Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Po co Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabierać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Po co Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabierać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża."— Zapis prezentacji:

1

2 Po co Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabierać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża się na szczeblu lokalnym i regionalnym) By zbliżyć Europę do obywateli i rozpowszechniać kulturę pomocniczości By udostępnić regionom i miastom forum, na którym mogą dzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami i uczestniczyć w dialogu z instytucjami europejskimi 2

3 Komitet Regionów Zgromadzenie polityczne Unii Europejskiej reprezentujące władze lokalne i regionalne Utworzony na mocy traktatu z Maastricht (1993) 353 członków (przedstawiciele lokalni i regionalni) Pierwsza sesja plenarna w marcu 1994 r. 5 sesji plenarnych w roku 6 komisji tematycznych oraz komisja do spraw finansowych i administracyjnych 28 delegacji krajowych 5 grup politycznych

4 Najważniejsze daty ∙ 1993 Traktat z Maastricht: utworzenie KR-u
∙ 1994 Pierwsza sesja plenarna w Brukseli ∙ 1995 Zwiększenie liczby członków KR-u ze 189 do 222 (po rozszerzeniu UE z 12 do 15 państw) ∙ 1997 Traktat z Amsterdamu: umocnienie roli KR-u (rozszerzenie zakresu konsultacji obowiązkowej oraz funkcja doradcza wobec Parlamentu Europejskiego) ∙ 2003 Traktat z Nicei: członkowie KR-u muszą posiadać mandat wyborczy lub być odpowiedzialni politycznie przed wybieranym zgromadzeniem ∙ 2004 Zwiększenie liczby członków KR-u z 222 do 317 (po rozszerzeniu UE do 25 państw) ∙ 2007 Zwiększenie liczby członków KR-u z 317 do 344 (po rozszerzeniu UE do 27 państw) ∙ 2009 Traktat z Lizbony wzmacnia status i rolę polityczną KR-u

5 KR a Traktat z Lizbony ∙ Trybunał Sprawiedliwości może rozstrzygać w sprawach, które Komitet Regionów wniósł w celu obrony swych praw ∙ KR może wnieść skargę w sprawie naruszenia zasady pomocniczości przez dany akt prawny ∙ Poszerzenie zakresu dziedzin, w których należy zasięgnąć opinii Komitetu ∙ Kadencja członków wydłuża się z 4 do 5 lat

6 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
KONSULTACJA WNIOSEK WSPÓŁDECYZJA DECYZJA Komisja Europejska Parlament Europejski Rada UE KONSULTACJA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 6

7 Obszary polityki Konsultacja z Komitetem Regionów jest obowiązkowa w następujących dziedzinach: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna Edukacja i młodzież Kultura Zdrowie publiczne Sieci transeuropejskie Transport Sport Zatrudnienie Sprawy społeczne Środowisko Kształcenie zawodowe Energia Zmiana klimatu

8 Członkowie KR-u i ich mianowanie
353 członków (i 353 zastępców) od 1 lipca 2013 r. Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy………….…… Hiszpania, Polska…...………………………………………….... Rumunia...…………………………………………………… Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Holandia, Portugalia, Szwecja, Węgry……..………………..... Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja, Chorwacja… Estonia, Łotwa, Słowenia……………………..……………….... Cypr, Luksemburg…….………………….……………….……... Malta………………………………………….…………...……… 24 21 15 12 9 7 6 5 Przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych proponowani przez państwa członkowskie Formalnie mianowani przez Radę UE Pięcioletnia odnawialna kadencja Pięć sesji plenarnych w roku i przyjmowanie ok. 60 opinii

9

10 Organizacja Komitetu Regionów
Przewodniczący Prezydium Gabinet Przewodniczącego Sekretarz Generalny Sekretariaty grup politycznych Dział Audytu Wewnętrznego Gabinet Sekretarza Generalnego Administracja Obsługa Administracyjna Członków i Kancelaria Prace Konsultacyjne Komunikacja, Prasa i Organizacja Imprez Polityka Horyzontalna i Sieci Budżet i Finanse Dział Prawny Koordynacja, Monitorowanie itd. Dział Prasy, Komunikacji Wewnętrznej i Zewnętrznej Planowanie Perspektywiczne, Analizy itd. Rekrutacja i Kariera Zawodowa Usługi Wewnętrzne Komisje NAT i ENVE Sieci, Platformy Monitorujące Organizacja Imprez, Forów i Open Days Warunki Pracy, Uprawnienia i Szkolenia Kancelaria, Członkowie, Delegacje Krajowe itd. Komisje ECOS i COTER ARLEM, Współpraca Zdecentralizowana Administracja Ogólna Komisje EDUC i CIVEX Administracja, Budżet, Publikacje Służby Wspólne Logistyka Służby Wspólne Tłumaczenia

11 Prezydium ∙ 60 członków (ich liczba i podział między państwa członkowskie odzwierciedla równowagę polityczną i wyważoną reprezentację wszystkich państw członkowskich): ∙ przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący ∙ jeden wiceprzewodniczący z każdego państwa członkowskiego ∙ czterech przewodniczących grup politycznych ∙ 27 innych członków ∙ Organizacja prac KR-u: ∙ zbiera się osiem razy w roku ∙ przygotowuje porządek obrad sesji plenarnych ∙ określa program polityczny Komitetu ∙ przydziela opinie komisjom ∙ podejmuje decyzje o przygotowaniu opinii z inicjatywy własnej

