Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY o wymaganie: 1.3. Uczniowie są aktywni. o wymaganie: 2.4. Procesy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY o wymaganie: 1.3. Uczniowie są aktywni. o wymaganie: 2.4. Procesy."— Zapis prezentacji:

1

2 EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY o wymaganie: 1.3. Uczniowie są aktywni. o wymaganie: 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

3 Uczniowie są aktywni Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Opracował zespół w składzie: Anetta Maciejewska - przew. Agnieszka Szatkowska Krzysztof Nowicki Paweł Karolczuk Beata Peszko Katarzyna Wichowska Ewa Gałat Beata Bronowicka Anna Kozłowska Jolanta Janiec Opracował zespół w składzie: Piotr Ernst - przewodniczący Aleksandra Krawiec Izabela Szuniewicz Aleksandra Brand Beata Jankowska Alicja Majewicz Małgorzata Frączkiewicz-Sągajłło Arleta Stanulewicz Anna Rząd Marta Marcinkowska

4 Liczba oddziałów: 51 Liczba uczniów: 1226 Liczba nauczycieli 106, w tym: Dyplomowanych: 57 Mianowanych: 27 Kontraktowych: 16 Stażystów: 6

5 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Kiedy i jak rodzice zostali poinformowani o ofercie zajęć pozalekcyjnych? Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole? Kiedy i jak uczniowie zostali poinformowani o ofercie zajęć? Czy przedstawiona forma zajęć pozalekcyjnych odpowiada potrzebom uczniów? Czy wszyscy uczniowie mogą korzystać z zajęć? Jak nauczyciele pozyskują uczniów na zajęcia? Czy szkoła rozwija zainteresowania uczniów ? Czy szkoła stwarza warunki do kreatywnej pracy uczniów? Jakie pomoce dydaktyczne w szkole wspierają aktywizację uczniów? Czy uczniowie są samodzielni w podejmowaniu własnych działań? Czy działania stosowane przez nauczycieli, pedagogów i innych pracowników szkoły są skuteczne i odpowiadają potrzebą uczniów ? Czy szkoła realizuje przedsięwzięcia zainicjowane przez uczniów i rodziców? Jakie formy współpracy nauczycieli istnieją w szkole? Co moglibyśmy zrobić, by usprawnić sposób i formy współpracy nauczycieli? Jak podnieść efektywność współdziałania? Co należy zmienić lub doskonalić w celu podniesienia efektywności współpracy nauczycieli?

6 74 nauczycieli 200 uczniów 98 rodziców

7 Szkoła, poprzez swoją ofertę, umożliwia uczniom rozwój ich zainteresowań, pasji i uzdolnień. Szkoła podejmuje różnorodne działania, a nauczyciele stosują różne nowatorskie metody mające na celu zwiększenie aktywności uczniów. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach wewnątrzszkolnych i reprezentują szkołę w olimpiadach, konkursach i zawodach poza szkołą. Szkoła stwarza uczniom możliwości planowania własnego rozwoju.

8 Uczniowie mają możliwość nie tylko zgłaszania inicjatyw, wyrażania opinii, które mogą wpływać na rozwój szkoły, ale także podejmowania działań zmierzających do ich realizacji. Uczniowie chętnie uczestniczą w działaniach promujących szkołę w środowisku lokalnym. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych oraz innych przedsięwzięciach mających na celu dobro człowieka. Samorząd Szkolny angażuje się w organizację szkolnych uroczystości.

