Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z ewaluacji promowania wartości edukacji w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu rok szkolny 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z ewaluacji promowania wartości edukacji w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu rok szkolny 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji promowania wartości edukacji w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu rok szkolny 2012/2013

2 Podstawy prawne nadzoru
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

3 EWALUACJA WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA
Rozporządzenie MEN z r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324) nazywa ewaluację: „badaniem praktycznym oceniającym” i uznaje je za podstawowe narzędzie tego nadzoru mające wpływ na jakość kształcenia i rozwój szkół i placówek oświatowych. W ROKU SZKOLNYM 2012/13 BADALIŚMY OBSZAR : 3.Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym WYMAGANIE 3.3. – Promowana jest wartość edukacji

4 Cele ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat zainteresowania pracą szkoły i jej osiągnięciami. Opracowanie informacji na temat szkoły na stronę internetową adekwatnie do potrzeb i oczekiwań odbiorców oraz opracowanie koncepcji promowania przez szkołę wartości edukacji.

5 Pytania kluczowe Czy szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o swojej ofercie edukacyjnej oraz o podejmowanych działaniach i osiągnięciach? Jakie informacje na temat pracy szkoły są upowszechniane? Czy pojawiają się w tym przekazie informacje o celowości i skuteczności podejmowanych przez szkołę działań?

6 Czy informacje te docierają do odbiorców i czy są dla nich interesujące?
Czy, a jeśli tak, to w jakiej formie i przy użyciu jakich kanałów przekazu odbiorcy oczekiwaliby otrzymania informacji o działalności szkoły? Jakie informacje o szkole powinny być upowszechniane - z punktu widzenia szkoły oraz partnerów społecznych i innych instytucji działających w środowisku lokalnym?

7 Dobór metod badawczych:
Ankieta wśród uczniów Ankieta wśród rodziców Ankieta wśród nauczycieli i personelu szkoły Badaniami zostali objęci : uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum rodzice uczniów szkoły podstawowej rodzice uczniów gimnazjum nauczyciele i pracownicy szkoły

8 1. Czy jesteś lubiany w Twojej klasie?
WYNIKI ANALIZY ANKIET dla uczniów ZSM nr 4 w Kędzierzynie - Koźlu Analiza ankiety dla uczniów 1. Czy jesteś lubiany w Twojej klasie?

9 2. Czy zależy Ci na podnoszeniu Twojego poziomu wiedzy i zdobywaniu jak najlepszych ocen?

10 3. Czy uczenie się, zdobywanie wiedzy jest dla Ciebie wartościowe?

11 4. Czy kiedykolwiek byłeś nazwany w klasie „Kujonem”?

12 5. Jeśli zostałeś nazwany „Kujonem” to jak się wtedy czułeś?

13 6. Czy to Ty kiedykolwiek nazwałeś kogoś z klasy „Kujonem”?

14 7. Dlaczego nazywasz kogoś w klasie „ Kujonem?

15 8. Jakie jest Twoje zdanie na temat uczniów mających bardzo dobre oceny w naszej szkole?

16 9. Czy masz jakieś pomysły na to, co zrobić, aby w naszej szkole nikt nikogo nie przezywał z powodu dobrych ocen? Nauczyciele powinni być milsi i reagować gdy ktoś przezywa, Nauczyciele powinni wpisywać minusowe punkty za przezywanie „Kujon”, Nauczyciele powinni motywować uczniów do nauki, nagradzać, robić konkurs na „najlepszą klasę”, Uczniowie „piątkowi” powinni motywować innych uczniów swoim zachowaniem, Trzeba rozmawiać w klasie o ty, by nikt nikogo „ Kujonem nie nazywał”, Nauczyciele powinni karać za przezywanie, Nauczycie powinni oceniać tak, aby nawet najsłabsi uczniowie mieli szansę na lepszą ocenę.

17 WNIOSKI OGÓLNE Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY WŚRÓD UCZNIÓW :
Zdecydowana większość uczniów ZSM nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu (82,2%) czuje się lubiana w klasie bez względu na otrzymywane stopnie, a jedynie 8,6% uczniów odczuwa pogorszenie relacji koleżeńskich w związku z otrzymywaniem wysokich ocen. Zdecydowanej większości uczniów zależy na nauce (93,7%) i stanowi ona dla nich wartość. Tylko dla 6,7% uczniów nauka nie ma wartości. Ponad połowa uczniów (57,8%) deklaruje, że nigdy przez nikogo nie była przezywana „Kujon”, a 54% uczniów nigdy nie używa tego sformułowania nigdy wobec rówieśników. Tylko 6% uczniów czuło się zawstydzonych, gdy zostali nazwani mianem „Kujon”, dla 35,7% nie stanowiło to żadnego problemu.

