Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„INTERNET SZANSĄ NA ROZWÓJ – eINCLUSION W GMINIE BROJCE”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„INTERNET SZANSĄ NA ROZWÓJ – eINCLUSION W GMINIE BROJCE”"— Zapis prezentacji:

1 „INTERNET SZANSĄ NA ROZWÓJ – eINCLUSION W GMINIE BROJCE”
GMINA BROJCE

2 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, Wzrost konkurencyjności polskiej nauki, Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy. GMINA BROJCE

3 Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego - konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, - konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Podobny projekt planowany jest przez Powiat gryficki. Gm. Brojce zgłosiła akces do udziału w tym projekcie, co pozwoli na objecie działaniami mieszkańców gminy. GMINA BROJCE

4 eInclusion w Naszej Gminie
Cel główny projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób zagrożonych w wyniku trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności poprzez zapewnienie im dostępu do szerokopasmowego Internetu zarówno w indywidualnych gospodarstwach domowych jak również w ogólnodostępnych świetlicach wiejskich. Cele szczegółowe projektu: - zapewnienie dostępu do najnowocześniejszych technologii komputerowych umożliwiających sprawne posługiwanie się narzędziami służącymi do eksploracji sieci internetowej i wykorzystywania zdobytych danych i informacji w praktyce, - zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 30 rodzinom z terenu Gminy Brojce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym i społecznym, - zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu osobom wykluczonym poprzez udostępnienie stanowisk komputerowych w świetlicach wiejskich w 7 miejscowościach, GMINA BROJCE

5 Dzięki uczestnictwu w tym projekcie, beneficjenci ostateczni będą mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw Internetu oraz posiadania sprzętu komputerowego. Będą realizowali swoje potrzeby, zdobywali nowe umiejętności i doświadczenia, co zwiększy ich aktywność i konkurencyjność na rynku pracy, poprzez możliwość lepszego dostępu do ofert pracy. Ponadto będą mieli możliwość korzystania z alternatywnych form komunikacji i pozyskiwania informacji, będą korzystali z bogatych zasobów Internetu, dzięki czemu ich dzieci i oni sami poszerzą swoja wiedzę i podniosą swoje umiejętności. GMINA BROJCE

6 Projekt przewiduje: wyposażenie 30 gospodarstw domowych w profesjonalne zestawy komputerowe wysokiej klasy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz stałym dostępem do Internetu szerokopasmowego przez okres trwania projektu oraz okres trwałości (1,5 roku + 5 lat) - wyposażenie w analogiczny sprzęt komputerowy (4 szt. + urządzenie wielofunkcyjne) oraz dostęp do usługi Internetu 7 świetlic GMINA BROJCE

7 - założenie monitoringu i systemu antywłamaniowego w świetlicach,
- dostosowanie świetlic do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdów z poręczami - przeprowadzenie szkoleń wśród 2 beneficjentów z każdej rodziny oraz 7 opiekunów świetlic w zakresie bezpiecznego i zgodne z przeznaczeniem korzystania z użyczonego sprzętu - założenie monitoringu i systemu antywłamaniowego w świetlicach, - wymianę zużytego sprzętu komputerowego, którego zużycie nastąpiło w trakcie prawidłowego używania, na nowy w ostatnim kwartale trwania projektu. GMINA BROJCE

8 Każdy beneficjent ostateczny otrzyma więc do nieodpłatnego użytkowania profesjonalny sprzęt komputerowy najnowszej generacji oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu na okres 6 lat i 6 m-cy Ponadto w tym okresie funkcjonować będą ogólnodostępne świetlice wyposażone w 4 stanowiska komputerowe nad którymi pieczę sprawować będą przeszkolone osoby GMINA BROJCE

9 Całkowita wartość projektu wynosi ,18 zł w tym wkład Gminy Brojce ,13 zł W okresie trwałości projektu wydatki Gminy Brojce szacowane są na ok. 60 tys. zł rocznie GMINA BROJCE

10 KRYTERIA NIEZBĘDNE DLA POTENCJALNEGO BENEFICJENTA OSTATECZNEGO
Beneficjent ostateczny musi charakteryzować się co najmniej jednym z poniższych kryteriów formalnych, które pozwolą mu brać czynny udział w projekcie: gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. GMINA BROJCE

11 Potencjalny beneficjent musi również spełnić inne kryteria horyzontalne zawarte w umowie użyczenia pomiędzy Beneficjentem Ostatecznym a Gminą Brojce: 1. Użytkujący zobowiązuje się, że będzie używał rzeczy oddanych mu do używania w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem. 2. Użytkujący zobowiązuje się, że nie odda, nie zbędzie lub nie wynajmie rzeczy użyczonych osobie trzeciej. 3. Użytkujący nie może bez pisemnej zgody Użyczającego, powierzyć lub udostępnić rzeczy użyczonych innej osobie. 4. Użytkujący zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 5. Użyczający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu oraz sposobu wykorzystywania powierzonego sprzętu i oprogramowania, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu, a także do niezapowiedzianych kontroli użytkowania w dni robocze od poniedziałku do piątku. GMINA BROJCE

12 6. Zwykłe koszty związane z utrzymaniem rzeczy użyczonych (koszty eksploatacji), tak aby zachować je w stanie niepogorszonym pokrywa Użytkujący. 7. Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych, nieobjętych gwarancją, ponosi Użytkujący. Wszelkie awarie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi Użyczającego. Zgłoszenia mogą być dokonywane w siedzibie Użyczającego lub telefonicznie. 8. Na wypadek trwałego zniszczenia lub utraty sprzętu będącego przedmiotem użyczenia, Użytkujący będzie zobowiązany do pokrycia szkody na kwotę stanowiąca równowartość zakupu tego sprzętu. GMINA BROJCE

13 9. Użytkujący zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich napraw koniecznych do korzystania z rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem. 10. Po zakończeniu użyczenia Użytkujący obowiązany jest zwrócić Użyczającemu rzeczy w stanie nie pogorszonym, jednakże Użytkujący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. 11.W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, Użytkujący do używania zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego sprzętu, materiałów promocyjnych oraz złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie. GMINA BROJCE

14 Beneficjent ostateczny musi charakteryzować się również innymi niezbędnymi cechami które są pożądane do właściwej współpracy z Zespołem Zarządzającym projektem: - rzetelność, - uczciwość, - dyspozycyjność, - bezkonfliktowość, - uprzejmość, - zaufanie. GMINA BROJCE

15 Wyrażamy głęboką nadzieję, że przy aktywnym udziale Państwa, spośród których wyłoniona zostanie ostateczna grupa beneficjentów, uda nam się przeprowadzić wszystkie zaplanowane działania i zrealizować projekt zgodnie z założeniami. Najważniejszą przesłanką związaną z prawidłową realizacją projektu będzie aktywna i rzetelna współpraca beneficjentów z Zespołem Zarządzającym. GMINA BROJCE

16 Dziękujemy za uwagę GMINA BROJCE


Pobierz ppt "„INTERNET SZANSĄ NA ROZWÓJ – eINCLUSION W GMINIE BROJCE”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google