Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie

2 PROGRAM SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W SOPOCIE
NA LATA

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie opracował Program Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006–2014. Jest on monitoringiem opracowanego wcześniej – w 2001 r. programu – uaktualnieniem wytyczonych i realizowanych w nim celów. Założenia programu zgodne są ze strategią działania MOPS oraz Strategią Integracji Polityki Społecznej Rady Miasta Sopotu i przyjęty Uchwałą RM. Najważniejszym działaniem przy budowaniu systemu opieki nad dzieckiem i rodziną było postawienie diagnozy już funkcjonującego systemu i przeanalizowanie zagrożeń dla tego systemu. Powołana została w tym celu grupa ekspercka złożona z przedstawicieli sopockich instytucji m. in.: MOPS-u Urzędu Miasta Sądu Rejonowego Komendy Miejskiej Policji Grupa działając metodą analizy S.W.O.T określiła największe zagrożenia i szanse dla budowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie
Słabe strony to m. in.: - bariery przepisów prawnych i polityki społecznej, - niskie wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej (średnio poniżej przeciętnej krajowej), - zbyt późne diagnozowanie problemów środowiska rodzinnego. Silne strony to m. in.: - odpowiedni budżet na podejmowane działania (zamożność miasta), - możliwość zdobywania różnorodnych środków finansowych (z Ministerstwa, UE), - dobra analiza potrzeb środowiska lokalnego, - dobra współpraca między instytucjami działającymi w mieście na rzecz dzieci.

5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie
Problemy dotyczące funkcjonowania rodzin w Sopocie ( ) M. in.: 1. Problemy opiekuńczo-wychowawcze – nadzór kuratora (porównując r. do r. ilość rodzin pozostająca pod nadzorem kuratora pozostawała na podobnym poziomie). 2. Wejście nieletnich w konflikt z prawem — nadzory kuratorskie. (2001 – 2005 poziom podobny). 3. Wzrastająca liczba postanowień o umieszczenie dzieci w zastępczych formach opieki. 4. Przemoc domowa. 5. Ubóstwo rodzin. 6. Problemy dotyczące dzieci niepełnosprawnych (np. problem regularnego dowożenia dzieci do szkoły, brak właściwej opieki nad dziećmi w czasie pozaszkolnym, brak pomocy specjalistów w przypadku pojawienia się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie
MISJA PROGRAMU Zapewnienie kompleksowego wsparcia dzieciom i rodzinom w Sopocie

7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie
CELE PROGRAMU: CELE GŁÓWNE: 1.Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach zagrożonych dysfunkcją (profilaktyka) 2.Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie 3.Tworzenie warunków do powrotu dziecka do rodziny i środowiska (reintegracja rodziny) 4.Przygotowanie do samodzielności wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie
CELE SZCZEGÓŁOWE: Ad. 1 1.1 Promowanie modelu zdrowej rodziny 1.2 Rozpoznanie i profesjonalna ocena zagrożeń dobra dziecka (podejście interdyscyplinarne) 1.3 Tworzenie systemu pomagania, edukowania i wspierania rodzin Ad. 2 2.1 Rozwijanie umiejętności rodzicielskich 2.2 Wspomaganie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny poprzez formy wsparcia dziennego 2.3 Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży 2.4 Zapobieganie umieszczaniu dzieci poza rodziną.

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie
Ad. 3 3.1. Przygotowanie rodzin biologicznych do powrotu dzieci funkcjonujących w zastępczych formach opieki. 3.2. Przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin. Ad. 4 4.1 Rozwijanie samodzielności wychowanków domu dziecka poprzez pobyt w grupie usamodzielniających się wychowanków – w oparciu o rodzinny model życia 4.2 Realizowanie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU) przez usamodzielniających się wychowanków w czasie pobytu i po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

10

11 PROJEKTY REALIZOWANIE PRZEZ MOPS I INNE PODMIOTY DAZIAŁAJĄCE NA RZECZ WSPARCIA RODZIN I DZIECI W SOPOCIE r. Streetworking, partyworking: Praca na ulicy zorientowana jest m. in. na dzieci i młodzież pozostającą bez opieki, polegająca na poszukiwaniu opiekunów, rozwiązaniu problemów, wsparciu, pokierowaniu. Partyworking polega na kontrolowaniu miejsc rozrywkowych (np. dyskoteki), w trosce o przebywające tam dzieci. Prowadzenie zajęć profilaktyczno-korekcyjnych dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym Zapewnienie wsparcia dzieciom niedostosowanym społecznie w formie zajęć ogólnorozwojowych, wskazanie właściwych postaw rodzicielskich. Prowadzenie działań profilaktycznych, pomoc młodym ludziom w radzeniu sobie z problemami życia codziennego poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowo rekreacyjnych, zwiedzaniu okolic Trójmiasta, wyjścia do kina i muzeów.

12 Hel Gdynia

13

14 PROJEKTY REALIZOWANIE PRZEZ MOPS I INNE PODMIOTY DAZIAŁAJĄCE NA RZECZ WSPARCIA RODZIN I DZIECI W SOPOCIE r. Świadczenie usług opiekuńczo-treningowych dla rodziców niezaradnych życiowio. Asystent rodzinny: Projekt skierowany jest do rodzin zagrożonych odebraniem dzieci, niezaradnych życiowo. Każda rodzina musiała wyrazić zgodę na obecność asystenta. Asystent prowadzi pracę w rodzinie na czterech płaszczyznach: prowadzenie domu, doskonalenie umiejętności wychowawczych, racjonalne odżywianie, gospodarowanie budżetem. Zarówno pracownik socjalny jak i kurator nie są w stanie uczestniczyć w codziennym życiu rodziny. Asystent towarzyszy rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów na codzień.

