Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria organizacji Wykład 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria organizacji Wykład 1."— Zapis prezentacji:

1 Teoria organizacji Wykład 1

2 Zakres zagadnień Wprowadzenie Twórcy teorii organizacji
Funkcje zarządzania i funkcje kierownicze. Nadzór korporacyjny Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolowanie Przywództwo Kultura organizacji 4/24/2017

3 Literatura J.A.F. Stoner, C. Wankel, Kierowanie
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie, teoria i praktyka 4/24/2017

4 Wprowadzenie

5 Teoria Theoria (z łaciny) – oglądanie, kontemplacja, rozważanie
założenie lub system idei wyjaśniających coś, oparty zwłaszcza na ogólnych zasadach niezależnych od poszczególnych rzeczy podlegających wyjaśnieniu 4/24/2017

6 Organizacja każdy przedmiot złożony co najmniej z dwóch elementów pomiędzy którymi dokonała się specjalizacja w procesie realizacji całość, której części współprzyczyniają się do jej powodzenia, a ta całość warunkuje powodzenie części [T. Kotarbiński] 4/24/2017

7 Organizacja jest najwyższą formą integracji, co oznacza uporządkowanie w pewnej przestrzeni i w czasie przedmiotem nauk o organizacji i zarządzaniu są takie organizacje, których uczestnikiem jest człowiek 4/24/2017

8 Znaczenia organizacji
w znaczeniu rzeczowym – przedmiot istniejący w czasie i przestrzeni oraz określony przez konkretną nazwę; każda organizacja w sensie rzeczowym jest systemem społecznym realizującym konkretne cele w znaczeniu czynnościowym – organizacja występuje jako proces polegający na dawaniu jakiemuś przedmiotowi cechy zorganizowania w znaczeniu atrybutowym – organizacja występuje jako cecha przysługująca jakiemuś przedmiotowi 4/24/2017

9 Cechy organizacji organizacje są systemami otwartymi, co oznacza, że stale prowadzą z otoczeniem wymianę materii, energii i informacji organizacje są systemami uporządkowanymi o określonej strukturze, a uporządkowanie to uwzględnia wymogi społeczno-techniczne organizacje są systemami celowo tworzonymi przez ludzi do realizacji określonych funkcji społecznych, gospodarczych i innych 4/24/2017

10 organizacje charakteryzują się budową hierarchiczną, co oznacza, że każdy system zbudowany jest z podsystemów, które z kolei dzielą się na podsystemy niższego rzędu organizacje mają zdolność do doskonalenia się i podnoszenia własnej sprawności i stopnia zorganizowania organizacje zdolne są do osiągania stabilnych stanów równowagi dynamicznej z otoczeniem; polega to na tym, że co pewien okres organizacja dostosowuje się do wymogów otoczenia, aby mogła przetrwać 4/24/2017

11 funkcje kierownicze w organizacjach skierowane są na procesy regulacyjne i realne – ustalanie reguł wykonania i ich realizacja organizacje mogą osiągać podobne efekty w różnych typach struktur organizacyjnych, nawet wyraźnie różniących się między sobą 4/24/2017

12 Sprawne działanie działanie jest tym bardziej sprawne, im więcej walorów sprawności zawiera i im wyższy stopień mają te walory 4/24/2017

13 Postaci sprawnego działania
skuteczność korzystność ekonomiczność dodatkowe: czystość, dokładność, niezawodność, prostota, energiczność 4/24/2017

14 Skutecznym nazwiemy takie działanie, które prowadzi do skutku, czyli osiągnięcia założonego celu; miarą skuteczności działania jest stopień osiągnięcia celu 4/24/2017

15 Korzystność to różnica między wynikiem użytecznym a kosztami działania
4/24/2017

16 Ekonomiczność to stosunek wyniku użytecznego do kosztów działania
4/24/2017

17 Warianty ekonomiczności działania
wariant wydajnościowy – przy stałych kosztach maksymalizujemy wynik użyteczny wariant oszczędnościowy – przy założonym wyniku użytecznym minimalizujemy koszty 4/24/2017

18 Zarządzanie jest zestawem działań, skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych przez menedżerów z zamiarem osiągnięcia celu w organizacji w sposób sprawny i skuteczny 4/24/2017

