Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Witamy w LEO Wykorzystaj swój potencjał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Witamy w LEO Wykorzystaj swój potencjał"— Zapis prezentacji:

1 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Witamy w LEO Wykorzystaj swój potencjał

2 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Learn- Ucz si ę Ucz si ę jak wzmocni ć swój potencja ł dzi ę ki szkoleniom LEO i jak go wykorzysta ć w ż yciu Earn- Zarabiaj 100% Prowizji w Programie Partnerskim LEO Own- Posiadaj Swój w ł asny Biznes, nieruchomo ść, udzia ł y. B ą d ź w ł asnym szefem LEO Tower

3 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd LEO Reseller-Programme Ca ł kowity, miesi ę czny koszt zarz ą dzania 15 £/Miesi ę cznie Nie zap ł acisz? Ż aden problem jako klient nadal mo ż esz korzysta ć z programów szkoleniowych 100% Prowizji zostaje w strukturze -Licencja -Zarz ą dzanie Platform ą -Produkcja i Rozwój -Ochrona Prawna -Infrastruktura -Zarz ą dzanie P ł atno ś ciami -Narz ę dzia Biznesowe -Treningi Biznesowe Inwestycja /Koszty zarz ą dzania do Zysk

4 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd LEO –Narz ę dzia Biznesowe W ł asna Strona Internetowa Propaguje Twój Biznes, pozyskuje nowe kontakty biznesowe i buduje zaufanie Marketing-System Innowacyjne narz ę dzia : Landing Page, Autoresponder, opracowane materia ł y reklamowe do wykorzystania w mediach spo ł eczno ś ciowych Boot Camp Training Wszystko czego potrzebuj ą nowi Partnerzy aby osi ą gn ąć zamierzony efekt to perfekcyjnie opracowany schemat Pierwsze 10 kroków CAMPCAMP BOOTBOOT

5 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Earn 100% commission through LEOs reseller programme Own your business, property, and investments: become your own boss LEO Tower Learn- Ucz si ę Ucz si ę jak wzmocni ć swój potencja ł dzi ę ki szkoleniom LEO i jak go wykorzysta ć w ż yciu

6 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Akademia - LEO Rozwijaj swoje d ąż enie do sukcesu Entwickeln einer Erfolgs-Denkweise Rozwijaj swoje d ąż enie do sukcesu Entwickeln einer Erfolgs-Denkweise Kluczem do sukcesu jest ci ą g ł y rozwój i samodoskonalenie.

7 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Akademia - LEO Szkolenia najwy ż szej ś wiatowej klasy Online-Akademia: Szkolenia z nowoczesnym i aktualnym programem szkoleniowym Online-Akademia: Szkolenia z nowoczesnym i aktualnym programem szkoleniowym NLP-Trening, jak osi ą gn ąć sukces NLP-Trening, jak osi ą gn ąć sukces Standarty Treningowe Fortune 500s Standarty Treningowe Fortune 500s PC, Mac, iPhone & Android PC, Mac, iPhone & Android Interaktywne e-Szkolenia Interaktywne e-Szkolenia Swiadectwa i Certfikaty uko ń czenia szkole ń Swiadectwa i Certfikaty uko ń czenia szkole ń Tysi ą ce zadowolonych studentów w ponad 70 krajach ś wiata. Tysi ą ce zadowolonych studentów w ponad 70 krajach ś wiata.

8 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd LEO Akademia Pakiet Startowy Lion-Code Lion-Code HD Video, przet ł umaczone lub z napisami w sze ś ciu j ę zykach. Wkrótce w j ę zyku polskim Uwolnij w sobie prawdziwego LWA Treningi motywacyjne Uwolnij w sobie prawdziwego LWA Treningi motywacyjne Motywacja! Co dalej? Motywacja! Co dalej? Szkolenia, treningi, samodoskonalenie LEO- Przewodnictwo/Manager LEO- Przewodnictwo/Manager Poszerzanie umiej ę tno ś ci, szkolenie rozwoju osobowo ś ci Poszerzanie umiej ę tno ś ci, szkolenie rozwoju osobowo ś ci Etwas bewirken Etwas bewirken Szkolenia motywacyjne Moment który wyznaczy Ci nowy kierunek w ż yciu Szkolenia inspiracyjne Moment który wyznaczy Ci nowy kierunek w ż yciu Szkolenia inspiracyjne Inspirowane ż yciem Inspirowane ż yciem Rozwój osobisty, 12 tematów Rozwój osobisty, 12 tematów Akademia Leo ka ż dego miesi ą ca b ę dzie poszerza ć ofert ę o nowe produkty szkoleniowe.

