Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś WIETLICA SZKOLNA. Świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły i stara się jak najpełniej uczestniczyć w jej życiu. Praca świetlicy prowadzona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś WIETLICA SZKOLNA. Świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły i stara się jak najpełniej uczestniczyć w jej życiu. Praca świetlicy prowadzona."— Zapis prezentacji:

1 Ś WIETLICA SZKOLNA

2 Świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły i stara się jak najpełniej uczestniczyć w jej życiu. Praca świetlicy prowadzona jest w korelacji z Planem Pracy Szkoły (opiera się o wytyczne Statutu Szkoły i jej Regulamin). We współczesnym systemie wychowania, świetlica jest placówką opiekuńczo – wychowawczą prowadzącą zorganizowaną działalność, w celu racjonalnego wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

3 … WITAMY …

4 ŚWIETLICA REALIZUJE SWOJE PODSTAWOWE FUNKCJE, DO KTÓRYCH NALEŻĄ : - f. opiekuńcza; -f. stymulująca procesy rozwojowe dziecka; - f. reedukacyjna; -f. kompensacyjna;

5 Z AŁOŻENIEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ JEST WŁAŚCIWE, KSZTAŁCĄCE I WYCHOWAWCZE ORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO POZA LEKCJAMI, POPRZEZ : 1. Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami; 2. Dobór kulturalnej i zaplanowanej rozrywki (działalność rekreacyjna). 3. Wszechstronne rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zamiłowań i zdolności. 4. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 5. Przygotowanie do życia społecznego przez różne formy współdziałania w zespole.

6 Z ADANIA DOMOWE Coraz więcej czasu pracy z uczniami poświęcamy na odrabiane zadań domowych. Nasza praca przybiera wtedy charakter indywidualnych kontaktów z uczniem, a dodatkowo odrabianie zadań wzbogaca i rozwija więzi koleżeńskie pomiędzy wychowankami.

7 Z ASADY STOSOWANE W PRACY ŚWIETLICOWEJ Z DZIEĆMI TO : zasada akceptacji i uznania; elastyczności; różnorodności zajęć; przemienność zajęć ruchowych z innymi zajęciami; dostosowanie organizacji pracy, rodzaju zajęć do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci; rozbudzenie nieskrępowanej aktywności i twórczości dziecka; indywidualizowanie oddziaływań; celowość, ciągłość i systematyczność pracy; samodzielność i współodpowiedzialność dzieci za ład i porządek w trakcie zajęć; poszanowanie godności i indywidualności dziecka; tworzenie afirmacji, bliskiego kontaktu emocjonalnego, empatii.[1] [1] J. Brągiel, S. Badora: Formy pracy opiekuńczo – wychowawczej, Częstochowa 1997, WSP, s.89

8 ŚWIETLICA ZAPEWNIA WYCHOWANKOM MOŻLIWOŚĆ WYRAŻANIA SIEBIE POPRZEZ: - działalność plastyczną (rysunek stanowi najpowszechniejszą formę ekspresji dziecka, dlatego warto wykorzystywać różnorodne techniki plastyczne w swej pracy z wychowankami);

9 ORIGAMII

10

11 RÓŻNEGO RODZAJU KONKURSY MUZYCZNE NP.: M INI PLAYBACK SHOW ;

12 Ś WIETLICOWY PRZEGLĄD T ALENTÓW 2009- UCZESTNICY

13 N AGRODZENI L AUREACI !!!

14 W YRÓ Ż NIENIA

15 Pokaz mody

16 P OKAZ MODY - U CZESTNICY

17 - ZABAWĘ ( POZWALA POZNAĆ DZIECKO, ZROZUMIEĆ JEGO SPOSÓB POSTĘPOWANIA, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I JAKĄ POZYCJE ZAJMUJE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ );

18 - ĆWICZENIA RUCHOWE ;

19 Z ABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

20 - ZABAWY TANECZNE :

21 Z AŁOŻYLIŚMY T AKŻE Ś WIETLICOWY OGRÓDEK, NAD KTÓRYM OPIEKĘ SPRAWUJĄ UCZNIOWIE

22 Staramy się także, by prowadzone przez nas zajęcia sprzyjały całościowemu rozwojowi uczniów, dlatego stosujemy różnego rodzaju metody pracy. Oto niektóre z nich:

23 J EDNĄ Z TAKICH POPULARNYCH METOD PRACY JEST M ETODA D ENNISONA CZYLI K INEZJOLOGIA E DUKACYJNA Jest to metoda terapii i twórczej pracy z dziećmi oparta na znajomości wpływu wzorców ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się. Opiera się w praktyce na seriach ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzająco na mózg i system nerwowy. Znana jest także jako Gimnastyka Mózgu.

24 M ETODA R UCHU R OZWIJAJĄCEGO W ERONIKI S HERBORNE Metoda ta ma na celu pomóc dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia także nawiązywanie kontaktów, uczy empatii. Najważniejsze jednak iż przebiega w atmosferze radosnej zabawy

25

26 U CZESTNICZYMY TAK Ż E W RÓ Ż NEGO RODZAJU KONKURSACH OGÓLNOPOLSKICH

27 W TYM ROKU SZKOLNYM ZORGANIZOWALIŚMY TAKŻE DLA NASZYCH ŚWIETLIKÓW, BAL PRZEBIERAŃCÓW, Z OKAZJI H ALLOWEEN !

28 D ZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę.


Pobierz ppt "Ś WIETLICA SZKOLNA. Świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły i stara się jak najpełniej uczestniczyć w jej życiu. Praca świetlicy prowadzona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google