18 Uczniowie sami przyznają, że często przezywanie „Kujon” jest odbierane jako żart i nikt z tego powodu nie jest urażony Aż 86,7% uczniów nie przejmuje się, gdy ktoś ich przezywa w szkole. Najczęściej uczniowie przezywają „Kujon” dla żartu (38,3%), z zazdrości (3,9%) lub „bo inni tak mówią” (2%). Osoby osiągające najwyższe wyniki w nauce są zdecydowanie lubiane w naszej szkole przez rówieśników (60,9%). Tylko 13% uczniów nie żywi sympatii do kolegów i koleżanek z najwyższymi ocenami.

19 wypływające z analizy ankiet dla uczniów:
Wnioski szczegółowe wypływające z analizy ankiet dla uczniów: Zdecydowana większość uczniów ZSM nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu czuje się lubiana w swojej klasie (83,2% w szkole podstawowej i 80,6 % uczniów w gimnazjum). Zdecydowanej większości uczniów zależy na nauce (96,9 % w szkole podstawowej i 88,7% w gimnazjum). Dla 13,6 % gimnazjalistów nauka nie ma wartości. ( w szkole podstawowej nauka nie ma wartości jedynie dla 2,3% uczniów). Zjawisko przezywania „ Kujon” występuje w naszej szkole, ale nie jest ono powszechne, : 67,7% uczniów szkoły podstawowej nigdy nikogo tak nie przezywa. Nie czyni tego także 32,3 % gimnazjalistów, a ponad połowa z nich (54,8 %) przezywa tylko dla żartu. Dla 48 % gimnazjalistów fakt, iż byli przezwani w klasie mianem „ Kujon” nie stanowi problemu, gdyż odbierają to oni jako żart. Jedynie 9,3 % gimnazjalistów i 3,2 % uczniów szkoły podstawowej czuło się zawstydzonych, gdy zostali przezwani w szkole.

20 Ogromna większość uczniów nie przejmuje się faktem, iż jest w szkole przezywana i jest to odpowiednio:88,7 uczniów szkoły podstawowej i 83,7 % uczniów gimnazjum. O dobrych relacjach koleżeńskich pomiędzy uczniami świadczy fakt, iż ci uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce są lubiani w grupie rówieśniczej (69,1% uczniów w szkole podstawowej i aż 48,4 % w gimnazjum. Tylko 11,4 % uczniów szkoły podstawowej i 15% uczniów gimnazjum nie jest lubiana z powodu swoich ocen w klasie. Niepokojącym wydaje się fakt, iż aż 25 % uczniów gimnazjum uważa, że uczniów piątkowych mogłoby być w szkole więcej, ale część z nich świadomie nie chce się uczyć z obawy przed utratą akceptacji ze strony swoich kolegów i koleżanek ze względu na dobre stopnie.

21 Wnioski do dalszej pracy:
Należy w dalszym ciągu uświadamiać uczniom potrzebę zdobywania wiedzy, kształcenia, podnoszenia swoich kwalifikacji w przyszłości. Należy przeprowadzać rozmowy i pogadanki z uczniami na temat wartości edukacji, pokazywać korzyści i dawać pozytywne przykłady wypływające ze zdobywania wiedzy (znani sportowcy, ludzie biznesu itp.). Trzeba motywować szczególnie uczniów klas gimnazjalnych do tego, aby mieli oni pozytywny stosunek do nauki, nie bali się ewentualnego braku akceptacji ze strony rówieśników ze względu na uzyskiwane wysokie wyniki w nauce.

22 Analiza ankiety dla nauczycieli i pracowników szkoły
Jestem:

23 Czy w trakcie pracy w naszej szkole kiedykolwiek zetknął się Pan/Pani ze zjawiskiem negatywnego odnoszenia się uczniów osiągających słabe wyniki w nauce do uczniów uzyskujących wyniki wysokie?

24 Czy Pana/Pani zdaniem zjawisko to jest w naszej szkole:

25 Jeśli tak, jakie formy negatywnych zachowań uczniów wobec kolegów/koleżanek osiągających wysokie wyniki w nauce zaobserwował Pan/Pani najczęściej?

