Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ząbkowice Śląskie, 25 listopad 2011 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ząbkowice Śląskie, 25 listopad 2011 roku"— Zapis prezentacji:

1 Ząbkowice Śląskie, 25 listopad 2011 roku
INFORMACJA dotycząca stanu bezrobocia w Gminie Kamieniec Ząbkowicki stan na dzień 31 października 2011 roku Ząbkowice Śląskie, 25 listopad roku

2 Podstawowymi działaniami Powiatowego Urzędu Pracy są:
Promocja zatrudnienia poprzez rozwój przedsiębiorczości. Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy. Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Poprawa informacji o rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Efektywne wykorzystanie funduszy krajowych i unijnych Doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego

3 Analizę danych stanowią zestawienia statystyczne opracowywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. Na dzień 31 października 2011r. w PUP Ząbkowice Śl. zarejestrowanych było osoby bezrobotne, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 723 osoby; w analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowanych było osoby, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 746 osób.

4 BEZROBOTNI WG MIAST I GMIN – STAN NA 31 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
L. p. Miasto / gmina Ogółem w tym kobiety PUP – ZĄBKOWICE ŚL. 1 Gminy: Bardo 503 233 2 Ciepłowody 219 101 3 Kamieniec Ząbkowicki 723 396 4 Stoszowice 398 235 5 Ząbkowice Śl. 1531 818 6 Ziębice 1296 613 7 Złoty Stok 463 234 RAZEM 5133 2630

5 Kształtowanie się bezrobocia w okresie styczeń – październik 2011r.

6 Stan bezrobocia na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2011 roku
Ogół bezrobotnych Z prawem do zasiłku razem kobiety I 2011 890 430 164 76 II 2011 937 465 157 73 III 2011 912 452 143 68 IV 2011 831 424 136 69 V 2011 824 415 135 VI 201 791 414 132 70 VII 2011 771 403 139 VIII 2011 737 369 129 67 IX 2011 718 388 112 60 X 2011 723 396 120 66

7 PORÓWNANIE STOPY BEZROBOCIA W LATACH 2009 – 2011

8 Podjęcia pracy w 2011r. na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
II 2011 III 2011 IV 2011 V 2011 VI 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 ogółem PODJĘCIE PRACY SUBSYDIOWANEJ 2 5 64 6 1 86 PODJĘCIE PRACY NIESUBSYDIOWANEJ 15 21 31 45 38 26 33 40 320 OGÓŁEM 23 36 109 32 34 41 406

9 Podział na wiek, wykształcenie, staż pracy – 30.09.2011r.
Wyszczególnienie Stan na 30 września 2011 Kamieniec Ząbkowicki Powiat Ząbkowice Śl. Liczba bezrobotnych ogółem Liczba bezrobotnych kobiet Liczba bezrobotnych ogółem Wiek 18-24 1 134 76 1050 585 25-34 2 203 125 1457 854 35-44 3 129 77 967 520 45-54 4 162 90 981 444 55-59 5 65 20 456 154 60-64 6 25 158 Wykształcenie Wyższe 7 44 31 392 270 policealne i średnie zawodowe 8 204 131 1212 739 średnie ogólnokształcące 9 52 39 540 368 zasadnicze zawodowe 10 198 87 1395 545 gimnazjalne i poniżej 11 220 100 1530 635 Staż pracy ogółem do 1 roku 12 173 93 877 473 1-5 13 147 1164 602 5-10 14 101 61 703 358 10-20 15 105 55 733 318 20-30 16 470 180 30 lat i więcej 17 166 45 Bez stażu 18 117 73 956 581 OGÓŁ 19 718 388 5069 2557

10 Decyzje przyznające środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na rok 2011
Lp. Kwota Cel 1. Projekt POKL – rezerwa Marszałka Algorytm 2. 3. 45/50 PLUS – rezerwa Ministra 4. Klęski żywiołowe – rezerwa Ministra 5. 50.000 Wniosek Starosty –przesunięcie zadań fakultatywnych Minus 30– rezerwa Ministra 6. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości – rezerwa Ministra 7. Art.49 – rezerwa Ministra 8. 90.000 Art. 49 – rezerwa Ministra 9. Suma

11 ŚRODKI PFRON NA ROK 2011 Plan finansowy na 2011 rok : zł Plan finansowy na 2010 rok : zł

