Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ JAKO ŁĄCZNIK POMOCY I EKONOMII SPOŁECZNEJ na przykładzie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ JAKO ŁĄCZNIK POMOCY I EKONOMII SPOŁECZNEJ na przykładzie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej."— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ JAKO ŁĄCZNIK POMOCY I EKONOMII SPOŁECZNEJ na przykładzie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

2

3 CIS w Skarżysku - Kamiennej motywy powołania, forma prawna, kontekst 1

4 STOPA BEZROBOCIA = SKALA PROBLEMU Styczeń 2008 26% - najwyższa w województwie o 10 pkt wyższa niż średnia w województwie o 14 pkt wyższa niż średnia w kraju Marzec 2009 24 % - dwukrotnie wyższa niż średnia w kraju Kwiecień 2012 25,7 % - dwukrotnie wyższa niż średnia w kraju, o 9,3 pkt wyższa niż średnia w woj. świętokrzyskim

5 POSZUKIWANIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI STOWARZYSZENIE IM. STANISŁAWA STASZICA utworzone 2 sierpnia 2002 r z inicjatywy pracowników PUP, i MOPS i grupy bezrobotnych – w poszukiwaniu alternatywnych form pracy na rzecz bezrobotnych

6 USTAWA O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM – NOWE NARZĘDZIE, NOWE SZANSE NOWE FORMY KLIMAT/WOLA INICJATYWA MOPSGMINA CIS 2008 KIS 2004

7 5 maja 2008 r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego o nadaniu statusu Centrum Integracji Społecznej. 6 października 2008 powołanie CIS Zarządzeniem Nr 254/2008 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w formie gospodarstwa pomocniczego UM. W takiej formie Centrum funkcjonowało do końca 2010 r. CIS – POCZĄTKI

8 Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z sierpnia 2009 r. - likwidacja gospodarstw pomocniczych (…). Data końcowa procesu likwidacji – 31 grudnia 2010 r. 4 września 2010 r. - ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (...) - możliwość przekształcenia CIS w formę samorządowego zakładu budżetowego. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU CIS

9 4 listopada 2010 r. Uchwała Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Centrum Integracji Społecznej Od 1 stycznia 2011 r. do dziś Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy.

10 PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 2009 – 2013 2

11 CELE CIS CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem przez: 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

12 ADRESACI Bezdomni realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, Długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, Uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; Niepełnosprawni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

13 ADRESACI …Ci, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

14 NARZĘDZIA kluczowe narzędzie Centrum Integracji Społecznej IPZS, czyli … Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego

15 IPZS CZYLI… Program reintegracji społecznej, Program reintegracji zawodowej, Zajęcia fakultatywne, Świadczenia

16 IPZS – SCHEMAT Kolejne edycje /nazwy projektów 200920102011201220132014 KwartałIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVI IIIIIIV I edycja KOP!.. 30 osób IPZS - 12 m-cy Grupa zamknięta II edycja Ocal… 2 edycje po 28 osób IPZS - 2 x 7 m-cy Grupy zamknięte III edycja Szansa… 10 kobiet IPZS – 7 m-cy Grupa zamknięta IV edycja CIS 30 osób IPZS – 7 - 12 m-cy nabór ciągły V edycja W drodze do pracy CIS 40 osób IPZS – 12 m-cy Grupa zamknięta Do 10 osób nabór ciągły IPZS dla klientów skierowanych przez MOPS w ramach projektu systemowego Nowe szanse w MOPS I EDYCJA 5 osób IPZS – 7 m-cy II EDYCJA 5 osób IPZS – 7 m-cy III EDYCJA 5 osób IPZS – 7 m-cy

17 REINTEGRACJA SPOŁECZNA ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM trening umiejętności społecznych. ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ Warsztaty motywacyjno- profilaktyczne, grupy wsparcia dla uzależnionych, współuzależnionych DDA ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODWYM Warsztaty aktywizacyjne ZAJĘCIA Z PRAWNIKIEM Zajęcia edukacyjne, poradnictwo indywidualne ZAJECIA Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM Treningi, warsztaty

18 REINTEGRACJA ZAWODOWA WARSZTAT KRAWIECKO- RĘKODZIELNICZY WARSZTAT OGRODNICZO- PORZĄDKOWO- EKOLOGICZNY WARSZTAT REMONTOWO- STOLARSKI WARSZTAT MAGAZYNIER- SPRZEDAWCA

