Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER"— Zapis prezentacji:

1 BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER

2 WPROWADZENIE

3 PODŁOŻE IDEOLOGII GENDER- materialistyczna koncepcja człowieka
W klasycznej walce marksistowskiej chodziło o pozbawienie człowieka jego osobowej podmiotowości. Jednostka była niczym, zerem, liczył się tylko kolektyw, a dokładniej jego świadoma część, czyli partia proletariacka (prwadziło to do alienacji osoby). Ideologia gender wykazuje dość ścisłą analogię - dąży do całkowitego podporządkowania sobie osoby ludzkiej.

4 PODŁOŻE IDEOLOGII GENDER- materialistyczna koncepcja człowieka
W 1884 r. Engels pisał: „W historii za pierwszorzędny antagonizm należy uznać antagonizm między mężczyzną i kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za pierwszorzędny ucisk, ucisk kobiety przez mężczyznę". Ideologię tę promuje Shulamith Firestone w swej książce The Dialectic of Sex (Dialektyka płci), opublikowanej w 1970 roku , modyfikując ideę walki klas, wzywa do "REWOLUCJI KLAS PŁCIOWYCH" (SEX-CLASS REVOLUTION): "Aby wyeliminować klasy płciowe, klasa podrzędna (kobiety) musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad reprodukcją... To oznacza, że celem rewolucji jest nie tylko usunięcie przywilejów mężczyzn, co było celem ruchu feministycznego, lecz WYELIMINOWANIE RÓŻNICY MIĘDZY PŁCIAMI -nie będą już one więcej miały żadnego znaczenia".

5 Czołowa propagatorka ideologii Nancy Chodorow:
zauważa, że dopóki kobiety będą pełnić funkcje wychowawczo-opiekuńcze, dzieci będą rosnąć, postrzegając ludzkość podzieloną na dwie różne i - według niej – oczywiście nierówne klasy. domaga się tego, aby dzieci żyły bez rodziny. Absolutnie zakazana staje się w tej perspektywie rodzina biologiczna. Jej odrzucenie, czy wręcz unicestwienie sprawi, że ludzkość będzie mogła wreszcie powrócić do swej naturalnej, wielopostaciowej i perwersyjnej seksualności.

6 Słowo "gender„ jest terminem gramatycznym, odnoszącym się nie do płci, a do rodzaju. Jego użycie w tzw. GENDER MAINSTREAMING - jest przykładem ideologicznej indoktrynacji

7 KULTUROWEJ TOŻSAMOŚCI PŁCI* (gender)”.
GENDER MAINSTREAMING – pojęcie wprowadzone na Konferencji w Pekinie (1995 r.) obejmuje „wszystkie działania podejmowane w ramach walki z dyskryminacją kobiet, które mają być podejmowane z uwzględnieniem perspektywy KULTUROWEJ TOŻSAMOŚCI PŁCI* (gender)”. „odnoszącej się do cech kształtowanych przez społeczeństwo, „nadawanych” kobietom i mężczyznom oraz do relacji między nimi niezależnie od płci biologicznej (sex), która odnosi się do biologicznych różnic między mężczyznami a kobietami” * Konferencja Ludnościowa w Pekinie (1995 r.)

8 GENDER* MAINSTREAMING ma prowadzić do:
równości i równorzędności wszystkich orientacji seksualnych, w tym homo- i transseksualnych, jako nowych komponentów i form „rodziny”, nowej definicji małżeństwa, która obejmuje również pary tej samej płci *GENDER oznacza, WYBRANĄ, a nie zdeterminowaną płeć przez poczęcie i urodzenie

9 Ideologiczna indoktrynacja
GENDER MAINSTREAMING Unijne dyrektywy, powstały na skutek aktywności organizacji feministycznych po Konferencji Ludnościowej w Pekinie. Strategia gender mainstreaming została ujęta zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej w Traktacie Amsterdamskim w 1997 r. i jest wiążąca dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska od chwili wstąpienia do UE w 2004 roku musiała dostosować swoje prawo wewnętrzne do zapisów prawa wspólnotowego. W kolejnych latach w Unii Europejskiej opracowano tzw. “mapy drogowe”, czyli pięcioletnie programy działania. Określają one najważniejsze obszary polityczne, w których należy wdrożyć zasadę gender mainstreaming.

