Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Linia Współpracy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Linia Współpracy,"— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

2 1.Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej Geneza projektu Cele projektu Zakres projektu Harmonogram projektu Założenia współpracy z JST 2.Wprowadzenie do dyskusji grup roboczych Grupy ds. zagadnień organizacyjno-prawnych Grupy ds. usług elektronicznych Grupy ds. infrastruktury teleinformatycznej Agenda Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku 2

3

4 Wykorzystanie ICT stało się krytycznym czynnikiem sukcesu w biznesie i warunkiem skutecznego działania administracji i dlatego jego znaczenie i zakres stale rośnie. Paradoks wykorzystania ICT w biznesie i administracji Koszt wykorzystania ICT rośnie i to BARDZO szybko: koszt budowy i stałej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (które szybko staje się przestarzała); koszt wdrażania i utrzymywania systemów (które bardzo szybko staje się mało wydajne); koszty eksploatacji infrastruktury (sieć, prąd itd.); wysokie koszty osobowe działów ICT administracji, obejmujące znaczące koszty szkoleń technicznych. Koszt wykorzystania ICT rośnie i to BARDZO szybko: koszt budowy i stałej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (które szybko staje się przestarzała); koszt wdrażania i utrzymywania systemów (które bardzo szybko staje się mało wydajne); koszty eksploatacji infrastruktury (sieć, prąd itd.); wysokie koszty osobowe działów ICT administracji, obejmujące znaczące koszty szkoleń technicznych. W znaczącym stopniu są to wydatki inwestycyjne: których wydatkowanie jest złożone, długotrwałe i obarczone ryzykiem, które są mało wrażliwe na redukcje (inwestycje albo się robi albo nie). W znaczącym stopniu są to wydatki inwestycyjne: których wydatkowanie jest złożone, długotrwałe i obarczone ryzykiem, które są mało wrażliwe na redukcje (inwestycje albo się robi albo nie). To dodatnie sprzężenie zwrotne jest szczególnie krytyczne dla małych jednostek Rozwiązaniem są usługi udostępnione w chmurze Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku 4

5 Paradoks wykorzystania ICT w biznesie i administracji Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku 5

6 Problem 1: Dysproporcja w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych jednostek administracji (w tym JST) Problem 1.1: Brak rozwiązania dla JST umożliwiającego świadczenie obywatelowi/przedsiębiorcy nowych jakościowo, zintegrowanych usług elektronicznej administracji, zbudowanych w oparciu o jednolitą infrastrukturę teleinformatyczną Problem 1.1.1: Ograniczone możliwości operacyjne i rozwojowe obecnie wykorzystywanych zasobów informatycznych będących do dyspozycji JST Problem 1.1.2: Zwiększony koszt związany z samodzielnym wdrażaniem i utrzymaniem systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej przez JST Problem 1.2: Niewystarczający poziom wiedzy na temat innowacyjnych technologii oraz zarządzania procesami biznesowymi zwłaszcza na obszarach o niskim stopniu e-rozwoju Zidentyfikowane problemy Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku 6

7 Chmura obliczeniowa – model przetwarzania IT oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrznego w stosunku do danego podmiotu usługodawcę. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa oferowana przez udostępniane usługobiorcom przez usługodawcę oprogramowanie oraz eksploatowaną przez niego infrastrukturę. Chmura obliczeniowa – model przetwarzania IT oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrznego w stosunku do danego podmiotu usługodawcę. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa oferowana przez udostępniane usługobiorcom przez usługodawcę oprogramowanie oraz eksploatowaną przez niego infrastrukturę. Propozycja rozwiązania - chmura obliczeniowa 7

