Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabrać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabrać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża."— Zapis prezentacji:

1

2 Dlaczego Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabrać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża się na szczeblu lokalnym i regionalnym). By przybliżyć Europę obywatelom i rozpowszechniać kulturę pomocniczości. By udostępnić regionom i miastom forum, na którym mogą dzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami i uczestniczyć w dialogu z instytucjami europejskimi.

3 Komitet Regionów Zgromadzenie polityczne Unii Europejskiej reprezentujące władze lokalne i regionalne Utworzony na mocy traktatu z Maastricht (1993) 344 członków (przedstawiciele lokalni i regionalni) Pierwsza sesja plenarna w marcu 1994 r. 6 sesji plenarnych na rok 6 komisji tematycznych oraz Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych 27 delegacji krajowych 4 grupy polityczne

4 Najważniejsze daty 1993 1993Traktat z Maastricht: utworzenie KR-u 1994 1994Pierwsza sesja plenarna w Brukseli 1995 1995Zwiększenie liczby członków KR-u ze 189 do 222 (po rozszerzeniu UE z 12 do 15 państw) 1997 1997Traktat z Amsterdamu: umocnienie roli KR-u (rozszerzenie zakresu konsultacji obowiązkowej oraz funkcja doradcza wobec Parlamentu Europejskiego) 2003 2003Traktat z Nicei: członkowie KR-u muszą posiadać mandat wyborczy lub być odpowiedzialni politycznie 2004 2004Zwiększenie liczby członków KR-u z 222 do 317 (po rozszerzeniu UE na 25 państw) 2007 2007Zwiększenie liczby członków KR-u z 317 do 344 (po rozszerzeniu UE na 27 państw) 2009 2009Traktat z Lizbony wzmacnia status i rolę polityczną KR-u

5 KR a Traktat z Lizbony Trybunał Sprawiedliwości może rozstrzygać sprawy, które Komitet Regionów wniósł w celu obrony swych spraw KR może wnieść skargę w sprawie naruszenia zasady pomocniczości przez dany akt prawny Poszerzenie zakresu dziedzin, w których należy zasięgnąć opinii Komitetu Kadencja członków wydłuża się z 4 do 5 lat

6 WNIOSEK WSPÓŁDECYZJA KONSULTACJA Komisja EuropejskaParlament EuropejskiRada UE DECYZJA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

7 Obszary polityki Konsultacja z Komitetem Regionów jest obowiązkowa w następujących dziedzinach: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna Edukacja i młodzież Kultura Zdrowie publiczne Sieci transeuropejskie Transport Sport Zatrudnienie Sprawy socjalne Środowisko Kształcenie zawodowe Energia Zmiana klimatu

8 Członkowie KR-u i ich mianowanie 344 członków (i 344 zastępców) Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy………….…………....... Hiszpania, Polska…...……………………………………………….... Rumunia...………………………………………………………........... Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Holandia, Portugalia, Szwecja, Węgry……..……………………...... Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja…..……….…................. Estonia, Łotwa, Słowenia……………………..……………….…....... Cypr, Luksemburg…….………………….……………….……........... Malta………………………………………….…………...…….…........ 24 21 15 12 9 7 6 5 Przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych proponowani przez państwa członkowskie Formalnie mianowani przez Radę UE Pięcioletnia odnawialna kadencja Sześć sesji plenarnych na rok i przyjmowanie ok. 60 opinii

9

10 Organizacja Komitetu Regionów Przewodniczący Sekretarz Generalny Gabinet Sekretarza Generalnego Komisje EDUC i CIVEX Komisje ECOS i COTER Komisje NAT i ENVE Koordynacja, Monitorowanie itd. Administracja Ogólna Warunki Pracy, Uprawnienia i Szkolenia Rekrutacja i Kariera Zawodowa Budżet i Finanse Kancelaria, Członkowie, Delegacje Krajowe itd. Usługi Wewnętrzne Dział Prawny Administracja, Budżet, Publikacje Organizacja Imprez, Forów i Open Days Dział Prasy, Komunikacja Wewnętrzna i Zewnętrzna ARLEM, Współpraca Zdecentralizowana Sieci, Platformy Monitorujące Planowanie Perspektywiczne, Analizy itd. AdministracjaPrace Konsultacyjne Komunikacja, Prasa i Organizacja Imprez Polityka Horyzontalna i Sieci Dział Audytu Wewnętrznego Sekretariaty grup politycznych Gabinet Przewodniczącego Prezydium Służby Wspólne Tłumaczenia Służby Wspólne Logistyka Obsługa Administracyjna Członków i Kancelaria

11 Prezydium 60 członków (ich liczba odzwierciedla równowagę polityczną i wyważoną reprezentację wszystkich państw członkowskich): Przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący Jeden wiceprzewodniczący z każdego państwa członkowskiego Czterech przewodniczących grup politycznych 27 innych członków Organizacja prac KR-u: Zbiera się osiem razy w roku Ustala porządek obrad sesji plenarnych Określa program polityczny Komitetu Przydziela opinie komisjom Podejmuje decyzje o przygotowaniu opinii z inicjatywy własnej

