Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium Wykonalności Wrota Lubelszczyzny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium Wykonalności Wrota Lubelszczyzny."— Zapis prezentacji:

1 Studium Wykonalności Wrota Lubelszczyzny

2 Plan Prezentacji Wykonalność techniczno-technologiczna,
Wykorzystanie IT wśród uczestników projektu, Usługi e-administracji, Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności techniczne, Opis celów projektu, Możliwe warianty, Realizacja projektu, Miejsce realizacji projektu, Niezbędne czynności, materiały i usługi, Stan po realizacji projektu, Wykonalność finansowo-ekonomiczna, Analiza kosztów i korzyści – analiza ekonomiczna projektu, Wskaźnik B/C, Wykonalność instytucjonalna, Harmonogram, Zakończenie.

3 Wykonalność techniczno-technologiczna
Wykorzystanie IT wśród uczestników projektu Sprzęt i oprogramowanie komputerowe Informacje zebrane w tym punkcie umożliwiają dokładny przegląd infrastruktury informatycznej beneficjentów projektu. Wszystkie dane dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowego zostały ściśle usystematyzowane według określonych kryteriów i oscylują w granicach błędu 10% - 30%. Na podstawie zebranych informacji będzie możliwa rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w ramach przygotowania administracji do wdrożenia platformy regionalnej województwa Lubelskiego.

4 Wykorzystanie IT wśród uczestników projektu
W przypadku 97 jednostek biorących udział w projekcie, na urzędnika przypada mniej niż 1 komputer (ogólny wskaźnik kształtuje się na poziomie 0,92). Wskaźnik ten jest jeszcze niższy, gdy weźmiemy pod uwagę komputery podłączone do sieci, łącznie dla uczestników projektu wynosi on 0,88. 109 JST na 161 deklarujących udział w projekcie charakteryzuje wskaźnik komputerów podłączonych do Internetu niższy niż 1. Najniższe wskaźniki występują w (0,63, powiat biłgorajski), (0,53, powiat biłgorajski), (0,60, powiat chełmski).

5 Wykorzystanie IT wśród uczestników projektu
Większość stanowisk komputerowych w JST nie spełnia wymagań stawianych wyposażeniu zinformatyzowanego urzędu, zwłaszcza ze względu na przestarzałe, mało wydajne procesory i zbyt małą pojemność pamięci RAM. Dokładny wykaz sprzętu komputerowego, jak również oprogramowania w nim użytego przedstawiony został poniżej, jest on wynikiem przeprowadzonego audytu informatycznego.

6 Wykorzystanie IT wśród uczestników projektu
Liczba stacji roboczych obsługiwanych przez JST ze względu na szybkość taktowania procesora

7 Wykorzystanie IT wśród uczestników projektu
Liczba stacji roboczych ze względu na wielkość pamięci RAM

8 Wykorzystanie IT wśród uczestników projektu
Systemy operacyjne wykorzystywane w JST

9 Wykorzystanie IT wśród uczestników projektu
Bazy danych wykorzystywane przez uczestników projektu

10 Wykorzystanie IT wśród uczestników projektu
Przepustowość łączy w urzędach - pobieranie

11 Wykorzystanie IT wśród uczestników projektu
Zabezpieczenia typu Firewall w Urzędach

12 E-Usługi Na podstawie poniższych danych można stwierdzić, że liczba spraw załatwianych w urzędzie stale wzrasta. W 2008 roku odnotowano wzrost o 9,3% w stosunku do roku 2007, natomiast w 2009 roku o 2,7%.