12 Grupy polityczne KR-u  Umożliwienie ponadnarodowej refleksji i działań  Połączenie rodzin politycznych z różnych instytucji UE i państw członkowskich  Realizacja mandatu KR-u jako demokratycznie usankcjonowanego organu politycznego

13 Prace konsultacyjne: opinie KR-u w sprawie aktów prawnych
Planowanie i przygotowywanie opinii KR-u w sprawie unijnych aktów prawnych w sześciu komisjach Komitetu (60–70 opinii rocznie) Angażowanie instytucji UE w dyskusje na temat aktualnych zagadnień Pozyskiwanie opinii ekspertów i zainteresowanych podmiotów (konferencje, seminaria) Monitorowanie aktów prawnych i wpływu wywieranego przez opinie Komitetu oraz dalsze działania z nimi związane

14 Budżet UE na lata 2014–2020: perspektywa miast i regionów
Pod koniec 2012 lub na początku 2013 r. UE przyjmie nowe wieloletnie ramy finansowe na okres 2014–2020. W opinii z grudnia 2011 r. Komitet Regionów stwierdził, że proponowany poziom finansowania należy postrzegać jako absolutne minimum, bez którego nie da się zrealizować ambicji państw członkowskich wyrażonych w traktacie oraz w strategii „Europa 2020”. Komitet poparł wprowadzenie nowego systemu zasobów własnych włącznie z podatkiem od transakcji finansowych i po raz kolejny nie zgodził się na żadnego rodzaju warunkowość makroekonomiczną. KR wezwał natomiast do tego, by konkretnym warunkiem ex ante wypłaty środków z funduszy strukturalnych UE było zawarcie oficjalnej umowy partnerskiej między każdym państwem członkowskim a jego władzami lokalnymi i regionalnymi.

15 Informowanie o lokalnej i regionalnej Europie
Informowanie prasy, telewizji i 100 tys. europejskich samorządów lokalnych i regionalnych za pomocą biuletynów elektronicznych, internetu i mediów audiowizualnych Organizowanie co roku ok. 200 konferencji (Europejski Tydzień Regionów i Miast, szczyty KR-u, EuroPCom; ok. 120 konferencji współorganizowanych z instytucjami unijnymi, biurami regionalnymi, stowarzyszeniami lub samodzielnie organizowanych przez te podmioty w siedzibie KR-u) z udziałem 20 tys. zainteresowanych podmiotów 600 grup zwiedzających rocznie, łącznie ok. 16 tys. odwiedzających Publikacje we wszystkich językach UE

16 Europejski Tydzień Regionów i Miast – Open Days
Już od 10 lat KR, wspólnie z Komisją Europejską, organizuje Open Days – Europejski Tydzień Regionów i Miast. W ramach tego największego dorocznego wydarzenia dotyczącego rozwoju regionalnego i miejskiego odbywa się 100 seminariów, bierze w nim udział 200 samorządów lokalnych i regionalnych, 200 miast i regionów oraz 6 tys. uczestników i 600 prelegentów. Ponadto ok. 350 wydarzeń lokalnych pod hasłem „Europa w moim regionie/mieście”, gromadzących ok. 30 tys. uczestników w ponad 30 krajach, przybliża brukselską debatę zwykłym obywatelom.

17 Polityka horyzontalna, analizy i sieci
Monitorowanie szeregu priorytetów międzysektorowych i proponowanie rozwiązań politycznych w perspektywie średnio- i długoterminowej Strategiczne planowanie działań KR-u Opracowywanie 40 analiz rocznie i współpraca z sieciami akademickimi Sieci i platformy monitorujące ds. zasady pomocniczości, strategii „Europa 2020”, Porozumienia Burmistrzów i europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) Wspieranie przedstawicieli Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM) i Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz zdecentralizowanej współpracy na rzecz rozwoju

18 Strategia „Europa 2020”: angażowanie miast i regionów
Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” KR-u, zrzeszająca ponad 150 regionów i miast ze wszystkich państw członkowskich UE, to narzędzie umożliwiające władzom lokalnym i regionalnym wyrażanie opinii w procesie dopracowywania i wdrażania unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, obejmującej obecne dziesięciolecie. Poprzez spotkania lokalnych i regionalnych przedstawicieli z ekspertami oraz konsultacje i sprawozdania platforma zapewnia skuteczniejszą realizację celów strategii „Europa 2020”, analizuje powiązania z polityką spójności, monitoruje proces zarządzania strategią i stymuluje wymianę doświadczeń. Zajrzyj na naszą stronę:

19 Wzrost i miejsca pracy w regionach i miastach UE – skuteczne wdrażanie strategii „Europa 2020”
Skuteczna realizacja strategii „Europa 2020” wspólnie z władzami lokalnymi i regionalnymi Zapewnienie większej roli władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie inwestycji Nawiązanie kontaktu z obywatelami i dyskutowanie na temat Europy Rozwijanie terytorialnego wymiaru stosunków zewnętrznych UE Silny KR w nowej Europie


Pobierz ppt "Po co Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabierać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google