Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

G ó r n i c t w o j e s t j e d n ą z d z i e d z i n p r z e m y s ł u z a j m u j ą c ą s i ę w y d o b y w a n i e m r ó ż n e g o r o d z a j u z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "G ó r n i c t w o j e s t j e d n ą z d z i e d z i n p r z e m y s ł u z a j m u j ą c ą s i ę w y d o b y w a n i e m r ó ż n e g o r o d z a j u z."— Zapis prezentacji:

1

2 G ó r n i c t w o j e s t j e d n ą z d z i e d z i n p r z e m y s ł u z a j m u j ą c ą s i ę w y d o b y w a n i e m r ó ż n e g o r o d z a j u z ł ó ż w k o p a l n i a c h. G ó r n i c t w o z a j m u j s i ę g ł ó w n i e w y d o b y w a n i e m r o p y n a f t o w e j, g a z u z i e m n e g o, m e t a l i, ż e l a z a, w ę g l a, r o p y n a f t o w e j i i n n y c h. c z ę ś c i d o m a s z y n r o l n i c z y c h - p a n e w k i, o p o n y G ó r n i c t w o z a j m u j s i ę t a k ż e m i e r n i c t w e m g ó r n i c z y m o r a z m a p a m i a t a k ż e t r a n s p o r t e m k o p a l n i a n y m i o d w a d n i a n i e m. K o l e j n y m z z a d a ń g ó r n i c t w a j e s t b u d o w a m a s z y n i u r z ą d z e ń g ó r n i c z y c h a t a k ż e r o b o t a m i g ó r n i c z y m i t a k i m i j a k p r z y g o t o w a w c z y m i c z y t e ż w y b i e r k o w y m i.

3 m i e r n i c t w e m g ó r n i c z y m i m a p a m i g ó r n i c z y m i, r o b o t a m i g ó r n i c z y m i : u d o s t ę p n i a j ą c y m i, p r z y g o t o w a w c z y m i i w y b i e r k o w y m i, t e c h n o l o g i ą d r ą ż e n i a w y r o b i s k i e k s p l o a t a c j i r ó ż n e g o r o d z a j u k o p a l i n s p o s o b e m : o d k r y w k o w y m, p o d z i e m n y m i o t w o r o w y m, p r z e w i e t r z a n i e m k o p a l ń,

4 budową maszyn i urządzeń górniczych, dostarczaniem energii, transportem kopalnianym

5 p r z e r ó b k ą m e c h a n i c z n ą k o p a l i n, s k ł a d o w a n i e m k o p a l i n i s k a ł y p ł o n n e j, b e z p i e c z e ń s t w e m p r a c y,

6 Miesięczne zarobki co 10. górnika nie przekraczają 2 400 zł brutto, a co czwarty pracujący otrzymuje wynagrodzenie poniżej 3 200 zł. Z drugiej strony są w górnictwie jednak osoby (zwłaszcza na wyższych stanowiskach), które co miesiąc inkasują ponad 10 000 zł. Na poziom ich dochodów ma wpływ wykształcenie i staż pracy.

7 Zarobki miesięczne górnika: Średnie zarobki brutto w kopalniach według Sedlak&Sedlak - kierownik robót - 14200 zł - inspektor ochrony przeciwpożarowej - 9000 zł - nadsztygar - 7250 zł - ratownik górniczy - 5800 zł - metaniarz - 5700 zł - sztygar - 5675 zł - ślusarz - 5500 zł - kombajnista - 5400 zł - sygnalista szybowy - 4900 zł - górnik strzałowy - 4400 zł - konserwator sprzętu przeciwpożarowego - 3400 zł - elektryk - 3200 zł - technik górnictwa podziemnego - 2675 zł

8 G ó r n i c t w o n a l e ż y d o n a j w a ż n i e j s z y c h i n a j s t a r s z y c h d z i e d z i n d z i a ł a l n o ś c i c z ł o w i e k a. O d m o m e n t u w y o d r ę b n i e n i a s i ę z a w o d u g ó r n i c z e g o j e g o p r z e d s t a w i c i e l i d a r z o n o s z a c u n k i e m i p r z y w i l e j a m i, p o r ó w n y w a l n y m i d o p r z y s ł u g u j ą c y c h s t a n o w i s z l a c h e c k i e m u. W s p ó ł c z e s n y w i z e r u n e k z a w o d u g ó r n i k a T e n p o d s t a w o w y f a k t j a k i h i s t o r y c z n e z n a c z e n i e g ó r n i c t w a w y d a j e s i ę w s p o ł e c z e ń s t w i e p o l s k i m n i e o b e c n e. T o p r o w a d z o n a w s p ó ł c z e ś n i e w n o w o c z e s n y c h k o p a l n i a c h e k s p l o a t a c j a s u r o w c ó w e n e r g e t y c z n y c h

9 Żelazny most to zbiornik poflotacyjny ( zbierają się do niego wszystkie odpady kopalniane) Budowę zbiornika rozpoczęto w 1974 roku, a eksploatację (i równoczesną rozbudowę) od 12 lutego 1977 roku. Na jego potrzeby zalano trzy miejscowości: Barszów, Kalinówka i Pielgrzymów.

10 Szkoła podstawowa gimnazjum technikum Studia górnicze Gimnazjum nr 5 w lubinie Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie Szkoła podstawowa nr 5 w lubinie

11


Pobierz ppt "G ó r n i c t w o j e s t j e d n ą z d z i e d z i n p r z e m y s ł u z a j m u j ą c ą s i ę w y d o b y w a n i e m r ó ż n e g o r o d z a j u z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google