13 E-Usługi Wykres przedstawia kategorie spraw najczęściej załatwianych w urzędach, dotyczą one:

14 E-Usługi Rozwiązaniem jest wprowadzenie karty usług oraz stworzenie platformy formularzy elektronicznych, która ułatwi załatwianie spraw petentowi i zapewni sprawne zarządzanie dokumentami w urzędzie. Zadaniem karty usług będzie dostarczenie petentowi podstawowych informacji o świadczonych usługach, miejscu i terminie załatwienia sprawy, osobie załatwiającej sprawę, wymaganych dokumentach, podstawie prawnej, opłatach oraz umożliwienie dostęp do dokumentów elektronicznych. Skrócenie czasu załatwiania sprawy możliwe jest dzięki wprowadzeniu unifikacji istniejących już formularzy elektronicznych na poziomie regionalnym i centralnym. Ważny element będzie stanowiło tutaj repozytorium funkcjonujące jako baza wzorów dokumentów elektronicznych. Gminy nie będą już proponowały własnego wzoru dokumentów, gdyż do każdego formularza będzie przypisany określony typ sprawy. Tworzenie wielu wzorów w jednej sprawie jest nieekonomiczne i stanowi problem w przypadku gdy dokumenty utworzone na podstawie tych wzorów muszą być przekazane do innych podmiotów publicznych. Dzięki walidacji danych wprowadzanych przez użytkownika do formularza, zostanie znacznie podniesiony poziom ich kompletności i poprawności. Pozwoli uniknąć to błędów w kontaktach z na linii petent -urząd. Petent po zainicjonowaniu sprawy w urzędzie będzie mógł na bieżąco śledzić jej status on-line oraz otrzymać urzędowe poświadczenie przedłożenia dokumentu.

15 E-Usługi Liczba pozycji dziennika korespondencji przychodzącej w latach

16 E-Usługi Liczba pozycji korespondencji wychodzącej w latach

17 E-Usługi Liczba korespondencji przychodzącej i wychodzącej w jednostkach administracji publicznej stale wzrasta. Wśród uczestników projektu w 2008 roku liczba korespondencji przychodzącej wzrosła o 9,0% w stosunku do 2007 roku, natomiast liczba korespondencji wychodzącej wzrosła o 6,9%. Z kolei 2009 roku odnotowano wzrost korespondencji przychodzącej o 5,3%, a wychodzącej o 5,8%.

18 E-Usługi Urzędy korzystające z elektronicznego obiegu dokumentów

19 E-Usługi Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie dokumentów i wniosków do właściwych urzędów za pośrednictwem Internetu. Możliwe jest zastosowanie dwóch podstawowych rodzajów ESP: platformy E-PUAP udostępnionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wdrożenie własnej, dedykowanej aplikacji typu ESP. Niektórzy z uczestników projektu posiadają dwie skrzynki podawcze (E-PUAP i własną). Wśród badanych jednostek: 65 urzędów posiada ESP z platformy E-PUAP, 58 urzędów posiada własne ESP, 31 urzędów posiada dwie skrzynki ESP, 16 urzędów nie posiada żadnej elektronicznej skrzynki podawczej.

20 E-Usługi Ilość podpisów kwalifikowanych w JST wg instytucji certyfikującej

21 E-Usługi Na podstawie powyższego wykresu można określić liczbę posiadanych podpisów kwalifikowanych przez jednostki przynależące do poszczególnych powiatów. Uczestnicy projektu z powiatu tomaszewskiego dysponują największą liczbą certyfikatów kwalifikowanych (60). Niepokojący jest fakt, iż 12 jednostek uczestniczących w projekcie nie korzysta z podpisów kwalifikowanych. Konieczne jest wyposażenie wyżej wymienionych jednostek w certyfikaty kwalifikowane, które pozwalają urzędnikowi zajmującemu się daną sprawą na składanie pod dokumentami podpisu elektronicznego weryfikowanego tymże certyfikatem. Jest to gwarancja bezpiecznej wymiany informacji w formie elektronicznej pomiędzy poszczególnymi wydziałami oraz jednostkami publicznymi.

