Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Integracji Społecznej jako łącznik pomocy i ekonomii społecznej na przykładzie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Integracji Społecznej jako łącznik pomocy i ekonomii społecznej na przykładzie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej."— Zapis prezentacji:

1 centrum Integracji Społecznej jako łącznik pomocy i ekonomii społecznej na przykładzie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

2

3 CIS w Skarżysku - Kamiennej motywy powołania, forma prawna, kontekst
1

4 Stopa bezrobocia = Skala problemu
Styczeń % - najwyższa w województwie o 10 pkt wyższa niż średnia w województwie o 14 pkt wyższa niż średnia w kraju Marzec % - dwukrotnie wyższa niż średnia w kraju Kwiecień ,7 % - dwukrotnie wyższa niż średnia w kraju, o 9,3 pkt wyższa niż średnia w woj. świętokrzyskim

5 Poszukiwanie NOWYCH MOŻLIWOŚCI
STOWARZYSZENIE IM. STANISŁAWA STASZICA utworzone 2 sierpnia 2002 r z inicjatywy pracowników PUP, i MOPS i grupy bezrobotnych – w poszukiwaniu alternatywnych form pracy na rzecz bezrobotnych

6 USTAWA O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM – NOWE NARZĘDZIE, NOWE SZANSE
NOWE FORMY KLIMAT/WOLA INICJATYWA MOPS GMINA CIS 2008 KIS 2004

7 W takiej formie Centrum funkcjonowało
Cis – początki 5 maja 2008 r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego o nadaniu statusu Centrum Integracji Społecznej. 6 października 2008 powołanie CIS Zarządzeniem Nr 254/2008 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w formie gospodarstwa pomocniczego UM. W takiej formie Centrum funkcjonowało do końca 2010 r.

8 Zmiany w funkcjonowaniu cis
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z sierpnia 2009 r. - likwidacja gospodarstw pomocniczych (…). Data końcowa procesu likwidacji – 31 grudnia 2010 r. 4 września 2010 r. - ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (...) - możliwość przekształcenia CIS w formę samorządowego zakładu budżetowego.

9 Zmiany w funkcjonowaniu cis
4 listopada 2010 r. Uchwała Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Centrum Integracji Społecznej Od 1 stycznia 2011 r. do dziś Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy.

10 PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 2009 – 2013

11 CELE cis CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem przez: 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

12 adRESACi Bezdomni realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, Długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, Uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; Niepełnosprawni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

13 ADRESACI …Ci, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

14 NARZĘDZIA kluczowe narzędzie Centrum Integracji Społecznej
IPZS, czyli … Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego

15 IPZS czyli… Program reintegracji społecznej,
Program reintegracji zawodowej, Zajęcia fakultatywne, Świadczenia

16 IPZS – SCHEMAT Kolejne edycje /nazwy projektów 2009 2010 2011 2012
2013 2014 Kwartał I II III IV I edycja KOP!.. 30 osób IPZS m-cy Grupa zamknięta II edycja „Ocal…” 2 edycje po 28 osób IPZS x 7 m-cy Grupy zamknięte III edycja „Szansa…” 10 kobiet IPZS – 7 m-cy IV edycja CIS IPZS – m-cy nabór ciągły V edycja „W drodze do pracy „ 40 osób IPZS – 12 m-cy Do 10 osób nabór ciągły IPZS dla klientów skierowanych przez MOPS w ramach projektu systemowego „Nowe szanse w MOPS” I EDYCJA 5 osób II EDYCJA III EDYCJA

17 REINTEGRACJA SPOŁECZNA
ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM trening umiejętności społecznych. ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ Warsztaty motywacyjno- profilaktyczne , grupy wsparcia dla uzależnionych , współuzależnionych DDA ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODWYM Warsztaty aktywizacyjne ZAJĘCIA Z PRAWNIKIEM Zajęcia edukacyjne, poradnictwo indywidualne ZAJECIA Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM Treningi, warsztaty

18 REINTEGRACJA ZAWODOWA
WARSZTAT KRAWIECKO-RĘKODZIELNICZY OGRODNICZO-PORZĄDKOWO-EKOLOGICZNY REMONTOWO-STOLARSKI WARSZTAT MAGAZYNIER-SPRZEDAWCA