26 Czy reaguje Pan/Pani w sytuacji, gdy uczniowie osiągający wyróżniające wyniki w nauce są szykanowani przez innych uczniów?

27 Jaka najczęściej jest Pana/Pani reakcja na wspomniane powyżej sytuacje?

28 Co według Pana/Pani należy zrobić, aby ograniczyć lub wyeliminować zjawisko negatywnego odnoszenia się uczniów osiągających słabe wyniki w nauce do uczniów uzyskujących wyniki wysokie?

29 Analiza ankiety dla pracowników ZSM nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu
W ankiecie brali udział wszyscy nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Większość z nich zetknęła się ze zjawiskiem negatywnego odnoszenia się uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, do uczniów uzyskujących wyniki wysokie (65.52%). Jednak 34.48% ankietowanych nie była świadkiem takiego zjawiska. Ogólnie stwiedzono, że w naszej szkole, takie sytuacje występują sporadycznie (65.52%), a formy, w jakich przejawiają się negatywne zachowania uczniów, zaobserwowano w następującej postaci: Przezywanie „Ty Kujonie!, „Ale Kujon!”,Kujonka! (65.52%) Wyśmiewanie bardzo dobrych ocen kolegi/koleżanki przy całej klasie (17.24%) Wykluczenie z grona koleżeńskiego (20.69%) Izolowanie „wzorowego” ucznia od grupy (24.14%) Namawianie, aby następnym razem uzyskana ocena była niższa, bo „z Kujonem” nikt nie będzie się chciał przyjaźnić (10.34%)

30 Zdecydowana większość nauczycieli i pracowników szkoły reaguje na sytuacje, w których uczniowie zdolni, są szykanowani przez uczniów słabszych (82.76%). Część reaguje sporadycznie (10.34%), natomiast nie ma nikogo, kto pozostawiłby takie zachowania bez jakichkolwiek konsekwencji. Reakcją na w/w zachowania uczniów, najczęściej są: upomnienia słowne (75.86%), przeprowadzenie pogadanki w klasie, na temat właściwych relacji koleżeńskich (44.82%), zgłoszenie sprawy wychowawcy (27.58%), prośba o pomoc pedagoga szkolnego (13.79%) czy wpisanie uwagi (3.44%). Na pytanie, co należy zrobić, aby ograniczyć lub wyeliminować zjawisko negatywnego odnoszenia się uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, do uczniów uzyskujących wyniki wysokie, ankietowani najczęściej odpowiadali: Promować wartość edukacji, wyjaśniać, dlaczego warto się uczyć, pokazywać korzyści płynące z nauki (65.51%) Przeprowadzać częste pogadanki w klasach na temat odpowiednich relacji koleżeńskich (58.62%)

31 Pokazywać na przykładach (sportowcy, znani ludzie kina, telewizji itp
Pokazywać na przykładach (sportowcy, znani ludzie kina, telewizji itp.), że sukces można osiągnąć, ale wymaga on wiele pracy i wysiłku (55.17%) Bardziej motywować uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych do nauki (37.93%) Przeprowadzać corocznie konkurs na najlepszą pod względem wyników edukacyjnych klasę (34.48%)

32 Wnioski do dalszej pracy:
W dalszym ciągu zdecydowanie reagować na przejawy wyśmiewania uczniów zdolnych i pracowitych przez uczniów słabych; Promować wartość edukacji – wyjaśniać, dlaczego warto się uczyć; Pokazywać korzyści płynące z nauki; Przeprowadzać częste pogadanki w klasach na temat odpowiednich relacji koleżeńskich; Pokazywać na przykładach, że sukces osiągamy dzięki własnej pracy i włożonemu wysiłkowi.

33 Analiza ankiety dla rodziców
1. Jak według Pana/Pani postrzegana jest nasza szkoła w środowisku lokalnym? SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

34 SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
2. Czy podoba się Pani/Panu szkolna strona internetowa? SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

35 3. Jakich informacji oczekiwałby Pan/Pani na stronie internetowej szkoły, aby strona ta spełniała Pana/Pani oczekiwania?

36 *Inne informacje oczekiwane przez rodziców na stronie internetowej
GIMNAZJUM bieżąca aktualizacja zastępstw imprezy i zawody sportowe SZKOŁA PODSTAWOWA informacje o dodatkowych zajęciach informacje o wolnych dniach zastępstwa informacje o konkursach

37 SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
4. Czy według Pana/Pani szkoła odpowiednio promuje się w środowisku lokalnym? SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

38 Argumentacja odpowiedzi NIE
SZKOŁA PODSTAWOWA brak kółek zainteresowań brak spotkań międzyszkolnych - zawody GIMNAZJUM brak uzasadnienia

39 5. Skąd dowiaduje się Pan/Pani o życiu szkoły ?

