Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Zespół Szkół nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim Sierpień 2013

2 OBSZARY PODDANE EWALUACJI
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY wymaganie: 1.3. Uczniowie są aktywni. 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

3 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.
Zespoły ewaluacyjne Uczniowie są aktywni Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Opracował zespół w składzie: Anetta Maciejewska - przew. Agnieszka Szatkowska Krzysztof Nowicki Paweł Karolczuk Beata Peszko Katarzyna Wichowska Ewa Gałat Beata Bronowicka Anna Kozłowska Jolanta Janiec Opracował zespół w składzie: Piotr Ernst - przewodniczący Aleksandra Krawiec Izabela Szuniewicz Aleksandra Brand Beata Jankowska Alicja Majewicz Małgorzata Frączkiewicz-Sągajłło Arleta Stanulewicz Anna Rząd Marta Marcinkowska

4 Charakterystyka placówki
Liczba oddziałów: 51   Liczba uczniów: 1226 Liczba nauczycieli 106, w tym: Dyplomowanych: 57 Mianowanych: 27 Kontraktowych: 16 Stażystów: 6

5 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.
PYTANIA KLUCZOWE UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Kiedy i jak rodzice zostali poinformowani o ofercie zajęć pozalekcyjnych? Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole? Kiedy i jak uczniowie zostali poinformowani o ofercie zajęć? Czy przedstawiona forma zajęć pozalekcyjnych odpowiada potrzebom uczniów? Czy wszyscy uczniowie mogą korzystać z zajęć? Jak nauczyciele pozyskują uczniów na zajęcia? Czy szkoła rozwija zainteresowania uczniów ? Czy szkoła stwarza warunki do kreatywnej pracy uczniów? Jakie pomoce dydaktyczne w szkole wspierają aktywizację uczniów? Czy uczniowie są samodzielni w podejmowaniu własnych działań? Czy działania stosowane przez nauczycieli, pedagogów i innych pracowników szkoły są skuteczne i odpowiadają potrzebą uczniów ? Czy szkoła realizuje przedsięwzięcia zainicjowane przez uczniów i rodziców? Jakie formy współpracy nauczycieli istnieją w szkole? Co moglibyśmy zrobić, by usprawnić sposób i formy współpracy nauczycieli? Jak podnieść efektywność współdziałania? Co należy zmienić lub doskonalić w celu podniesienia efektywności współpracy nauczycieli?

6 Populacja objęta badaniem
74 nauczycieli 200 uczniów 98 rodziców

7 MOCNE STRONY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI
Szkoła, poprzez swoją ofertę, umożliwia uczniom rozwój ich zainteresowań, pasji i uzdolnień. Szkoła podejmuje różnorodne działania, a nauczyciele stosują różne nowatorskie metody mające na celu zwiększenie aktywności uczniów. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach wewnątrzszkolnych i reprezentują szkołę w olimpiadach, konkursach i zawodach poza szkołą. Szkoła stwarza uczniom możliwości planowania własnego rozwoju.

8 MOCNE STRONY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI
Uczniowie mają możliwość nie tylko zgłaszania inicjatyw, wyrażania opinii, które mogą wpływać na rozwój szkoły, ale także podejmowania działań zmierzających do ich realizacji. Uczniowie chętnie uczestniczą w działaniach promujących szkołę w środowisku lokalnym. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych oraz innych przedsięwzięciach mających na celu dobro człowieka. Samorząd Szkolny angażuje się w organizację szkolnych uroczystości.

9 SŁABE STRONY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI
Nie wszyscy uczniowie są zmotywowani i zadowoleni z odbywających się w szkole zajęć lekcyjnych. Szkoła stara się zapewnić w miarę możliwości urozmaiconą ofertę zajęć pozalekcyjnych, jednak nie zaspokaja ona w pełni oczekiwań uczniów. Nie wszystkie przedsięwzięcia zainicjowane przez uczniów są realizowane. Niezadowalające efekty pracy z uczniem zdolnym

10 WNIOSKI UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI
Należy wykorzystywać w możliwie najwyższym stopniu aktywność uczniów, ich zaangażowanie i chęć rozwijania swoich zainteresowań. W procesie nauczania wykorzystywać nowoczesne środki dydaktyczne ponieważ one motywują uczniów do zgłębiania wiedzy. Należy stwarzać uczniom możliwość uczestniczenia w akcjach charytatywnych, co kształtuje uczucie empatii i solidarności społecznej.

