Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Po co Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabierać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Po co Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabierać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża."— Zapis prezentacji:

1

2 Po co Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabierać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża się na szczeblu lokalnym i regionalnym) By zbliżyć Europę do obywateli i rozpowszechniać kulturę pomocniczości By udostępnić regionom i miastom forum, na którym mogą dzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami i uczestniczyć w dialogu z instytucjami europejskimi

3 Komitet Regionów Zgromadzenie polityczne Unii Europejskiej reprezentujące władze lokalne i regionalne Utworzony na mocy traktatu z Maastricht (1993) 353 członków (przedstawiciele lokalni i regionalni) Pierwsza sesja plenarna w marcu 1994 r. 5 sesji plenarnych w roku 6 komisji tematycznych oraz komisja do spraw finansowych i administracyjnych 28 delegacji krajowych 5 grup politycznych

4 Najważniejsze daty 1993 1993Traktat z Maastricht: utworzenie KR-u 1994 1994Pierwsza sesja plenarna w Brukseli 1995 1995Zwiększenie liczby członków KR-u ze 189 do 222 (po rozszerzeniu UE z 12 do 15 państw) 1997 1997Traktat z Amsterdamu: umocnienie roli KR-u (rozszerzenie zakresu konsultacji obowiązkowej oraz funkcja doradcza wobec Parlamentu Europejskiego) 2003 2003Traktat z Nicei: członkowie KR-u muszą posiadać mandat wyborczy lub być odpowiedzialni politycznie przed wybieranym zgromadzeniem 2004 2004Zwiększenie liczby członków KR-u z 222 do 317 (po rozszerzeniu UE do 25 państw) 2007 2007Zwiększenie liczby członków KR-u z 317 do 344 (po rozszerzeniu UE do 27 państw) 2009 2009Traktat z Lizbony wzmacnia status i rolę polityczną KR-u

5 KR a Traktat z Lizbony Trybunał Sprawiedliwości może rozstrzygać w spraw ach, które Komitet Regionów wniósł w celu obrony swych praw KR może wnieść skargę w sprawie naruszenia zasady pomocniczości przez dany akt prawny Poszerzenie zakresu dziedzin, w których należy zasięgnąć opinii Komitetu Kadencja członków wydłuża się z 4 do 5 lat

6 WNIOSEK WSPÓŁDECYZJA KONSULTACJA Komisja EuropejskaParlament Europejski Rada UE DECYZJA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

7 Obszary polityki Konsultacja z Komitetem Regionów jest obowiązkowa w następujących dziedzinach: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna Edukacja i młodzież Kultura Zdrowie publiczne Sieci transeuropejskie Transport Sport Zatrudnienie Sprawy społeczne Środowisko Kształcenie zawodowe Energia Zmiana klimatu

8 Członkowie KR-u i ich mianowanie 353 członków (i 353 zastępców) od 1 lipca 2013 r. Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy………….……....... Hiszpania, Polska…...………………………………………….... Rumunia...……………………………………………………....... Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Holandia, Portugalia, Szwecja, Węgry……..………………..... Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja, Chorwacja…....... Estonia, Łotwa, Słowenia……………………..……………….... Cypr, Luksemburg…….………………….……………….……... Malta………………………………………….…………...……… 24 21 15 12 9 7 6 5 Przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych proponowani przez państwa członkowskie Formalnie mianowani przez Radę UE Pięcioletnia odnawialna kadencja Pięć sesji plenarnych w roku i przyjmowanie ok. 60 opinii

9

10 Organizacja Komitetu Regionów Przewodniczący Sekretarz Generalny Gabinet Sekretarza Generalnego Komisje EDUC i CIVEX Komisje ECOS i COTER Komisje NAT i ENVE Koordynacja, Monitorowanie itd. Administracja Ogólna Warunki Pracy, Uprawnienia i Szkolenia Rekrutacja i Kariera Zawodowa Budżet i Finanse Kancelaria, Członkowie, Delegacje Krajowe itd. Usługi Wewnętrzne Dział Prawny Administracja, Budżet, Publikacje Organizacja Imprez, Forów i Open Days Dział Prasy, Komunikacji Wewnętrznej i Zewnętrznej ARLEM, Współpraca Zdecentralizowana Sieci, Platformy Monitorujące Planowanie Perspektywiczne, Analizy itd. AdministracjaPrace Konsultacyjne Komunikacja, Prasa i Organizacja Imprez Polityka Horyzontalna i Sieci Dział Audytu Wewnętrznego Sekretariaty grup politycznych Gabinet Przewodniczącego Prezydium Służby Wspólne Tłumaczenia Służby Wspólne Logistyka Obsługa Administracyjna Członków i Kancelaria

11 Prezydium 60 członków (ich liczba i podział między państwa członkowskie odzwierciedla równowagę polityczną i wyważoną reprezentację wszystkich państw członkowskich): przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący jeden wiceprzewodniczący z każdego państwa członkowskiego czterech przewodniczących grup politycznych 27 innych członków Organizacja prac KR-u: zbiera się osiem razy w roku przygotowuje porządek obrad sesji plenarnych określa program polityczny Komitetu przydziela opinie komisjom podejmuje decyzje o przygotowaniu opinii z inicjatywy własnej