19 FORMY FAKULTATYWNE KURS PRAWA JAZDY WÓZKI JEZDNIOWE KASY FISKALNE
MINIMUM SANITARNE EGZAMINY CZELADNICZE

20 Formy fakultatywne TEATR, INFORMATYKA WARSZTATY:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA WIZYTY STUDYJNE WARSZTATY: WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK ANTYDYSKRYMINACYJNY PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA JĘZYK ANGIELSKI TEATR, i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego

21 ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE BILETY NA DOJAZD POSIŁEK UBEZPIECZENIE NNW BADANIA LEKARSKIE szczepienia ochronne

22 ww. projekty współfinansowane zostały
PROJEKTY EFS POKL Projekt „KOP! Kreujemy Optymistyczną Przyszłość…” 2009 Projekt „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj” Projekt „Szansa dla Ciebie – nadzieja dla innych” 2011 oraz Projekt „ W drodze do pracy” – w trakcie realizacji ww. projekty współfinansowane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

23

24 „KOP! Kreujemy Optymistyczną Przyszłość- projekt utworzenia Centrum Integracji Społecznej jako struktury aktywizacji osób wnioskodawca Gmina Skarżysko-Kamienna termin realizacji 1 października marca 2010 kwota dofinansowania ,85 PLN liczba uczestników 45 (24 mężczyzn, 21 kobiet) IPZS 12 miesięcy

25

26 „OCAL MARZENIA…” wnioskodawca Gmina Skarżysko-Kamienna / Centrum Integracji Społecznej termin realizacji kwota dofinansowania ,80 PLN liczba uczestników 64 osoby (40 kobiet, 24 mężczyzn) IPZS dwie edycje po 7 miesięcy

27

28 „SZANSA DLA CIEBIE - nadzieja dla innych ”
wnioskodawca Gmina Skarżysko-Kamienna/ Centrum Integracji Społecznej termin realizacji kwota dofinansowania ,00 PLN liczba uczestników 10 kobiet, IPZS 7 miesięcy

29

30 „ w drodze do pracy” wnioskodawca Gmina Skarżysko-Kamienna/ Centrum Integracji Społecznej termin realizacji kwota dofinansowania ,31 PLN liczba uczestników 40 osób (22 K, 18 M) IPZS 12 miesięcy

31 ZDANIEM UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
DZIĘKI UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE… TAK NIE WIEM NIE Jestem lepszym pracownikiem 88% 6% Podniosłem/am umiejętność pracy w zespole 92% - 8% Podniosłem/am umiejętności komunikacyjne/ rozwiązywania problemów 12% Podniosłem/am umiejętność autoprezentacji 84% Umiejętności, których nabyłem/am się podczas warsztatów zawodowych pomogą mi znaleźć pracę /będą przydatne w pracy zawodowej 87% 13%

32 DZIAŁANOŚĆ wytwórcza, handlowa, usługowa W RAMACH REINTEGRACJI ZAWODOWEJ
3

33 Szycie flag i wykonanie drzewców. Rozwieszanie flag na ulicach miasta.
USŁUGI ... na zlecenie Gminy w ramach reintegracji zawodowej od 2011 roku (art. 14 pkt 7a ustawy o finansach publicznych Szycie flag i wykonanie drzewców. Rozwieszanie flag na ulicach miasta. Remont ławek i koszy na śmieci oraz ich montaż i demontaż. Opróżnianie koszy na śmieci i sprzątanie wiat przystankowych na terenie miasta. Utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego. Utrzymanie pomników na terenie miasta. Utrzymanie wybranych terenów zieleni.

34 USŁUGI … na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy zatrudnieniu socjalnym, na rzecz: Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia Miejski Ośrodek Socjoterapii Miejskie Centrum Kultury Zakład Przerobu Złomu Metalika w Suchedniowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zakład Wyrobów Kamionkowych „Marywil” w Suchedniowie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Miejski w Skarżysku-Kamiennej Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Zakład Pracy Chronionej „Wtórpol” Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej Młodzieżowy OśrodekSocjoterapii SP 3, 7, ZSP nr 1, Przedszkole nr 4, 16, 8 PCPR i inni

35 Usługi ogrodniczo - porządkowe
pielęgnacja zieleni wokół domów, budynków użyteczności publicznej, koszenie trawników, wykonywanie rabatek, skalniaków, porządkowanie terenów zielonych, porządkowanie i całoroczna opieka nad grobami, grabienie liści, odśnieżanie, inne.

