przełamać podziały na tradycyjne zajęcia: muzyczne, plastyczne, literackie. Wprowadzić zajęcia interdyscyplinarne, które mogą być skoncentrowane wokół jednego tematu czy problemu (np. „moje ulubione miejsce w mieście“) wprowadzić innowacyjne formy działania: prezentacje, happeningi, akcje, instalacje, warsztaty twórcze, kawiarenki tematyczne podejmować przedsięwzięcia międzypokoleniowe oparte na autentycznej współpracy (a nie tylko współobecności) różnych grup wiekowych.

15 wychodzić z propozycjami, projektami do trudnych grup, także w przestrzeni (np. na podwórka, na blokowiska) animować działania w trudnych środowiskach (w oparciu o wykwalifikowaną kadrę) wprowadzić uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich prowadzonych działaniach Wprowadzić odpłatne zajęcia ale również stosować zniżki o charakterze socjalnym (dla osób w trudnej sytuacji materialnej), promujące aktywność i umożliwiające uczestnictwo rodzin. Opracować strategię komunikacji wynikająca z misji, wizji NMOK, z odpowiedzi na pytanie do kogo przede wszystkim kieruje swoje działania. (To będzie miało wpływ na wybór metod i form komunikacji). Współpracować z innymi instytucjami, sprzyja to tworzeniu lokalnych koalicji na rzecz rozwiązywania problemów. Stworzyć lokalną sieć współpracy Badać potrzeby lokalnych środowisk, które będą podstawą dla sformułowania programu NMOK

16 NMOK jako platforma skupiająca różne lokalne grupy nieformalne i organizacje pozarządowe (na takiej współpracy obie strony mogą skorzystać – dla domu kultury jest to szansa na wprowadzenie nowych pomysłów, połączenie lokalnych zasobów, wzajemną inspirację).

17 NMOK jako CAL w obszarze kultury (centrum aktywności lokalnej w tym centrum ngo)
…ma służyć aktywizowaniu społeczności lokalnej oraz kształtowaniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy. Jest to sposób działania realizowany przez istniejące już organizacje pozarządowe lub instytucje samorządowe. Innowacyjność tej koncepcji polega na tym, że zespoły wyłonione z instytucji nie koncentrują się na jednym tylko obszarze działania, ale patrzą na daną społeczność całościowo, starając się odpowiadać na potrzeby w danym środowisku. Najważniejszą zasadą CAL jest realizowanie działań na rzecz społeczności przy jej zaangażowaniu. Zespół CAL musi wyłonić na swoim terenie lokalnych liderów - wolontariuszy, którzy będą przy wsparciu realizować własne pomysły. Centrum Aktywności Lokalnej jest metodą budzenia aktywności społecznej w celu samoorganizowania się do podejmowania konkretnych działań. Jest to metoda na wskroś demokratyczna, zakładająca zaangażowanie społeczne jako podstawowy element swojej skuteczności. Praca metodą CAL odpowiada na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, angażuje mieszkańców w proces ich rozwiązywania w myśl zasady: "Pomóżmy ludziom aby pomogli sobie sami".

18 Jak zamierzamy stworzyć nowocześnie zarządzany dom kultury?

19 Przenieść poziom ciężkości z liczby organizowanych zajęć, warsztatów oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym na ich jakość oraz sposób organizacji (audyt wszystkich wydarzeń kulturalnych z analizą budżetu i liczby odbiorców – do końca 2013 r.). Przenieść budżet na realizację kluczowych wydarzeń realizowanych do tej pory przez UM (eFeF, SOK, Skierniewicka Jesień Muzyczna, Miejski Dzień Kobiet, Mikołajkowe Cuda, Miejski Dzień Dziecka, Miejski Dzień Seniora, Sylwester itp.) z wydziału KSP do NMOK, koordynacja przez NMOK – 2014 r. Dyrektor NMOK powinien być wybrany w otwartym konkursie Efektywnie wykorzystać istniejące w domu kultury etaty z uwzględnieniem zatrudnienia pracowników także na część etatu. (Efektywności działania NMOK sprzyjać może także wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia: umów zleceń, umów o dzieło, umów na czas określony). Podjąć na poziomie samorządu prób, które mogą być pomocne w zdobyciu dodatkowych środków. Zastosować nowy schemat organizacyjny w NMOK. Zatrudnić wykształconych specjalistów do pozyskiwania środków zajmujących się przygotowaniem i realizacją projektów. (etat lub umowa cywilnoprawna) Przy planowaniu budżetu na 2014 r. zastosować budżet zadaniowy i co za tym idzie pracę metodą projektów;

