Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego Komitet Regionów?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego Komitet Regionów?"— Zapis prezentacji:

1

2 Dlaczego Komitet Regionów?
By samorządy lokalne i regionalne mogły zabrać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża się na szczeblu lokalnym i regionalnym). By przybliżyć Europę obywatelom i rozpowszechniać kulturę pomocniczości. By udostępnić regionom i miastom forum, na którym mogą dzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami i uczestniczyć w dialogu z instytucjami europejskimi. 2

3 Komitet Regionów Zgromadzenie polityczne Unii Europejskiej reprezentujące władze lokalne i regionalne Utworzony na mocy traktatu z Maastricht (1993) 344 członków (przedstawiciele lokalni i regionalni) Pierwsza sesja plenarna w marcu 1994 r. 6 sesji plenarnych na rok 6 komisji tematycznych oraz Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych 27 delegacji krajowych 4 grupy polityczne

4 Najważniejsze daty ∙ 1993 Traktat z Maastricht: utworzenie KR-u
∙ 1994 Pierwsza sesja plenarna w Brukseli ∙ 1995 Zwiększenie liczby członków KR-u ze 189 do 222 (po rozszerzeniu UE z 12 do 15 państw) ∙ 1997 Traktat z Amsterdamu: umocnienie roli KR-u (rozszerzenie zakresu konsultacji obowiązkowej oraz funkcja doradcza wobec Parlamentu Europejskiego) ∙ 2003 Traktat z Nicei: członkowie KR-u muszą posiadać mandat wyborczy lub być odpowiedzialni politycznie ∙ 2004 Zwiększenie liczby członków KR-u z 222 do 317 (po rozszerzeniu UE na 25 państw) ∙ 2007 Zwiększenie liczby członków KR-u z 317 do 344 (po rozszerzeniu UE na 27 państw) ∙ 2009 Traktat z Lizbony wzmacnia status i rolę polityczną KR-u

5 KR a Traktat z Lizbony ∙ Trybunał Sprawiedliwości może rozstrzygać sprawy, które Komitet Regionów wniósł w celu obrony swych spraw ∙ KR może wnieść skargę w sprawie naruszenia zasady pomocniczości przez dany akt prawny ∙ Poszerzenie zakresu dziedzin, w których należy zasięgnąć opinii Komitetu ∙ Kadencja członków wydłuża się z 4 do 5 lat

6 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
KONSULTACJA WNIOSEK WSPÓŁDECYZJA DECYZJA Komisja Europejska Parlament Europejski Rada UE KONSULTACJA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 6

7 Obszary polityki Konsultacja z Komitetem Regionów jest obowiązkowa w następujących dziedzinach: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna Edukacja i młodzież Kultura Zdrowie publiczne Sieci transeuropejskie Transport Sport Zatrudnienie Sprawy socjalne Środowisko Kształcenie zawodowe Energia Zmiana klimatu

8 Członkowie KR-u i ich mianowanie
344 członków (i 344 zastępców) Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy………….………… Hiszpania, Polska…...……………………………………………….... Rumunia...……………………………………………………… Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Holandia, Portugalia, Szwecja, Węgry……..……………………...... Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja…..……….… Estonia, Łotwa, Słowenia……………………..……………….… Cypr, Luksemburg…….………………….……………….…… Malta………………………………………….…………...…….… 24 21 15 12 9 7 6 5 Przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych proponowani przez państwa członkowskie Formalnie mianowani przez Radę UE Pięcioletnia odnawialna kadencja Sześć sesji plenarnych na rok i przyjmowanie ok. 60 opinii

9

10 Organizacja Komitetu Regionów
Przewodniczący Prezydium Gabinet Przewodniczącego Sekretarz Generalny Sekretariaty grup politycznych Dział Audytu Wewnętrznego Gabinet Sekretarza Generalnego Administracja Obsługa Administracyjna Członków i Kancelaria Prace Konsultacyjne Komunikacja, Prasa i Organizacja Imprez Polityka Horyzontalna i Sieci Budżet i Finanse Dział Prawny Koordynacja, Monitorowanie itd. Dział Prasy, Komunikacja Wewnętrzna i Zewnętrzna Planowanie Perspektywiczne, Analizy itd. Rekrutacja i Kariera Zawodowa Usługi Wewnętrzne Komisje NAT i ENVE Sieci, Platformy Monitorujące Organizacja Imprez, Forów i Open Days Warunki Pracy, Uprawnienia i Szkolenia Kancelaria, Członkowie, Delegacje Krajowe itd. Komisje ECOS i COTER ARLEM, Współpraca Zdecentralizowana Administracja Ogólna Komisje EDUC i CIVEX Administracja, Budżet, Publikacje Służby Wspólne Logistyka Służby Wspólne Tłumaczenia

11 Prezydium ∙ 60 członków (ich liczba odzwierciedla równowagę polityczną i wyważoną reprezentację wszystkich państw członkowskich): ∙ Przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący ∙ Jeden wiceprzewodniczący z każdego państwa członkowskiego ∙ Czterech przewodniczących grup politycznych ∙ 27 innych członków ∙ Organizacja prac KR-u: ∙ Zbiera się osiem razy w roku ∙ Ustala porządek obrad sesji plenarnych ∙ Określa program polityczny Komitetu ∙ Przydziela opinie komisjom ∙ Podejmuje decyzje o przygotowaniu opinii z inicjatywy własnej

