Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze"— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze
Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

2 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Agenda Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu „Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej Geneza projektu Cele projektu Zakres projektu Harmonogram projektu Założenia współpracy z JST Wprowadzenie do dyskusji grup roboczych Grupy ds. zagadnień organizacyjno-prawnych Grupy ds. usług elektronicznych Grupy ds. infrastruktury teleinformatycznej Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

3

4 Rozwiązaniem są usługi udostępnione w chmurze
Paradoks wykorzystania ICT w biznesie i administracji Wykorzystanie ICT stało się krytycznym czynnikiem sukcesu w biznesie i warunkiem skutecznego działania administracji i dlatego jego znaczenie i zakres stale rośnie. To dodatnie sprzężenie zwrotne jest szczególnie krytyczne dla małych jednostek Koszt wykorzystania ICT rośnie i to BARDZO szybko: koszt budowy i stałej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (które szybko staje się przestarzała); koszt wdrażania i utrzymywania systemów (które bardzo szybko staje się mało wydajne); koszty eksploatacji infrastruktury (sieć, prąd itd.); wysokie koszty osobowe działów ICT administracji, obejmujące znaczące koszty szkoleń technicznych. Rozwiązaniem są usługi udostępnione w chmurze W znaczącym stopniu są to wydatki inwestycyjne: których wydatkowanie jest złożone, długotrwałe i obarczone ryzykiem, które są mało wrażliwe na redukcje (inwestycje albo się robi albo nie). Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

5 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Paradoks wykorzystania ICT w biznesie i administracji Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

6 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Zidentyfikowane problemy Problem 1: Dysproporcja w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych jednostek administracji (w tym JST) Problem 1.1: Brak rozwiązania dla JST umożliwiającego świadczenie obywatelowi/przedsiębiorcy nowych jakościowo, zintegrowanych usług elektronicznej administracji, zbudowanych w oparciu o jednolitą infrastrukturę teleinformatyczną Problem 1.1.1: Ograniczone możliwości operacyjne i rozwojowe obecnie wykorzystywanych zasobów informatycznych będących do dyspozycji JST Problem 1.1.2: Zwiększony koszt związany z samodzielnym wdrażaniem i utrzymaniem systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej przez JST Problem 1.2: Niewystarczający poziom wiedzy na temat innowacyjnych technologii oraz zarządzania procesami biznesowymi zwłaszcza na obszarach o niskim stopniu e-rozwoju Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

7 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Propozycja rozwiązania - chmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa – model przetwarzania IT oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrznego w stosunku do danego podmiotu usługodawcę. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa oferowana przez udostępniane usługobiorcom przez usługodawcę oprogramowanie oraz eksploatowaną przez niego infrastrukturę. Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

8 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Propozycja rozwiązania - chmura obliczeniowa Chmura to więcej niż tylko przeniesienie zasobów IT (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce i wynikające stąd oszczędności kosztów: zakupu sprzętu i oprogramowania (w tym licencji), utrzymania ośrodków obliczeniowych oraz ich kadr, związanych z koniecznością zakupu licencji czy instalowania sw, związanych z administrowaniem oprogramowaniem. Model „chmury obliczeniowej” daje możliwość nadążania dostępnością zasobów za potrzebami usługobiorcy. Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

9 Bieżące Bieżące Propozycja rozwiązania - chmura obliczeniowa
ICT bez chmury ICT z wykorzystaniem chmury budowa i rozbudowa infrastruktury IT (sprzęt i ośrodki przetwarzania) w firmie, w tym biurowej budowa systemów IT na rzecz organizacji oprogramowanie (licencje) Inwestycje koszty eksploatacji infrastruktury koszty osobowe działu IT koszty serwisu i rozbudowy systemów IT koszty dostępu do infrastruktury Bieżące organizacja Budowa i rozbudowa infrastruktury IT w tym „dostępu do chmury” Inwestycje Koszty dostępu do „chmury” Bieżące chmura Koszty eksploatacji infrastruktury w firmie Koszty rozwoju aplikacji w „chmurze” organizacja Ta część kosztów przechodzi na operatora Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