12 Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wynikające z ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych to między innymi: 1.Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( art.12a ) – zł dla 9 osób. 2010r. – zł – 4 osoby 2.Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( art.26e) – zł na 3 stanowiska 2010 r zł – 4 stanowiska 3.Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 – 40 ) – zł dla 3 osób r. – zł – 3 osoby r. – 935 zł – zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne (art.26f)

13 Od 1 tycznia 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl
Od 1 tycznia 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl. zostało utworzone Centrum Aktywizacji Zawodowej, które realizuje zadania z zakresu: - usług rynku pracy - instrumentów rynku pracy

14 Podstawowymi usługami rynku pracy są:
Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Organizacja szkoleń

15 POŚREDNICTWO PRACY W okresie od r. do r. zgłoszonych zostało 1455 oferty pracy; w tym subsydiowanej 836 i stałej 619, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 156 ofert, w tym subsydiowanej 102 i stałej 54) Wydano 1882 skierowania do pracy, w tym 242 bezrobotnym z gminy Kamieniec Ząbkowicki, prace podjęło 406 osób.

16 Poradnictwo zawodowe Z usług poradnictwa zawodowego do skorzystało 1716 osób, w tym 269 osoby z gminy Kamieniec Ząbk. W 2010 roku z tej formy skorzystało 2814 osób, w tym 183 osoby z gminy Kamieniec Ząbk.

17 Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Z usług Klubu Pracy w okresie od roku do roku skorzystało 843 osoby, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 174 osoby. W 2010 roku z tej formy skorzystało 770 osób, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 127 osób.

18 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Od r. do r.szkoleniami objęto 60 osób bezrobotnych, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki - 10 osób. Ze szkoleń w 2010 roku skorzystało 452 osoby, w tym z gminy Kamieniec Ząbk.- 48 osób.

19 Usługi rynku pracy wspierane są przez instrumenty rynku pracy :
Zgodnie z art. 44 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, instrumentami rynku pracy są: finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez PUP, finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez PUP, dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, finansowanie dodatków aktywizacyjnych, Finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy, i giełdach pracy organizowanych przez WUP w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES.

20 DOTACJE I REFUNDACJE Od r. do r. udzielono 77 osobom bezrobotnym środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 13 osobom bezrobotnym z gminy Kamieniec Ząbkowicki. W tym samym okresie czasu w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego skierowano 19 osoby bezrobotne, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 6 osób. W 2010 roku udzielono 361 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 49 osobom bezrobotnym z gminy Kamieniec Ząbkowicki. W ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego w 2010 r. skierowano 135 osób bezrobotnych, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 19 osób.

21 PRACE INTERWENCYJNE I ROBOTY PUBLICZNE
W ramach prac interwencyjnych w okresie od roku zatrudnienie otrzymało 53 osoby (z gminy Kamieniec Ząbkowicki 2 osoby), zawierając 33 umowy, w tym 3 z pracodawcami z gminy Kamieniec Ząbkowicki. W roku 2010 zatrudnienie otrzymało 55 osób (w tym 6 z gminy Kamieniec Ząbkowicki). W ramach robót publicznych w okresie od roku zatrudnienie otrzymało 161 osób (z gminy Kamieniec Ząbkowicki 60 osób), zawierając 19 umów, w tym 1 umowa z gminą Kamieniec Ząbkowicki. W ramach robót publicznych zatrudniono w 2010 roku osób ( w tym 481 osób z gminy Kamieniec Ząbkowicki).

22 STAŻE I PRZYGOTOWANIA ZAWODOWE
Od do roku w ramach stażu skierowano 471 osób bezrobotnych; w tym 53 osoby zamieszkałe w gminie Kamieniec Ząbkowicki, zawierając 293 umowy, w tym 22 umowy z pracodawcami z gminy Kamieniec Ząbkowicki. W 2010 roku z tej formy skorzystało 1016 osób bezrobotnych, w tym 148 osób zamieszkałych w gminie Kamieniec Ząbkowicki, zawierając 621 umów, w tym 57 umów z pracodawcami z gminy Kamieniec Ząbkowicki).