20 Uruchomić w ramach budżetu NMOK konkurs na małe granty dla dla ngo i autorów ciekawych projektów;
Zawierać umowy cywilno-prawne w ramach działań projektowych (również w ramach konkursu na małe granty pozostających do dyspozycji dyrektora jednostki kultury); Wprowadzić wolontariaty, staże i praktyki; Organizować partnerstwa z innymi instytucjami kultury; Organizować regularne badania ewaluacyjne prowadzone wśród uczestników wszystkich form działalności ośrodka. Wprowadzić regularne audyty jednostki kultury (raz na rok) Powołać radę programową i organizować jej spotkania. (W skład rady wejść powinni przedstawiciele świata kultury, społeczność mieszkańców oraz pracownicy Urzędu Miasta Skierniewice, powołanie przewidziane na I półrocze 2013 r.). Przeprowadzić szkolenia dla pracowników NMOK w zakresie finansowania kultury: dostępnych funduszy, mechanizmów wsparcia działalności kulturalnej, sponsoringu, warsztaty public relations i marketingu, pisania wniosków o dofinansowanie projektów, a także z podstaw zarządzania projektami w kulturze.

21 Rekomendowany NOWY SCHEMAT ORGANIZACYJNY

22 Rekomendowany zakres kompetencji:
Dyrektor – pełni zadania menedżera, koordynuje pracę wszystkich działów, jest odpowiedzialny za przedłożenie, realizację i efektywność finansową autorskiego programu działania ośrodka. Ponadto odpowiada za efektywne i gospodarne zarządzanie finansami ośrodka oraz administrację. Koordynuje pracę zespołu ds. administracyjno-finansowych, specjalisty ds. pozyskiwania funduszy, radia RSC oraz zespołu ds. PR, marketingu, promocji i nawiązywania kontaktów zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty.

23 Zespół administracyjno-finansowy – odpowiada za operacje finansowe NMOK, obsługę księgową, kadrową i administracyjną ośrodka. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy – odpowiada za wybór, pisanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów ośrodka oraz pomocy przy wnioskowaniu o fundusze dla projektów zewnętrznych realizowanych przy współpracy z ośrodkiem. W ramach jego obowiązków leży także udzielanie konsultacji niezależnym animatorom kultury oraz organizacjom pozarządowym w zakresie korzystania z grantów, funduszy i konkursów.

24 Zespół radia RSC – odpowiada za całościową obsługę pracy radia oraz organizację zajęć z warsztatu radiowego i medialnego we współpracy z głównym specjalistą ds. programowo-artystycznych (odpowiedzialnym m.in. za merytoryczną pracę NMOK), a także organizację praktyk i staży medialnych.

25 Zespół ds. PR, marketingu, promocji i nawiązywania kontaktów zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty – odpowiada za komunikację NMOK, w tym za prowadzenie strony internetowej zintegrowanej z pracą innych ośrodków kultury. Zajmuje się promocją NMOK – zajęć, warsztatów oraz wydarzeń i eventów, a także lokalnych twórców kultury. Odpowiada za nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z innymi ośrodkami kulturalnymi i oświatowymi w mieście, regionie, kraju oraz za granicą.

26 Główny specjalista ds. programowo-artystycznych
jest odpowiedzialny za realizację zakładanego kierunku pracy merytorycznej ośrodka oraz bieżące jego modyfikowanie, w celu dostosowania do potrzeb mieszkańców Skierniewic i zwiększenia efektywności pracy ośrodka oraz jego wizerunku. Koordynuje pracą zespołu ds. merytorycznej pracy ośrodka, współpracy z partnerami oraz organizacji wydarzeń i eventów, zespołu Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości. Odpowiada za ocenę jakości zajęć i wydarzeń zamieszczanych w ofercie ośrodka.