10 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Alokacja zasobów „w chmurze” Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

11 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Chmura publiczna vs prywatna Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

12 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Cele projektu Uruchomienie zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST na rzecz obywatela i przedsiębiorcy. Stworzenie warunków dla usprawnienia usług elektronicznych świadczonych na rzecz obywatela i przedsiębiorcy przez JST na drodze integracji i przebudowy wewnętrznych procesów biznesowych jednostek. Stworzenie warunków koniecznych dla konsolidacji i ograniczenia wydatków inwestycyjnych JST w obszarze ICT. Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

13 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Cele projektu Zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i urzędnikom dostępu do skutecznych narzędzi teleinformatycznych wspierających działania jednostek samorządu terytorialnego. Utworzenie infrastruktury dla rozwoju e-usług administracji publicznej w modelu chmury obliczeniowej. Udostępnienie aplikacji wspierających standardowe działania jednostek samorządu terytorialnego. Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

14 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Co chcemy zbudować? W trakcie realizacji projektu: Podstawowy ośrodek obliczeniowy i ośrodek pomocniczy (z niezbędną infrastrukturą) + centrum zarządzania systemem, Zwirtualizowana infrastruktura świadcząca usługi w modelu IaaS, Platformy udostępniane w modelu PaaS (połączenie z ePUAP), Aplikacje webowe udostępniane w modelu SaaS. Po zakończeniu realizacji projektu: Infrastruktura prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej obejmująca zasoby wielu ośrodków obliczeniowych (w tym JST), Zwirtualizowana infrastruktura udostępniająca zasoby powyższego gridu obliczeniowego w modelu IaaS, Platformy udostępniane w modelu PaaS (centralne, regionalne i lokalne), Aplikacje w modelu SaaS (centralne, regionalne i lokalne). Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

15 Zakres projektu Zasoby teleinformatyczne JST
Zasoby teleinformatyczne administracji centralnej Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

16 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Zakres projektu SaaS (Software as a Service): dostęp do określonych gotowych funkcjonalności: mogą to być i proste aplikacje (edytor, poczta) i zaawansowane rozwiązania CRM, workflow, księgowości, pracy grupowej itp. PaaS (Platform as a Service): dostęp do platformy (standardowego środowiska pracy), na której można tworzyć, instalować i uruchamiać własne aplikacje IaaS (Infrastructure as a Service): dostęp do funkcjonalności sprzętowych, takich jak moc obliczeniowa procesorów, przestrzeń na dysku, serwer pozwalający zdalne posadowienie własnego systemu operacyjnego i aplikacji Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

17 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Architektura systemu Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

18 Harmonogram projektu Podpisanie porozumienia o dofinansowanie
Zadanie Q2’13 Q3’13 Q4'13 Q1’14 Q2’14 Q3’14 Q4’14 Q1'15 Q2'15 Podpisanie porozumienia o dofinansowanie Podpisanie porozumień z JST biorącymi udział w projekcie Usługi Przygotowanie SIWZ na zintegrowane usługi Postępowania przetargowe na wykonanie usług Wykonanie usług zintegrowanych Integracja z systemami samorządów Wdrożenie wersji produkcyjnej Infrastruktura (ośrodek podstawowy i zapasowe) Przygotowanie SIWZ na infrastrukturę Postępowania przetargowe na infrastrukturę Dostarczenie infrastruktury Szkolenia dla użytkowników w CPI i JST Zatwierdzenie systemu i przekazanie do eksploatacji Rozliczenie projektu

19 Gdzie jesteśmy? Podpisane porozumienie o dofinansowaniu projektu zer środków EFRR w ramach POIG r. Procedowanie spraw formalnych związanych z projektem: Formalne powołanie Komitetu Sterującego Delegacja KS do utworzenia Rady Użytkowników. Rozpoczęcie współpracy z interesariuszami: Uruchomienie Grup Roboczych z JST (dzisiejsze spotkanie!) Uruchomienie systemu pracy zespołowej Uruchomienie postępowań o udzielenie zamówienia: Pierwsze z nich to Dialog techniczny dotyczący usług elektronicznych i infrastruktury teleinformatycznej prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej (nazwa robocza) – zaproszenie do wymiany doświadczeń Uruchomienie działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych (strona internetowa projektu).