8 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku Chmura to więcej niż tylko przeniesienie zasobów IT (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce i wynikające stąd oszczędności kosztów: zakupu sprzętu i oprogramowania (w tym licencji), utrzymania ośrodków obliczeniowych oraz ich kadr, związanych z koniecznością zakupu licencji czy instalowania sw, związanych z administrowaniem oprogramowaniem. Chmura to więcej niż tylko przeniesienie zasobów IT (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce i wynikające stąd oszczędności kosztów: zakupu sprzętu i oprogramowania (w tym licencji), utrzymania ośrodków obliczeniowych oraz ich kadr, związanych z koniecznością zakupu licencji czy instalowania sw, związanych z administrowaniem oprogramowaniem. Propozycja rozwiązania - chmura obliczeniowa Model chmury obliczeniowej daje możliwość nadążania dostępnością zasobów za potrzebami usługobiorcy. 8

9 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku Propozycja rozwiązania - chmura obliczeniowa budowa i rozbudowa infrastruktury IT (sprzęt i ośrodki przetwarzania) w firmie, w tym biurowej budowa systemów IT na rzecz organizacji oprogramowanie (licencje) Inwestycje koszty eksploatacji infrastruktury koszty osobowe działu IT koszty serwisu i rozbudowy systemów IT koszty dostępu do infrastruktury Bieżące organizacja Budowa i rozbudowa infrastruktury IT w tym dostępu do chmury Inwes t ycje Koszty dostępu do chmury Bieżące chmura Koszty eksploatacji infrastruktury w firmie Koszty rozwoju aplikacji w chmurze Bieżące organizacja ICT bez chmury ICT z wykorzystaniem chmury Ta część kosztów przechodzi na operatora 9

10 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku Alokacja zasobów w chmurze 10

11 Chmura publiczna vs prywatna Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku 11

12 Stworzenie warunków dla usprawnienia usług elektronicznych świadczonych na rzecz obywatela i przedsiębiorcy przez JST na drodze integracji i przebudowy wewnętrznych procesów biznesowych jednostek. Stworzenie warunków koniecznych dla konsolidacji i ograniczenia wydatków inwestycyjnych JST w obszarze ICT. 12 Uruchomienie zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST na rzecz obywatela i przedsiębiorcy. Cele projektu Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

13 Zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i urzędnikom dostępu do skutecznych narzędzi teleinformatycznych wspierających działania jednostek samorządu terytorialnego. Utworzenie infrastruktury dla rozwoju e-usług administracji publicznej w modelu chmury obliczeniowej. Udostępnienie aplikacji wspierających standardowe działania jednostek samorządu terytorialnego. 13 Cele projektu Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

14 W trakcie realizacji projektu: Podstawowy ośrodek obliczeniowy i ośrodek pomocniczy (z niezbędną infrastrukturą) + centrum zarządzania systemem, Zwirtualizowana infrastruktura świadcząca usługi w modelu IaaS, Platformy udostępniane w modelu PaaS (połączenie z ePUAP), Aplikacje webowe udostępniane w modelu SaaS. W trakcie realizacji projektu: Podstawowy ośrodek obliczeniowy i ośrodek pomocniczy (z niezbędną infrastrukturą) + centrum zarządzania systemem, Zwirtualizowana infrastruktura świadcząca usługi w modelu IaaS, Platformy udostępniane w modelu PaaS (połączenie z ePUAP), Aplikacje webowe udostępniane w modelu SaaS. 14 Po zakończeniu realizacji projektu: Infrastruktura prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej obejmująca zasoby wielu ośrodków obliczeniowych (w tym JST), Zwirtualizowana infrastruktura udostępniająca zasoby powyższego gridu obliczeniowego w modelu IaaS, Platformy udostępniane w modelu PaaS (centralne, regionalne i lokalne), Aplikacje w modelu SaaS (centralne, regionalne i lokalne). Po zakończeniu realizacji projektu: Infrastruktura prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej obejmująca zasoby wielu ośrodków obliczeniowych (w tym JST), Zwirtualizowana infrastruktura udostępniająca zasoby powyższego gridu obliczeniowego w modelu IaaS, Platformy udostępniane w modelu PaaS (centralne, regionalne i lokalne), Aplikacje w modelu SaaS (centralne, regionalne i lokalne). Co chcemy zbudować? Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

