Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 „JAK FINANSOWAĆ PARTNERSTWA? JAKIE FORMY PARTNERSTWA?”
Konferencja 18 – 19 wrzesień 2012, Trzebnica „JAK FINANSOWAĆ PARTNERSTWA? JAKIE FORMY PARTNERSTWA?” Tomasz Siemież: VENOM SYSTEMS Sp. z o.o.; Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Definicja partnerstwa
Według definicji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej PARTNERSTWO to: współpraca pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 oznacza współpracę podmiotów, ale nie zawsze współpraca
Każde partnerstwo oznacza współpracę podmiotów, ale nie zawsze współpraca oznacza partnerstwo LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 Wektorowy model projektowania partnerstwa
A – wiedza specjalistyczna B - poziom identyfikacji z potrzebami i celami środowiska lokalnego C – obszary kompetencji D – wektor rozwoju LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 PRAWNE FORMY PARTNERSTW :
Partnerstwo publiczno- prawne Partnerstwo publiczno- prywatne Partnerstwo społeczno - publiczne Jak finansować ? To zależy od rodzaju partnerstwa i formy organizacyjnej. Reguły zawsze ustala DONATOR lub podmiot działający w jego imieniu. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 Formy ORGANIZACYJNE Partnerstwa :
Zinstytucjonalizowane: np. Izba Gospodarcza, Spółdzielnia; Fundacja, Stowarzyszenie, Związek, itd.; Intencjonalne (zawierane dla osiągnięcia konkretnego celu, rezultatu ) najczęściej przybierające formułę Projektu; Nieformalne (odnoszące się do każdej świadomie zorganizowanej działalności, która odbywa się poza ustalonym systemem prawnym, umożliwia określonej grupie uczestników osiągniecie założonych celów , np. akcja protestacyjna, lobbing, organizacja wspólnego wyjazdu integracyjnego, układ na rzecz zawarcia kontraktu); LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 Formy ORGANIZACYJNE Partnerstwa :
Pozaformalne (niezorganizowane, odbywający się faktycznie w ciągu całego życia będące konsekwencją różnych zależności, np. związek rodzinny, prywatne znajomości, dzięki któremu podmioty nabywają mniej lub bardziej wymierne korzyści, np. okazjonalne podzlecenie usługi, przekazanie informacji). Ps. Powyższa forma organizacyjna (pozformalna) niestety  nie znajduje nigdzie prawnej możliwości dofinansowania LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 Partnerstwo publiczno-prawne
Gmina Gminy mogą w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w drodze uchwały rad zainteresowanych gmin, tworzyć związki międzygminne (art. 64. ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) i zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z gmin określonych zadań publicznych (art. 74. ust. 1 cytowanej ustawy). Ponadto, ustawa o samorządzie gminnym przewiduje, że w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Partnerstwo publiczno-prawne
Powiat Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym). Województwo Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa). Ponadto, województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami (wg zasad jak w przypadku gmin). LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 Partnerstwo publiczno-prawne
Jednostki administracji państwowej (samorządowej i rządowej) mogą zawierać w celu realizacji ich zadań porozumienia i związki. Obok powierzania zadań publicznych przedmiotem porozumienia administracyjnego zawartego przez organy administracji publicznej może być również postanowienie o wspólnym wykonywaniu określonego zadania, jeżeli wykonanie tego zadania służy wykonaniu zadań każdego z organów administracji publicznej. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 Partnerstwo publiczno-prawne
Strumień finansowy. Partnerstwo publiczno-prawne Podstawą przekazywania środków pomiędzy partnerami publicznymi może być np. porozumienie. Jeżeli porozumienie dotyczy przeniesienia przez organ na inny podmiot zadania nieprzewidzianego przez przepisy dla tego podmiotu, w ślad za powierzeniem zadania temu podmiotowi organ przekazuje środki na jego finansowanie. Jeżeli porozumienie dotyczy wspólnego wykonywania zadania publicznego, wówczas w kosztach jego wykonania partycypują wszystkie strony porozumienia. Przepisy ustawy o finansach publicznych dopuszczają, by zadania realizowane wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego obejmowały zadania własne tych jednostek, jak również zadania, które zostały przez te jednostki przejęte do realizacji w drodze porozumienia. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 Partnerstwo publiczno-prawne
Strumień finansowy. Partnerstwo publiczno-prawne Jak wynika z treści art. 124 ust. 11 ustawy o finansach publicznych dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego umieszcza się w budżecie tej jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 Strumień finansowy. Partnerstwo publiczno-prawne