12 Dlaczego grupy polityczne?
 Umożliwienie transnarodowej refleksji i działań  Połączenie rodzin politycznych z różnych instytucji UE i państw członkowskich  Realizacja mandatu KR-u jako organu usankcjonowanego politycznie i demokratycznie

13 Grupy polityczne EA ALDE NIEZRZESZENI PPE PSE PPE PSE ALDE EA
Europejska Partia Ludowa PSE Partia Europejskich Socjalistów ALDE Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy EA Przymierze Europejskie

14 Prace konsultacyjne: opinie KR-u w sprawie aktów prawnych
Coroczne planowanie i przygotowywanie opinii KR-u (61 w 2011 r.) w sprawie unijnych aktów prawnych dla sześciu komisji Komitetu Angażowanie instytucji UE w dyskusje na temat aktualnych zagadnień Pozyskiwanie opinii ekspertów i zainteresowanych podmiotów (konferencje, seminaria) Monitorowanie aktów prawnych i wpływu wywieranego przez opinie Komitetu oraz dalsze działania z nimi związane

15 Budżet UE na lata 2014-2020: perspektywa miast i regionów
Pod koniec 2012 lub na początku 2013 r. UE przyjmie nowe wieloletnie ramy finansowe na okres W opinii z grudnia 2011 r. Komitet Regionów stwierdził, że proponowany poziom finansowania należy postrzegać jako absolutne minimum, bez którego nie da się zrealizować ambicji państw członkowskich, wyrażonych w traktacie oraz strategii „Europa 2020”. Komitet poparł wprowadzenie nowego systemu zasobów własnych włącznie z podatkiem od transakcji finansowych i po raz kolejny nie zgodził się na żadnego rodzaju warunkowość makroekonomiczną. KR wezwał natomiast do tego, by zawarcie oficjalnej umowy partnerskiej między każdym państwem członkowskim a jego władzami lokalnymi i regionalnymi stało się konkretnym uwarunkowaniem ex ante dla wydatkowania funduszy strukturalnych UE.

16 Komunikowanie o lokalnej i regionalnej Europie
Informowanie prasy, telewizji i 100 tys. europejskich organów samorządów lokalnych i regionalnych za pomocą biuletynów elektronicznych, internetu i mediów audiowizualnych Organizowanie co roku ok. 200 konferencji (Europejski Tydzień Regionów i Miast, szczyty KR-u, EuroPCom; współorganizowanie i goszczenie ok.120 konferencji wraz z unijnymi instytucjami, biurami regionalnymi, stowarzyszeniami) z udziałem 20 tys. zainteresowanych podmiotów 600 grup zwiedzających rocznie, łącznie ok. 16 tys. odwiedzających Publikacje we wszystkich językach UE

17 Europejski Tydzień Regionów i Miast - OPEN DAYS
Już od 10 lat KR, wspólnie z Komisją Europejską, organizuje Open Days - Europejski Tydzień Regionów i Miast. W ramach tego największego dorocznego wydarzenia dotyczącego rozwoju regionalnego i obszarów miejskich odbywa się 100 seminariów, i bierze w nim udział 200 samorządów lokalnych i regionalnych, 200 miast i regionów oraz 5000 uczestników i 600 prelegentów. Ponadto ok. 250 wydarzeń lokalnych pod hasłem „Europa w moim regionie/mieście” przenosi brukselską debatę w rodzinne strony ok. 30 tys. uczestników w ponad 30 krajach.

18 Polityka horyzontalna, analizy i sieci
Monitorowanie szeregu priorytetów międzysektorowych i proponowanie rozwiązań politycznych o perspektywie średnio- i długoterminowej Strategiczne planowanie działań KR-u Opracowywanie 40 analiz rocznie i współpraca z sieciami akademickimi Sieci i platformy monitorowania zasady pomocniczości i strategii „Europa 2020”, Porozumienie Burmistrzów i europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) Wspieranie przedstawicieli Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM), Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz zdecentralizowanej współpracy na rzecz rozwoju

19 Strategia „Europa 2020” – angażowanie miast i regionów
Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” KR-u, zrzeszająca ponad 150 regionów i miast ze wszystkich państw członkowskich UE, to narzędzie umożliwiające władzom lokalnym i regionalnym wyrażenie opinii w procesie dopracowywania i wdrażania unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obecnym dziesięcioleciu. Poprzez spotkania lokalnych i regionalnych przedstawicieli z ekspertami oraz konsultacje i sprawozdania platforma zapewnia skuteczniejszą realizację celów strategii „Europa 2020”, analizuje powiązania z polityką spójności, monitoruje zaangażowanie w proces zarządzania strategią i stymuluje wymianę doświadczeń. Zajrzyj na naszą stronę:

20 Priorytety polityczne KR-u na 2012 r.
Wieloletnie ramy finansowe na lata Polityka spójności w latach Wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich po 2013 r. Strategia „ Europa 2020” Zmiana klimatu i polityka energetyczna Kryzys gospodarczy i finansowy oraz „pakt fiskalny”


Pobierz ppt "Dlaczego Komitet Regionów?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google