36 Kompleksowe prace remontowe
malowanie, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, wykonywanie powierzchni z płyt karton-gips, posadzki, itp., wszelkie domowe i przydomowe prace naprawcze, inne.

37 Usługi krawieckie - oferta
 szycie odzieży i przeróbki odzieży, szycie artystyczne – patchworki, stroje karnawałowe i okazjonalne, przebrania dla dzieci, ozdoby okolicznościowe, szycie designerskich gadżetów reklamowych dla firm, szycie przemysłowe – podwykonawstwo, inne.

38 Usługi florystyczne oryginalne, niepowtarzalne stroiki świąteczne ,
wiązanki nagrobne, różne okazjonalne kompozycje,  inne.

39

40 USŁUGI Zarządzanie i bieżąca obsługa Cmentarza Komunalnego
... na zlecenie Gminy na podstawie art. 14 pkt 9 ustawy o finansach publicznych od czerwca 2012 roku Zarządzanie i bieżąca obsługa Cmentarza Komunalnego w Skarżysku - Kamiennej

41 Cis w skarżysku – kamiennej - Szanse, zagrożenia
4

42 CIS – ELEMENT SYSTEMU WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
PUP CIS MOPS

43 PARTNERSTWO CIS Z II I III SEKTOREM
NGO CIS MŚP

44 CIS – szanse Dywersyfikacja źródeł finansowania działalności Centrum (dotacja, środki unijne, środki z Funduszu Pracy, środki własne wypracowane w ramach reintegracji zawodowej) Dywersyfikacja zleceń (samorząd lokalny, instytucje, przedsiębiorcy, osoby prywatne) Przekonanie społeczności lokalnej do zasadności rozwoju ekonomii społecznej - budowanie klimatu

45 CIS – szanse Współpraca z OPS – oferta obejmująca program reintegracji społecznej i zawodowej dla klientów MOPS (np. w ramach projektów systemowych). Współpraca z ościennymi gminami - oferta obejmująca program reintegracji społecznej i zawodowej dla ich mieszkańców Współpraca z instytucjami i przedsiębiorcami z sektora MŚP w zakresie zatrudniania absolwentów Centrum na podstawie zatrudnienia wspieranego. Współpraca z kontrahentami indywidualnymi w zakresie pozyskiwania drobnych zleceń.

46 CIS - szanse CIS jako inkubator spółdzielczości socjalnej
Rozwinięcie usług „okołocmentarnych”, gastronomicznych, wypożyczalnia strojów karnawałowych i okolicznościowych – nowy front prac dla uczestników = nowe źródła finansowania Spółdzielnia socjalna – na bazie potencjału CIS – miejsca pracy dla absolwentów Kształtujący się Skarżyski Model Ekonomii Społecznej POKL

47 CIS – zagrożenia Brak stabilności finansowej
Brak efektów – niskie wskaźniki zatrudnialności (bezrobocie strukturalne, sytuacja gospodarczo-finansowa gminy) Brak woli/klimatu w samorządzie lokalnym (po wyborach) Duża rotacja kadry merytorycznej / trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry merytorycznej (niskie wynagrodzenia) /mało ludzi – szeroki zakres działań w ramach IPZS Forma prawna narzucająca ogromne nakłady pracy administracyjno – finansowej – zagrożenie zbytniego rozbudowania kadry administracyjnej lub przeciążenia kadry (np. nikt w CIS nie chce pracować w księgowości) Wypalenie zawodowe

48 „Dlaczego CIS ? Czy to ma sens?
W słowach profesora Jerzego Hausnera zawiera odpowiedź na to pytanie, które niejednokrotnie stawia sobie każdy z nas: „(…) spróbujmy włączyć ludzi do działalności gospodarczej, spróbujmy ich upodmiotowić, usamodzielnić przez aktywność gospodarczą w przekonaniu, że w konsekwencji część z nich może wrócić do aktywności na zasadach rynkowych. Ale nawet gdyby nie mogli wrócić na zasadach rynkowych, to lepiej, żeby byli aktywni zawodowo w obszarze gospodarki społecznej, niż pozostawali bierni i byli podopiecznymi opieki społecznej (…)” Co słychać w nauce, wywiad z J. Hausnerem, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

49 Dziękuję za uwagę Karolina Gałczyńska-Szymczyk
Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej


Pobierz ppt "Centrum Integracji Społecznej jako łącznik pomocy i ekonomii społecznej na przykładzie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google