Jeżeli gmina wykonuje zadania publiczne objęte porozumieniem, to przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin – stron porozumienia, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy – strony porozumienia mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Jeżeli w celu wspólnego wykonania zadania gminy utworzyły związek międzygminny, związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w ramach celu statutowego, dla którego został powołany, gdyż posiada on osobowość prawną. Z dniem ogłoszenia statutu związku prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek, który prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przez ustawę o finansach publicznych dla gospodarki finansowej gmin. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 Strumień finansowy. Partnerstwo publiczno-prawne
W wypadku jednostek sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu państwa ustawa o finansach publicznych nie przewiduje takiego ograniczenia, jakie wynika z art. 124 dla jednostek samorządu terytorialnego - strony porozumienia mogą postanowić o częściowym finansowaniu zadania przez budżet każdego z zainteresowanych podmiotów. W wypadku porozumienia administracyjnego o wspólnym wykonywaniu zadania publicznego pomiędzy organami administracji państwowej, które są jednostkami sektora finansów publicznych nieposiadającymi osobowości prawnej, działającymi w ramach osobowości prawnej Skarbu Państwa finansowanie zadania publicznego odbywa się bez powstawania zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym, w ramach budżetów (planu finansowego) poszczególnych jednostek. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 Strumień finansowy. Partnerstwo publiczno-prawne
Podsumowując: W przypadku zawarcia przez jednostkę sektora finansów publicznych porozumienia z inną jednostką tego sektora dotyczącego realizacji zadań tych jednostek przekazywanie środków na ich realizację następuje zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. a lub c ustawy o finansach publicznych, w zależności od tego, czy zadanie do wykonania stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami czy też porozumienie dotyczy bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki sektora finansów publicznych zainteresowane współpracą przy wykonaniu określonego zadania mogą także w drodze umowy lub porozumienia postanowić o wykonaniu tego zadania poprzez udzielenie zamówienia wspólnego, o którym mowa w art. 16 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 Partnerstwo publiczno – prywatne
1. na podstawie ustawy o finansach publicznych (dotacja) Dotacji udziela się w zależności od statusu podmiotu wnioskującego: w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, b) z zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdy wnioskodawcą jest podmiot nie działający w celu osiągnięcia zysku, c) na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, gdy wnioskodawcą jest podmiot działający w celu osiągnięcia zysku. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 Partnerstwo publiczno – prywatne
Sposób udzielenia dotacji nie jest uzależniony od rodzaju zlecanego zadania publicznego. Bez względu na jego przedmiot, jednostka sektora finansów publicznych ma obowiązek zawrzeć umowę o dofinansowanie zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego zlecanie realizacji zadań publicznych jako zadań zleconych może mieć formy powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert podmiotów zainteresowanych wykonaniem zadania, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 Partnerstwo publiczno – prywatne
Otwarty konkurs ofert musi być poprzedzony ogłoszeniem publicznym, które powinno zawierać informacje o rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty. Zawarta w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert umowa o dofinansowanie zadania powinna określać szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania, dotację celową należną jednostce wykonującej zadanie i tryb płatności, tryb kontroli wykonywania zadania i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 Partnerstwo publiczno – prywatne
2. na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym (PPP) Inicjatywa realizacji każdego przedsięwzięcia w systemie PPP może pochodzić zarówno od podmiotu publicznego jak i prywatnego. Wniosek od podmiotu prywatnego nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku wyłonienia partnera prywatnego w drodze procedur przewidzianych ustawą o PPP. Zatem zgłoszenie wniosku przez podmiot prywatny nie gwarantuje mu udziału w realizowanym przedsięwzięciu. Podmiot publiczny zanim podejmie decyzję o realizacji określonego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ma obowiązek sporządzić analizę tego przedsięwzięcia w celu określenia jego efektywności oraz zagrożeń z nim związanych (np. wpływ realizacji przedsięwzięcia na poziom długu publicznego etc.) LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