40 SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
6. Czy Pana/Pani zdaniem w szkole promowana wartość edukacji, jako chęć zdobywania wiedzy przez uczniów, rozwijania zainteresowań, stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy, zdobywania jak najlepszych ocen ? SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

41 7. Jakie osiągnięcia szkoły uważa Pan/Pani za istotne dla promocji wartości edukacji ?

42 8. Jakie zmiany zdaniem Pana/Pani należałoby wprowadzić, aby skuteczniej promować wartość edukacji ?

43 GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA konkursy, quizy lżejsze plecaki
*Inne zmiany oczekiwane przez rodziców GIMNAZJUM konkursy, quizy 10,34% rodziców nie zaznaczyło odpowiedzi w pytaniu SZKOŁA PODSTAWOWA lżejsze plecaki indywidualne podejście do ucznia, ukazywanie celowości edukacji zajęcia dodatkowe – kółka zainteresowań projekcje filmów 3,92% rodziców nie zaznaczyło odpowiedzi w pytaniu

44 9. W jakich formach współpracy ze środowiskiem lokalnym uczestniczył Pan/Pani ?

45 10. W jaki sposób uczestniczy Pan/Pani w życiu szkoły ?

46 SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
11. Czy imprezy organizowane przez szkołę są dla Pani/Pana interesujące ? SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

47 12. Jakie imprezy organizowane przez szkołę są Panu/Pani znane ?

48 13. Czy wie Pan/Pani z jakimi instytucjami współpracuje szkoła ?

49 14. Czy wie Pan/Pani w jakich projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej uczestniczy szkoła ?

50 Wnioski wypływające z analizy ankiet dla rodziców:
Zdecydowana większość rodziców postrzega pozytywnie naszą szkołę w środowisku lokalnym (82.35% -PSP, 65.5% - PG). Jedynie niektórzy twierdzą, że przeciętnie (15.68% - PSP, 34.48% - PG), natomiast zadawalające jest to, że ani jeden ankietowany nie wskazał odpowiedzi negatywnej. Szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o swojej ofercie edukacyjnej, podejmowanych działaniach i osiągnięciach ,m.in. poprzez stronę Internetową. Zdecydowanej większości podoba się ona (92.16% - PSP, % - PG), jednak nieliczni twierdzą, że jest zbyt mało rozbudowana. Ankietowani oczekiwaliby, aby nasza strona Internetowa prezentowała więcej ciekawych fotorelacji z życia szkoły – zdjęć z wycieczek, imprez klasowych oraz wystaw organizowanych w szkole (60.78% - PSP, 41.38% - PG). Liczą także na informacje o osiągnięciach sportowych uczniów (47.06% - PSP, % - PG) oraz udziale uczniów w różnych konkursach (50.99% - PSP, % - PG). Spora liczba ankietowanych oczekuje także ogłoszeń Dyrekcji (49.02% - PSP, 51.72% - PG) oraz informacji o imprezach organizowanych przez szkołę (37.25% - PSP, 34.48% - PG).

51 Według zdecydowanej większości rodziców nasza szkoła odpowiednio promuje się w środowisku (88.24% - PSP, 75.96% - PG). Najwięcej informacji o naszej placówce rodzice uzyskują od swoich dzieci (86.27% - PSP, 89.66% - PG), ze strony Internetowej (49.02% - PSP, 51.72% - PG), od nauczycieli i wychowawców (33.33% - PSP, 37.99% - PG) oraz z lokalnych mediów (21.57% - PSP, 17.24% - PG). Bardzo zadawalający jest fakt, że aż 78.43% rodziców szkoły podstawowej, oraz 93.10% rodziców gimnazjum uważa, że w naszej szkole promowana jest wartość edukacji, rozumiana, jako chęć zdobywania wiedzy przez uczniów, rozwijania zainteresowań, stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy oraz zdobywania jak najlepszych ocen.

