Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUCJE GOSPODARKI RYNKOWEJ Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUCJE GOSPODARKI RYNKOWEJ Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek"— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUCJE GOSPODARKI RYNKOWEJ Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek
PYTANIA PROBLEMOWE DO WYKŁADÓW 5-14

2 Pytania problemowe do wykładu 5 i 6
Wyjaśnij tezę F.von Hayeka dotyczącą adaptacji rynkowych: „Rynek jest cudem”. Porównaj adaptację kooperacyjną (administracyjną) z adaptacją rynkową. Podaj kilka przykładów (3-5) wyspecjalizowanych nakładów i opisz je. Dlaczego przy zasobach wyspecjalizowanych adaptacja rynkowa jest utrudniona? Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

3 Pytania problemowe do wykładu 5 i 6
Porównaj kontrakt doskonały i kontrakt niepełny? Podaj przykłady (3-5) kontraktów niepełnych i opisz je. Jakie są najważniejsze założenia w teorii kontraktu niepełnego? Wymień i opisz sposoby wzmacniania egzekwowania kontraktu w sytuacji niepełnego (niedoskonałego) kontraktu. Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

4 Pytania problemowe do wykładu 5 i 6
Podaj przykłady różnych prywatnych mechanizmów w przypadku słabego lub braku prawnego egzekwowania umów. Opisz rodzaje kontraktów przedstawione w przykładzie dotyczącym gorączki złota w Kalifornii w XIX w.? Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

5 Pytania problemowe do wykładu 7 i 8
Podaj definicję praw własności stosowaną w Nowej Ekonomii Instytucjonalnej. Wyjaśnij tezę:„Prawa własności dotyczą nie stosunku człowieka do rzeczy lecz stosunku między ludźmi”. Przedstaw elementy tworzące wiązkę uprawnień własnościowych. Na jakie korzyści z ustanowienia praw własności wskazuje przetargowa teoria własności? Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

6 Pytania problemowe do wykładu 7 i 8
Jak jest zależność pomiędzy prawami własności a efektami zewnętrznymi? Które dobra powinny być przedmiotem własności prywatnej, a które publicznej? Wyjaśnij używając argumentów z teorii praw własności. Wyjaśnij tezę, iż właściwie i precyzyjnie zdefiniowanie praw własności jest podstawą mechanizmu efektywnej alokacji i wykorzystania rzadkich zasobów. Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

7 Pytania problemowe do wykładu 7 i 8
Podaj przykłady (3-5) wpływu ograniczeń praw własności na wartość dobra i efektywność gospodarowania. Jaka jest zależność pomiędzy kosztami transakcji a prawami własności? Wyjaśnij teoremat Hobbse’a. Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

8 Pytania problemowe do wykładu 9 i 10
Podaj przykłady (minimum 5) relacji agencji i opisz je. Z czego wynika problem agencji? Jakie są najważniejsze koszty wynikające z kwestii agencji ponoszone przez „agenta” i „zwierzchnika” (podaj przykłady)? Wymień rodzaje i podaj przykłady instytucji służących ograniczaniu problemu agencji. Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

9 Pytania problemowe do wykładu 9 i 10
Co to jest i jakie elementy zawiera optymalny kontrakt w teorii agencji? Przedstaw formy kontraktu analizowane w teorii agencji w zależności od rodzaju ryzyka. Podaj definicję corporate governance. Dlaczego w języku polskim brakuje odpowiednika nazwy angielskiej? Jakie są główne składniki pozytywnej teorii agencji? Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

10 Pytania problemowe do wykładu 11 i 12
Jakie są cele działania organizacji (korporacji) przedstawione przez Galbraitha a jakie – firmy neoklasycznej? Na jaki problem związany z analizowaniem przedsiębiorstwa w ujęciu teorii agencji zwraca uwagę K. Schmidt? Jaka jest różnica pomiędzy transakcją realizowaną w ramach firmy a transakcją pomiędzy oddzielnymi firmami w świetle teorii kosztów transakcyjnych? Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

11 Pytania problemowe do wykładu 11 i 12
Kiedy dochodzi do integracji pionowej? Przedstaw problem granic przedsiębiorstwa w modelu Grossmana i Harta. Wyjaśnij na czym polega instytucjonalne znaczenie etyki biznesu. W jaki sposób etyka protestancka wpływała na rozwój kapitalizmu (ujęcie M. Webera)? Przedstaw zasady przedsiębiorczości wg P. Druckera (na podstawie pracy Skuteczne zarządzanie). Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

12 Pytania problemowe do wykładu 13
Czym zajmuje się teoria wyboru publicznego i jakie są jej główne składniki? Dlaczego i w jaki sposób można wykorzystać metody i kategorie ekonomiczne do analizy polityki? Ład konstytucyjny jako problem instytucjonalny. Jakie są główne założenia ekonomicznej teorii demokracji A. Downsa? Przedstaw przyczyny i skutki działalności tzw. grup interesu. Jakie są główne instytucjonalne uwarunkowania zjawiska „pogoni za rentą”? Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

13 Pytania problemowe do wykładu 14
1. Co jest podstawowym źródłem prawa europejskiego (prawa UE)? 2. Jakie były główne etapy integracji europejskiej? 3. Na czym polega zasada subsydiarności w funkcjonowaniu UE? 4. Dlaczego integracja europejska może być uznana za przykład ważnej zmiany instytucjonalnej? Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej

14 Pytania problemowe do wykładu 14
Czy integracja europejska jest formą umowy społecznej i ewentualnie czego ta umowa dotyczy? Specyfika „trójpodziału władzy” w strukturze instytucjonalnej UE Dlaczego wejście Polski do UE można potraktować jako umowną datę zakończenia transformacji postsocjalistycznej? Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej


Pobierz ppt "INSTYTUCJE GOSPODARKI RYNKOWEJ Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google