Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

To ró ż nego rodzaju teksty zachwalaj ą ce korzy ś ci niesione przez kolonie, a skierowane zarówno do odbiorców europejskich jak i miejscowych. Za pierwszego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "To ró ż nego rodzaju teksty zachwalaj ą ce korzy ś ci niesione przez kolonie, a skierowane zarówno do odbiorców europejskich jak i miejscowych. Za pierwszego."— Zapis prezentacji:

1

2 To ró ż nego rodzaju teksty zachwalaj ą ce korzy ś ci niesione przez kolonie, a skierowane zarówno do odbiorców europejskich jak i miejscowych. Za pierwszego ameryka ń skiego autora uznawany jest kapitan John Smith z Jamestown ze swoimi A True Relation of... Virginia... (1608)

3 Deklaracja niepodległo ś ci Stanów Zjednoczonych, ogłoszona 4 lipca 1776 w Filadelfii, podczas trwania II Kongresu Kontynentalnego. Proklamowała uwolnienie 13 kolonii w Ameryce Północnej spod panowania króla angielskiego Jerzego III i nadanie im niepodległo ś ci. Głosiła - prawo do ustanawiania wszelkich aktów pa ń stwowych, wypowiadania wojny i zawierania pokoju przez dawne kolonie angielskie w Ameryce Północnej. Autorami tre ś ci tej deklaracji byli: Th. Jeffersona, J. Adams i B. Franklin. Obecnie dzie ń 4 lipca obchodzony jest jako ś wi ę to narodowe Stanów Zjednoczonych. Za niezbite i oczywiste prawdy uwa ż ali tutaj Amerykanie fakt, i ż ludzie zostali stworzeni przez Boga równymi sobie. Rozwini ę ciem tej my ś li s ą słowa, ż e na pierwszym miejscu postawi ć nale ż y prawo do ż ycia, do wolno ś ci i do poszukiwania szcz ęś cia.

4

5 Samuel Langhorne Clemens, urodzony 30 listopada 1835 w osadzie Florida, Monroe, stan Missouri, zmarł 21 kwietnia 1910 w Redding, stan Connecticut, pisarz ameryka ń ski, był pilotem statków na Missisipi, poszukiwaczem złota, pracował jako drukarz i dziennikarz, wiele podró ż ował. Popularny humorysta czerpi ą cy z folkloru pionierskiego pogranicza, pisarz realista i satyryk o zainteresowaniach społecznych i moralnych, był zwolennikiem ideałów ameryka ń skiej demokracji i cywilizacyjnej ekspansji, a zarazem krytykiem "pozłacanego wieku" ameryka ń skiego mieszcza ń stwa.Epickim obrazem kształtowania si ę ameryka ń skiej wspólnoty narodowej s ą wspomnienia Twaina Ż ycie na Missisipi i ich fabularne rozwini ę cie w powie ś ciach dla młodzie ż y Przygody Tomka i Przygody Hucka, o bogatej warstwie obyczajowej i psychologiczno- wychowawczej w fantastyczno-historycznych powie ś ciach Królewicz i ż ebrak i Jankes na dworze króla Artura wyszydzał europejskie tradycje rycersko-feudalne. W pó ź nych utworach dominuje pesymistyczna refleksja nad moraln ą stron ą natury człowieka.