21 Partnerstwo publiczno – prywatne
Do wyboru partnera prywatnego stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie o PPP. Przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia na rzecz podmiotu publicznego. Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym tym przedsięwzięciem może być: zaprojektowanie lub realizacja inwestycji w wykonaniu zadania publicznego, świadczenie usług publicznych przez okres powyżej 3 lat, jeżeli obejmuje eksploatację, utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym, LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

22 Partnerstwo publiczno – prywatne
cd. (art. 4 pkt 4 ustawy PPP) c) działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji albo zagospodarowania miasta lub jego części albo innego obszaru, przeprowadzone na podstawie projektu przedłożonego przez podmiot publiczny lub połączone z jego zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego nie będzie mieć formy zapłaty sumy pieniężnej przez podmiot publiczny, d) przedsięwzięcie pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, wspomagające realizację zadań publicznych, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło w przeważającej części ze źródeł innych niż środki podmiotu publicznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

23 Partnerstwo publiczno – prywatne
3. na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Wybór przez jednostkę sektora finansów publicznych partnera prywatnego w celu zawarcia umowy o wspólne wykonywanie zadań publicznych przy założeniu, że umowa przewiduje wynagrodzenie, a zadania te będą finansowane ze środków publicznych jest zleceniem realizacji zadań publicznych. Z uwagi na treść art. 28 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jednostka sektora finansów publicznych ma obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych. Wykonawcą zamówienia publicznego może być każdy podmiot, który spełni warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określone przez zamawiającego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, o ile jest zdolna do zawarcia umowy cywilnoprawnej we własnym imieniu. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

24 Partnerstwo publiczno – prywatne
Podstawowym trybem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony, poprzedzone publicznym ogłoszeniem. Wszczynając postępowanie zamawiający określa przedmiot i warunki wykonania przyszłej umowy. Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy zamówienia, poprzez ocenę złożonych ofert zgodnie z przyjętymi przez niego i szczegółowo opisanymi w dokumentacji przetargowej kryteriami oceny ofert. Procedura wyboru partnera wynikająca z prawa zamówień publicznych jest właściwa w szczególności do wyboru podmiotów prywatnych przez podmioty publiczne będące liderem Partnerstwa. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

25 Partnerstwo publiczno – prywatne
W każdym przypadku zastosowanie procedury zamówień publicznych powinno być poprzedzone analizą czy zadanie objęte partnerstwem nie może być finansowane poprzez udzielenie dotacji w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych lub przepisy ustaw szczególnych (np. ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego). Z uwagi na charakter i cele partnerstwa wybór partnera prywatnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien następować w procedurze przetargu ograniczonego, która najlepiej pozwala ocenić umiejętności i doświadczenie wykonawcy, a co za tym idzie umożliwia wybór partnera prywatnego, który najlepiej będzie odpowiadał potrzebom zamawiającego, LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25