15

16 PROJEKTY REALIZOWANIE PRZEZ MOPS I INNE PODMIOTY DAZIAŁAJĄCE NA RZECZ WSPARCIA RODZIN I DZIECI W SOPOCIE r. Zastosowanie metody wideotreningu - prawidłowej komunikacji w rodzinie opartej na analizie relacji wewnątrzrodzinnych przy użyciu kamery. Metodę zastosowano w jednej z rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, której powierzono trójkę rodzeństwa z domu dziecka. Celem wideotreningu było poprawienie relacji między dziećmi oraz między rodzicami a dziećmi (metoda zbliżona do oddziaływań telewizyjnej „Superniani”)

17 EWALUACJA SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
Program dotyczący systemu opieki nad dzieckiem i rodziną będzie podlegał ewaluacji na przestrzeni kolejnych dziewięciu lat. Ewaluacja powinna: • Przyczyniać się do wzrostu skuteczności działań i odpowiedzialności osób, które te działania realizują • Pomóc odpowiedzieć na pytanie: czy obrany przez MOPS w Sopocie kierunek jest właściwy W ramach ewaluacji prezentowanego programu prowadzony będzie monitoring. Monitorowana musi być przede wszystkim diagnoza środowiskowa. Od zebranych danych, dotyczących poszczególnych elementów diagnozy środowiskowej, zależeć będzie czy wyznaczone w programie cele są wystarczające i w jakiej kolejności będą realizowane. Monitoring diagnozy środowiskowej pozwoli również określić, które z opracowanych kierunków działań powinny być realizowane i w jakim czasie. Okaże się również, które z projektów socjalnych wyznaczonych w poszczególnych kierunkach działań, powinny być uruchamiane.

18 W zakresie ewaluacji prowadzona będzie ocena.
Ocenie podlegać będą przede wszystkim: • Stopień realizacji celów szczegółowych, • Badane wskaźniki, • Projekty socjalne realizowane w poszczególnych kierunkach działań, • Metody i techniki realizacji poszczególnych zadań w projektach socjalnych, • Skuteczność działań podejmowanych w ramach projektów. Realizatorzy programu: • MOPS • Dom Dziecka „Na Wzgórzu” • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie • Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień • Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie

19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie

20

21 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Punkt Interwencji Kryzysowej
FORMY POMOCY: Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo prawne Interwencje w środowisku realizowane we współpracy z pracownikami socjalnymi, policjantami, kuratorami Terapia krótkoterminowa Terapia długoterminowa Grupa psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy Grupa rozwojowa dla dzieci z rodzin zagrożonych przemocą

22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Punkt Interwencji Kryzysowej
NASZE PRIORYTETY: Jak najszybszy powrót do równowagi Zapewnienie bezpieczeństwa Nawiązanie dobrego kontaktu Objęcie pomocą całej rodziny Ścisła współpraca z innymi instytucjami

23 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie

24 Obchody ŚWIĘTA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
w Sopocie - maj 2006 r.

25 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie

26 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie

27 * odchodzenie od starych form i schematów
PODSUMOWANIE Najważniejszymi obecnie zadaniami wynikającymi z niniejszego programu jest: * odchodzenie od starych form i schematów * tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych * rozwijanie poradnictwa rodzinnego * rozwijanie usług opiekuńczych dla rodzin niewydolnych * wspieranie rodzin dysfunkcyjnych (przed i po umieszczeniu dzieci poza domem) * systematyczne monitorowanie losów dziecka umieszczonego poza domem i praca socjalna z jego rodziną * wsparcie działań pracownika socjalnego poradnictwem specjalistycznym * zintensyfikowanie działań profilaktycznych zapobiegających konieczności podejmowania przez służby społeczne interwencji kryzysowych * koordynowanie całości działań wobec dziecka i jego rodziny przez pracownika socjalnego

28 * reintegracja rodziny, a nie nadmiernie rozbudowany system pieczy
PODSUMOWANIE CD. * traktowanie rodzin zastępczych jako usługodawców, a nie jako klientów pomocy społecznej * reintegracja rodziny, a nie nadmiernie rozbudowany system pieczy zastępczej * odpowiednie wyszkolenie pracowników socjalnych do pracy z rodzinami (w tym z poszczególnymi członkami rodzin) * rozszerzanie kontaktów pracowników socjalnych z organizacjami społecznymi, których działania powinny w sposób systemowy uzupełniać ofertę ośrodka * angażowanie pracowników ochrony zdrowia w sprawy zaniedbanych dzieci. W lokalnym systemie działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych muszą brać udział wszystkie podmioty i instytucje działające w tym zakresie. Tak rozumiany program może stanowić pełne, kompleksowe ujęcie systemu wsparcia dziecka i rodziny. Opracowała: Urszula Szymańska Kierownik Działu Pomocy Rodzinie MOPS w Sopocie

29 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie
Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google