10 KULTUROWA TOŻSAMOŚĆ PŁCI (GENDER) to celowa dezorientacja wobec męskiej i żeńskiej tożsamości płciowej, która prowadzi* do zaburzeń osobowości- badania na Uniwersytecie Harvarda wykazały, że brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami *Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth, in Peditrics

11 KULTUROWA TOŻSAMOŚĆ PŁCI (GENDER) to celowa dezorientacja wobec męskiej i żeńskiej tożsamości płciowej, która prowadzi do rozchwiania tożsamości człowieka* - jeżeli płciowość zostanie odrzucona lub niezaakceptowana powstaje wewnętrzny chaos idei zamienności płci, zmniejszania różnic płciowych, skoro są to tylko wyuczone role. *Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth, in Peditrics

12 Czy tezy tego typu są wiarygodne?
Ideologia GENDER definiuje małżeństwo jako związek obejmujący również pary tej samej płci W ostatnich latach pojawiło się bardzo wiele publikacji, w których sugeruje się, że nie istnieje żadna istotna różnica między dziećmi wychowywanymi przez pary tej samej płci czy przez rodziców naturalnych. Czy tezy tego typu są wiarygodne?

13 Tommy został Tammy? Źródło: FoxNews.com W 2011r. w Kalifornii „RODZICE” 11 – letniego Tommy’ego postanowili dać swojemu synkowi trochę więcej czasu na dojrzewanie niż to natura przewiduje, by mógł on zdecydować, czy chce być chłopcem, czy dziewczynką. Wszystko jest oczywiście całkowicie normalne, bo jak mówi jeden z „autorytetów”, Joel Baum dyrektor ds. edukacji i treningu w kalifornijskiej organizacji Gender Spectrum, „chodzi tutaj o danie dzieciom i ich rodzinom sposobności, by podejmowali właściwe decyzje”. Według „RODZICÓW” (rodzicami są dwie kobiety) Tommy już w wieku trzech lat stwierdził, że jest dziewczynką i nic nie dały tu zaprzeczenia „RODZICÓW”. Więc tym bardziej teraz, gdy ma on już 11 lat, nie ma powodu, dla którego należałoby wywierać presję na chłopca. Od tego lata przyjmuje on hormony blokujące jego rozwój.

14 Według prof. Lynna Wardle'a: "Większość badań dotyczących rodzicielstwa homoseksualistów opiera się na dokumentacji niedostatecznej z punktu widzenia ilościowego, wadliwej metodologicznie i analitycznie (some of little more than anecdotal quality), a co za tym idzie, stanowi bardzo słabą bazę empiryczną, aby decydować o polityce społecznej". Natomiast wiele badań potwierdza, że obecność ojca i matki zwiększa dobre samopoczucie dziecka. Patrick Fagan z Heritage Foundation zebrał wielką liczbę dowodów na to, jak wielkie znaczenie ma dla dzieci posiadanie matki i ojca, którzy żyją razem.

15 GENDER IDENTITY dr. John Money z Hopkins University w Baltimore (USA) wprowadza termin GENDER IDENTITY, by określić, czy dana osoba czuje się mężczyzną, czy kobietą w zależności od tego, jak dziecko było wychowywane, (czasami różni się od płci biologicznej).

16 Teorie dr. Moneya zostały zdyskredytowane przez badania naukowe dotyczące rozwoju mózgu
Badania prenatalne wykazały, że już przed urodzeniem mózgi chłopca i dziewczynki znacznie się różnią, co ma wpływ m.in. na różne postrzeganie ruchów, kolorów i kształtów. Sprawia to np., że u chłopca istnieje "biologiczne przygotowanie" do używania „męskich zabawek”, a u dziewczynki – „kobiecych”. Kobiety, począwszy od łona matki, są wyposażane w szczególną wrażliwość na innych ludzi, która potrzebna jest w pełnieniu roli matki.

17 BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER

18 Bezdroża ideologii gender
Dotarła* do mnie z Polski przygnębiająca wiadomość. Okazuje się mianowicie, że na UW istnieje wydział "Gender Studies". Smutna to rzecz i niepokojąca; świadczy bowiem o tym, że po Polsce krąży groźna amerykańska choroba, z trudem uleczalna, zwana polityczną poprawnością. Choroba ta atakuje mózg, powodując całkowitą i definitywną utratę zdrowego rozsądku, zdolności do racjonalnego myślenia. W Stanach Zjednoczonych, po blisko dwudziestu latach szaleństwa, zjawisko politycznej poprawności, od dawna wyśmiewane, zaczyna już wymierać; w Polsce zaś, gdzie modne ideologie zachodnie docierają z opóźnieniem, dopiero od niedawna się rozwija… *Rzeczpospolita Agnieszka Kołakowska  Brygady politycznej poprawności

19 Bezdroża ideologii gender c.d.
„IDEOLOGICZNA INDOKTRYNACJA* może być BEZKARNIE UPRAWIANA, POD NAZWĄ NAUCZANIA (GENDER STUDIES), NA UNIWERSYTETACH. …uniwersytet, który symbolizuje rozum i racjonalną dyskusję, pozwala na podważanie swoich podstawowych wartości”. *Rzeczpospolita Agnieszka Kołakowska  Brygady politycznej poprawności