26 Partnerstwo społeczno- publiczne
Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia nadaje stwierdzenie: tak mało państwa, jak to jest możliwe, tak dużo państwa, jak to jest konieczne. Wychodząc z takiego założenia należy szukać rozwiązań problemów społecznych na najniższym poziomie, ale na tyle zorganizowanym, aby zapewnić efektywność i jakość wykonania. Do takich form należy - i warta jest szczególnego podkreślenia - inicjatywa obywatelska z udziałem sektora pozarządowego. Prowadzi ona do tworzenia warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, dialogu obywatelskiego, postaw obywatelskich kształtujących różnorodne formy partycypacji społecznej, a tym samym przyczynia się do dynamicznego rozwoju koncepcji uspołecznionej formuły usług społecznych. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 26

27 Partnerstwo społeczno- publiczne
Partnerstwo publiczno-społeczne to nowa forma współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Formalnie wprowadziła ją ustawa o działalności pożytku publicznego (zwana dalej Ustawą ), w świetle której „działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie”. Wątpliwość stwarza forma i czas współpracy, którą możemy nazwać partnerstwem, ponieważ każde partnerstwo oznacza współpracę podmiotów, ale nie zawsze współpraca oznacza partnerstwo. Mamy do czynienia z licznymi wzajemnymi oddziaływaniami organów administracji publicznej i sektora pozarządowego. Bardzo często występują one w formule de facto, nienazwanej przez strony. Współpraca może stanowić początkowy etap na drodze do przerodzenia się w partnerstwo. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 27

28 Partnerstwo społeczno- publiczne
Przedmiotem współpracy pomiędzy organem administracji publicznej a organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego jest wykonywanie przez taką organizację zadań publicznych organu administracji - własnych, zleconych lub powierzonych mu w drodze porozumienia. W przypadku tworzenia partnerstw do realizacji projektów wspieranych z Mechanizmów Finansowych podmioty publiczne mogą wybierać partnerów prywatnych w drodze przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdy zadania objęte partnerstwem są tożsame z zadaniami podmiotu publicznego (własnymi zleconymi lub powierzonymi) oraz gdy organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego jest w stanie prawidłowo to zadanie wykonać. Powierzenie zadania organizacji pożytku publicznego nie może, zgodnie z art. 11 ust 4 powyższej ustawy, powodować pogorszenia sposobu wykonywania tych zadań w stosunku do innych form ich wykonania. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 28

29 Partnerstwo społeczno- publiczne Strumień finansowania:
Wraz z powierzeniem zadania w drodze umowy, tą samą umową organizacji udzielana jest dotacja na wykonanie zadania. Wyłanianie partnera – podmiotu trzeciego sektora odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, złożonych przez podmioty zainteresowane wykonaniem zadania. W celu wyłonienia partnera, zamiast otwartego konkursu, organ administracji publicznej może także przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Organizacja pozarządowa oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej (art. 12 ust. 1 ustawy). LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 29

30 Partnerstwo społeczno- publiczne Strumień finansowania:
W otwartym konkursie poza ustawą o działalności pożytku publicznego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotację celową dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, który zawarł z właściwym organem administracji publicznej umowę o powierzenie zadania lub umowę o wsparcie realizacji zadania, organ administracji przyznaje na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 1 lit d ustawy o finansach publicznych, tak jak to wskazuje art. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 30

31 Partnerstwo społeczno- publiczne
Jak wynika z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego procedury współpracy określone tą ustawą nie mają zastosowania do współpracy jednostek sektora finansów publicznych z partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, samorządami zawodowymi i fundacjami, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej oraz spółkami działającymi na podstawie przepisów o kulturze fizycznej. W braku przepisów szczególnych, co nie dotyczy np. spółek sportowych do współpracy tych podmiotów z jednostkami sektora finansów publicznych stosuje się przepisy ogólne o dotacjach ustawy o finansach publicznych, to jest opisany wyżej art. 71 ustawy o finansach publicznych, który postanawia, że jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych, w tym fundacje i stowarzyszenia mogą otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań zleconych LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 31

