Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013"— Zapis prezentacji:

1 POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013
PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013

2 PAŃSTWO PAŃSTWO – to suwerenna organizacja polityczna, obejmująca swym działaniem ludność określonego terytorium.

3 PAŃSTWO Cechy państwa: własne terytorium suwerenne władze
przymusowość (przymus ekonomiczny, fizyczny)

4 PAŃSTWO

5 Po co ludziom państwo? ustanawia prawa,
zapewnia porządek i bezpieczeństwo, utrzymuje system edukacji, ochrony zdrowia oraz kulturę, pomaga jednostkom słabszym, sprawuje kontrolę nad gospodarką, zabezpiecza interesy państwa i jego obywateli za granicą, strzeże granic poprzez wojsko, realizuje politykę władz poprzez urzędy,

6 Obywatelstwo Obywatelstwo - związek prawny człowieka z państwem. Państwo chroni obywatela i jego prawa, a w zamian oczekuje wywiązania się z obowiązków.

7 Metody nabywania obywatelstwa
zasada krwi, zasada ziemi, poprzez małżeństwo z obywatelem innego państwa, nadanie przez właściwy organ państwowy (w Polsce przez prezydenta), w drodze repatriacji,

8 Podział państw ze względu na charakter głowy państwa:

9 Podział państw ze względu na charakter głowy państwa:
MONARCHIA – forma rządów, gdzie funkcję głowy państwa sprawuje dożywotnio monarcha (król, książę, lub cesarz). Na zdj. Elżbieta II królowa Wielkiej Brytanii od 1952 r.

10 Podział państw ze względu na charakter głowy państwa:
REPUBLIKA – forma rządów, gdzie najwyższe władze (prezydent i parlament) są wybierane przez społeczeństwo na określoną kadencję. Na zdj. prezydent USA Barack Obama.

11 Podział państw ze względu na ustrój terytorialny:

12 Podział państw ze względu na ustrój terytorialny:
UNITARNE – charakteryzują się wewnętrzną jednolitością, a jednostki podziału terytorialnego (np. województwa) ściśle podlegają władzy centralnej.

13 Podział państw ze względu na ustrój terytorialny:
FEDERACYJNE – ich części składowe (np. stany, landy) mają dużą samodzielność, mogą tworzyć własne prawo i lokalne rządy, a tylko w najważniejszych sprawach są podporządkowane władzom centralnym (federalnym).

14 Podział państw ze względu na zakres władzy rządzących:

15 Podział państw ze względu na zakres władzy rządzących:
Ustrój prezydencki – władza skupiona jest w ręku prezydenta, a rząd pełni jedynie funkcję pomocniczą.

16 Ustrój prezydencki:

17 Podział państw ze względu na zakres władzy rządzących:
Ustrój parlamentarny – rola prezydenta jest bardzo ograniczona, a za realizację polityki odpowiada parlament i rząd.

18 Ustrój parlamentarny:

19 Podział państw ze względu na zakres władzy rządzących:
Ustrój mieszany – polega na wspólnym uczestniczeniu w podejmowaniu decyzji przez prezydenta, parlament i rząd

20 Podejmowanie decyzji w Polsce – przykład systemu mieszanego

21 Podział państw ze względu na reżim polityczny:

22 Podział państw ze względu na reżim polityczny:
DEMOKRATYCZNE – społeczeństwo ma wpływ na podejmowanie decyzji, wybiera rządzących, ma zagwarantowany szeroki zakres praw i wolności

23 Podział państw ze względu na reżim polityczny:
AUTORYTARNE – udział obywateli w życiu publicznym jest poddawany ograniczeniom i kontroli przez rządzących, ich prawa są także ograniczone.

24 Podział państw ze względu na reżim polityczny:
TOTALITARNE – społeczeństwo nie ma żadnego wpływu na życie publiczne, a rządzący (dyktatorzy) nagminnie łamią prawa obywateli i kontrolują ich całe życie.

25 DEMOKRACJA DEMOKRACJA – z gr. rządy ludu
gwarantuje obywatelom prawa i wolności obywatele mają wpływ na rządy decyduje większość, przy zachowaniu praw mniejszości

26 Rodzaje demokracji Demokracja pośrednia – polega na wybieraniu przez obywateli swoich reprezentantów do rządzenia np. posłów, senatorów itd.