20 GENDER STUDIES „Oba człony samej nazwy tej dziedziny są podejrzane*. Słowo "gender„ jest terminem gramatycznym, odnoszącym się do rodzaju, a nie do płci. Słowo "studies" także powinno wzbudzić naszą czujność, ponieważ cechuje ono niechybnie pseudodziedziny, powstałe w celach propagandowych, z nauką niewiele mających wspólnego (uczy się przede wszystkim, że wszystko jest względne)”. *Rzeczpospolita Agnieszka Kołakowska  Brygady politycznej poprawności

21 Uczy się przede wszystkim, że wszystko jest względne:
najwzględniejsze zaś wartości i osiągnięcia zachodniej cywilizacji, zwanej niegdyś judeochrześcijańską. Proponuje się nowe rozumienie: tolerancji , która oznacza, że wszystko jest równouprawnione, porządku świata, który jest oparty na materialiźmie

22 W Polsce w 2013 r. gender ma już sprawnie działające struktury.
Powołanie Rady Programowej Studium Podyplomowego GENDER STUDIES (interdyscyplinarnego programu studiów, realizowanego na kilku uczelniach w Polsce). Radę tworzą m.in. obecna wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka, Danuta Waniek i Barbara Labuda. Strategia gender mainstreaming – „dokonanie trwałej zmiany społecznej przez eliminowanie stereotypów dotyczących płci, które stanowią podstawę do dyskryminacji i uprzedzeń, oraz zmienianie świadomości społecznej” – napisała w opracowaniu dr inż. Zofia Łapniewska, trenerka, aktywistka, wykładowca gender studies Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego

23 W Polsce w 2013 r. gender ma już sprawnie działające struktury.
Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od pięciu lat działa Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Gender. W statucie obok propagowania gender zapisana jest popularyzacja pozytywnego wizerunku feminizmu i środowiska LGBT. Ten międzynarodowy skrótowiec odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako całości. W ogólnej definicji terminem LGBT określa się ogół osób, które tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz osób o niezgodnej z biologiczną tożsamości płciowej.

24 W Polsce w 2013 r. gender ma już sprawnie działające struktury.
Gender studies w systemie dziennym i zaocznym kształci już młodzież na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, a także na państwowych uniwersytetach w Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Szczecinie, Wrocławiu, Białymstoku. Analogiczne studia są także na Uniwersytecie Śląskim oraz w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Organizacjom feministycznym nie udało się w ubiegłym roku otworzyć gender studies na Uniwersytecie Gdańskim. Dziekan wydziału prawa prof. Jarosław Wawrylewski nie zawahał się uciąć pomysłu, komentując propozycję utworzenia odpowiedniego ośrodka słowami: “Jeśli powstaną gender studies, to ja otworzę Centrum Badań nad Pedofilią”. Środowiska feministyczne nie zapomniały do dziś tamtego wystąpienia, ostro krytykując prof. Wawrylewskiego.

25 Propozycje działaczy i specjalistów od zdrowia psychicznego.
Organizacja B4U-ACT sponsor imprezy w Baltimore USA (sierpień 2011 r.), w której udział wzięli działacze i specjaliści od zdrowia psychicznego. W trakcie konferencji dyskutowano na temat atrakcyjności seksualnej dzieci i zastanawiano się, w jaki sposób można doprowadzić – podobnie jak w przypadku homoseksualizmu – do wykreślenia pedofilii z listy zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA). Wśród panelistów konferencji znaleźli się m.in.: Fred Berlin z Johns Hopkins University School of Medicine, Renee Sorentino z Harvard Medical School, John Sadler z University of Texas Southwestern Medical Center, John Breslow z London School of Economics and Political Science.

26 Propozycje działaczy i specjalistów od zdrowia psychicznego.
W dyskusji na temat pedofilii głos zabrało około 50 osób. Prawie wszyscy paneliści zgodzili się, że pedofile są „niesprawiedliwie piętnowani i demonizowani przez społeczeństwo” i że „ z natury nie są w stanie wyrazić zgody” na seks z osobą dorosłą, dlatego powinno się dopuścić do takiego aktu bez ich zgody. Omówiono także argumenty dorosłych osób na rzecz dopuszczalności kontaktów seksualnych z dziećmi.   Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne ignoruje fakt, iż pedofile „żywią uczucia miłości do dzieci”. Tę „miłość” można ich zdaniem porównać do zafascynowania heteroseksualnego dorosłych osób, jak również do zafascynowania homoseksualnego. Dlatego – argumentują – APA winna zmienić klasyfikację zaburzeń psychicznych, wykreślając z niej pedofilię.