22 Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności techniczne
Analiza problemów i potrzeb beneficjentów została dokonana w oparciu o źródła informacji tj.: ankiety przeprowadzone wśród uczestników projektu i konsultacje z władzami gmin i powiatów oraz inne. Na ich podstawie przygotowano specjalny raport (Załącznik 3 – Raport z weryfikacji zgłoszonych potrzeb uczestników projektu) i określono główne problemy: braki sprzętowe (m.in.: stacje robocze, monitory, skanery, serwery, routery, firewalle); braki w oprogramowaniu (m.in.: system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe, dziedzinowe); braki w dostępie do Internetu dla lokalnej społeczności; stosunkowo wysoko liczba komputerów nie podłączonych do sieci; słabe łącza internetowe; długi okres użytkowania sieci LAN (okablowanie kat. 5); brak dedykowanego, odpowiednio zabezpieczonego i spełniającego wymogi stawiane współczesnym systemom informatycznym pomieszczenia na węzeł sieci LAN; braki w infrastrukturze serwerowej - niemożność prowadzenia scentralizowanej polityki bezpieczeństwa i zarządzania siecią; wzrost liczby obsługiwanej korespondencji przez JST i wydłużający się czas obsługi petenta; nie wszystkie JST mają portal WWW; nie wszystkie JST podsiadają Elektroniczny Obieg Dokumentów; nie wszystkie JST posiadają Elektroniczną Skrzynkę Podawczą; braki w podpisach kwalifikowanych; niewielki odsetek gmin posiada strony poświęcone E-turystyce, E-gospodarce, natomiast pozostałe publikują niewystarczający zakres informacji związanych z turystyką, gospodarką i zdrowiem; trudności w komunikacji pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w projekcie, wynikające z braku integracji posiadanych aplikacji i e-usług na poziomie regionalnym.

23 Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności techniczne
Znaczącym problemem beneficjentów projektu jest ograniczony dostęp do Internetu wśród lokalnej społeczności, który implikuje zjawisko „wykluczenia cyfrowego mieszkańców” oraz „analfabetyzacji cyfrowej”, następnie deficyt nowoczesnych narzędzi administracji samorządowej umożliwiających szybką wymianę informacji, gromadzenie danych, udostępnianie zasobów cyfrowych w Internecie.

24 Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności techniczne
Kolejnym istotnym problem są utrudnienia w komunikacji na linii A2A (adminstation to administration), A2B (administration to business), A2C (administration to citizen). Wynikają one z braku integracji aplikacji, systemów posiadanych przez jednostki na poziomie regionalnym. Rozwiązaniem jest budowa regionalnego środowiska e-Administracji, wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych.

25 Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności techniczne
Drzewo problemów skonstruowane dla części centralnej (UMWL) i lokalnej projektu (JST)

26 Opis celów projektu Podstawowym celem projektu „Wrota Lubelszczyzny” jest budowa regionalnego środowiska e-Administracji w województwie lubelskim poprzez zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego. Cel generalny: Rozwój regionalnego środowiska e-Administracji w województwie lubelskim

27 Opis celów projektu Cele szczegółowe:
Budowa regionalnego środowiska e-Administracji w województwie lubelskim; Modernizacja infrastruktury informatycznej uczestników projektu (sieć LAN, sieć energetyczna); Uzupełnienie systemu bezpieczeństwa danych oraz zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej; Uzupełnienie platformy sprzętowej i oprogramowania administracji samorządowej; Wyposażenie lokalnej e-Administracji w aplikacje wspierające elektroniczne procedury urzędowe (EOD, ESP).

28 MOŻLIWE WARIANTY Zgodnie z wytycznymi tematycznymi RPO woj. lubelskiego w zakresie realizacji projektów dotyczących społeczeństwa informacyjnego, jako możliwe warianty rozwiązania problemów wskazanych w drzewie problemów zawartym na rysunku przyjęto dwa scenariusze: Wariant I – integracja elektronicznych usług administracji takich jak EOD i ESP na poziomie wspólnej platformy regionalnej oraz na poziomie każdej jednostki. Budowa regionalnej platformy Wrota Lubelszczyzny składającej się z modułów: komunikacyjnego, informacyjnego, płatniczego, informacji turystycznej, repozytorium dokumentów oraz BIP. Głównym elementem tego rozwiązania jest centralna platforma, która przekazuje informacje i dane pomiędzy jednostkami oraz pomiędzy jednostkami i ePUAPem,. Wariant II - integracja elektronicznych usług administracji takich jak EOD i ESP na poziomie każdej jednostki oraz budowa regionalnego portalu Wrota Lubelszczyzny składającego się z jednego modułu: informacyjnego. Rozwiązanie to bazuje na rozbudowie funkcjonalności systemów wdrożonych w jednostkach o możliwość wymiany informacji z ePUAPem,