12 Grupy polityczne KR-u Umożliwienie ponadnarodowej refleksji i działań Połączenie rodzin politycznych z różnych instytucji UE i państw członkowskich Realizacja mandatu KR-u jako demokratycznie usankcjonowanego organu politycznego

13 Prace konsultacyjne: opinie KR-u w sprawie aktów prawnych Planowanie i przygotowywanie opinii KR-u w sprawie unijnych aktów prawnych w sześciu komisjach Komitetu (60–70 opinii rocznie) Angażowanie instytucji UE w dyskusje na temat aktualnych zagadnień Pozyskiwanie opinii ekspertów i zainteresowanych podmiotów (konferencje, seminaria) Monitorowanie aktów prawnych i wpływu wywieranego przez opinie Komitetu oraz dalsze działania z nimi związane

14 Pod koniec 2012 lub na początku 2013 r. UE przyjmie nowe wieloletnie ramy finansowe na okres 2014–2020. W opinii z grudnia 2011 r. Komitet Regionów stwierdził, że proponowany poziom finansowania należy postrzegać jako absolutne minimum, bez którego nie da się zrealizować ambicji państw członkowskich wyrażonych w traktacie oraz w strategii Europa 2020. Komitet poparł wprowadzenie nowego systemu zasobów własnych włącznie z podatkiem od transakcji finansowych i po raz kolejny nie zgodził się na żadnego rodzaju warunkowość makroekonomiczną. KR wezwał natomiast do tego, by konkretnym warunkiem ex ante wypłaty środków z funduszy strukturalnych UE było zawarcie oficjalnej umowy partnerskiej między każdym państwem członkowskim a jego władzami lokalnymi i regionalnymi. Budżet UE na lata 2014–2020: perspektywa miast i regionów

15 Informowanie o lokalnej i regionalnej Europie Informowanie prasy, telewizji i 100 tys. europejskich samorządów lokalnych i regionalnych za pomocą biuletynów elektronicznych, internetu i mediów audiowizualnych Organizowanie co roku ok. 200 konferencji (Europejski Tydzień Regionów i Miast, szczyty KR-u, EuroPCom; ok. 120 konferencji współorganizowanych z instytucjami unijnymi, biurami regionalnymi, stowarzyszeniami lub samodzielnie organizowanych przez te podmioty w siedzibie KR-u) z udziałem 20 tys. zainteresowanych podmiotów 600 grup zwiedzających rocznie, łącznie ok. 16 tys. odwiedzających Publikacje we wszystkich językach UE

16 Europejski Tydzień Regionów i Miast – O pen Days Już od 10 lat KR, wspólnie z Komisją Europejską, organizuje O pen D ays – Europejski Tydzień Regionów i Miast. W ramach tego największego dorocznego wydarzenia dotyczącego rozwoju regionalnego i miejskiego odbywa się 100 seminariów, bierze w nim udział 200 samorządów lokalnych i regionalnych, 200 miast i regionów oraz 6 tys. uczestników i 600 prelegentów. Ponadto ok. 350 wydarzeń lokalnych pod hasłem Europa w moim regionie/mieście, gromadzących ok. 30 tys. uczestników w ponad 30 krajach, przybliża brukselską debatę zwykłym obywatelom.

17 Polityka horyzontalna, analizy i sieci Monitorowanie szeregu priorytetów międzysektorowych i proponowanie rozwiązań politycznych w perspektywie średnio- i długoterminowej Strategiczne planowanie działań KR-u Opracowywanie 40 analiz rocznie i współpraca z sieciami akademickimi Sieci i platformy monitorujące ds. zasady pomocniczości, strategii Europa 2020, Porozumienia Burmistrzów i europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) Wspieranie przedstawicieli Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM) i Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz zdecentralizowanej współpracy na rzecz rozwoju

18 Strategia Europa 2020: angażowanie miast i regionów Zajrzyj na naszą stronę: www.cor.europa.eu/europe2020 Platforma Monitorowania Strategii Europa 2020 KR-u, zrzeszająca ponad 150 regionów i miast ze wszystkich państw członkowskich UE, to narzędzie umożliwiające władzom lokalnym i regionalnym wyrażanie opinii w procesie dopracowywania i wdrażania unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, obejmującej obecne dziesięciolecie. Poprzez spotkania lokalnych i regionalnych przedstawicieli z ekspertami oraz konsultacje i sprawozdania platforma zapewnia skuteczniejszą realizację celów strategii Europa 2020, analizuje powiązania z polityką spójności, monitoruje proces zarządzania strategią i stymuluje wymianę doświadczeń.

19 Skuteczna realizacja strategii Europa 2020 wspólnie z władzami lokalnymi i regionalnymi Zapewnienie większej roli władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie inwestycji Nawiązanie kontaktu z obywatelami i dyskutowanie na temat Europy Rozwijanie terytorialnego wymiaru stosunków zewnętrznych UE Silny KR w nowej Europie Wzrost i miejsca pracy w regionach i miastach UE – skuteczne wdrażanie strategii Europa 2020


Pobierz ppt "Po co Komitet Regionów? By samorządy lokalne i regionalne mogły zabierać głos w procesie opracowywania unijnego prawodawstwa (70% przepisów UE wdraża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google