27 Ideologia gender drogą prowadzącą do:
• „Zrównania“ mężczyzny z kobietą (to nie równouprawnienie, lecz UCZYNIENIE ICH TAKIMI SAMYMI)-przez likwidację tożsamości płciowej mężczyzny i kobiety Likwidacji „przymusowej heteroseksualności “, tzn. całkowite prawne i społeczne „równouprawnienie”, a wręcz uprzywilejowanie wszelkich związków pozahetorseksualnych • Seksualizacji dzieci i młodzieży w formie obowiązkowych zajęć pt. Edukacja seksualna (Typu B), gdzie aborcja przedstawiana jest jako „prawo człowieka“ i definiowana jako prawo reprodukcyjne

28 W gender „zrównanie“ mężczyzny z kobietą odbywa się przez likwidację tożsamości płciowej
: Prawidłowa tożsamość płciowa Ideologia gender uznaje, że wymiar biologiczny nie jest istotny

29 Ideologia gender jest groźniejsza od marksizmu
Ideologia gender jest groźniejsza od marksizmu*, gdyż jest drogą prowadzącą do: zniwelowania wszystkich zewnętrznych determinantów człowieka, które odbywa się najpierw przez usunięcie Boga, a następnie natury, ogołocenia człowieka z wymiaru transcendentnego oraz ogołocenia go z pojęcia natury ludzkiej, która jest wspólnym mianownikiem całej ludzkości, ma decydować kultura, w której żyje, traktowania ciała jako materiału, który można zmienić poprzez technikę np. operacyjną – operacje plastyczne, interwencje chirurgiczne, ingerencje hormonalne. *ks. abp. Henryk Hoser „specyficzna natura człowieka odbiega od świata zoologicznego w sposób zupełnie nieprawdopodobnie daleki; dostrzegają to również genetycy”.

30 Ideologia Gender traktuje ciało jako materiał, który można zmienić
Jak Kościół traktuje transseksualistów? „Kościół traktuje tych ludzi jako wymagających szacunku, życzliwości i pomocy, jako ludzi zagubionych. Oni często twierdzą coś przeciwnego, że dopiero co odkryli swoją tożsamość (w istocie są zagubieni). Wszystkie zaburzenia orientacji seksualnej są groźnym zjawiskiem i tym groźniejszym, że się je promuje. Przecież wykluczenie pewnych zaburzeń orientacji seksualnej z listy chorób było działaniem czysto ideologicznym. To ustalenie niczego nie zmienia, powinniśmy pomóc odnajdywać każdemu człowiekowi jego wewnętrzną jedność z innymi ludźmi i z Bogiem. Od tego zależy szczęście człowieka”. *ks. abp. Henryk Hoser

31 Zaburzanie tożsamości płciowej dziecka
Kathy Witterich i David Stoker postanowili w ten sposób zapewnić dziecku w przyszłości wolność wyboru: czy woli być chłopcem, czy dziewczynką. Nawet dziadkowie nie wiedzą, czy Storm jest wnuczkiem czy wnuczką. “Zdecydowaliśmy, że nie zdradzimy nikomu płci Storm, żeby nie narzucać mu/ jej ograniczeń” – Wobec negatywnych opinii odnośnie do sposobu wychowywania Storm, matka odcina się na forum: płeć Storm, to jego/ jej i nasza prywatna sprawa. Naprawdę nie stać was na to, by pozwolić Storm zostać kim chce?”. “Rodzice zwykle dokonują wyborów za dziecko. To odrażające” – komentuje ojciec dzieci, z zawodu nauczyciel. Stokerowie nie wyjaśniają, z jakich pobudek wynika ich decyzja o sposobie wychowania trojga ich dzieci.

32 Ideologia gender drogą prowadzącą do likwidacji „przymusowej” heteroseksualności :
W 1981 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy* podjęło rezolucję, w której apeluje do Światowej Organizacji Zdrowia, aby usunęła homoseksualizm ze swojej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób . Decyzję tę zaplanowano podjąć na spotkaniu w 1993 r. Istotnie, WHO w 1993 r. wydała oświadczenie, iż orientacja seksualna (hetero- czy homoseksualna) nie może być rozpatrywana jako zaburzenie . W ten sposób przedstawiciele świata nauki i polityki zdjęli z homoseksualizmu ów cień dezaprobaty, jaki wiązał się z freudowskim wyrokiem zahamowania w rozwoju. *Decyzja WHO nie jest jednak owocem badań naukowych ani pogłębionej refleksji nad ludzką seksualnością, ale wynikiem presji i konformizmu o podłożu społecznym i politycznym. Oświadczenie to jest bardzo mylące, ponieważ u wielu osób mających skłonności homoseksualne i pragnących je przezwyciężać podważa się celowość i sensowność ich wysiłku.