11 WNIOSKI UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI
Zachęcać uczniów do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych co uczy planowania własnego rozwoju. Należy modyfikować i uaktualniać organizowane przez szkołę kółka zainteresowań stwarzając możliwość rozwoju zainteresowań większej liczbie uczniów. Należy zadbać o jeszcze większe uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i dostosowanie metod pracy do rzeczywistych potrzeb zespołów klasowych.

12 Wyniki Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

13 W pracach jakich zespołów uczestniczyli nauczyciele?

14 Na jakim poziomie nauczyciele angażowali się w prace zespołów?

15 Jakie formy współpracy preferujesz?

16 W jaki sposób nauczyciele współpracują w tworzeniu procesów edukacyjnych?

17 W jaki sposób nauczyciele dokonują analizy wyników kształcenia?

18 W jakim stopniu wykorzystujesz w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej wnioski wypływające z analizy procesów edukacyjnych?

19 Jakie działania podejmujesz na podstawie analizy swojej działalności dydaktycznej?

20 Jakie działania podejmował/a Pan/Pani we współpracy z innymi nauczycielami?

21 Czy Pana/Pani zdaniem współpraca nauczycieli wpływa na lepsze wyniki kształcenia?

22 Jak oceniasz zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów?

23 Jakie czynniki sprzyjają współpracy nauczycieli?

24 Jakie czynniki utrudniają współpracę nauczycieli?

25 MOCNE STRONY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
często współpracują ze sobą w różnych zespołach, wspierają się i współdziałają w opracowywaniu planów pracy grup przedmiotowych, wyboru, podręczników, organizacji wycieczek, imprez szkolnych. analizują wyniki kształcenia poprzez: sprawdziany, obserwację uczniów, diagnozę pedagogiczną, testy, prace domowe, analizę kart pracy i wymieniają się doświadczeniami.

26 MOCNE STRONY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
Wnioski z analiz przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej podsumowujących pracę szkoły po każdym semestrze. Zdecydowana większość nauczycieli wykorzystuje w swojej pracy wnioski wypływające z analizy procesów edukacyjnych.

27 SŁABE STRONY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
W pracę w zespołach nie są zaangażowani wszyscy nauczyciele. Współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych przebiega niesystematycznie, okazjonalnie. Nie wszyscy członkowie zespołów w równym stopniu angażują się w realizację planów pracy opracowanych na dany rok szkolny. Znaczna grupa nauczycieli kwestionuje skuteczność współpracy jako metody podnoszenia jakości pracy.

28 nauczyciele współdziałają ze sobą i wspierają się w działaniach edukacyjnych i wychowawczych;
współpraca korzystnie wpływa na podniesienie jakości pracy oraz na rozwój uczniów, aczkolwiek zespoły zadaniowe spotykają się najczęściej na wniosek Dyrekcji; nauczyciele placówki realizują podstawę programową; oferta edukacyjna szkoły umożliwia realizację podstawy programowej oraz pozwala na rozwój zainteresowań uczniów; WNIOSKI

29 nauczyciele stosują różnorodne formy i metody pracy oraz pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają zajęcia; przy wyborze oferty programowej kierują się przede wszystkim zainteresowaniami i zdolnościami uczniów; WNIOSKI

30 zajęcia pozalekcyjne umożliwiają większą indywidualizację pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce; zajęcia pozalekcyjne nie tylko rozwijają uczniów, ale też zachęcają ich do uczęszczania do szkoły, uczą systematyczności i pracy w zespole; dzieci licznie i chętnie uczestniczą w kołach zainteresowań; WNIOSKI

31 Proponowane kierunki działań
poprawić zespołowe działanie nauczycieli w pracy nad interpretacją i wykorzystaniem wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz w pracy nad ewaluacją wewnętrzną; zorganizować warsztaty psychologiczne na temat efektywności pracy grupowej; aktywizacja współpracy w zespołach przedmiotowych i pomiędzy zespołami;

32 Proponowane kierunki działań
przeprowadzać lekcje pokazowe, koleżeńskie; włączyć wszystkich nauczycieli do programu podniesienia efektywności kształcenia np. w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, religii; poprawić efektywności działań poprzez bardziej skrupulatne rozliczanie z ich efektów.

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim aktywnym członkom zespołów ewaluacyjnych. Szczególne uznanie wyrażam przewodniczącym Zespołów Pani Anetcie Maciejewskiej i Panu Piotrowi Ernstowi.


Pobierz ppt "RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google