9 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd

10 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Learn how to develop a success mindset through LEOs training products Own your business, property, and investments: become your own boss LEO Tower Earn- Zarabiaj 100% Prowizji w Programie Partnerskim LEO

11 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Plan Wynagrodze ń -LEO Rewolucyjny oraz absolutnie innowacyjny Rewolucyjny oraz absolutnie innowacyjny - 100% Prowizji - Nieograniczony - Powtarzalno ść dochodu

12 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Mój dochód £25 £50 £75 100 £ LEO Akademia Direktbonus Pass-up Bonus Simon Ty

13 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd £100 £125 150 £ LEO Akademia Mój dochód

14 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd £150 £225 LEO Akademia 300 £ Mój dochód

15 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd 3 9 27 81 12025£ 3.000£ + Sta ł y dochód + Dodatkowe produkty + Nowe mo ż liwo ś ci 100% Szybko Bez ogranicze ń Ka ż dego miesi ą ca

16 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Jak mo ż esz swój dochód zwielokrotni ć 1 1 2 2 3 3

17 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Learn how to develop a success mindset through LEOs training products Earn 100% commission through LEOs reseller programme Own- Posiadaj Swój w ł asny Biznes, nieruchomo ść, udzia ł y. B ą d ź w ł asnym szefem LEO Tower

18 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd LEO Tower Premia - BOA 20.000 £ wsparcia dla Twojej firmy Wolno ść to posiadanie, w ł asnego intratnego biznesu, nieruchomo ś ci, udzia ł ów Premia - LION 100.000 £ wsparcia dla Twojej firmy

19 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd LEO Tower BOA Premia Biznesowa Osi ą gnij Platin-Status* & zakwalifikuj si ę do premii w wysoko ś ci 20.000 £ BOA Osi ą gnij rang ę Dyrektora

20 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Premia - LION LEO zainwestuje do 100.000 £ w Twój pomys ł na Biznes Wymagana kwalifikacja na Dyrektora

21 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Learning Enterprises Organisation Ltd Globalny Koncept – Lokalna Obecno ść

22 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Wsparcie - LEO Rozwój Osobisty Nowoczesna IT-Platforma Produkty najwy ż szej jako ś ci W pe ł ni legalny Biznes Globalna Infrastruktura Tygodniowe Wyp ł aty Narz ę dzia Biznesowe (W ł asna strona www, Marketing system, itd.) Szkolenia wprowadzaj ą ce (Boot Camp Training Pierwsze 10 kroków) Cotygodniowe Szkolenia Internetowe Webinar z udzia ł em Liderów System informacji www.facebook.com/LEOcorporate Stabilny, d ł ugoterminowy Partner biznesowy

23 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Z jakiego powodu? Chc ę si ę Uczy ć i rozwija ć. Chce wiedzie ć jak wykorzysta ć szkolenia do wsparcia i rozwoju w ł asnego Biznesu oraz zmian na lepsze, chce my ś le ć pozytywnie Chc ę otrzymywa ć 100% Prowizji ze sprzeda ż y oraz rekomendacji produktów( Zarabia ć ) chc ę pracowa ć z lud ź mi którzy ceni ą siebie i d ążą do sukcesu Chc ę mie ć w ł asn ą rozwijaj ą c ą si ę Firm ę, posiada ć nieruchomo ś ci gromadzi ć maj ą tek ( Posiada ć ), zacz ąć ż y ć prawdziwym ż yciem z osobami które cenie

24 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Kolejne Kroki… -Porozmawiaj z osoba która Ciebie tutaj zaprosi ł a aby dowiedzie ć si ę wi ę cej -Zastosuj si ę do instrukcji Boot Camp Training Pierwsze dziesi ęć kroków -B ą d ź na kolejnym Webinarze -Podziel si ę z bliskimi wiedz ą o naszym Programie LEO -Zarejestruj si ę teraz!

25 Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Dzi ę kujemy Bardzo Ciesz si ę korzy ś ciami - 100% prowizji


Pobierz ppt "Learn – Earn – Own www.myleobusiness.com All rights reserved 2013 Learning Enterprises Organisation Ltd Witamy w LEO Wykorzystaj swój potencjał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google