Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka projektu"— Zapis prezentacji:

1

2 Charakterystyka projektu
Centrum (CASZNiS) jest ukierunkowane na pomoc inwalidom wzroku, jak również innym niepełnosprawnym. Centrum działa przy PZN Okręg Łódzki. uruchomiono stronę internetową z możliwością logowania się niepełnosprawnych poszukujących pracy, pracodawców chcących zatrudnić osobę niepełnosprawną.

3 Cele projektu dopasowanie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych wzrokowo do wymogów współczesnego rynku pracy; rozwinięcie umiejętności komputerowych; aktywizacja zawodowa; zwiększenie stopnia samoakceptacji i wiary we własne siły

4 Grupy docelowe Projekt adresowany był do osób w  wieku aktywności zawodowej, mieszkańców województwa łódzkiego, posiadających orzeczoną niepełnosprawność wzrokową i: będących  bezrobotnymi (w tym długotrwale), niezatrudnionymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywnymi zawodowo (preferowani 50+), niekorzystającymi ze wsparcia w ramach projektów z Działania 1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5 Szkolenia W ramach Projektu uruchomione zostały trzy rodzaje szkoleń odbywających się  w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Łódzki w Łodzi. Za okres uczestnictwa w szkoleniu przewidziana została wypłata zasiłku szkoleniowego w wysokości 4.00zł brutto za godzinę szkolenia.   Zapewniono materiały promocyjne i dydaktyczne oraz catering w trakcie zajęć.

6 1. Szkolenie komputerowe
Obejmowało 64 godziny dydaktyczne praktycznych zajęć w zakresie środowiska Windows i obsługi Internetu; Szkolenie zakończone egzaminem umożliwiającym uzyskanie ogólnoeuropejskiego Certyfikatu ECDL e-Citizen; Zajęcia odbywały się w czteroosobowych grupach we własnym laboratorium komputerowym; Przeszkolono 80 osób.

7

8 2. Język angielski 96 godzin dydaktycznych komunikatywnego języka angielskiego; wykorzystywano materiały dydaktyczne na kasetach magnetofonowych i płytach CD; Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 4 godziny; Przeszkolono 60 osób.

9

10 3. "Idę do pracy” 160 godzin dydaktycznych;
Cykl zajęć z psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym, wizażystą i rehabilitantem wspomagających osoby niewidome i słabowidzące w wejściu lub powrocie na rynek pracy; Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 4 godziny. Przeszkolono 60 osób.

11

12 Punkt Informacyjny W ramach Projektu uruchomiono Punkt Informacyjny czynny w środy i piątki w godz ; W Punkcie Informacyjnym można było uzyskać szczegółowe wiadomości o Projekcie i wszelkie informacje dotyczące uregulowań sytuacji osób niewidomych i słabowidzących.

13 Kadra Projektu Koordynator - Henryk Ługowski
Asystent Koordynatora – Aneta Brzezińska / Małgorzata Bujak Obsługa finansowo-księgowa - Marta Pajkert Obsługa administracyjno-biurowa  - Anna Nastarowicz Punkt Informacyjny - Teresa Wrzesińska

14 Zakładane rezultaty – „twarde”
Przeszkolenie 80 Beneficjentów Ostatecznych (BO) w zakresie obsługi komputera; Przeszkolenie 60 BO w zakresie posługiwania się komunikatywnym językiem angielskim; Przeszkolenie 60 BO w zakresie praktycznego poruszania się na rynku pracy; Ukończenie szkoleń przez min. 85% BO

15 Zakładane rezultaty – „twarde” cd.
Przeprowadzenie 80 certyfikowanych egzaminów ECDL e-Citizen; Uzyskanie certyfikatów e-Citizen przez min. 85%BO; Udział w konferencji min. 50 osób; Udzielenie informacji i porad przez specjalistów min. 500 osobom; Zalogowanie się na portalu min. 100 osób.

16 Zakładane rezultaty – „miękkie”
Nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych – podstawy użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, posługiwania się Internetem (w celu zdobycia pracy) i komunikatorami internetowymi; Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym;

17 Zakładane rezultaty – „miękkie” cd.
Zniesienie barier psychologicznych dzięki nabyciu nowych  umiejętności: przełamanie poczucia bezradności, niechęci do pracy, podniesienie poziomu samooceny, motywacji;

18 Zakładane rezultaty – „miękkie” cd.
Zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych; Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, poprawy wizerunku, autoprezentacji; Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy.

19 Monitorowanie rezultatów
Rezultaty projektu osiągnięte w trakcie jego realizacji były badane i dokumentowane na bieżąco, poprzez: listy obecności, ankiety oceny szkoleń, ankiety oceny trenerów, raporty cząstkowe, notatki z obserwacji i wywiady

20 Rezultaty osiągnięte w Projekcie
114 osób wzięło udział w Projekcie; powstały autorskie programy osób prowadzących zajęcia dostosowane do potrzeb osób z problemami wzrokowymi; udzielono 852 porad telefonicznych i bezpośrednich 774 Beneficjentom Ostatecznym, w tym: 451 kobietom; 323 mężczyznom;

21 Rezultaty osiągnięte w Projekcie cd.
11 osób znalazło zatrudnienie; 15263 osób (na dzień 23 listopada ) odwiedziło stronę internetową projektu; 62 osoby zdały egzamin z informatyki i otrzymały międzynarodowy certyfikat umiejętności komputerowych e-Citizen;

22 Patroni medialni

23 Dziękuję Państwu za przybycie i uwagę


Pobierz ppt "Charakterystyka projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google