33 Ideologia gender drogą prowadzącą do likwidacji „przymusowej” heteroseksualności :
Od tej pory wzywa się psychoanalizę, aby odstąpiła od „leczenia zahamowania”, a włączyła się w udzielanie pomocy osobom homoseksualnym w ich pełnej akceptacji „odmienności seksualnej”. O ile wcześniej w psychoanalizie podejmowano wysiłek, aby znaleźć argumenty na rzecz podjęcia walki ze skłonnością homoseksualną, o tyle teraz chodzi raczej o dostarczenie argumentów przeciw jakimkolwiek zmianom, także wówczas, kiedy „klienci” są niezadowoleni ze swojej orientacji homoseksualnej. Na Zachodzie już wśród dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży szkolnej (w ramach obowiązkowej edukacji seksualnej typu B) lansuje się pogląd (emancypacyjna pedagogika seksualna), że para homoseksualna to tacy sami rodzice jak para heteroseksualna.

34 Ideologia gender drogą prowadzącą do likwidacji „przymusowej” heteroseksualności oraz odrzucenia badań dotyczących: HOMOFILNEGO OKRESU ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO - faza rozwoju psychoseksualnego, w której dominuje zainteresowanie i fascynacja przedstawicielami własnej płci, a wobec płci przeciwnej odczuwana jest obcość, a czasami i wrogość. Jest to prawidłowa faza rozwojowa, dzięki której pogłębia się świadomość własnej płci i jej specyficznej inności, kończy się przejściem w heterofilność. Środowiska LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych ) wykorzystują brak wiedzy społeczeństwa na temat homofilnego okresu rozwoju psychoseksualnego. HOMOFILNY OKRES ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO PRZEDSTAWIAJĄ JAKO SKŁONNOŚĆ HOMOSEKSUALNĄ

35 Etapiy rozwoju psychoseksualnego wg. E.Ericsona
HETEROFILNOŚĆ (ok. 19 lat) (upodobanie do osób płci przeciwnej) HOMOFILNOŚĆ (ok lat) (upodobanie do przebywania z osobami tej samej płci) AUTOFILNOŚĆ (ok.6-10 lat) (upodobanie do samego siebie)

36 Ideologia gender drogą prowadzącą do likwidacji „przymusowej” heteroseksualności oraz odrzucenia badań : prof. F. Arvesú, którego dociekania wykazały, że ostateczne utrwalenie się orientacji seksualnej może się przeciągać u niektórych aż do 25 roku życia. Jeżeli u pewnych osób subiektywne przekonanie o własnym homoseksualizmie nie zostanie rozwiane w odpowiednim momencie, ale trwa nieraz całymi latami, wówczas osoby te, kierowane ciekawością i lękiem, mogą podejmować współżycie homoseksualne. Doświadczenia te powtarzane zaś przez dłuższy czas mogą nie tylko utwierdzać przekonanie, ale także tworzyć rzeczywiste skłonności homoseksualne. Sondaż przeprowadzony wśród uczniów i uczennic szkół średnich metropolii waszyngtońskiej pokazał, że niektórzy deklarują się jako homoseksualiści lub biseksualiści. Stało się to po prostu modne. Ale taka „zabawa w homoseksualizm” młodych ludzi, wiąże się nierzadko z głębokim poranieniem emocjonalnym, które odbije się później na ich życiu

37 Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne
Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne* zdefiniowało trzy rodzaje edukacji seksualnej: Typu A (abstinence-only sex education)-wychowanie do abstynencji seksualnej Typu B (biological sex education) – biologiczna edukacja seksualna Typu C (comprehensive sex education)- edukacja seksualna zawierająca oba powyższe podejścia [za: American Academy of Pediatrics, Condom use by adolescents, „Pediatrics”, Vol. 107, No. 6 June 2001]

38 EDUKACJI SEKSUALNA TYPU A w Polsce odbywa się zgodnie z Konstytucją RP i prawem oświatowemu
Konstytucja RP Art. 48. ust. 1 „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz przekonania”; Art. 53. ust. 3 „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

39 Ustawa z dn. 7 stycznia 1993r. o planowaniu
Podstawy prawne Ustawa z dn. 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży [ Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn . zm.] Art. 4 ust. 1 Do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji.