29 MOŻLIWE WARIANTY Schemat Integracji i komunikacji dla Wariantu I

30 MOŻLIWE WARIANTY Funkcjonalności platformy w wariancie I
Interfejs użytkownika Portal e-Turystyka Elektroniczna Skrzynka podawcza Dostęp do BIP Moduł płatności Web services Przekazywanie informacji o stanie spraw z EOD poszczególnych JST Obsługa modułu płatności Moduł komunikacyjny Wymiana informacji pomiędzy JST Elektroniczna skrzynka kontaktowa Bada danych teleadresowych JST z województwa Lubelskiego Komunikacja Platforma Wrota Lubelszczyzny Sprawdzanie stanu sprawy Akceptacja profilu zaufanego Składanie wniosków ePUAP

31 MOŻLIWE WARIANTY Schemat Integracji i komunikacji dla Wariantu II

32 MOŻLIWE WARIANTY Funkcjonalności platformy w wariancie II

33 MOŻLIWE WARIANTY Usługi e-administracji – porównanie wariantów LP
Usługa Wariant I Wariant II Interesanci 1 Załatwianie spraw on-line (średnio ok. 50 aktywnych formularzy na JST) TAK 2 Prowadzenie korespondencji przez ESP 3 Składanie wniosków przez ePUAP 4 Składanie wniosków przez Wrota Lubelszczyzny NIE 5 BIP: pozyskiwanie informacji o stanie załatwianych spraw 6 Pozyskiwanie informacji E-Turystyka 7 Wnoszenie opłat droga elektroniczną (poziom transakcji) 8 Elektroniczna portmonetka dla opłat administracyjnych 9 Załatwianie spraw z wykorzystaniem profilu zaufanego 10 Uzyskanie certyfikacji podpisu elektronicznego 11 Help desk 12 Umawianie wizyt w urzędzie za pomocą platformy internetowej 13 Dostęp do wielu rejestrów publicznych w ramach jednego portalu 14 Zamawianie otrzymywania określonych informacji 15 Wykorzystanie podpisu elektronicznego z nowego dowodu osobistego

34 MOŻLIWE WARIANTY cd. LP Usługa Wariant I Wariant II Pracownicy JST 1
Zarządzanie dokumentami z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów. TAK 2 Skrzynka kontaktowa dla kontaktów w ramach back office 3 Przyjmowanie wniosków drogą elektroniczną dzięki ESP 4 Gromadzenie i przechowywanie potwierdzeń odbioru 5 Ułatwiony kontakt z innymi jednostkami za pomocą platformy Wrota Lubelszczyzny NIE 6 Księgowanie płatności drogą internetową 7 Automatyczne generowanie urzędowych potwierdzeń 8 Elektroniczna obsługa faktur i płatności 9 Centralne repozytorium formularzy elektronicznych 10 Edytor formularzy elektronicznych 11 Serwer 12 Automatyczny backup 100% danych wszystkich użytkowników IT w sieciach LAN JST Liczba różnych usług 27 15

35 MOŻLIWE WARIANTY Optymalny wariant projektu
Obie przeprowadzone wyżej analizy wskazują na Wariant I, jako ten, który w zdecydowanie lepiej realizuje cele projektu. Pomimo wyższych nakładów inwestycyjnych, niż w przypadku wariantu II, oferuje znacznie więcej usług e-administracji oraz cechuje się o wiele niższymi kosztami eksploatacyjnymi w okresie referencyjnym projektu. Dodatkowo, występuje w nim mniejsze ryzyko przekroczenia ram czasowych, dzięki wprowadzeniu centralnego repozytorium formularzy oraz centralnemu zarządzaniu elektronicznymi usługami administracji. Wybór Wariantu I jest zgodny z wytycznymi ogólnymi do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa lubelskiego, które zalecają: w przypadku analizy DGC – wybór wariantu o niższym wskaźniku w przypadku analizy jakościowej (wielokryterialnej) – wybór wariantu o wyższym wskaźniku