15 15 Zakres projektu Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku Zasoby teleinformaty czne JST Zasoby teleinformaty czne administracji centralnej

16 16 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku SaaS (Software as a Service): dostęp do określonych gotowych funkcjonalności: mogą to być i proste aplikacje (edytor, poczta) i zaawansowane rozwiązania CRM, workflow, księgowości, pracy grupowej itp. PaaS (Platform as a Service): dostęp do platformy (standardowego środowiska pracy), na której można tworzyć, instalować i uruchamiać własne aplikacje IaaS (Infrastructure as a Service): dostęp do funkcjonalności sprzętowych, takich jak moc obliczeniowa procesorów, przestrzeń na dysku, serwer pozwalający zdalne posadowienie własnego systemu operacyjnego i aplikacji Zakres projektu

17 17 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku Architektura systemu

18 18 ZadanieQ213Q313Q4'13Q114 Q214Q314Q414Q1'15Q2'15 Podpisanie porozumienia o dofinansowanie Podpisanie porozumień z JST biorącymi udział w projekcie Usługi Przygotowanie SIWZ na zintegrowane usługi Postępowania przetargowe na wykonanie usług Wykonanie usług zintegrowanych Integracja z systemami samorządów Wdrożenie wersji produkcyjnej Infrastruktura (ośrodek podstawowy i zapasowe) Przygotowanie SIWZ na infrastrukturę Postępowania przetargowe na infrastrukturę Dostarczenie infrastruktury Szkolenia dla użytkowników w CPI i JST Zatwierdzenie systemu i przekazanie do eksploatacji Rozliczenie projektu Harmonogram projektu

19 Uruchomienie działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych (strona internetowa projektu). Uruchomienie postępowań o udzielenie zamówienia: Pierwsze z nich to Dialog techniczny dotyczący usług elektronicznych i infrastruktury teleinformatycznej prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej (nazwa robocza) – zaproszenie do wymiany doświadczeń Uruchomienie postępowań o udzielenie zamówienia: Pierwsze z nich to Dialog techniczny dotyczący usług elektronicznych i infrastruktury teleinformatycznej prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej (nazwa robocza) – zaproszenie do wymiany doświadczeń Rozpoczęcie współpracy z interesariuszami: Uruchomienie Grup Roboczych z JST (dzisiejsze spotkanie!) Uruchomienie systemu pracy zespołowej Rozpoczęcie współpracy z interesariuszami: Uruchomienie Grup Roboczych z JST (dzisiejsze spotkanie!) Uruchomienie systemu pracy zespołowej Procedowanie spraw formalnych związanych z projektem: Formalne powołanie Komitetu Sterującego Delegacja KS do utworzenia Rady Użytkowników. Procedowanie spraw formalnych związanych z projektem: Formalne powołanie Komitetu Sterującego Delegacja KS do utworzenia Rady Użytkowników. 19 Podpisane porozumienie o dofinansowaniu projektu zer środków EFRR w ramach POIG 05.04.2013 r. Gdzie jesteśmy?

20 integracji systemu z centralnymi rejestrami państwowymi i systemami ewidencyjnymi a także ogólnokrajowymi platformami usług elektronicznych jak e-PUAP, funkcjonowania ośrodków obliczeniowych oraz centrum monitoringu i zarządzania systemem (7/24), sprawnej i bezpiecznej łączności pomiędzy ośrodkami obliczeniowymi i centrum, spójności tworzonych usług z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, rozwoju usług o zasięgu ogólnokrajowym. integracji systemu z centralnymi rejestrami państwowymi i systemami ewidencyjnymi a także ogólnokrajowymi platformami usług elektronicznych jak e-PUAP, funkcjonowania ośrodków obliczeniowych oraz centrum monitoringu i zarządzania systemem (7/24), sprawnej i bezpiecznej łączności pomiędzy ośrodkami obliczeniowymi i centrum, spójności tworzonych usług z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, rozwoju usług o zasięgu ogólnokrajowym. 20 MAC / CPI odpowiadać będą za centralny aspekt rozwoju infrastruktury i e-usług administracji, w szczególności za zapewnienie:. Założenia proponowanego modelu Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