40 Co obowiązuje w polskiej szkole?
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego [ Dz. U. Nr 131, poz. 1079, z r.] - § 1 ust. 2 Zajęcia są obowiązkowe dla ucznia realizowane są: w gimnazjach w klasach V- VI szkół podstawowych w zasadniczych szkołach zawodowych w liceach profilowanych w liceach ogólnokształcących w klasach I –III techników, w tym specjalnych, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

41 Ideologia gender drogą prowadzącą do EDUKACJI SEKSUALNEJ TYPU B DZIECI I MŁODZIEŻY W FORMIE OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ polegających na: pluralizacji form współżycia, relacji i miłości proponując uprawianie seksu „poza kontekstem małżeństwa (znaczy to: likwidację małżeństwa i rodziny) usuwaniu granic przynależności kulturowej, etnicznej i religijnej (znaczy to: niszczenie fundamentalnych wartości w społeczeństwie) nadawaniu elastyczności tożsamości płciowej i seksualności czyli propagowanie seksualnej „różnorodności”,

42 Ideologia gender drogą prowadzącą do EDUKACJI SEKSUALNEJ TYPU B DZIECI I MŁODZIEŻY W FORMIE OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ polegających na: rozwijaniu możliwości seksualnego samookreślenia się i zdolności tworzenia relacji z innymi płciami (znaczy to: wprowadzanie we wszystkie możliwe rodzaje technik seksualnych) otwieraniu nowych przestrzeni doświadczeń poprzez nowe technologie medialne prewencji przemocy seksualnej (znaczy to: seksualizację dzieci i młodzieży)

43 „Emancypacyjna pedagogika seksualna typu B“
jest przedstawiana jako „nauka”. Jej aktywiści zajmują zazwyczaj wysokie stanowiska w szkołach wyższych i publikują swoje książki w uznanych wydawnictwach pedagogicznych. W tym celu powołano Instytut Pedagogiki Seksualnej w Dortmundzie ( Institut für Sexualpädagogik) oraz Towarzystwo Pedagogiki Seksualnej podejmujący działania w w/w zakresie oraz badania i towarzyszenie seksualnej socjalizacji, trwającej całe życie (znaczy to: seksualizacja od kołyski aż po grób)

44 „Emancypacyjna pedagogika seksualna typu B“
dąży do wykreślenia „wychowanie” i „rodzina” z edukacji szkolnej co oznaczałoby: przyzwolenie na kontakty seksualne młodzieży podejmowane dowolnie, poza kontekstem małżeńskim. pominięcie przygotowania młodych do małżeństwa i rodzicielstwa Takie podejście w Polsce jest niezgodne z delegacją Ustawy o planowaniu rodziny, która zobowiązuje szkołę do nauczania o wartości rodziny… Ponadto brak jest naukowych dowodów na to, że taka edukacja jest: 1) możliwa do zaakceptowania przez ogół polskich rodziców, 2) skuteczna w przeciwdziałaniu problemom młodzieży takim jak choroby przenoszone drogą płciową, ciąże i aborcje nastolatek.

45 W niektórych szkołach w Polsce odbywa się EDUKACJA SEKSUALNA TYPU B wbrew Konstytucji RP i prawu oświatowemu „Mój znajomy był na wywiadówce, podczas której nauczycielka wychowania seksualnego opowiadała, jak prowadzi zajęcia z tego przedmiotu w V klasie (uczniowie mają po 11 lat). Posługuje się ona książką "Wielka księga siusiaków„ (następny slajd), będąca swoistym seks-poradnikiem dla naszych pociech. Bohater tej książeczki, siusiak, jest nazywany "przyjacielem". I możemy się dowiedzieć, co chłopcy mogą robić ze swoim "przyjacielem". Otóż mogą: grać na bandżo, walić konia, grać w pingla, robić z rączki do rączki, bawić się w jednorękiego bandytę, targać się za fujarę, pieścić swoje klejnoty, marszczyć trąbę, rąbać czy też trzepać konia, walić stojaka, uprawiać samogwałt, marszczyć freda… Podobne "mądrości" można znaleźć w książce "Wielka księga cipek", którą pani nauczycielka też wykorzystuje w nauczaniu dzieci”. Dariusz Kowalczyk SJ:

46 Proponowana edukacja seksualna (szkolenia pt. BEZ TABU dla tzw
Proponowana edukacja seksualna (szkolenia pt. BEZ TABU dla tzw. edukatorów seksualnych prowadzone są już w Polsce)

47 Proponowana edukacja seksualna (szkolenia pt. BEZ TABU dla tzw
Proponowana edukacja seksualna (szkolenia pt. BEZ TABU dla tzw. edukatorów seksualnych prowadzone są już w Polsce)

48 Proponowana edukacja seksualna (szkolenia pt. BEZ TABU dla tzw
Proponowana edukacja seksualna (szkolenia pt. BEZ TABU dla tzw. edukatorów seksualnych prowadzone są już w Polsce) Edukacja seksualna typu B - likwidacja „przymusowej” heteroseksualności Książka „To wszystko rodzina!” Aleksandry Maxeiner dostarcza młodemu czytelnikowi informacji o różnorodnych formach rodziny, np. o samotnych rodzicach, rodzinach jednopłciowych, rodzinach patchworkowych (grupa żyjąca na sposób trybalny, w systemie rozmaitych, wielokrotnie się przenikających związków seksualno – egzystencjalnych o różnym stopniu formalności)

49 Edukacja seksualna typu B - likwidacja „przymusowej” heteroseksualności

50 Otwieranie nowych przestrzeni doświadczeń poprzez nowe technologie medialne
Warsztaty mogą być pretekstem do oswajania dzieci z homoseksualną pornografią!