23 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. w 2011 r

24 GIEŁDY PRACY W okresie od r. do r. zorganizowano 12 giełd pracy, na które zaproszono 637 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W giełdach pracy uczestniczyło 509 osób W wyniku skierowania na giełdę pracy zatrudniono 98 osób. W roku 2010 zorganizowano 44 giełdy pracy, na które zaproszono osób, uczestniczyło osób. Kwestionariusze złożyło osoby.

25 Usługi EURES W ramach usług EURES w 2011 ( stan na r) udzielono informacji dotyczących możliwości zatrudnienia w krajach EOG. W tym : Informacji ogólnych Informacji o warunkach życia i pracy 415 Udostępnienie oferty pracy 591 Inne 224 Wśród zainteresowanych usługami EURES liczną grupę stanowiły osoby pozostające w zatrudnieniu.

26 V Transgraniczny Dzień Informacyjno – Rekrutacyjny – 23 marca 2011r.
W ramach współpracy z DWUP w Wałbrzychu i Europejskimi Służbami Zatrudnienia EURES PUP w Ząbkowicach Śl. Współorganizował V Polsko-Czeski Transgraniczny Dzień Informacyjno- Rekrutacyjny, Podczas prezentacji tematycznych osoby uczestniczące poinformowano miedzy innymi o warunkach życia i pracy w Czechach, o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Czechach, jak również o sposobach ubiegana się o prawo do zasiłku po utracie pracy w Czechach. Zainteresowanych pracodawców krajowych poinformowano o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej, jak również o możliwości wykorzystania środków POKL. Na stoiskach informacyjnych udzielno odpowiedzi na pytania, udostępniano materiały, broszury informacyjne.

27

28 Po pracy o pracy 2 maja 2011r. W ramach współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu i Europejskimi Służbami Zatrudnienia EURES Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. współorganizował imprezę plenerową, która miała na celu promocję usług Eures wśród mieszkańców naszego powiatu. Powyższa impreza odbyła się na ząbkowickim rynku i prowadzona była przez doradców EURES z DWUP Wałbrzych oraz pośredników pracy PUP w Ząbkowicach Śl.

29

30 Polsko-Niemiecki Dzień Informacyjny “Rynek pracy w Niemczech po 1 maja 2011 roku”- 17.05.2011 rok
W związku z dużym zainteresowaniem rynkiem pracy w Niemczech PUP w Ząbkowicach Śl. podjął wspólnie z DWUP w Wałbrzychu decyzję o organizacji dnia informacyjnego. W spotkaniu z mieszkańcami naszego powiatu udział wzięli m.in. przedstawiciele Agencji Pracy z Niemiec oraz kadra Eures DWUP. Mieszkańcy naszego powiatu zainteresowani spotkaniem zapoznali się z warunkami pracy i płacy w Niemczech. Doradczyni z Niemiec poinformowała obecnych o stronie internetowej, na której znajdują się wszystkie zgłoszone miejsca pracy oraz zapoznała jak skorzystać z wyżej wymienionej strony oraz udzieliła zainteresowanym odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

31

32 Polsko-Czeskie Dni Doradcze 9 marca 2011 r. 12 września 2011 r.
W dniach 9 marca, 12 września br. w ramach działań Europejskich Służb Zatrudnienia EURES na pograniczu polsko – czeskim w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odbyły się Polsko– Czeskie Dni Doradcze. Organizatorami spotkania była kadra EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, przedstawiciele EURES z Czech i Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Spotkania zorganizowane były w formie rozmów indywidualnych z doradcami EURES, podczas których osoby zainteresowane podjęciem pracy w Czechach mogły uzyskać informacje na temat aktualnych ofert pracy oraz warunków życia i pracy w Czechach. W dniu doradczym organizowanym w miesiącu wrześniu zaproszono do udziału przedstawicieli jednostek działających w obszarze pomocy społecznej. .

