Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA POWIATU ŁUKOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Podnoszenie skuteczności i efektywności wspólnych działań. Wzmocnienie pozycji organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA POWIATU ŁUKOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Podnoszenie skuteczności i efektywności wspólnych działań. Wzmocnienie pozycji organizacji."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA POWIATU ŁUKOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Podnoszenie skuteczności i efektywności wspólnych działań. Wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych. Możliwość lepszego zaspokajania potrzeb społecznych. Ziemia Henryka Sienkiewicza

2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) służy umacnianiu uprawnień mieszkańców Powiatu w procesie tworzenia więzi społecznych i odpowiedzialności za swoje otoczenie, zapewnienia możliwość działania i rozwoju oraz wzajemnej współpracy. Ziemia Henryka Sienkiewicza

3 Głównym celem współpracy jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem Łukowskim, a organizacjami pozarządowymi. Ziemia Henryka Sienkiewicza

4 Cele szczegółowe obejmują: wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i nowych inicjatyw, racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, promocję działalności organizacji pozarządowych, promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, integrację organizacji realizujących zadania publiczne, pobudzanie innowacyjności i konkurencyjności, poprawę jakości życia oraz zwiększanie aktywności organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych, włączanie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów do realizacji programów służących rozwojowi. Ziemia Henryka Sienkiewicza

5 Współpraca opiera się na następujących zasadach: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności. Ziemia Henryka Sienkiewicza

6 Formy współpracy Zlecanie realizacji zadań w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert. Zlecanie realizacji zadań w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zabezpieczanie wkładu finansowego dla organizacji pozarządowych. Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności. Konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. Zawieranie umów o partnerstwie. Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć. Przekazywanie organizacjom materiałów informacyjnych. Udzielanie rekomendacji. Pomoc i współdziałanie z organizacjami w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków finansowych. Organizowanie konsultacji i szkoleń dla organizacji. Umożliwianie bezpłatnego korzystania z pomieszczeń i infrastruktury technicznej. Sprawowanie patronatu Starosty Łukowskiego. Rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań. Aktualizowanie bazy o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne. Ziemia Henryka Sienkiewicza

7 Zadania priorytetowe Powiatu Łukowskiego w 2012 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy. Oświata i wychowanie. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Turystyka. Promocja i ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo i porządek publiczny. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Pomoc społeczna. Ziemia Henryka Sienkiewicza

8 Działania o charakterze finansowym i pozafinansowym Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert. Zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zabezpieczanie wkładu finansowego NGO. Współpraca o charakterze pozafinansowym. Ziemia Henryka Sienkiewicza

9 Współpraca Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 Łącznie 8 organizacji pozarządowych realizowało zadania publiczne. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu wyniosła 54 000 PLN. Łącznie podjęto 14 wspólnych przedsięwzięć. Wspólnie pozyskano środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w 4 projektach. Ziemia Henryka Sienkiewicza

10 Wspólne pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Ziemia Henryka Sienkiewicza

11 Działania promocyjne Powiatu Łukowskiego obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2011 r. Promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet. Udział w obchodach 10 – lecia Stowarzyszenia Dom Europy. Organizacja Święta Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Łukowie. Udział w Dożynkach Wojewódzkich Radawiec 2011. Promocja i profilaktyka przeciwalkoholowa. Dofinansowanie nagrody dla Związku Niewidomych w Łukowie. Konkurs Sołtys roku 2011 Powiatu Łukowskiego. XI Forum Gospodarcze dla Regionu. XXVI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych. I Międzynarodowy Plener Malarski Ziemi Łukowskiej. Święto Miodów Ziemi Łukowskiej. II Krajowe Zawody Radiostacji Amatorskich w Woli Okrzejskiej. Opracowanie projektu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Opracowanie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Łukowskiego na lata 2011-2020. Sandomierski Indywidualny Rajdu Rowerowy oraz Rajdu Szlakiem H. Sienkiewicza. Pokaz multimedialny Stary Łuków w fotografii. Ziemia Henryka Sienkiewicza

12 Współpraca Samorządu Powiatowego z organizacjami pozarządowymi z perspektywy przemian społeczno-gospodarczych Istotny wkład Samorządu Powiatowego w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Powołanie Parlamentu Młodzieży Powiatu Łukowskiego. Łukowskie Forum Gospodarcze. Wdrożenie kompleksowej informatyzacji. Igrzyska Samorządowe Powiatu Łukowskiego. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie. Zgromadzenia Partnerstwa Powiatowego. Ziemia Henryka Sienkiewicza

13 Samorządy poszczególnych szczebli są głównym inicjatorem przemian społeczno-gospodarczych. Partnerstwo administracji państwowej oraz pozostałych sektorów wniosło istotny wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń władze Powiatu Łukowskiego zamierzają powołać lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju Powiatu Łukowskiego. Połączenie zasobów i potencjału samorządów, przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz innych uczestników życia społeczno-gospodarczego może być realną szansą na rozwój. Ziemia Henryka Sienkiewicza


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA POWIATU ŁUKOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Podnoszenie skuteczności i efektywności wspólnych działań. Wzmocnienie pozycji organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google