Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Janusz Zaleski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Janusz Zaleski."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Janusz Zaleski

2 1 Podstawy powołania Centrum 2 Struktura 3 Rada Centrum 4 Źródła przychodów 5 Rola Centrum we wdrażaniu PO Infrastruktura i Środowisko 6 Centrum jako Agencja Narodowa dla Life + ??? 7 Ustawa o redukcji emisji

3 Podstawa utworzenia : Decyzja Nr 73 z dnia 31.10.2006 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Termin utworzenia - 1 listopada 2006

4 Sekcja Akumulacji Węgla Stanowisko Pomocy Partnerskiej Sekcja Budżetów Zewnętrznych Stanowisko ds. Audytu Sekcja Zamówień Publicznych Rada Centrum

5

6 Dyrektor Centrum jest podporządkowany Radzie Jednostki, której skład zostanie mu wskazany po konsultacjach Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z Ministrem Środowiska oraz Komisją Europejską

7 Uprawnienia Rady Centrum Zatwierdzanie procedur w ramach wdrażania Priorytetu V SPO i Life + Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i pracy CKPŚ Zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Ustalanie kwot na zabezpieczenie zwrotu funduszy nieprawidłowo przyznanych Zatwierdzanie wysokości prowizji od wynagrodzeń pobieranych przez Centrum Opiniowanie planu kont Zatwierdzanie regulaminu audytu wewnętrznego

8 Zatwierdzanie rocznego planu finansowo – gospodarczego Zarządzanie działań kontrolnych w Centrum z wykorzystaniem Stanowiska Audytu i Inspekcji LP Zatwierdzanie wyników kontroli Wydawanie zarządzeń pokontrolnych Zatwierdzanie sprawozdania finansowego CKPŚ

9 Dyrektor Generalny w razie powzięcia przekonania iż oświadczenie woli Rady Centrum może być niezgodne z interesem Skarbu Państwa, będzie obowiązany do skierowania tego oświadczenia na ręce Ministra Środowiska z prośbą o zbadanie tego oświadczenia w trybie nadzoru, sprawowanego przez Ministra Środowiska nad PGL LP

10 Przychody Centrum Wynagrodzenia za czynności związane z zamówieniami zlecanymi przez LP Za prognozy, sprawozdania i raporty dotyczące udziału LP w handlu uprawnieniami do emisji CO2 Za pozyskiwanie na fundusz leśny środków pieniężnych pochodzących ze zbywania uprawnień do emisji, oraz ze sprzedaży efektów pochłaniania przez lasy CO2 w ramach - umów bilateralnych - wspólnych przedsięwzięć

11 Przychody Centrum Za pomoc udzielaną Ministrowi Środowiska w przygotowaniu danych do szacowania i raportowania o emisji gazów cieplarnianych i pochłaniania CO2 Wynagrodzenie Jednostki za współpracę z gospodarstwami leśnymi /innymi niż PGL/ w wykorzystywaniu przez nie funduszu leśnego do prowadzenia baz danych i raportowania o pochłanianiu CO2 przez te gospodarstwa Za zbywanie w imieniu gospodarstw innych niż PGL uprawnień do emisji CO2 lub efektów pochłaniania CO2 przez lasy Dotacje na zadania zlecone LP – wdrażanie Priorytetu V SPO IiŚ Środki KE na zarządzanie Life + Pozostałe przychody operacyjne

12 Działalność w dziedzinie wdrażania Priorytetu V SPO IiŚ Wykonywanie wszelkich czynności prawnych i faktycznych,zleconych LP do wykonywania w ramach pomocy, udzielanej Ministrowi Środowiska jako instytucji pośredniczącej w odniesieniu do PO Infrastruktura i Środowisko /Priorytet V/

13 Wdrażanie PO IiŚ Instytucja Wdrażająca – realizuje działania Priorytetu V po powierzeniu ich przez Instytucję Pośredniczącą / w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą

14 Mimo powierzenia zadań Instytucji Wdrażającej, odpowiedzialna za delegowane zadania jest nadal Instytucja Pośrednicząca

15 Przewidywane zadania IW Dokonywanie oceny wniosków składanych przez beneficjentów Podejmowanie decyzji o współfinansowaniu wybranych projektów Zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów z EFRR Zapewnienie posiadania przez beneficjentów wymaganych procedur

16 Przewidywane zadania IW Przygotowanie i przekazywanie do IP informacji o nieprawidłowościach Obsługa rachunków bankowych związanych z realizacją programu Dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów

17 Przewidywane zadania IW Prowadzenie działań informacyjnych i promujących program Odzyskiwanie od beneficjentów kwot nieprawidłowo wydatkowanych Sporządzanie raportów / okresowych, rocznych i końcowych/

18 Przewidywane zadania IW Bieżąca kontrola projektów Kontrola ex-ante prowadzonych zamówień publicznych Gromadzenia i przekazywanie informacji dotyczących realizacji współfinansowanych projektów