19 Zasoby organizacji ludzkie finansowe rzeczowe
informacyjne (niematerialne, intelektualne) 4/24/2017

20 Zarządzanie stanowi złożony proces składający się z ciągu działań osób pełniących funkcje kierownicze; jest procesem decyzyjnym zapewniającym prawidłową alokację zasobów organizacji 4/24/2017

21 sens zarządzania sprowadza się do zapewnienia realizacji celów organizacji przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania; w procesie zarządzania dokonuje się integracja zasobów organizacji, które łączy się w czasie w sposób celowy i dostosowuje do zmiennych warunków otoczenia 4/24/2017

22 Aspekty procesu zarządzania
aspekt ekonomiczny – racjonalne gospodarowanie aspekt administracyjny – przestrzeganie ładu organizacyjnego aspekt społeczny – satysfakcja ludzi skupionych wokół określonych celów 4/24/2017

23 Podejścia do zarządzania
podejście instytucjonalne – zespół, któremu powierzono w organizacji uprawnienia do wydawania poleceń podejście funkcjonalne – nawiązuje do tych działań, które służą kierowaniu procesem pracy, a więc realizacji funkcji zarządzania 4/24/2017

24 Założenia współczesnej teorii zarządzania
przedsiębiorstwo podobnie jak organizm wymienia wszelkie dobra oraz energię i informację z otoczeniem przetrwanie przedsiębiorstwa zależy od utrzymania jego struktury w obliczu przemian wewnętrznych adaptacja do przekształceń zewnętrznych zależy od decyzji poprzedzonych analizą informacji 4/24/2017

25 przedsiębiorstwo podejmuje akcje dostosowawcze w oparciu o swoją sieć informacyjną
decyzje adaptacyjne nie mają charakteru mechanistycznego, lecz są niepewne i niepowtarzalne przedsiębiorstwo jako całość jest systemem otwartym, dającym się kierować dzięki intensywnym sprzężeniom zwrotnym z otoczeniem 4/24/2017

26 Metafory w teorii organizacji
4/24/2017

27 Metafora pozwala zrozumieć jeden rodzaj doświadczenia za pomocą innego, przez to, że sugeruje identyczność dwóch rzeczy, których normalnie nie uważalibyśmy za tożsame 4/24/2017

28 Metafora maszyny wyobrażenie organizacji jako maszyny zaprojektowanej i zbudowanej przez kierownictwo w celu osiągania wcześniej przyjętych założeń nadawała kształt dyskusjom poświęconym sposobom najlepszego zaprojektowania maszynerii organizacji jako narzędzia służącego wypełnianiu konkretnych zadań produkcyjnych; oczekiwano, że organizacje będą działać jak maszyny – powinny one rutynizować efektywne operacje, być przewidywalne i działać niezawodnie 4/24/2017

29 Metafora organizmu wyobrażenie organizacji jako żywego ustroju spełniającego funkcje konieczne do przetrwania, zwłaszcza przystosowania się do wrogiego świata organizacja tak jak organizm żywy, musi się dostosowywać do szerszego otoczenia, od którego zależy jej przetrwanie; różne gatunki organizacji będą musiały stawić czoła różnym wymaganiom i reagować na rozmaite sposoby, nie może więc istnieć jeden najlepszy sposób organizowania, który sprawdziłby się równie dobrze w odniesieniu do wszystkich organizacji 4/24/2017

30 Metafora kultury wyobrażenie organizacji jako systemu znaczeń stworzonych i utrwalanych w wyniku stowarzyszania się ludzi mających wspólne wartości, tradycje i zwyczaje podkreśla zwyczaje i tradycje, opowieści i mity, artefakty i symbole organizacyjne; menedżer jest opowiadaczem historii i przekazicielem tradycji, a jego słowa i czyny członkowie organizacji interpretują na wielorakie sposoby 4/24/2017

31 Metafora kolażu (postmodernistyczna)
wyobrażenie organizacji jako kolażu złożonego z fragmentów wiedzy i zrozumienia w celu stworzenia nowej perspektywy, odnoszącej się do przyszłości uznaje wartość patrzenia na organizację z różnych punktów widzenia i korzystania z różnych teorii w celu stworzenia nowego dzieła wartego samodzielnego przedstawienia; metafora ta wyzwala zainteresowanie sprzecznościami, niejednoznacznością, paradoksem oraz redefiniuje kwestie władzy i zmiany 4/24/2017

32 Dziękuję za uwagę 4/24/2017


Pobierz ppt "Teoria organizacji Wykład 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google