12 Dlaczego grupy polityczne? Umożliwienie transnarodowej refleksji i działań Połączenie rodzin politycznych z różnych instytucji UE i państw członkowskich Realizacja mandatu KR-u jako organu usankcjonowanego politycznie i demokratycznie

13 Grupy polityczne PSE Partia Europejskich Socjalistów EA Przymierze Europejskie PPE Europejska Partia Ludowa ALDE Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy PSE ALDE EA NIEZRZESZENI PPE

14 Prace konsultacyjne: opinie KR-u w sprawie aktów prawnych Coroczne planowanie i przygotowywanie opinii KR-u (61 w 2011 r.) w sprawie unijnych aktów prawnych dla sześciu komisji Komitetu Angażowanie instytucji UE w dyskusje na temat aktualnych zagadnień Pozyskiwanie opinii ekspertów i zainteresowanych podmiotów (konferencje, seminaria) Monitorowanie aktów prawnych i wpływu wywieranego przez opinie Komitetu oraz dalsze działania z nimi związane

15 Pod koniec 2012 lub na początku 2013 r. UE przyjmie nowe wieloletnie ramy finansowe na okres 2014-2020. W opinii z grudnia 2011 r. Komitet Regionów stwierdził, że proponowany poziom finansowania należy postrzegać jako absolutne minimum, bez którego nie da się zrealizować ambicji państw członkowskich, wyrażonych w traktacie oraz strategii Europa 2020. Komitet poparł wprowadzenie nowego systemu zasobów własnych włącznie z podatkiem od transakcji finansowych i po raz kolejny nie zgodził się na żadnego rodzaju warunkowość makroekonomiczną. KR wezwał natomiast do tego, by zawarcie oficjalnej umowy partnerskiej między każdym państwem członkowskim a jego władzami lokalnymi i regionalnymi stało się konkretnym uwarunkowaniem ex ante dla wydatkowania funduszy strukturalnych UE. Budżet UE na lata 2014-2020: perspektywa miast i regionów

16 Komunikowanie o lokalnej i regionalnej Europie Informowanie prasy, telewizji i 100 tys. europejskich organów samorządów lokalnych i regionalnych za pomocą biuletynów elektronicznych, internetu i mediów audiowizualnych Organizowanie co roku ok. 200 konferencji (Europejski Tydzień Regionów i Miast, szczyty KR-u, EuroPCom; współorganizowanie i goszczenie ok.120 konferencji wraz z unijnymi instytucjami, biurami regionalnymi, stowarzyszeniami) z udziałem 20 tys. zainteresowanych podmiotów 600 grup zwiedzających rocznie, łącznie ok. 16 tys. odwiedzających Publikacje we wszystkich językach UE

17 Europejski Tydzień Regionów i Miast - OPEN DAYS Już od 10 lat KR, wspólnie z Komisją Europejską, organizuje Open Days - Europejski Tydzień Regionów i Miast. W ramach tego największego dorocznego wydarzenia dotyczącego rozwoju regionalnego i obszarów miejskich odbywa się 100 seminariów, i bierze w nim udział 200 samorządów lokalnych i regionalnych, 200 miast i regionów oraz 5000 uczestników i 600 prelegentów. Ponadto ok. 250 wydarzeń lokalnych pod hasłem Europa w moim regionie/mieście przenosi brukselską debatę w rodzinne strony ok. 30 tys. uczestników w ponad 30 krajach.

18 Polityka horyzontalna, analizy i sieci Monitorowanie szeregu priorytetów międzysektorowych i proponowanie rozwiązań politycznych o perspektywie średnio- i długoterminowej Strategiczne planowanie działań KR-u Opracowywanie 40 analiz rocznie i współpraca z sieciami akademickimi Sieci i platformy monitorowania zasady pomocniczości i strategii Europa 2020, Porozumienie Burmistrzów i europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) Wspieranie przedstawicieli Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM), Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz zdecentralizowanej współpracy na rzecz rozwoju

19 Strategia Europa 2020 – angażowanie miast i regionów Zajrzyj na naszą stronę: www.cor.europa.eu/europe2020 Platforma Monitorowania Strategii Europa 2020 KR-u, zrzeszająca ponad 150 regionów i miast ze wszystkich państw członkowskich UE, to narzędzie umożliwiające władzom lokalnym i regionalnym wyrażenie opinii w procesie dopracowywania i wdrażania unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obecnym dziesięcioleciu. Poprzez spotkania lokalnych i regionalnych przedstawicieli z ekspertami oraz konsultacje i sprawozdania platforma zapewnia skuteczniejszą realizację celów strategii Europa 2020, analizuje powiązania z polityką spójności, monitoruje zaangażowanie w proces zarządzania strategią i stymuluje wymianę doświadczeń.

20 Priorytety polityczne KR-u na 2012 r. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 Polityka spójności w latach 2014-2020 Wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich po 2013 r. Strategia Europa 2020 Zmiana klimatu i polityka energetyczna Kryzys gospodarczy i finansowy oraz pakt fiskalny


Pobierz ppt "Dlaczego Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabrać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google