Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakon Cystersów: 1.Założyciele Założycielami Zakonu Cysterskiego są święci: Robert z Molesme (+1110), Alberyk (+1109) i Stefan Harding (+1134). Zakon Cystersów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakon Cystersów: 1.Założyciele Założycielami Zakonu Cysterskiego są święci: Robert z Molesme (+1110), Alberyk (+1109) i Stefan Harding (+1134). Zakon Cystersów."— Zapis prezentacji:

1 Zakon Cystersów: 1.Założyciele Założycielami Zakonu Cysterskiego są święci: Robert z Molesme (+1110), Alberyk (+1109) i Stefan Harding (+1134). Zakon Cystersów został założony w 1098 przez św. Roberta z Molesmes. Opuścił on zakon benedyktynów i załozył klasztor we Francji w miejscowości Cîteaux (Cistercium) koło Dijon.

2 Opactwa Cystersów w Polsce:

3

4

5

6

7 Cystersi na Śląsku:

8 Cystersi pojawili się najpierw w Lubiążu zaproszeni w roku 1163 przez księcia śląskiego Bolesława Wysokiego. Zamieszkali tam w roku 1175. W roku 1202 książę Henryk Brodaty ufundował pierwszy i jedyny na Śląsku klasztor dla sióstr cysterek w Trzebnicy. Do końca XII w. powstało na obszarze Śląska jeszcze 5 domów zakonnych męskich – opactw: Henryków, Kamieniec Ząbkowicki, Krzeszów oraz Rudy i Jemielnica. Wszystkie rozwinęły intensywną kolonizację na prawach niemieckich. Powstało dzięki temu ponad 50 wsi i 16 miasteczek. Do drugiej poł. XVI w. Śląsk należał do polskiej prowincji cystersów, potem do czesko-śląskiej, w latach 1650-1810 istniała tzw. Cysterska Prowincja Śląska. Zakonnicy posiadali tu olbrzymie majątki ziemskie. Trud wielu pokoleń zakonników i artystów przyniósł przebogate dziedzictwo kulturowe, którego jesteśmy spadkobiercami. Na 7 śląskich opactw cysterskich 4 zaliczono do zabytków o najwyższej światowej wartości artystycznej, historycznej i naukowej (prócz Krzeszowa są to: Lubiąż, Henryków i Trzebnica, pozostałe do zabytków o znaczeniu krajowym.

9 K l a s z t o r C y s t e r s ó w w L u b i ą ż u K l a s z t o r p o w s t a ł w 1 1 5 0 r o k u. P o c z ą t k o w o z a s i e d l a n y b y ł p r z e z B e n e d y k t y n ó w. D o p i e r o w 1 1 6 3 r o k u z o s t a ł z a j ę t y p r z e z C y s t e r s ó w.

10

11

12

13

14

15 W K o w a r a c h z n a j d u j e s i ę P a r k M i n i a t u r Z a b y t k ó w D o l n e g o Ś l ą s k a, g d z i e o b e c n i e p o d z i w i a ć m o ż e m y M i n i a t u r ę O p a c t w a C y s t e r s ó w w K r z e s z o w i e.

16

17 N a t e r e n i e Ś l ą s k a t r a k t ł ą c z y k l a s z t o r y w : J e m i e l n i c y, K a m i e ń c u Z ą b k o w i c k i m, H e n r y k o w i e, B a r d z i e, K r z e s z o w i e, L u b i ą ż u i T r z e b n i c y. S i e ć k l a s z t o r ó w c y s t e r s k i c h r o z c i ą g a s i ę p r z e z c a ł ą E u r o p ę o d P o r t u g a l i i d o P o l s k i. P o d ą ż a j ą c t y m s z l a k i e m w J e m i e l n i c y m o ż n a z o b a c z y ć z a b y t k o w y z e s p ó ł k l a s z t o r n y C y s t e r s ó w, j e g o h i s t o r y c z n y u k ł a d p r z e s t r z e n n y, k o ś c i ó ł w C e n t a w i e o r a z i n n e o b i e k t y o b j ę t e r e j e s t r e m l u b e w i d e n c j ą w o j e w ó d z k i e g o k o n s e r w a t o r a z a b y t k ó w.

18

19


Pobierz ppt "Zakon Cystersów: 1.Założyciele Założycielami Zakonu Cysterskiego są święci: Robert z Molesme (+1110), Alberyk (+1109) i Stefan Harding (+1134). Zakon Cystersów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google