19 Zadania do przemyślenia zapewnienie posiadania przez beneficjentów danego priorytetu wymaganych procedur dokonywania oceny prawidłowości, skuteczności i zgodności z przepisami prawa procedur stosowanych przez beneficjentów, m.in. poprzez opiniowanie podręczników procedur beneficjentów (wymagane powinny być ewentualnie procedury dla beneficjentów realizujących duże projekty),

20 Do przemyślenia dokonywanie kontroli dokumentacji oraz prowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów w celu weryfikacji współfinansowanych produktów i usług oraz tego, że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały faktycznie poniesione i są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi (rozważane jest przeprowadzanie kontroli na podstawie próby),

21 Do przemyślenia… wprowadzanie/ weryfikacja / danych przekazywanych przez beneficjentów do SIMIK lub innego systemu informatycznego (beneficjenci nie mają dostępu do SIMIK zapewnienie istnienia systemu rejestrowania i przechowywania w formie elektronicznej szczegółowych rejestrów księgowych dla każdego projektu

22 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

23 Doświadczenie wskazuje, że obywatele Unii Europejskiej są w niewystarczającym stopniu świadomi roli odgrywanej przez Wspólnotę w finansowaniu programów, których celem jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie spójności wewnętrznej. W związku z powyższym

24 stosowne jest przygotowanie strategii komunikacji, w którym zostaną szczegółowo określone działania informacyjne i promocyjne niezbędne dla wypełnienia luki informacyjnej i komunikacyjnej. W tym samym celu niezbędne jest również określenie roli i obowiązków wszystkich właściwych podmiotów.

25 W celu zagwarantowania, że informacje dotyczące możliwości finansowania dotrą do wszystkich zainteresowanych stron, a także w celu zachowania przejrzystości, należy określić minimalną treść działań informacyjnych niezbędnych do poinformowania wszystkich potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania oferowanych przez Wspólnotę i Państwa Członkowskie, w tym obowiązek opublikowania informacji na temat procedury składania wniosków o przyznanie finansowania przez potencjalnych beneficjentów oraz stosowanych kryteriów wyboru.

26 Co na to GIODO ? W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie wykorzystania Funduszy, wykaz beneficjentów, nazwy działań i przyznane im kwot finansowania publicznego powinny zostać opublikowane w formie elektronicznej lub innej.

27 Priorytet V SPO IiŚ Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działania w ramach priorytetu : 1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 3. Opracowanie planów ochrony 4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej Strona 7/29

28 Priorytet V SPO IiŚ Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Głównymi beneficjentami w ramach priorytetu będą mogły być przede wszystkim: jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, nadleśnictwa i ich grupy, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe. Przewidywane efekty realizacji priorytetu: –zapewnienie ochrony najważniejszych obszarów przyrodniczych w kontekście rozwoju gospodarki, –zwiększenie świadomości ekologicznej, w szczególności odnośnie obszarów chronionych, –właściwie wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych Polski. Strona 8/29

29 Priorytet V SPO IiŚ Wskaźniki monitorowania (propozycja) Strona 9/29

30 Działania w ramach priorytetu V SPO IiŚ Działanie 5.1 - Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Przykładowe rodzaje wspieranych przedsięwzięć: –odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych i wodnych, –przebudowa drzewostanów w sposób zgodny z typem siedliska, –usuwanie gatunków inwazyjnych, –kształtowanie strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych, –usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych, –przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych, –wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturalizacja, –budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych, w tym budowa ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń, itp., Strona 10/29

31 Działania w ramach priorytetu V SPO IiŚ Działanie 5.1 - Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Przykładowe rodzaje wspieranych przedsięwzięć (c.d.): –ochrona ex situ gatunków o zagrożonych pulach genowych, –ochrona in situ gatunków chronionych, –reintrodukcja gatunków, –budowa centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt, –budowa lub rozbudowa obiektów dla zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych lub w ogrodach botanicznych w ramach krajowych programów ochrony gatunków, –realizacja programów ochrony puli genowej krajowych gatunków drzew leśnych, selekcji i testowania potomstwa, –przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla projektów tego priorytetu. Strona 11/29

32 Działania w ramach priorytetu V SPO IiŚ Działanie 5.1 - Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Beneficjenci: –parki narodowe, –nadleśnictwa lub ich grupy, –organizacje pozarządowe, –jednostki rządowe, samorządowe oraz podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych, –wojewoda, –ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, –instytucje naukowe, –Urzędy Morskie, –inne podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych. Strona 12/29

33 Działania w ramach priorytetu V SPO IiŚ Działanie 5.2 - Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Rodzaje wspieranych przedsięwzięć: –budowa przejść dla zwierząt nad i pod istniejącymi drogami i liniami kolejowymi, –likwidacja innych barier dla przemieszczania się zwierząt. Beneficjenci: –zarządcy dróg i linii kolejowych, –właściwe jednostki rządowe i samorządowe, –Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Krajowy Zarządy Gospodarki Wodnej, –parki narodowe, –organizacje pozarządowe, –Urzędy Morskie, –podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych. Strona 16/29