52 Rodzice doceniają także osiągnięcia szkoły, które są istotne dla promocji wartości edukacji. Przejawiają się one: udziałem i osiągnięciami uczniów w konkursach przedmiotowych w szkole (74.51% - PSP, 65.52% - PG) udziałem i osiągnięciami uczniów w konkursach pozaszkolnych (50.98% - PSP, 58.62% - PG) osiągnięciami sportowymi uczniów (50.98% - PSP, 41.38% - PG) udziałem uczniów w akcjach charytatywnych (33.33% - PSP, 31.03% - PG) realizacją przez szkołę projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (29.41% - PSP, 17.24% - PG) Ankietowani rodzice uważają, że aby lepiej i skuteczniej promować wartość edukacji, należałoby wprowadzić pewne zmiany. Zdecydowana większość jest za częstszym stosowaniem nowoczesnych środków dydaktycznych na lekcjach (62.75% - PSP, % - PG). Sporo uważa, że powinno wzrosnąć zaangażowanie rodziców w życie i sprawy szkoły (37.25% - PSP, 31.03% - PG).

53 Rodzice często współpracują ze środowiskiem lokalnym
Rodzice często współpracują ze środowiskiem lokalnym. Przejawia się to ich udziałem, w następujących imprezach: Festyn Parafialny (60.78% - PSP, 75.86% - PG) Rozpoczęcie/zakończenie roku szkolnego (74.51% - PSP, 44.82% - PG) Dzień Św. Marcina (52.94% - PSP, 27.59% - PG) Pasowanie na ucznia (52.94% - PSP, 20.69% - PG) Natomiast w życiu szkoły uczestniczą poprzez: udział w zebraniach z nauczycielami/wychowawcami (90.20% - PSP, 86.21% - PG) pieczenie ciast na dyskotekę szkolną (41.18% - PSP, 48.28% - PG) pomaganie na rzecz klasy swojego dziecka (41.18% - PSP, 27.50% - PG) włączanie się w organizowane akcje charytatywne i zbiórki (45.10% - PSP, 17.24% - PG)

54 Rodzice uczniów z gimnazjum włączają się w rejestrację wydarzeń szkolnych, wsparciem materiałów do dekoracji, tworzeniem plansz, itp.(3.45%). Taki sam procent nie uczestniczy w życiu szkoły w ogóle. Za to rodzice uczniów ze szkoły podstawowej nie zaznaczyli w ogóle odpowiedzi odmownej. Większość ankietowanych stwierdziło, że imprezy organizowane przez szkołę są dla nich interesujące (88.24% - PSP, 86.21% - PG). Orientują się w odbywających się akcjach i imprezach szkolnych, a ich rozeznanie kształtuje się następująco: dyskoteki (66.66% - PSP, 79.31% - PG) kiermasze (70.59% - PSP, 51.72% - PG) Ślubowanie klas pierwszych (70.59% - PSP,48.28% - PG) konkursy na terenie szkoły (52.94% - PSP, 27.59% - PG) Jasełka (45.10% - PSP,41.38% - PG) Dzień Wiosny (45.10% - PSP,34.48% - PG) Dzień Sportu Szkolnego( 39.22% - PSP,34.48% - PG)

55 Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami
Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami. Największe rozeznanie, posiadają rodzice na temat współpracy, z następującymi jednostkami: Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna (56.86% - PSP, 55.17% - PG) Policja (37.25% - PSP, 34.48% - PG) MOPS (33.33% - PSP, 10.34% - PG) PCK (25.49% - PSP, 10.34% - PG) Szkoły podstawowe i gimnazja (19.68% - PSP, 20.69% - PG) aż 31.03% rodziców gimnazjum i 15.69% szkoły podstawowej, nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi Szkoła uczestniczy także w wielu projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Najbardziej znaną akcją jest: „Szklanka mleka” (92.16% - PSP, 48.28% - PG), następnie „Owoce w szkole” (72.55% - PSP, 34.48% - PG), Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania w klasach 1-3 (31.37% - PSP, 17.24% - PG), a także Nowe technologie na usługach edukacji (17.65% - PSP, 17.24% - PG). Tu również spora część rodziców z gimnazjum, nie odpowiedziała na pytanie (31.03%).

56 Wnioski do dalszej pracy:
W dalszym ciągu wzmacniać pozytywny wizerunek szkoły w środowisku; Należy uatrakcyjnić (jeszcze bardziej) stronę Internetową szkoły; Dalej prowadzić działania promujące wartość edukacji; W miarę możliwości, częściej stosować nowoczesne środki dydaktyczne; Poczynić starania, aby w większym stopniu zaangażować rodziców w życie i sprawy szkoły; Bardziej rozpropagować udział szkoły w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Pobierz ppt "Raport z ewaluacji promowania wartości edukacji w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu rok szkolny 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google