6 Jerzy Nikodem Kosi ń ski, urodzony jako Józef Lewinkopf urodzony 14 czerwca 1933 w Ł odzi, zmar ł 3 maja 1991 w Nowym Jorku – polsko-ameryka ń ski pisarz pochodzenia ż ydowskiego, pisz ą cy w j ę zyku angielskim. Studiowa ł na wydziale nauk politycznych i historii. Jerzy Kosi ń ski by ł absolwentem Uniwersytetu Ł ódzkiego. Jerzy Kosi ń ski by ł cz ł owiekiem wszechstronnym. Jako naukowiec wyk ł ada ł na kilku uniwersytetach, m.in. w Yale, Princeton i Wesleyan University. Jerzy Kosi ń ski by ł autorem scenariusza do filmu, który zrealizowany zosta ł na podstawie jego w ł asnej powie ś ci pt. "Wystarczy by ć ", porównywanej do "Kariery Nikodema Dyzmy" Tadeusza Do łę gi-Mostowicza. W roku 1970 pisarz otrzyma ł wyró ż nienie National Institute of Arts and Letters. Jerzy Kosi ń ski uko ń czy ł w Stanach Zjednoczonych bardzo presti ż ow ą uczelni ę, Columbia University.Jerzy Kosi ń ski w 1957 roku wyjecha ł na stypendium do Stanów Zjednoczonych. Zosta ł w USA na sta ł e i po o ś miu latach, w roku 1965, otrzyma ł ameryka ń skiego obywatelstwo. Jerzy Kosi ń ski w roku 1969 dosta ł niezwykle wa ż n ą i bardzo presti ż ow ą literack ą nagrod ę National Book Award. Jerzy Nikodem Kosi ń ski, urodzony jako Józef Lewinkopf urodzony 14 czerwca 1933 w Ł odzi, zmar ł 3 maja 1991 w Nowym Jorku – polsko-ameryka ń ski pisarz pochodzenia ż ydowskiego, pisz ą cy w j ę zyku angielskim. Studiowa ł na wydziale nauk politycznych i historii. Jerzy Kosi ń ski by ł absolwentem Uniwersytetu Ł ódzkiego. Jerzy Kosi ń ski by ł cz ł owiekiem wszechstronnym. Jako naukowiec wyk ł ada ł na kilku uniwersytetach, m.in. w Yale, Princeton i Wesleyan University. Jerzy Kosi ń ski by ł autorem scenariusza do filmu, który zrealizowany zosta ł na podstawie jego w ł asnej powie ś ci pt. "Wystarczy by ć ", porównywanej do "Kariery Nikodema Dyzmy" Tadeusza Do łę gi-Mostowicza. W roku 1970 pisarz otrzyma ł wyró ż nienie National Institute of Arts and Letters. Jerzy Kosi ń ski uko ń czy ł w Stanach Zjednoczonych bardzo presti ż ow ą uczelni ę, Columbia University.Jerzy Kosi ń ski w 1957 roku wyjecha ł na stypendium do Stanów Zjednoczonych. Zosta ł w USA na sta ł e i po o ś miu latach, w roku 1965, otrzyma ł ameryka ń skiego obywatelstwo. Jerzy Kosi ń ski w roku 1969 dosta ł niezwykle wa ż n ą i bardzo presti ż ow ą literack ą nagrod ę National Book Award.

7 John Ernest Steinbeck urodzi ł si ę 27 lutego 1902 w Salinas, Kalifornia, a zmar ł 20 grudnia 1968 w Nowym Jorku. By ł wnukiem niemieckiego emigranta Grosssteinbecka. Po wst ę pnej edukacji w Salinas, studiowa ł biologi ę na Uniwersytecie Stanforda, chocia ż nie uko ń czy ł studiów, pozosta ł o mu na wiele lat zami ł owanie do tego przedmiotu. Pó ź niej ima ł si ę ró ż nych zaj ęć by w ko ń cu zacz ąć pisa ć. Pierwsze 3 ksi ąż ki nie przynios ł y mu sukcesu, dopiero "Tortilla Flat" przynios ł a mu powodzenie. Wiele dzie ł z jego twórczo ś ci dotyczy ł o problemów spo ł ecznych ludzi ż yj ą cych w Kalifornii. Najwi ę kszym dzie ł em Steibecka jest powie ść "Grona gniewu", która opisuje dzieje biednej rodziny w ę druj ą cej w poszukiwaniu pracy z Oklahomy do Kalifornii. W czasie II wojny ś wiatowej by ł korespondentem wojennym, co opisa ł w zbiorze reporta ż y "By ł a raz wojna". Druga jego znana powie ść, która przynios ł a mu du ż y rozg ł os to "Na wschód od Edenu", opisuje w niej dzieje kilku rodzin ż yj ą cych w Kalifornii.

8

9 Margaret Mitchell urodziła si ę 8.listopada 1900 roku w Atlancie w stanie Georgia, zmarła w 1948 roku w Atlancie. Wychowała si ę w otoczeniu weteranów Wojny Secesyjnej i ich potomków. Po sko ń czeniu szkoły ś redniej dostała sie do Smith College, jednak ż e nie zdawała ostatecznego egzaminu, poniewa ż musiała wrócić do Atlanty, by zaopiekować si ę domem rodzinnym po ś mierci jej matki w 1918. Krótko potem została zatrudniona w Atlanta Journal, gdzie była redaktork ą coniedzielnej kolumny. Margaret Mitchell napisała tylko jedna powie ś ć "Przemin ę ło z wiatrem", która do dzi ś bije rekordy popularno ś ci. Autorka zacz ę ła j ą pisać w 1929 roku. Ze wzgl ę du na złaman ą nog ę musiała pozostać w domu i, po przeczytaniu wszystkich ksi ąż ek o wojnie secesyjnej z biblioteki, postanowiła napisać swoj ą własn ą. Ksi ąż ka przele ż ała w jej szufladzie 7 lat, a ż do Atlanty przyjechał Howard Latham, wydawca ksi ąż ek. Latham. W ko ń cu powiedział, ż e gdyby kiedykolwiek napisała ksi ąż ke, to niech mu wy ś le. Mitchell była zbyt skromna, ż eby pomy ś leć o swoim starym manuskrypcie. Jednak gdy usłyszała znajomego, mówi ą cego "Peggy jest zbyt głupiutka, ż eby napisać ksi ąż k ę ", szybko zmieniła zdanie. I tak w 1936 roku jej powie ś ć ukazła si ę w USA i od razu stała si ę bestsellerem.