27 Zespół ds. merytorycznej pracy ośrodka, współpracy z partnerami oraz organizacji wydarzeń i eventów – jest odpowiedzialny za warsztaty i zajęcia kulturalne ośrodka, w tym prowadzenie działalności klubowej. Współpracuje z kinoteatrem „Polonez” w zakresie edukacji filmowej, radiem RSC w zakresie edukacji medialnej, zespołem Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości oraz zespołem zajmującym się public relations, marketingiem, promocją i nawiązywaniem kontaktów zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty. W ramach struktury zespołu zatrudnieni są instruktorzy odpowiedzialni za ofertę w zakresie: sztuk plastycznych, muzyki, tańca, teatru, fotografii, filmu zajęć interdyscyplinarnych, nowych mediów oraz ekologii. Ponadto zespół zajmuje się obsługą ze strony NMOK wydarzeń inicjowanych przez partnerów ośrodka. Ustala również kalendarz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez NMOK we współpracy z innymi instytucjami kultury, współorganizuje je.

28 Zespół Regionalnej Akademii Twórczej-Przedsiębiorczości – jest zobligowany do współpracy z zespołem ds. merytorycznej pracy ośrodka, współpracy z partnerami oraz organizacji wydarzeń i eventów oraz zespołem ds. PR, marketingu, promocji i nawiązywania kontaktów zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty. Odpowiada za świadczenie usług nastawionych na kształtowanie i rozwój kulturalnej tożsamości regionalnej oraz promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego.

29 Zastępca dyrektora ds. kinoteatru i techniki
odpowiada za działalność kinoteatru „Polonez”, kino komercyjne oraz obsługę techniczną i gospodarczą, a także zapewnienie niezbędnego wyposażenia wszystkich zajęć, warsztatów i wydarzeń współorganizowanych przez NMOK oraz za sprawność urządzeń technicznych i porządek na terenie obiektów ośrodka.

30 Zespół kinoteatru „Polonez”
jest zobligowany do współpracy z głównym specjalistą ds. programowo-artystycznych. Zajmuje się bieżącą obsługą kinoteatru oraz edukacją filmową i wizualną we współpracy z instruktorem odpowiedzialnym za fotografie, film i nowe media. Współpracuje z dystrybutorami kina komercyjnego.

31 Zespół ds. obsługi technicznej, nagłośnienia i konserwacji – to specjaliści zajmujący się obsługą warsztatów, zajęć i wydarzeń współorganizowanych przez NMOK oraz obsługą studia nagrań. Są ponadto odpowiedzialni za utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy ośrodka. Zespół do spraw sprzątania – to sprzątaczki, woźne i pracownicy gospodarczy, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie porządku i czystości na terenie NMOK oraz w budynkach ośrodka.

32 Rekomendacje zakładają że od 5 – 8 osób nie znajdzie zatrudnienia w NMOK, otrzymają one oferty pracy w spółkach miejskich lub jednostkach organizacyjnych. Szacunkowe środki finansowe wynikające z redukcji administracji wynosić będą do – 270 000 zł rocznie.

33 Źródła finansowania NMOK

34 dotacja Miasta Skierniewice, jako organizatora działalności NMOK w wysokości ok. 2,6 mln zł; całkowity budżet ok. 5 mln budżet imprez dotychczas organizowanych przez wydział KSP przeniesiony do NMOK - ok. 200 000 zł w 2014 r. dotacje ministra właściwego do spraw kultury – 2014 r.; granty, fundusze Unii Europejskiej i konkursy organizowane przez instytucje i ośrodki właściwe do spraw kultury – wprowadzenie pracy o charakterze projektowym i korzystanie przez ośrodek z zewnętrznych usług w zakresie animacji kultury – 2014r. sponsoring kultury;

35 partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz animatorami kultury, którzy korzystając z niego, pozyskują swoją część wkładu finansowego we wspólnie organizowaną działalność; działalność własna ośrodka – sprzedaż wydawnictw, prac plastycznych, biletów na wydarzenia kulturalne, wynajem sali widowiskowej kina Polonez do produkcji artystycznych, wynajem studia nagrań do celów komercyjnych, sprzedaż wyprodukowanych spektakli oraz koncertów, galeria rzemiosła, warsztaty dla nauczycieli, oferta wynajmu nagłośnienia, świateł, sceny, opłaty za zajęcia, świadczenie usług organizacji imprez, konferansjerki, organizacja szkoleń, itp.