32 Meandry podzlecania zadań
a) jeżeli w celu utworzenia partnerstwa podmiot publiczny posłużył się procedurą ustawy o finansach publicznych (ustawy o działalności pożytku publicznego) każdy z partnerów prywatnych działających wspólnie w ramach partnerstwa otrzymuje część dotacji na finansowanie zadań, których realizacji się podjął. Partner prywatny może wykonać przypadające na niego zadania samodzielnie lub zlecić osobom trzecim. Jeżeli konieczne będzie zlecenie części osobom trzecim, z uwagi na status środków z dotacji partner prywatny będzie miał obowiązek udzielić zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy; b) jeżeli w celu utworzenia partnerstwa zostało udzielone zamówienie publiczne partner otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie przypadającej na niego części zadania. Partner prywatny może wykonać zamówienie samodzielnie lub zlecić jego część do wykonania osobom trzecim (podwykonawcom). Jeżeli konieczne będzie zlecenie części zamówienia podwykonawcom partner prywatny nie ma obowiązku udzielania zamówień publicznych w celu wyboru podwykonawcy; LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 32

33 Meandry podzlecania zadań
c) jeżeli została zawarta umowa partnerstwa publiczno – prywatnego partner otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie projektu. Partner prywatny może wykonać zamówienie samodzielnie lub zlecić jego część do wykonania osobom trzecim (podwykonawcom). Jeżeli konieczne będzie zlecenie części projektu będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym podwykonawcom partner prywatny ma obowiązek udzielić zamówień publicznych w celu wyboru podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 121 ustawy – Prawo zamówień publicznych. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 33

34 Ilość projektów konkursowych w edycjach 2007-2009
Dobre praktyki PPP. Ilość projektów konkursowych w edycjach LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 34

35 Liczba ogłoszeń w 2011 roku według województw
Raport dot. PPP Liczba ogłoszeń w 2011 roku według województw W 2011 roku pod względem liczby ogłoszonych projektów publiczno-prywatnych przodują trzy województwa: dolnośląskie, małopolskie i śląskie, w których ogłoszono po 7 projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 35

36 Raport dot. PPP Od momentu wejścia w życie nowych ustaw: ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty budowlane, dominują przedsięwzięcia koncesyjne. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 36

37 Raport dot. PPP LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 37

38 Wybrane dane z badań opr. Piotr Blicharz (Politechnika Lubelska)
Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opinii przedstawicieli samorządów lokalnych z województwa śląskiego i lubelskiego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 38

39 Publiczno -Prywatnego, wg gradacji wskazań
Zalety Partnerstwa Publiczno -Prywatnego, wg gradacji wskazań opr. Piotr Blicharz (Politechnika Lubelska) LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 39

40 Wybrane dane z badań opr. Piotr Blicharz (Politechnika Lubelska) Zagrożenia Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, wg gradacji wskazań LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 40

41 Wybrane dane z badań opr. Piotr Blicharz (Politechnika Lubelska)
LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 41

42 siedem projektów przewodnich:
STRATEGIA EUROPA 2020; siedem projektów przewodnich: „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej; LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 42

43 siedem projektów przewodnich:
STRATEGIA EUROPA 2020; siedem projektów przewodnich: „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych; „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej; „Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 43

44 Środki z UE na lata Mocniejszy niż dotychczas akcent zostanie położony na rozwój szeroko rozumianej  innowacyjności, a także działania związane z rozwojem kapitału ludzkiego. Zwiększy się stopień alokacji na wspieranie badań naukowych, rozwój technologiczny i gospodarkę niskoemisyjną. Zmniejszenia wysokości środków należy spodziewać się natomiast w realizacji celów infrastrukturalnych. Zwiększeniu ulegnie udział Europejskiego Funduszu Społecznego – 25% funduszy strukturalnych dla regionów mniej rozwiniętych. Zmianie nie ulegnie poziom wsparcia w ramach Funduszu Spójności sięgający obecnie 1/3 alokacji Nieznaczne zmniejszenie udziału nastąpi w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do poziomu niecałych 51% całości alokacji na lata LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 44