9 Nie wszyscy uczniowie są zmotywowani i zadowoleni z odbywających się w szkole zajęć lekcyjnych. Szkoła stara się zapewnić w miarę możliwości urozmaiconą ofertę zajęć pozalekcyjnych, jednak nie zaspokaja ona w pełni oczekiwań uczniów. Nie wszystkie przedsięwzięcia zainicjowane przez uczniów są realizowane. Niezadowalające efekty pracy z uczniem zdolnym

10 Należy wykorzystywać w możliwie najwyższym stopniu aktywność uczniów, ich zaangażowanie i chęć rozwijania swoich zainteresowań. W procesie nauczania wykorzystywać nowoczesne środki dydaktyczne ponieważ one motywują uczniów do zgłębiania wiedzy. Należy stwarzać uczniom możliwość uczestniczenia w akcjach charytatywnych, co kształtuje uczucie empatii i solidarności społecznej.

11 Zachęcać uczniów do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych co uczy planowania własnego rozwoju. Należy modyfikować i uaktualniać organizowane przez szkołę kółka zainteresowań stwarzając możliwość rozwoju zainteresowań większej liczbie uczniów. Należy zadbać o jeszcze większe uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i dostosowanie metod pracy do rzeczywistych potrzeb zespołów klasowych.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 często współpracują ze sobą w różnych zespołach, wspierają się i współdziałają w opracowywaniu planów pracy grup przedmiotowych, wyboru, podręczników, organizacji wycieczek, imprez szkolnych. analizują wyniki kształcenia poprzez: sprawdziany, obserwację uczniów, diagnozę pedagogiczną, testy, prace domowe, analizę kart pracy i wymieniają się doświadczeniami.

26 Wnioski z analiz przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej podsumowujących pracę szkoły po każdym semestrze. Zdecydowana większość nauczycieli wykorzystuje w swojej pracy wnioski wypływające z analizy procesów edukacyjnych.

27 W pracę w zespołach nie są zaangażowani wszyscy nauczyciele. Współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych przebiega niesystematycznie, okazjonalnie. Nie wszyscy członkowie zespołów w równym stopniu angażują się w realizację planów pracy opracowanych na dany rok szkolny. Znaczna grupa nauczycieli kwestionuje skuteczność współpracy jako metody podnoszenia jakości pracy.

28 WNIOSKI nauczyciele współdziałają ze sobą i wspierają się w działaniach edukacyjnych i wychowawczych; współpraca korzystnie wpływa na podniesienie jakości pracy oraz na rozwój uczniów, aczkolwiek zespoły zadaniowe spotykają się najczęściej na wniosek Dyrekcji; nauczyciele placówki realizują podstawę programową; oferta edukacyjna szkoły umożliwia realizację podstawy programowej oraz pozwala na rozwój zainteresowań uczniów;

29 WNIOSKI nauczyciele stosują różnorodne formy i metody pracy oraz pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają zajęcia; przy wyborze oferty programowej kierują się przede wszystkim zainteresowaniami i zdolnościami uczniów;

30 WNIOSKI zajęcia pozalekcyjne umożliwiają większą indywidualizację pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce; zajęcia pozalekcyjne nie tylko rozwijają uczniów, ale też zachęcają ich do uczęszczania do szkoły, uczą systematyczności i pracy w zespole; dzieci licznie i chętnie uczestniczą w kołach zainteresowań;

31 poprawić zespołowe działanie nauczycieli w pracy nad interpretacją i wykorzystaniem wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz w pracy nad ewaluacją wewnętrzną; zorganizować warsztaty psychologiczne na temat efektywności pracy grupowej; aktywizacja współpracy w zespołach przedmiotowych i pomiędzy zespołami;

32 przeprowadzać lekcje pokazowe, koleżeńskie; włączyć wszystkich nauczycieli do programu podniesienia efektywności kształcenia np. w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, religii; poprawić efektywności działań poprzez bardziej skrupulatne rozliczanie z ich efektów.

33 Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim aktywnym członkom zespołów ewaluacyjnych. Szczególne uznanie wyrażam przewodniczącym Zespołów Pani Anetcie Maciejewskiej i Panu Piotrowi Ernstowi.


Pobierz ppt "EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY o wymaganie: 1.3. Uczniowie są aktywni. o wymaganie: 2.4. Procesy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google