10 Ernest Hemingway przyszed ł na ś wiat 21 lipca 1899r. w Oak Park w stanie Illinois, a zmar ł 2 lipca 1961r. W m ł odo ś ci ch ę tnie uprawia ł sport, by ł reporterem gazetki szkolnej. W 1918 roku zg ł osi ł si ę jako ochotnik do ameryka ń skich oddzia ł ów Czerwonego Krzy ż a we W ł oszech. Po zako ń czeniu I wojny ś wiatowej wróci ł do Stanów Zjednoczonych. Dzia ł alno ść pisarsk ą Ernest Hemingway rozpoczyna ł jako reporter ró ż nych czasopism. By ł korespondentem dziennika,,Star" w Toronto. W 1933 roku uda ł si ę do Afryki. Wra ż enia z tej podró ż y opisa ł w ksi ąż ce "Zielone wzgórza Afryki".Podczas wojny domowej w Hiszpanii by ł korespondentem wojennym. Popiera ł republikanów, zbiera ł pieni ą dze na pomoc medyczn ą dla wojska. Zwyci ę stwo faszystów sprawi ł o, ż e musia ł opu ś ci ć ukochany kraj - Hiszpani ę. Lata II wojny ś wiatowej sp ę dzi ł na Kubie. Du ż o podró ż owa ł. W 1944 roku przebywa ł w Europie jako korespondent wojenny, w 1949 roku odwiedzi ł W ł ochy, natomiast w 1953 roku Hiszpani ę.W 1954 roku Ernest Hemingway otrzyma ł nagrod ę Nobla za ca ł okszta ł t twórczo ś ci. W tym samym roku uda ł si ę na safari do Afryki. Prze ż y ł wtedy dwie katastrofy lotnicze. Obra ż enia, które odniós ł, ź le wp ł yn ęł y na zdrowie pisarza. Ostatnie dni swego ż ycia sp ę dzi ł w Ketchum w stanie Idaho.

11

12

13 John Grisham urodził się 8 lutego 1955 roku w Jonesboro, w stanie Arkansas. Rodzina, w której przyszedł na świat, nie była zamożna. Ojciec pracował fizycznie na budowie oraz był hodowcą bawełny. Jeśli chodzi o matkę, nie pracowała ona zawodowo. Zajmowała się rodzeństwem Johna i domem. W roku 1967 rodzina Grishamów postanowiła opuścić Jonesboro i osiedlić się w stanie Missisipi. Wybór padł na miejscowość Southaven. Tam też młody John ukończył szkołę średnią. Pomimo iż jego rodzina nie była bogata, kontynuował naukę. W roku 1977 otrzymał dyplom Uniwersytetu Stanowego Missisipi. Cztery lata później ukończył prawo. Grisham pracował jako prawnik przez wiele lat. Dwa lata po ukończeniu studiów wybrano go do Parlamentu Stanu Missisipi. Choć angażował się w życie polityczne i godził zawód prawnika z innymi swoimi. Mistrz thrillerów prawniczych, z których większość została zekranizowana. W ciągu 13 lat wydał 14 największych corocznych bestsellerów. Firma, Raport pelikana, Czas zabijania, Komora, Klient, Rainmaker, Ława przysięgłych, Wspólnik, Obrońca ulicy, Testament, Bractwo, Malowany dom, Ominąć święta sprzedały się w ponad 130 milionach egzemplarzy. Ostatnie powieści: nostalgiczny autobiograficzny Malowany dom

14 Virginia Woolf urodziła się 25 stycznia 1882 roku w Londynie, w olbrzymim wiktoriańskim domu przy 22 Hyde Park Gate, w samym sercu dzielnicy Kensington zamieszkanej przez zamożnych przedstawicieli wyższej klasy średniej. Zmarła 28 marca 1941 roku w Rodmell. Jej ojciec – filozof, publicysta, historyk Leslie Stephen miał wtedy lat 50, matka Julia Duckworth - 36. Dla obojga było to drugie małżeństwo po kilkuletnim wdowieństwie. Virginia nigdy nie odebrała formalnego wykształcenia, lecz od dzieciństwa otaczały ją książki, a ojciec był znany w środowisku londyńskich intelektualistów, toteż przez jego dom przewijali się wybitni pisarze: George Eliot, Thomas Hardy, Henry James, Robert L. Stevenson, Alfred Tennyson. Wyszła za mąż za Leonarda Woolf, wraz z którym założyła oficynę wydawniczą Hogarth Press publikującą m.in. jej utwory. Do najbardziej znanych dzieł autorki należą Pani Dalloway (1925), Do latarni morskiej (1927) i Fale (1931).