36 Finanse środki finansowe w wysokości ok zł (oszczędności), zostaną wydatkowane na zwiększenie aktywności w obszarze kultury a nie wynagrodzenia pracowników etatowych. Przy założeniu aktywizacji działalności własnej ośrodka (sprzedaż wydawnictw, prac plastycznych, biletów na wydarzenia kulturalne, wynajem sali widowiskowej kina Polonez do produkcji artystycznych, wynajem studia nagrań do celów komercyjnych, sprzedaż wyprodukowanych spektakli oraz koncertów, galeria rzemiosła, warsztaty dla nauczycieli, oferta wynajmu nagłośnienia, świateł, sceny, opłaty za zajęcia, świadczenie usług organizacji imprez, konferansjerki, organizacja szkoleń, itp.) można założyć dodatkowe środki finansowe na zwiększenie aktywności w obszarze kultury.

37 Jakie formy i imprezy zostaną w NMOK (z MCK) w 2013 r.?
pracownia ceramiczna; Akademia Tańca 4-20 prowadzona przez Monikę Kotowską; pracownia plastyczna prowadzona przez Annę Pokorę; działalność Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości Uniwersytet trzeciego Wieku Klub Seniora „ARA” Młodzieżowa Orkiestra Dęta Rynek Sztuk Wszelakich Turniej DJ-ów Organizacji ferii zimowych Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Teatr Complex / kabaret Beton Warsztaty wokalne Mały konkurs recytatorski Skierniewicki Salon Muzyczny Rock May Festiwal* Ethnosfera* *w nieco zmienionej formule

38 Na co przeznaczyć oszczędności ?
zatrudnienie instruktorów i animatorów do konkretnych projektów (konkurs na projekty skierowane do mieszkańców mające na celu aktywizację środowisk twórczych, prace w środowiskach trudnych, oddolne inicjatywy oraz zajęcia interdyscyplinarne ) ok zł – dotacje na granty do dyspozycji dyrektora jednostki kultury (ok zł – zł), zwiększenie aktywności ngo w obszarze kultury ( zł – zł),

39 Gdzie jeszcze szukać środków finansowych ?
Wymienić system ochrony na monitoring w budynku MCK (obecny koszt zł rocznie), po zainstalowaniu monitoringu koszt zmaleje o ok zł Przeprowadzić ewaluację imprez kulturalnych (włączyć instytucje i sponsorów, skrócić czas trwania, zoptymalizować koszty, łączyć wydarzenia) - zadanie dyrektora Położyć nacisk na wzrost przychodów ze sprzedaży wydawnictw, prac plastycznych, biletów na wydarzenia kulturalne, wynajem sali widowiskowej kina Polonez do produkcji artystycznych, wynajem studia nagrań do celów komercyjnych, sprzedaż wyprodukowanych spektakli oraz koncertów, galeria rzemiosła, warsztaty dla nauczycieli, oferta wynajmu nagłośnienia, świateł, sceny, opłaty za zajęcia, świadczenie usług organizacji imprez, konferansjerki, organizacja szkoleń, itp.) przenieść budżet z wydziału KSP do NMOK na organizację takich imprez jak: eFeF, SOK, Skierniewicka Jesień Muzyczna, Miejski Dzień Kobiet, Mikołajkowe Cuda, Miejski Dzień Dziecka, Miejski Dzień Seniora, Sylwester ( w roku 2014), szacunkowo ok. 200 000 zł.

40 Zespół ds. kultury powołany przez prezydenta Miasta Skierniewice wypracował przedstawione stanowisko na 3 spotkaniach. Członkowie obecni na ostatnim spotkaniu zarekomendowali przedstawione państwu propozycje w obszarze rozwiązań organizacyjnych oraz dotyczących merytoryki pracy ośrodka kultury.