45 Instrumenty finansowe
W ramach inicjatywy JEREMIE wdrażanej obecnie w pięciu regionach kraju (woj. dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, pomorskie i zachodniopomorskie) do przedsiębiorców w 2012r. trafi ponad 1,6 mld zł w postaci pożyczek, kredytów i poręczeń. JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomóc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie tych znajdujących się w początkowej fazie działalności – start-upy. Produkty te pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców  z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 45

46 Instrumenty finansowe
COSME Promowanie dostępu do finansowania oraz wspieranie przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych przedsiębiorstw, to zasadnicze punkty nowego programu wsparcia finansowego przedstawionego przez Komisję Europejską w Brukseli. Dysponujący środkami w wysokości 2,5 mld euro na lata  Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (program COSME) stanowi instrument finansowania, który w dużym zakresie kontynuuje działania objęte obecnym Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Nowy program skierowany jest zwłaszcza do: 1) przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP), które skorzystają z łatwiejszego dostępu do finansowania swojej działalności gospodarczej, 2) obywateli, którzy chcą pracować na własny rachunek i mają problemy związane z założeniem lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 46

47 Instrumenty finansowe
HORIZONT „Horyzont 2020” – Komisja proponuje zainwestować 80 mld euro w badania i innowacje, aby przyspieszyć wzrost i stworzyć miejsca pracy Po pierwsze, program ma wspierać czołową pozycję UE w nauce dzięki budżetowi w wysokości 24,6 mld euro Po drugie, program zakłada zapewnienie europejskim przedsiębiorcom wiodącej pozycji w zakresie innowacji przemysłowych, na co przeznaczono 17,9 mld euro. Obejmuje to znaczącą inwestycję w wysokości 13,7 mld euro w najważniejsze technologie, a także lepszy dostęp do kapitału oraz wsparcie dla MŚP. Po trzecie, 31,7 mld euro przeznaczono na ważne kwestie dotyczące wszystkich Europejczyków, które podzielono na sześć głównych zagadnień: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan; bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna; bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport; działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami; integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 47

48 Instrumenty finansowe
HORIZONT Stanowiący nieodłączną część programu „Horyzont 2020” Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) będzie odgrywał istotną rolę dzięki zaangażowaniu doskonałych wyższych uczelni, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw w celu kształcenia przedsiębiorców przyszłości oraz zapewnienia europejskiemu „trójkątowi wiedzy” miejsca w światowej czołówce. Komisja postanowiła znacząco zwiększyć wsparcie dla EIT i zaproponowała dla niego budżet wynoszący 2,8 mld euro na lata (dla porównania – od założenia instytutu w 2008 r. przyznano na niego 309 mln euro). EIT opiera się na nowatorskiej koncepcji transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych zwanych wspólnotami wiedzy i innowacji (WWiI).  LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 48

49 Finansowanie partnerstwa wydaje się być problemem dość złożonym,
PODSUMOWANIE Partnerstwo jest wtedy kiedy strony posiadają względem siebie porównywalne prawa i obowiązki. Tak złożony status nie występuje od razu, jednak liczne i coraz bardziej zorganizowane kontakty ułatwiają powstanie partnerstwom. Finansowanie partnerstwa wydaje się być problemem dość złożonym, szczególnie przy wykorzystaniu środków publicznych, Pocieszeniem może być fakt, że UE zapowiada uproszczenie procedur. Ideałem PARTENERSTWA jest układ synergiczny, czyli taki kiedy = 5  LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 49

50 PRZYDATNE LINKI http://efs.dolnyslask.pl
Dziękuję za uwagę LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 50

51 Dziękujemy za uwagę! Prezentacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Związek Pracodawców Dolnego Śląska ul. Szewska 3, Wrocław, mail:  tel./fax tel. kom Saksońska Akademia Zarządzania INTERNATIONAL Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL Rudolf- Walther- Straβe 4, D Dresden Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google