20 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Założenia proponowanego modelu MAC / CPI odpowiadać będą za centralny aspekt rozwoju infrastruktury i e-usług administracji, w szczególności za zapewnienie:. integracji systemu z centralnymi rejestrami państwowymi i systemami ewidencyjnymi a także ogólnokrajowymi platformami usług elektronicznych jak e-PUAP, funkcjonowania ośrodków obliczeniowych oraz centrum monitoringu i zarządzania systemem (7/24), sprawnej i bezpiecznej łączności pomiędzy ośrodkami obliczeniowymi i centrum, spójności tworzonych usług z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, rozwoju usług o zasięgu ogólnokrajowym. Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

21 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Założenia proponowanego modelu Infrastruktura i usługi rozwijane będą w oparciu o zasoby: zasoby znajdujące się już we władaniu MAC / CPI, pozyskane na drodze zamówień publicznych, centrów przetwarzania danych, które stworzyły jednostki administracji zarówno samorządowej jak i centralnej. Nadzór nad procesem rozwoju usług, w tym wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju systemu, sprawować będzie Rada Użytkowników złożona z przedstawicieli JST. Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

22 Struktura organizacyjna
Sponsor Programu Zintegrowanej informatyzacji Państwa Właściciel biznesowy Projektu Minister Administracji i Cyfryzacji Komitet Sterujący Projektu (KS) Biuro Projektu Nadzór Projektu Kierownik Projektu (KP) Zastępca Kierownika Projektu (ZKP1) Zastępca Kierownika projektu (ZKP2) Kierownik Utrzymania (ZKP3) Asysta techniczna Wykonawcy Nadzór Programu Komitet RM. ds. Cyfryzacji Rada Użytkowników Projektu Struktura organizacyjna Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

23 Uprawnienia, obowiązki
Struktura organizacyjna Rola strategiczna Uprawnienia, obowiązki Sponsor Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – Minister Administracji i Cyfryzacji Odpowiada za realizację Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Właściciel biznesowy Projektu Podejmowanie decyzji strategicznych dla projektu wykraczających poza jego zakres a związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Informatyzacji Państwa Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Sprawuje nadzór nad realizacją Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i projektami realizowanymi w jego ramach w tym niniejszego projektu Rada Użytkowników (RU) Opiniuje propozycje rozwiązań i produktów Projektu Zgłasza propozycje rozwiązań, które powinny być uwzględnione w projekcie Wskazuje na istotne elementy realizacyjne projektu z punktu widzenia użytkowników Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

24 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Zasady współpracy z JST Udział przedstawicieli JST na każdym etapie realizacji projektu. Osią współpracy pomiędzy MAC /CPI  JST w realizacji projektu będzie Linia Współpracy i utworzone w jej ramach grupy robocze (specjaliści z obydwu stron). Formy współpracy: Porozumienia MAC  JST Udział w grupach roboczych / spotkania wirtualne Rada Użytkowników Za techniczną stronę współpracy będzie odpowiadało CPI. Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

25 Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku
Obszary naszej współpracy Obecnie możemy (CPI) wskazać na następujące obszary działania takich roboczych zespołów wspólnych: kwestie organizacyjno-prawne związane z funkcjonowaniem infrastruktury wspólnej i świadczonych przez nią usług, kwestie infrastruktury IT już funkcjonującej / powstającej w JST, kwestie usług elektronicznych jakie powinny być rozwijane we wspólnej infrastrukturze, Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google