36 REALIZACJA PROJEKTU Projekt „Wrota Lubelszczyzny” będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego. Udział w nim bierze 191 jednostek z 237 jednostek administracji publicznej: powiaty grodzkie (2 miasta na prawach powiatu z 4) – Chełm, Zamość, powiaty ziemskie (12 powiatów z 20) - bialski, chełmski, janowski, lubelski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, gminy (167 z 213) , Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (Lider projektu).

37 Niezbędne czynności, materiały i usługi
Prawidłowa realizacja projektu wymaga przeprowadzenia szeregu czynności i zadań zarówno w fazie analizy wykonalności projektu, jak i jego realizacji i wdrożenia.

38 Niezbędne czynności, materiały i usługi
Zadania realizowane przed uzyskaniem dofinansowania Ankiety w jednostkach samorządu terytorialnego. W pierwszym kwartale 2010 roku przeprowadzono audyty informatyczne wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy wypełnili również ankiety opisujące aktualny poziom ich infrastruktury teleinformatycznej, ankiety dotyczące zapotrzebowania na sprzęt informatyczny i oprogramowanie do świadczenia usług z zakresu e-Government oraz ankiety opisujące sprzęt i oprogramowanie uzyskane w ramach innych projektów. Powyższe dane stały się podstawowym źródłem informacji niezbędnych do określenia zakresu projektu a także przygotowania dokumentacji technicznej. Procedura przetargowa na Doradcę projektu. Spotkania z przedstawicielami JST. W trakcie spotkań zweryfikowane zostały potrzeby wskazane przez JST w ankietach audytowych ze stanem faktycznym oraz zakresem rzeczowym projektu. Indywidualnie ustalono zakres wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Podpisywanie umów z JST dotyczących udziału w projekcie i współfinansowania. W umowach uszczegółowiono ustalenia z punktu 3 oraz wskazano rolę jednostek w projekcie. Przygotowanie studium wykonalności. Studium wykonalności zostało przygotowane zgodnie z Wytycznymi ogólnymi do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa lubelskiego oraz Wytycznymi tematycznymi do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa lubelskiego w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Opracowanie dokumentacji technicznej - w tym opracowanie standardów: Opracowanie koncepcji architektury systemu, Opracowanie standardów komunikacji i wymiany danych, Opracowanie standardów sporządzania dokumentacji systemów i dokumentacji użytkownika/administratora, Sporządzenie szczegółowej dokumentacji technicznej dla poszczególnych modułów, Sporządzenie bazy konfiguracji systemu, Opracowanie metodyki zarządzania konfiguracją, Opracowanie planu ciągłości działania i odtworzenia (disaster recovery).

39 Niezbędne czynności, materiały i usługi
Zadania zaplanowane do realizacji po podjęciu decyzji o dofinansowaniu projektu Zarządzanie projektem Komitet Sterujący Przedsięwzięciem Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego Kierownik Zespołu Realizacyjnego Zespół Realizacyjny Wsparcie Projektu Nadzór Przedsięwzięcia Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawców i Inżyniera projektu. Przetarg na inżyniera projektu. Przetarg na wykonawców projektu. Doradztwo eksperckie i dodatkowe wsparcie techniczne: Zakup sprzętu (i oprogramowania) dla części wspólnej: Szkolenia dla administratorów Komunikacja regionalna ESP: BIP: System płatności Helpdesk: Edytor formularzy +RRWD: Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego: E- turystyka Testy akceptacyjne: Zakup pierwszej części sprzętu i oprogramowania dla części lokalnej: Zakup drugiej części sprzętu i oprogramowania dla części lokalnej: Promocja projektu i e-usług::