21 Infrastruktura i usługi rozwijane będą w oparciu o zasoby : zasoby znajdujące się już we władaniu MAC / CPI, pozyskane na drodze zamówień publicznych, centrów przetwarzania danych, które stworzyły jednostki administracji zarówno samorządowej jak i centralnej. Infrastruktura i usługi rozwijane będą w oparciu o zasoby : zasoby znajdujące się już we władaniu MAC / CPI, pozyskane na drodze zamówień publicznych, centrów przetwarzania danych, które stworzyły jednostki administracji zarówno samorządowej jak i centralnej. 21 Nadzór nad procesem rozwoju usług, w tym wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju systemu, sprawować będzie Rada Użytkowników złożona z przedstawicieli JST. Założenia proponowanego modelu Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

22 22 Struktura organizacyjna Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku Sponsor Programu Zintegrowanej informatyzacji Państwa Właściciel biznesowy Projektu Minister Administracji i Cyfryzacji Komitet Sterujący Projektu (KS) Biuro Projektu Nadzór Projektu Kierownik Projektu (KP) Zastępca Kierownika Projektu (ZKP1) Zastępca Kierownika projektu (ZKP2) Kierownik Utrzymania (ZKP3) Asysta techniczna Wykonawcy Nadzór Programu Komitet RM. ds. Cyfryzacji Rada Użytkowników Projektu

23 23 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku Rola strategicznaUprawnienia, obowiązki Sponsor Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – Minister Administracji i Cyfryzacji Odpowiada za realizację Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Właściciel biznesowy Projektu Podejmowanie decyzji strategicznych dla projektu wykraczających poza jego zakres a związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Informatyzacji Państwa Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Sprawuje nadzór nad realizacją Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i projektami realizowanymi w jego ramach w tym niniejszego projektu Rada Użytkowników (RU) Opiniuje propozycje rozwiązań i produktów Projektu Zgłasza propozycje rozwiązań, które powinny być uwzględnione w projekcie Wskazuje na istotne elementy realizacyjne projektu z punktu widzenia użytkowników Struktura organizacyjna

24 Osią współpracy pomiędzy MAC /CPI JST w realizacji projektu będzie Linia Współpracy i utworzone w jej ramach grupy robocze (specjaliści z obydwu stron). Formy współpracy: 1.Porozumienia MAC JST 2.Udział w grupach roboczych / spotkania wirtualne 3.Rada Użytkowników Formy współpracy: 1.Porozumienia MAC JST 2.Udział w grupach roboczych / spotkania wirtualne 3.Rada Użytkowników 24 Udział przedstawicieli JST na każdym etapie realizacji projektu. Zasady współpracy z JST Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku Za techniczną stronę współpracy będzie odpowiadało CPI.

25 25 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku Obecnie możemy (CPI) wskazać na następujące obszary działania takich roboczych zespołów wspólnych: kwestie organizacyjno-prawne związane z funkcjonowaniem infrastruktury wspólnej i świadczonych przez nią usług, kwestie infrastruktury IT już funkcjonującej / powstającej w JST, kwestie usług elektronicznych jakie powinny być rozwijane we wspólnej infrastrukturze, … Obecnie możemy (CPI) wskazać na następujące obszary działania takich roboczych zespołów wspólnych: kwestie organizacyjno-prawne związane z funkcjonowaniem infrastruktury wspólnej i świadczonych przez nią usług, kwestie infrastruktury IT już funkcjonującej / powstającej w JST, kwestie usług elektronicznych jakie powinny być rozwijane we wspólnej infrastrukturze, … Obszary naszej współpracy

26 Dziękuję za uwagę! d.bogucki@cpi.gov.pl m.kozera@cpi.gov.pl


Pobierz ppt "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Linia Współpracy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google