15 http://www.interameryka.com/wp-content/uploads/2009/12/usa-flaga.jpg http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:New_England%22_in_John_Smith%27s _book_of_1616..jpg&filetimestamp=20050202220444 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ 0/07/Us_declaration_independence.jpg/250px-Us_declaration_independence.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_ameryka%C5%84ska http://portalwiedzy.onet.pl/69966,,,,deklaracja_niepodleglosci_stanow_zjednoczony ch,haslo.html http://pl.wikipedia.org /wiki/Deklaracja_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_Stan%C3%B3w_Zjednoczon ych http://www1.assumption.edu/users/lknoles/graphics/booksartifacts500.jpg http://www.slowairzeczy.pl/wp-content/uploads/2011/05/kosinski2-150x150.jpg http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1954/hemingway.j pg http://s.lubimyczytac.pl/upload/authors/30241/9893-352x500.jpg http://image1.findagrave.com/photos250/photos/2008/213/1048_121761473653.j pg http://rickrozoff.files.wordpress.com/2011/03/london.jpg http://www.francescacruz.com/wp- content/uploads/2010/12/John_Steinbeck_45461s.jpg http://www.nexto.pl/ebooki/przygody_hucka_(przel__teresa_prazmowska)_p 9224.xml http://www.racjonalista.pl/bg.php/s,97 http://www.google.pl/imgres?q=adventures+tom+sawyer&hl=pl&sa=X&biw=1280&bih=890 &tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=Lawrttwu62EwVM:&imgrefurl=http://odordenadasenel munoc.blogspot.com/2011/04/how-to-delime-dishwasher.html&docid=0JU2- w096IgC2M&w=290&h=400&ei=1_ePTpj9GJHCtAao1d35Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=298&v py=132&dur=526&hovh=264&hovw=191&tx=155&ty=172&page=1&tbnh=170&tbnw=133&start= 0&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:0 http://www.filmweb.pl/person/Jerzy+Kosi%C5%84ski-40788/trivia http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kosi%C5%84ski http://www.google.pl/imgres?q=jerzy+kosiński+malowany+ptak&num=10&um=1& hl=pl&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbnid=Xt3_gNnW0m6r5M:&imgrefurl=http:/ /lubimyczytac.pl/ksiazka/51480/malowany-ptak&docid=G-K4J http://www.iik.pl/biografie.php/124 http://www.wiedza24h.pl/pojecie/95/london_jack_zyciorys_i_tworczosc.html http://ww.google.pl/imgres?q=jack+london+zew+krwi&um=1&hl=pl&sa=X&biw=1280 &0&tbs=isz:m&tbm=isch&tbnid=XwPdjq4ZTX9g6M:&imgrefurl=http://www.filmweb. pl/film/Zew%2Bkrwi-1972- 37082&docid=sTI2c25tlGx8QM&w=449&h=647&ei=zgWQTuHoEsTDswb1usn3Dw&zo om=1&iact=rc&dur=355&page=2&tbnh=150&tbnw=104&start=24&ndsp=31&ved=1t:429,r :13,s:24&tx=23&ty=50 http://www.google.pl/imgres?q=grapes+of+wrath+%E2%80%93+john+steinbeck&um=1 &hl=pl&biw=1280&bih=890&tbs=isz:m&tbm=isch&tbnid=wS5p71DtUqariM:&imgrefurl= http://www.rachaelreads.com/10-the-grapes-of-wrath-by-john- steinbeck/&docid=zI8JgBTJdvamMM&w=371&h=574&ei=oAeQTqO5DMzHsgazhOwW& zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=156&dur=370&hovh=279&hovw=180&tx=104&ty=127&pa ge=1&tbnh=164&tbnw=106&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:0,s:0 http://www.kinoswiat.pl/dvd_stary-czlowiek-i-morze.asp?kolekcja=2 http://www.filmweb.pl/person/Margaret+Mitchell-415404/biography http://www.ellenfbrown.com/works.htm http://cytaty.eu/biografia/jeromedavidsalinger.html http://wypracowania24.pl/jezyk-polski/7730/john-grisham-biografia-zyciorys http://www.filmweb.pl/person/Virginia+Woolf-681406/biography


Pobierz ppt "To ró ż nego rodzaju teksty zachwalaj ą ce korzy ś ci niesione przez kolonie, a skierowane zarówno do odbiorców europejskich jak i miejscowych. Za pierwszego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google