40 Stan po realizacji projektu
Oczekiwania społeczności wobec jakości usług świadczonych drogą elektroniczną stale rosną. Świadczy o tym wysoki poziom usług elektronicznych w krajach europejskich, takich jak: Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy czy Estonia. Wszędzie tam e-usługi stanowią nie tylko element codzienności, ale wpisują się także w element budowy społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego gdzie informacja jest nadrzędną wartością, a dochód obywateli pochodzi głównie z jej przetwarzania. Platforma „Wrota Lubelszczyzny” jest ogromnym krokiem wprowadzającym mieszkańców województwa lubelskiego w erę społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu wpłynie nie tylko na rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie lubelskim, pozwoli na integrację pomiędzy JST, co ułatwi komunikację i wymianę danych pomiędzy nimi. Przyczyni się to zwiększenia spójności i konkurencyjności województwa, a co za tym idzie – do dalszego jego rozwoju.

41 Stan po realizacji projektu
Ze względu na rodzaj planowanych działań projekt nie będzie generował żadnych przychodów. Możliwe jest jednak określenie korzyści mierzalnych i niemierzalnych dla podmiotów uczestniczących w projekcie: portal regionalny WL odpowiedzialny za usprawnienie działania administracji publicznej poprzez integrację aplikacji i e-usług; regionalny EOD z SPP (System Przepływu Pracy) zintegrowany z lokalnymi EOD; Centrum Przetwarzania Danych; Platforma Elektronicznych Formularzy; Repozytorium wzorów dokumentów; umożliwienie otrzymania i przechowywania potwierdzeń UPO, UPP, UPD na elektronicznej skrzynce kontaktowej; skrócenie czasu obsługi petenta i umożliwienie mu podglądu statusu sprawy on-line; System Płatności, który umożliwi dokonywanie opłat administracyjnych drogą elektroniczną; Centrum Autoryzacji Podpisu Elektronicznego; Help Desk; portal e-Turystyka; unowocześnienie zaplecza sprzętowego JST, poprawa warunków i wzrost jakości pracy urzędników; wzrost liczby osób korzystających z elektronicznego kontaktu z administracją publiczną; obniżenie kosztów biurowych JST.

42 WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA
Wartość Projektu „Wrota Lubelszczyzny” jest równa: 15% wkładu własnego , 85% środków pochodzących z dofinansowania z EFRR. Kwotowa wartość Projektu to: wartość kosztów kwalifikowanych: 47 000 000 PLN, wysokość wnioskowanej dotacji (85%):  000 PLN, wysokość wymaganego 15% wkładu własnego : 7 050 000 PLN. Istotną kwestią jest to, że dofinansowanie zostanie wypłacone w formie refundacji. Oznacza to, że uczestnicy projektu muszą zapewnić 100% środków potrzebnych do realizacji przedmiotowego projektu, z których 85% zostanie zwrócone po przedstawieniu zapłaconych faktur dotyczących wydatków kwalifikowanych Projektu. Jednostki samorządu terytorialnego przeciwieństwie do wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw charakteryzują się wysoką stabilnością gospodarczo – finansową, a po stronie ciągłości działalności i płynności finansowej opowiada się ustawowa gwarancja dochodów. W każdym roku bowiem Uchwałą Budżetową o finansach publicznych zostaje przyjęty budżet na kolejny rok działalności.

43 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTU
Wskaźnik B/C Zgodnie z wyliczeniami z poniższej Tabeli został obliczony wskaźnik B/C. Jego wartość dla Projektu „Wrota Lubelszczyzny” wynosi 6,69. Podsumowując, projekt jest warty współfinansowania ponieważ: ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV) > 0, ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) >społeczna stopa dyskontowa (5%), stosunek korzyści do kosztów (B/C) > 1