51 Efekt: dzieci uzależnione od pornografii

52 Oswajanie dzieci ze sferą fekalno – analną (działania charakterystyczne dla środowisk homoseksualnych)

53 Ideologia gender drogą seksualizacji dzieci i młodzieży prowadzącą do:
Nadużyć seksualnych pośród samej młodzieży i dzieci, których liczba rośnie na masowa skalę. Od lat 90- tych co roku w Niemczech wychodzi na światło dzienne od do przypadków nadużyć seksualnych. Nieoficjalne szacunki mówią o liczbach 10 krotnie do 15- krotnie większych. Cybermobbingu, czyli szkalowania i poniżania osób przez internet, dokonywane najczęściej na tle seksualnym szerzące się niezmiernie szybko. Ważną rolę w tych procesach odgrywają telefony komórkowe łączące błyskawicznie z internetem.

54 Ideologia gender drogą seksualizacji dzieci i młodzieży prowadzącą do:
seksualnych nadużyć nie tylko między dorosłymi i dorosłych na dzieciach, lecz również pomiędzy samymi dziećmi i młodzieżą? Anita Heiliger, badająca nadużycia seksualne w Niemieckim Instytucie Młodzieżowym (Deutschen Jugendinstitut), wykazuje, że coraz więcej dzieci i młodzieży dokonuje nadużyć seksualnych wobec siebie. „Znaczy to , że młodociani w wieku od 14 do 16- roku życia stanowią najwyższą grupę ryzyka w popełnianiu nadużyć seksualnych na dzieciach !....W tej grupie wiekowej na przestrzeni 15 lat liczba osób dopuszczających się przestępstw seksualnych podniosła się o więcej niż o połowę.“

55 Parlament Europejski* o seksualizacji dzieci
Data aktualizacji: :05:00 W Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja poświęcona problemowi seksualizacji dzieci. Gospodarzem spotkania, z ramienia Europejskiej Partii Ludowej, była eurodeputowana z Polski Joanna Skrzydlewska W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji rodzicielskich, eksperci z różnych krajów członkowskich, producenci i twórcy reklam. Skrzydlewska podkreśliła, że „z seksualizacją mamy do czynienia w momencie, gdy treści seksualne ukazywane w prasie, telewizji, kinie czy w Internecie wywierają negatywny wpływ na dziewczynki i sprawiają, że zaczyna się je postrzegać jako osoby dorosłe i w pełni świadome swojej seksualności.” Eurodeputowana z Łodzi przekonywała także, że „rozwój seksualności dzieci i młodzieży jest zdrowym i normalnym procesem, ale nie należy go mylić z seksualizacją, która prowadzi do narzucenia dzieciom zachowań seksualnych właściwych dla dorosłych zanim będą one na to psychicznie, emocjonalnie czy fizycznie gotowe.” *http://www.pch24.pl/parlament-europejski-o-seksualizacji-dzieci,3360,i.html#ixzz2Kyfg0VBK

56 Raport dot. seksualizacji dziewczynek
odrzucony przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego.. Proponowana strategia na rzecz ochrony dzieci, a szczególnie dziewczynek przed dostępem do treści erotycznych i narzucaniu im modelu seksualnych zachowań dorosłych, wydała się zbyt… „katolicka” a przez to niebezpieczna. W projekcie znalazł się też postulat ograniczenia dzieciom dostępu do reklam zawierających treści seksualne i zablokowanie stron internetowych promujących bulimię i anoreksję; niewykorzystywania dzieci jako ambasadorów marek; większej odpowiedzialności rodziców, aby swoim zachowaniem nie potęgowali uprzedmiotowienia dziewczynek poprzez zachęcanie ich do występów w konkursach piękności, przesadnego dbania o wygląd lub zezwalania na operacje plastyczne. Wśród propozycji zawartych w złożonych poprawkach do raportu znalazły się natomiast takie, które przewidują nauczanie sześcioletnich dziewczynek o dostępnych na rynku środkach antykoncepcyjnych, o prawach seksualnych i reprodukcyjnych. Wszystkie one zdaniem eurodeputowanej PO zmierzają do „dalszej seksualizacji dziewczynek”. sprawozdanie europosłanki Joanny Skrzydlewskiej Źródło: wpolityce.pl