19 FORMY FAKULTATYWNE KURS PRAWA JAZDY WÓZKI JEZDNIOWE KASY FISKALNE MINIMUM SANITARNE EGZAMINY CZELADNICZE

20 FORMY FAKULTATYWNE INFORMATYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA WIZYTY STUDYJNE WARSZTATY: WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK ANTYDYSKRYMINA CYJNY PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA JĘZYK ANGIELSKI TEATR, i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego

21 ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE BILETY NA DOJAZD POSIŁEK UBEZPIECZENIE NNW BADANIA LEKARSKIE szczepienia ochronne

22 PROJEKTY EFS POKL 2009-2013 Projekt KOP! Kreujemy Optymistyczną Przyszłość… 2009 Projekt Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj 2010-11 Projekt Szansa dla Ciebie – nadzieja dla innych 2011 oraz Projekt W drodze do pracy – w trakcie realizacji- 2013 -2014 ww. projekty współfinansowane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

23

24 KOP! Kreujemy Optymistyczną Przyszłość- projekt utworzenia Centrum Integracji Społecznej jako struktury aktywizacji osób wnioskodawca Gmina Skarżysko-Kamienna termin realizacji 1 października 2008-31 marca 2010 kwota dofinansowania 691 238,85 PLN liczba uczestników 45 (24 mężczyzn, 21 kobiet) IPZS 12 miesięcy

25

26 OCAL MARZENIA… wnioskodawcaGmina Skarżysko-Kamienna / Centrum Integracji Społecznej termin realizacji01.04.2010-30.11.2011 kwota dofinansowania 1 001 724,80 PLN liczba uczestników 64 osoby (40 kobiet, 24 mężczyzn) IPZS dwie edycje po 7 miesięcy

27

28 SZANSA DLA CIEBIE - NADZIEJA DLA INNYCH wnioskodawcaGmina Skarżysko-Kamienna/ Centrum Integracji Społecznej termin realizacji01.02.2011-31.12.2011 kwota dofinansowania 264 755,00 PLN liczba uczestników 10 kobiet, IPZS7 miesięcy

29

30 W DRODZE DO PRACY wnioskodawcaGmina Skarżysko-Kamienna/ Centrum Integracji Społecznej termin realizacji01.01.2013-31.10.2014 kwota dofinansowania 957 453,31 PLN liczba uczestników 40 osób (22 K, 18 M) IPZS12 miesięcy

31 ZDANIEM UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI DZIĘKI UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE…TAKNIE WIEMNIE Jestem lepszym pracownikiem88%6% Podniosłem/am umiejętność pracy w zespole 92%-8% Podniosłem/am umiejętności komunikacyjne/ rozwiązywania problemów 88%- 12 % Podniosłem/am umiejętność autoprezentacji 84%8% Umiejętności, których nabyłem/am się podczas warsztatów zawodowych pomogą mi znaleźć pracę /będą przydatne w pracy zawodowej 87%13%-

32 DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZA, HANDLOWA, USŁUGOWA W RAMACH REINTEGRACJI ZAWODOWEJ 3

33 USŁUGI... na zlecenie Gminy w ramach reintegracji zawodowej od 2011 roku (art. 14 pkt 7a ustawy o finansach publicznych 1.Szycie flag i wykonanie drzewców. 2.Rozwieszanie flag na ulicach miasta. 3.Remont ławek i koszy na śmieci oraz ich montaż i demontaż. 4.Opróżnianie koszy na śmieci i sprzątanie wiat przystankowych na terenie miasta. 5.Utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego. 6.Utrzymanie pomników na terenie miasta. 7.Utrzymanie wybranych terenów zieleni.

34 USŁUGI … na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy zatrudnieniu socjalnym, na rzecz: Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia Miejski Ośrodek Socjoterapii Miejskie Centrum Kultury Zakład Przerobu Złomu Metalika w Suchedniowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zakład Wyrobów Kamionkowych Marywil w Suchedniowie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Miejski w Skarżysku-Kamiennej Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Zakład Pracy Chronionej Wtórpol Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej Młodzieżowy OśrodekSocjoterapii SP 3, 7, ZSP nr 1, Przedszkole nr 4, 16, 8 PCPR i inni

35 Usługi ogrodniczo - porządkowe pielęgnacja zieleni wokół domów, budynków użyteczności publicznej, koszenie trawników, wykonywanie rabatek, skalniaków, porządkowanie terenów zielonych, porządkowanie i całoroczna opieka nad grobami, grabienie liści, odśnieżanie, inne.