33

34 Konferencja „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” 05.09.2011 r.
W dniu 5 września br. została zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy konferencja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. posłowie, przedstawiciele PFRON, przedstawiciele władzy lokalnej oraz samorządowcy. Podczas konferencji zostały poruszone problemy osób niepełnosprawnych zarówno w kontekście globalnym jak również w wymiarze lokalnym. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że spotkania na szczeblu lokalnym są niezwykle ważne i potrzebne. Wymiana myśli, doświadczeń, stały monitoring oraz sygnalizowanie problemów umożliwi lepszą diagnozę i pozwoli wypracować jeszcze bardziej skuteczniejsze sposoby wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

35

36 16 września - Polsko- Holenderskie Spotkanie Informacyjne 17 września – rozmowy rekrutacyjne z holenderskimi pracodawcami W dniu 16 września 2011 roku PUP w Ząbkowicach Śl. zorganizował Polsko– Holenderskie Spotkanie Informacyjne. Przedsięwzięcie skierowane było zarówno do mieszkańców powiatu ząbkowickiego, kadry pracowniczej urzędu pracy z Ząbkowic Śląskich i Kłodzka, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Doradca Eures z Holandii, przedstawił słuchaczom zagadnienia związane z holenderskim rynkiem pracy i obowiązującym prawem pracy. Ponadto zaprezentowała na czym polega praca sezonowa i przestawiła istniejące możliwości poszukiwania pracy za pośrednictwem portalu internetowego urzędu pracy . Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Holandii, które uczestniczyły w spotkaniu, już następnego dnia, tj. 17 września 2011 roku, mogły przystąpić do rozmów rekrutacyjnych z pracodawcami z Holandii. Przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne były rezultatem współpracy PUP w Ząbkowicach Śląskich i DWUP w Wałbrzychu i miały miejsce podczas  V Prezentacji Ziemi Ząbkowickiej.

37

38 11 – 12 października 2011 rok - Transgraniczne Dni Informacyjno - Rekrutacyjne
Dzień pierwszy skierowano do osób zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech. Dzień drugi do osób młodych, absolwentów szkół średnich zainteresowanych podjęciem nauki i kształceniem na terenie Niemiec. Podczas spotkań przedstawiono prezentacje tematycznych, które przybliżyły uczestnikom spotkania system funkcjonowania i zakres potrzeb niemieckiego rynku pracy, warunków życia w Niemczech, możliwości kształcenia w Niemczech, możliwości nauki zawodu, studiowania czy też nostryfikacji dyplomu, kształcenia zawodowego według modelu izb gospodarczo- handlowych i rzemieślniczych, podejmowania nauki w niemieckich szkołach zawodowych w branży medycznej, informatycznej, hotelarsko- gastronomicznej Po części informacyjnej wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy oraz nauki w Niemczech mogły przystąpić do bezpośredniej rekrutacji z pracodawcami z Niemiec oraz rozmów z przedstawicielami niemieckich szkół zawodowych i instytucji szkolących Prowadzone rozmowy rekrutacyjne dotyczyły przede wszystkim zawodów i branż: pielęgniarek, opiekunek, opiekunów osób starszych, lekarzy, spawaczy WIG i MAG, elektryków, ślusarzy, malarzy, murarzy, kamieniarzy, lakierników, pomocników, monterów, operatorów wózków widłowych, kierowców, tokarzy, instalatorów instalacji wodnych/gazowych/ociepleniowych, pracowników produkcyjnych, stolarzy, pracowników z branż metalurgicznej i gastronomicznej.

39

40 EKONOMIA SPOŁECZNA Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. wraz z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA organizuje warsztaty z zakresu budowania partnerstwa lokalnego na terenie powiatu ząbkowickiego. Do udziału w warsztatach zaproszono przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy, reprezentantów istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz tych, którzy chcą zakładać lub wspierać przedsiębiorstwa społeczne z powiatu ząbkowickiego. W chwili obecnej odbyły się 4 spotkania z przedstawicielami Fundacji. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 1 grudnia br.

41

42 Bezpłatny transport osób bezrobotnych i poszukujących Pracy
24 luty 2011 rok - udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Transgranicznym Dniu Informacyjno Rekrutacyjnym w Zgorzelcu organizowanym przez DWUP w Wałbrzychu i PUP w Zgorzelcu. 12 kwietnia 2011rok- udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ogólnopolskich targach pracy i informacji „Niemiecki, Austriacki i Szwajcarski rynek pracy otwarty dla wszystkich_ organizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. PUP w Ząbkowicach Śląskich zapewnił bezpłatny transport łącznie 57 osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Osoby zainteresowane skorzystały z bogatej oferty informacyjnej, nawiązały kontakty z pracodawcami krajów Unii Europejskich biorących udział w obu przedsięwzięciach.

43 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Ząbkowice Śląskie, 25 listopad 2011 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google