27 Rodzaje demokracji

28 Rodzaje demokracji Demokracja bezpośrednia – obywatele osobiście podejmują decyzję w konkretnych sprawach

29 Rodzaje demokracji Przykłady demokracji bezpośredniej: referendum
plebiscyt inicjatywa obywatelska konsultacje społeczne

30 Rodzaje demokracji

31 Rodzaje demokracji

32 Demokracja ZALETY: obywatele mają wpływ na rządy,
głos każdego ma taką samą wartość, wszyscy mają zapewnione prawa i wolności, można wyrażać własne opinie, tworzyć różne organizacje, WADY: większość nie zawsze podejmuje właściwe decyzje („dyktatura większości”) nie o wszystkim można decydować poprzez głosowanie, długotrwały proces decyzyjny, politycy przedkładają własne interesy nad interesy społeczeństwa

33 Społeczeństwo obywatelskie

34 Cechy społeczeństwa obywatelskiego:
obywatele znają swoje prawa i obowiązki, potrafią z nich korzystać, społeczeństwo interesuje się życiem publicznym, ludność zna potrzeby i angażuje się w sprawy regionu i państwa, obywatele próbują wywierać wpływ na władzę, tworzą organizacje społeczne, kierują się dobrem ogółu

35 Formy społecznego protestu:
strajki (dobrowolne powstrzymanie się od pracy) demonstracje (masowe zgromadzenia) obywatelskie nieposłuszeństwo (świadome naruszanie niesprawiedliwego prawa)

36 Organizacje pozarządowe
to założone przez obywateli i niezależne od władz organizacje, których celem nie jest osiągnięcie zysku, lecz działanie w pewnym obszarze życia społecznego – inaczej organizacje pożytku publicznego (non profit)

37 Stowarzyszenia to dobrowolna i samorządna organizacja, która opiera działalność na pracy społecznej swoich członków np. Caritas Polska PZPN NZS

38 Stowarzyszenia

39 Fundacje to organizacje założona przez fundatora w celu realizacji działań społecznie użytecznych np. ochrony zdrowia, rozwoju nauki, ochrony środowiska itp.

40 Fundacje

41 Patologie w demokratycznym państwie:
Patologie w demokracji - to negatywne zjawiska pojawiające się, gdy instytucje państwowe przez długi czas funkcjonują w sprzeczności z obowiązującymi zasadami.

42 Patologie w demokratycznym państwie:
POPULIZM – głoszenie przez polityków obietnic bez pokrycia i poglądów przynoszących powszechne poparcie wyłącznie w celu zdobycia władzy.

43 Patologie w demokratycznym państwie:
Polityków głoszących obietnice bez pokrycia nazywamy demagogami. Często mówi się, że przed wyborami serwują oni społeczeństwu tzw. kiełbasę wyborczą. Politycy często nie zastanawiają się nad możliwościami realizacji swych haseł.

44 Patologie w demokratycznym państwie:
KORUPCJA – to obiecywanie, proponowanie, wręczanie i przyjmowanie korzyści majątkowych lub osobistych w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej.

45 Patologie w demokratycznym państwie:
Korupcja czynna to wręczanie łapówek. Korupcja bierna to przyjmowanie łapówek. Korupcja podważa zaufanie do władz i wspiera działanie ludzi nieuczciwych.

46 Patologie w demokratycznym państwie:
NADMIERNA BIUROKRATYZACJA – nadmierne tworzenie nowych stanowisk urzędniczych i poszerzanie ich kompetencji, co skutkuje utrudnieniem życia petentom (odsyłanie „od okienka do okienka”)

47 Patologie w demokratycznym państwie:
NADMIERNA CENTRALIZACJA – zjawisko ulokowania głównych ośrodków decyzyjnych w stolicy lub miastach wojewódzkich, przez co zmniejsza się wpływ obywateli i władz lokalnych na podejmowanie decyzji.

48 Patologie w demokratycznym państwie:
Ludzie nie mogą uzyskać niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania. Tracą czas i pieniądze na załatwianie różnych spraw. Na decyzje centrali trzeba długo czekać.


Pobierz ppt "POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google