36 Kompleksowe prace remontowe malowanie, tynki zewn ę trzne i wewn ę trzne, wykonywanie powierzchni z płyt karton-gips, posadzki, itp., wszelkie domowe i przydomowe prace naprawcze, inne.

37 Usługi krawieckie - oferta szycie odzieży i przeróbki odzieży, szycie artystyczne – patchworki, stroje karnawałowe i okazjonalne, przebrania dla dzieci, ozdoby okolicznościowe, szycie designerskich gadżetów reklamowych dla firm, szycie przemysłowe – podwykonawstwo, inne.

38 Usługi florystyczne oryginalne, niepowtarzalne stroiki świąteczne, wiązanki nagrobne, różne okazjonalne kompozycje, inne.

39

40 USŁUGI... na zlecenie Gminy na podstawie art. 14 pkt 9 ustawy o finansach publicznych od czerwca 2012 roku Zarządzanie i bieżąca obsługa Cmentarza Komunalnego w Skarżysku - Kamiennej

41 CIS W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ - SZANSE, ZAGROŻENIA 4

42 CIS – ELEMENT SYSTEMU WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PUP CISMOPS

43 PARTNERSTWO CIS Z II I III SEKTOREM NGO CISMŚP

44 CIS – SZANSE Dywersyfikacja źródeł finansowania działalności Centrum (dotacja, środki unijne, środki z Funduszu Pracy, środki własne wypracowane w ramach reintegracji zawodowej) Dywersyfikacja zleceń (samorząd lokalny, instytucje, przedsiębiorcy, osoby prywatne) Przekonanie społeczności lokalnej do zasadności rozwoju ekonomii społecznej - budowanie klimatu

45 CIS – SZANSE Współpraca z OPS – oferta obejmująca program reintegracji społecznej i zawodowej dla klientów MOPS (np. w ramach projektów systemowych). Współpraca z ościennymi gminami - oferta obejmująca program reintegracji społecznej i zawodowej dla ich mieszkańców Współpraca z instytucjami i przedsiębiorcami z sektora MŚP w zakresie zatrudniania absolwentów Centrum na podstawie zatrudnienia wspieranego. Współpraca z kontrahentami indywidualnymi w zakresie pozyskiwania drobnych zleceń.

46 CIS - SZANSE CIS jako inkubator spółdzielczości socjalnej Rozwinięcie usług okołocmentarnych, gastronomicznych, wypożyczalnia strojów karnawałowych i okolicznościowych – nowy front prac dla uczestników = nowe źródła finansowania Spółdzielnia socjalna – na bazie potencjału CIS – miejsca pracy dla absolwentów Kształtujący się Skarżyski Model Ekonomii Społecznej POKL 2014 -2020

47 CIS – ZAGROŻENIA Brak stabilności finansowej Brak efektów – niskie wskaźniki zatrudnialności (bezrobocie strukturalne, sytuacja gospodarczo-finansowa gminy) Brak woli/klimatu w samorządzie lokalnym (po wyborach) Duża rotacja kadry merytorycznej / trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry merytorycznej (niskie wynagrodzenia) /mało ludzi – szeroki zakres działań w ramach IPZS Forma prawna narzucająca ogromne nakłady pracy administracyjno – finansowej – zagrożenie zbytniego rozbudowania kadry administracyjnej lub przeciążenia kadry (np. nikt w CIS nie chce pracować w księgowości) Wypalenie zawodowe

48 DLACZEGO CIS ? CZY TO MA SENS? W słowach profesora Jerzego Hausnera zawiera odpowiedź na to pytanie, które niejednokrotnie stawia sobie każdy z nas: (…) spróbujmy włączyć ludzi do działalności gospodarczej, spróbujmy ich upodmiotowić, usamodzielnić przez aktywność gospodarczą w przekonaniu, że w konsekwencji część z nich może wrócić do aktywności na zasadach rynkowych. Ale nawet gdyby nie mogli wrócić na zasadach rynkowych, to lepiej, żeby byli aktywni zawodowo w obszarze gospodarki społecznej, niż pozostawali bierni i byli podopiecznymi opieki społecznej (…) Co słychać w nauce, wywiad z J. Hausnerem, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, www.innowacyjnystart.pl/Archiwum.

49 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Karolina Gałczyńska-Szymczyk Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej www.cis-skarzysko.pl k.szymczyk@cis-skarzysko.pl


Pobierz ppt "CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ JAKO ŁĄCZNIK POMOCY I EKONOMII SPOŁECZNEJ na przykładzie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google