41 Dodatkowe propozycje Zespołu ds. kultury:
nawiązanie ściślejszej współpracy instytucji kultury ze skierniewickimi placówkami oświatowymi w celu aktywniejszego włączenia nauczycieli oraz dzieci i młodzieży w ofertę programową przygotowaną przez instytucje kultury (przedłożenie propozycji pod koniec roku szkolnego celem dostosowania planu lekcyjnego w kolejnym roku szkolnym 2013/2014), wyjście z ofertą w przestrzeń miejską m.in. do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także realizacja projektów na obszarze konkretnych dzielnic współpraca i wymiana doświadczeń z prężnie funkcjonującymi domami kultury z terenu całego kraju realizacja projektów międzypokoleniowych efektywne wykorzystanie potencjału wolontariuszy stworzenie produkcji artystycznych, które stałyby się „produktem eksportowym” położenie dużego nacisku na działania marketingu bezpośredniego

42 Skąd jeszcze pozyskaliśmy sugestie
Na współpracę i konsultacje prowadzone przez cały 2012 rok odpowiedzieli: Teatr Realistyczny, Art. Station , Artyści Amatorzy, Art. De Grand, Szkoła Muzyczna, oraz wielu ludzi kultury i niektórzy pracownicy domów kultury, naczelnik wydziału KSP odbyła spotkania z 98% pracowników MOK, MCK, BWA w 2012 r. notując w ankietach uwagi z rozmów)

43 Plany na najbliższą przyszłość
Po podjęciu uchwały o likwidacji MCK przez Radę Miasta zostanie ona przekazana do publikacji. Proces likwidacji Młodzieżowego Centrum Kultury potrwa do 31 maja 2013 r. Pracownicy MCKu (instruktorzy i animatorzy) zostaną zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Kultury, po przedstawieniu swoich pomysłów dotyczących pracy. Max 8 osób z MCK nie znajdzie zatrudnienia w NMOK i otrzyma od Miasta oferty pracy w spółkach miejskich lub jednostkach organizacyjnych.

44 Zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
Zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Po wyłonieniu dyrektora w konkursie wprowadzony zostanie nowy schemat organizacyjny oraz zmiany organizacji pracy. Zmiany dotyczące działalności merytorycznej pracy NMOK to zadanie nowego dyrektora jednostki. Z Urzędu Miasta otrzyma on raport, rekomendacje oraz wszystkie materiały dotyczące reformy. Proces reorganizacji potrwa do końca 2013 roku. Zostanie wypracowana koncepcja pracy NMOK, podział zadań pracowników, określenie projektów do realizacji na rok 2014 jak również zostaną określone kierunki działań i wyznaczone priorytety we wszystkich obszarach pracy NMOK. W pierwszym kwartale 2014 r. Urząd Miasta skontroluje zmiany i zostanie poddany ocenie system pracy ośrodka kultury.

45 Muzeum W związku z sugestiami badanych rekomendowane jest rozpoczęcie prac nad projektem Muzeum Ziemi Skierniewickiej oraz uwzględnienie go w długoterminowym planie rozwoju miasta. W tegorocznym budżecie został zaplanowany remont budynku przy ul. Lelewela. W pierwszym półroczu 2013 roku Radzie Miasta zostanie przedstawiony projekt uchwały o powołaniu muzeum w organizacji wraz ze statutem. Siedziba muzeum planowana jest w budynku po dawnej szkole muzycznej przy ul. Lelewela.

46 Inne materiały źródłowe, które posłużyły do przygotowania koncepcji :
Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku – projekt opracowany przez Zespół konsultacyjny ds. PRK powołany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Strategia dla kultury. Kultura dla rozwoju – Zarządzanie strategiczne instytucją kultury pod red. Martyny Śliwy Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego jako Raport o Stanie Kultury - raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury (jeden z piętnastu )

47 „Zoom na dom kultury” raport – diagnoza domów kultury w województwie mazowieckim – najważniejsze wnioski przygotowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach środków finansowych Unii Europejskiej Strategia rozwoju „Zrób to sam” – 11 kroków do strategii rozwoju domów kultury – poradnik dot. tworzenia strategii dla pracowników domów kultury, którzy chcą stworzyć strategię wspólnie z mieszkańcami. „Boom Kultury” – Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi) od czerwca do grudnia 2012 r. – partnerzy : Kutnowski Dom Kultury/ centrum teatru Muzyki i Tańca, Gminny Ośrodek w Sławnie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu.

48 Urząd Miasta Skierniewice
Dziękujemy za uwagę Urząd Miasta Skierniewice Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta Skierniewice Ul. Rynek 1


Pobierz ppt "Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej Miasta Skierniewice zawierająca rekomendacje dla Nowego Miejskiego Ośrodka Kultury Styczeń 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google