44 Wykonalność instytucjonalna
W realizację projektu zaangażowane są JST województwa lubelskiego oraz UMWL występujący w roli lidera. Każda z jednostek wyznaczyła osoby odpowiedzialne za koordynację prac na poziomie własnej jednostki. Zakres odpowiedzialności Koordynatora przedstawia się następująco: podejmowanie decyzji organizacyjnych związanych z realizacją Projektu u Partnera, przydzielanie zasobów do Zespołów realizacyjnych, zlecanie wykonania prac Zespołowi realizacyjnemu, nadzorowanie jakości i terminowości prac zespołów realizacyjnych Zamawiającego, podpisywanie protokołów odbiorów oraz zarządzanie odbiorami w podległym zespole realizacyjnym, dystrybucja informacji projektowych w podległych zespołach realizacyjnych, raportowanie realizacji prac, ryzyka, problemów oraz wniosków zmian do Kierownika Projektu Zamawiającego, współpraca z Kierownikami zespołów Wykonawcy.

45 Wykonalność instytucjonalna
Punkty kontrolne kolejnych grup zadań związanych z realizacją projektu Lp. Budowa platformy regionalnej „Wrota Lubelszczyzny” (etapy) Termin Formalne warunki odbioru 1. Zakończenie etapu dostawy sprzętu komputerowego i Infrastruktury II-III.2011 Przedłożenie protokołów odbioru sprzętu, oprogramowania uprawnioną do reprezentowania danej JST 2. Zakończenie etapu wprowadzania danych i stworzenia treści III.2011-I.2012 Dostarczenie dokumentacji technicznej 3. Zakończenie etapu wdrażania systemu i szkoleń IV.2011-III.2012 Przedłożenie protokołu szkoleń pracowników objętych pracami wdrożeniowymi podpisanych przez osoby szkolone 4. Obiór i testy wykonanego sytemu II-IV.2012

46 Wykonalność instytucjonalna
Grupa docelowa, której zgodnie z założeniem będzie służyć realizacja projektu Beneficjentem bezpośrednim projektu „Wrota Lubelszczyzny” są jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego. Grupą docelową, która skorzysta na realizacji projektu są beneficjenci pośredni: pracownicy i kadra zarządzająca JST, organy JST, jednostki pomocnicze gminy (sołectwa), jednostki organizacyjne poszczególnych JST, mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby i turyści odwiedzający region, lokalni przedsiębiorcy, inwestorzy. Planowana inwestycja będzie oddziaływała na mieszkańców województwa lubelskiego w trzech obszarach: Utworzenie platformy regionalnej „Wrota Lubelszczyzny”, Usługi on-line i publiczne zasoby dostępne w Internecie w poszczególnych JST, Dostarczenie nowoczesnej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania do JST uczestniczących w projekcie.

47 Wykonalność instytucjonalna
Samorząd województwa dysponuje mieniem wojewódzkim oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Budżet zostaje określony na podstawie uchwały budżetowej na dany rok. Uchwała ta zawiera ponadto plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych (art. 165 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych). Wyłączna inicjatywa uchwałodawcza, tzn. prawo do przygotowania projektu uchwały budżetowej należy do organu wykonawczego, czyli do zarządu województwa. Projekt uchwały budżetowej wraz z prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego należy przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu (Sejmik Wojewódzki) – do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Kompetencję do podjęcia uchwały budżetowej i dokonywania zmian w budżecie posiada Sejmik Wojewódzki. Zmiany w ciągu roku budżetowego są dokonywane na wniosek zarządu województwa, który jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu. Źródłem finansowania projektu do czasu refundacji kosztów realizacji projektu będą środki własne uczestników projektu. Wydatki dotyczące realizowanego projektu będą zgodne z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności dotyczącymi konkurencji, zamówień publicznych i ochrony środowiska. Projekt wdrażany będzie zgodnie z zawartą umową o przyznanie dofinansowania. Nie będzie miało miejsca nakładanie się pomocy z funduszy europejskich – projekt finansowany będzie wyłącznie z jednego funduszu UE. Dokumenty poświadczające wydatki będą przechowywane, archiwizowane i dostępne przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty przez Komisję Europejską płatności końcowej pomocy. Prowadzony będzie odrębny system księgowy ewidencjonujący środki pochodzące z funduszy UE.

48 Harmonogram realizacji projektu

49 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Studium Wykonalności Wrota Lubelszczyzny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google