57 Bezdroża ideologii gender
Radykalny feminizm wymiera w USA dlatego, że został doprowadzony do absurdu i niektóre feministki zdały sobie z tego sprawę. W Polsce jednak dopiero się zaczyna; przygotujmy się zatem na dwadzieścia lat nudnego absurdu – a także rozszerzającego się stopniowo psychologicznego terroru i cenzury. *Rzeczpospolita Agnieszka Kołakowska  Brygady politycznej poprawności

58 Bezdroża ideologii gender
„Zakusy politycznej poprawności są silne; jej największą ambicją jest utrwalenie się w prawie. W Stanach Zjednoczonych ambicję tę do pewnego stopnia udało się spełnić - w regulaminach uniwersyteckich. Przytłaczająca jest ilość rzeczy, których nie wolno nam mówić. Jeśli polityczna poprawność rozszerzy się w taki sposób w Polsce, starszemu pokoleniu może się przypomnieć niezbyt miła, a nie tak dawna przeszłość tego kraju”. *Rzeczpospolita Agnieszka Kołakowska  Brygady politycznej poprawności

59 Co zrobić, aby nie wejść na bezdroża ideologii gender?

60 Warto podejmować refleksję i rozmawiać z innymi pokazując absurdy do jakich już doszło
Warto także skontaktować się z samą/samym sobą i odpowiedzieć sobie na kilka pytań

61 Warto skontaktować się z samą/samym sobą i odpowiedzieć na pytanie: kim jestem?
Świadomość tożsamości (jestem świadomy kim jestem- jestem kobietą lub mężczyzną), jestem sobą dla innych – potrzebna praca nad sobą: biorę pod uwagę obszary funkcjonowania siebie jako człowieka przymierzam się do tego co jest najbardziej ze mną tożsame, w czym się czuję spójny zintegrowany wewnętrznie i sprawdzam czy daje mi to radość, spełnienie, spokój, pewność siebie (ja wiem, ja się przymierzyłem i jestem świadomy kim jestem), szczęście wynika ze zgodności płci biologicznej z psychospołeczną

62

63 Skontaktuj się z samą/samym sobą i odpowiedz sobie na pytanie: Jaki jest mój stosunek do kohabitacji? Badania jednoznacznie wykazują, iż związki zarówno formalne jak i nieformalne osób uwikłanych kiedykolwiek w kohabitację* są nietrwałe *Krystyna Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002

64 Skontaktuj się z samą/samym sobą i odpowiedz sobie na pytanie: Jaki jest mój stosunek do kohabitacji? M.Castells: „prawie połowa związków kohabitacyjnych kończy się w ciągu roku, tylko 40% przekształca się w małżeństwa formalne, z których 50% kończy się rozwodem, zaś 2/3 z nich wchodzi w małżeństwa powtórne, które z wysokim prawdopodobieństwem zakończą się rozwodem”; L.Bumpass i J.Sweet: „50% par kohabitujących legalizuje związek po upływie 1,5 roku, 40% rozpada się bez zawarcia małżeństwa, a tylko 10% tworzy związki trwałe; A.Booth i D.Johnson: osoby, których małżeństwo poprzedzone było kohabitacją, miały niższy poziom satysfakcji z niego w porównaniu do tych, które wcześniej nie zamieszkiwały razem.

65 Na nowo odkryć teologię ciała w ujęciu Jana Pawła II
„Musimy odkryć teologię ciała*, a nie do niej powracać, bo jej nie znamy. Teologia ciała była słusznie nazywana przewrotem kopernikańskim, ale niestety za jej upowszechnianiem nie poszła działalność duszpasterska Kościoła. I to był może największy cień pracy duszpasterskiej kapłanów w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, który był kontynuatorem Papieża Pawła VI w tej dziedzinie. Niestety, różne uwarunkowania ideologiczne, inercja spowodowały, że nie sięgaliśmy do tej nauki, nie wprowadzaliśmy jej w życie, w nasze praktyki katechetyczne, pastoralne”. *ks. abp. Henryk Hoser

66 Najważniejsza jest miłość

67 Źródła Irena Świerdzewska; Kobieta czy mężczyzna
Tekst z Tygodnika Idziemy Gabriele Kuby; Wykład wygłoszony w czasie konferencji: „Edukacja seksualna, ale jaka?” maj 2012 Kraków Agnieszka Kołakowska Brygady politycznej poprawnościRzeczpospolita Lucetta Scaraffia; Równość społeczna a ideologia «gender» Wywiad Małgorzaty Jędrzejczyk z ks. abp. Henrykiem Hoserem (Radio Maryja 18 lutego)

68 Nie bądź obojętny! Zgłaszaj przypadki atakowania niewinności dzieci – w bajkach, przemyśle rozrywkowym, mediach i reklamie: Stowarzyszenie Twoja Sprawa Różaniec rodziców za dzieci:


Pobierz ppt "BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google