34 Działania w ramach priorytetu V SPO IiŚ Działanie 5.2 - Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Mnimalna wartość projektu - 500 tys. euro Maksymalny poziom dofinansowania - 85% kwalifikujących się wydatków Strona 17/29

35 Działania w ramach priorytetu V SPO IiŚ Działanie 5.3 - Opracowanie planów ochrony Rodzaje wspieranych przedsięwzięć: –opracowanie planów ochrony dla obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 i parków narodowych, –opracowanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych. Beneficjenci: –jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, –nadleśnictwa i ich grupy, –jednostki rządowe. Strona 19/29

36 Działania w ramach priorytetu V SPO IiŚ Działanie 5.4 - Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej Rodzaje wspieranych przedsięwzięć: –ogólnopolskie lub ponadregionalne projekty szkoleniowe lub programy edukacyjne dla wybranych grup społecznych i zawodowych mające na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowania świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju, –kampanie informacyjno-promocyjne dotyczące wybranych aspektów środowiska i jego ochrony prowadzone z udziałem środków masowego przekazu, społecznych organizacji ekologicznych i innych podmiotów, w tym badania opinii publicznej ex-ante i ex-post, –ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, których celem jest popularyzacja wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw społecznych, Strona 21/29

37 Działania w ramach priorytetu V SPO IiŚ Działanie 5.4 - Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej Rodzaje wspieranych przedsięwzięć (c.d.): –budowanie sieci partnerstwa na rzecz ochrony środowiska, moderowanie platform dialogu społecznego jako elementu integrującego społeczeństwo, zwłaszcza organizacje społeczne w procesie podejmowania decyzji, –organizacja ogólnopolskich konkursów i festiwali ekologicznych. Beneficjenci: –nadleśnictwa i ich grupy, –ośrodki doradztwa rolniczego, –organy administracji państwowej i samorządowej, –podmioty specjalizujące się organizacji imprez targowych (o tematyce ochrony środowiska), stowarzyszenia inżynierów, techników, architektów i urbanistów, rolników; Strona 22/29

38 Działania w ramach priorytetu V SPO IiŚ Beneficjenci (c.d.): –Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Straż Pożarna, –pozarządowe organizacje ekologiczne, –parki narodowe, –parki krajobrazowe i ich zespoły, –wojewódzcy konserwatorzy przyrody, –inne podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych, –ośrodki edukacji ekologicznej, –jednostki badawczo – rozwojowe. Strona 23/29

39 Działania w ramach priorytetu V SPO IiŚ Działanie 5.4 - Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej Mnimalna wartość projektu - 500 tys. euro Maksymalny poziom dofinansowania - 85% kwalifikujących się wydatków Kryteria Oceny (merytoryczne) 1.Efekt ekologiczny 2.Spodziewany zasięg oddziaływania a) ponadregionalny (cały kraj lub kilka województw) b) regionalny (województwo) c) lokalny (powiat) Strona 24/29

40 Plan finansowy dla priorytetu V SPO IiŚ Strona 27/29

41 Plan finansowy dla priorytetu V SPO IiŚ Strona 28/29

42

43

44 Projekt nowej ustawy o handlu emisjami i jednostkami pochłaniania Określenie bilansu węgla co roku we wszystkich lasach Organizacja systemu prognozowania i raportowania o zmianach poziomu pochłaniania Nadzór Ministra nad systemem zarządzania jednostkami pochłaniania Aukcje określonych ilości jednostek pochłaniania Przeznaczenie dochodów z aukcji na cele określone w Protokole z Kioto

45

46 Priorytet II PO IiŚ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Mała retencja 150 mln zł

47 Likwidacja w lasach nizinnych skutków naruszenia naturalnych stosunków wodnych, które spowodowały lub powodują zmiany w reżimie hydrologicznym zlewni.

48 Koncepcja programowo – przestrzenna Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych.

49 Zleceniodawca – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Koordynator – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych www.ckps.plwww.ckps.pl Opracowanie części kartograficznej - Wydział Urządzania Lasu DGLP, Zespół ds. GIS Instytucja Wdrażająca III priorytet SPO IiŚ - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Kto jest kim?

50 a)Renaturyzacja obszarów wodno – błotnych, 1860 obiektów, ogólna wartość 20 655 tys. zł b)Odbudowa systemów nawadniających oraz przebudowa systemów odwadniających, 2019 obiektów, ogólna wartość 24 006 tys. zł c)Budowa obiektów małej retencji, ogólny koszt 91 372,74 tys. zł Działania

51 Wartość projektu 136.034,87 tys. zł. Wartość dofinansowania z budżetu UE 85% Projekt realizowany –na terenie 255 nadleśnictw –Na terenie 611 gmin Dane podstawowe o projekcie

52 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Janusz Zaleski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google