Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA INFORMACJA dotycząca stanu bezrobocia w Gminie Kamieniec Ząbkowicki stan na dzień 31 października 2011 roku Ząbkowice Śląskie, 25 listopad 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA INFORMACJA dotycząca stanu bezrobocia w Gminie Kamieniec Ząbkowicki stan na dzień 31 października 2011 roku Ząbkowice Śląskie, 25 listopad 2011."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA INFORMACJA dotycząca stanu bezrobocia w Gminie Kamieniec Ząbkowicki stan na dzień 31 października 2011 roku Ząbkowice Śląskie, 25 listopad 2011 roku

2 Podstawowymi działaniami Powiatowego Urzędu Pracy są: Promocja zatrudnienia poprzez rozwój przedsiębiorczości. Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy. Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Poprawa informacji o rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Efektywne wykorzystanie funduszy krajowych i unijnych Doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego

3 Analizę danych stanowią zestawienia statystyczne opracowywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. Na dzień 31 października 2011r. w PUP Ząbkowice Śl. zarejestrowanych było 5 133 osoby bezrobotne, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 723 osoby; w analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowanych było 4 664 osoby, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 746 osób.

4 BEZROBOTNI WG MIAST I GMIN – STAN NA 31 PAŹDZIERNIKA 2011 R. L. p. Miasto / gmina Ogółemw tym kobiety PUP – ZĄBKOWICE ŚL. 1 Gminy: Bardo 503233 2 Ciepłowody 219101 3 Kamieniec Ząbkowicki 723396 4 Stoszowice 398235 5 Ząbkowice Śl. 1531818 6 Ziębice 1296613 7 Złoty Stok 463234 RAZEM 51332630

5 Kształtowanie się bezrobocia w okresie styczeń – październik 2011r.

6 Ogół bezrobotnych Z prawem do zasiłku razemkobietyrazemkobiety I 2011 89043016476 II 2011 93746515773 III 2011 91245214368 IV 2011 83142413669 V 2011 82441513573 VI 201 79141413270 VII 2011 77140313969 VIII 2011 73736912967 IX 2011 71838811260 X 2011 72339612066 Stan bezrobocia na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2011 roku

7 PORÓWNANIE STOPY BEZROBOCIA W LATACH 2009 – 2011

8 I 2011II 2011III 2011IV 2011V 2011VI 2011VII 2011VIII 2011IX 2011X 2011ogółem PODJĘCIE PRACY SUBSYDIOWANEJ0256426511086 PODJĘCIE PRACY NIESUBSYDIOWANEJ152131453826313340 320 OGÓŁEM152336109403236344140406 Podjęcia pracy w 2011r. na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

9 Podział na wiek, wykształcenie, staż pracy – 30.09.2011r. Wyszczególnienie Stan na 30 września 2011 Kamieniec Ząbkowicki Stan na 30 września 2011 Powiat Ząbkowice Śl. Liczba bezrobotnych ogółem Liczba bezrobotnych kobiet Liczba bezrobotnych ogółem Liczba bezrobotnych kobiet Wiek 18-241 134761050585 25-342 2031251457854 35-443 12977967520 45-544 16290981444 55-595 6520456154 60-646 25158 Wykształce nie Wyższe7 4431392270 policealne i średnie zawodowe8 2041311212739 średnie ogólnokształcące9 5239540368 zasadnicze zawodowe10 198871395545 gimnazjalne i poniżej11 2201001530635 Staż pracy ogółem do 1 roku12 17393877473 1-513 147761164602 5-1014 10161703358 10-2015 10555733318 20-3016 6125470180 30 lat i więcej17 14516645 Bez stażu18 11773956581 OGÓŁ19 71838850692557

10 2011 rok2010 rok Lp.KwotaCelKwotaCel 1.1.631.300Projekt POKL 6.1.3 – rezerwa Marszałka 8.004.900Algorytm 2.3.892.500Algorytm4.310.400Projekt POKL 6.1.3 – rezerwa Marszałka 3.464.700Projekt POKL 6.1.3 – rezerwa Marszałka 2.370.00045/50 PLUS – rezerwa Ministra 4.917.10045/50 PLUS – rezerwa Ministra3.020.000Klęski żywiołowe – rezerwa Ministra 5.50.000Wniosek Starosty –przesunięcie zadań fakultatywnych 3.000.000Minus 30– rezerwa Ministra 6.2.540.000Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości – rezerwa Ministra 7.109.500Art.49 – rezerwa Ministra 8.90.000Art. 49 – rezerwa Ministra 9.863.400Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości – rezerwa Ministra Suma6.955.60024.308.200 Decyzje przyznające środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na rok 2011

11 Plan finansowy na 2011 rok : 455.000 zł Plan finansowy na 2010 rok : 300.000 zł ŚRODKI PFRON NA ROK 2011

12 1.Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( art.12a ) – 360.000 zł dla 9 osób. 2010r. – 147.020 zł – 4 osoby 2010r. – 147.020 zł – 4 osoby 2.Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( art.26e) – 90.000 zł na 3 stanowiska 2010 r.- 147.020 zł – 4 stanowiska 2010 r.- 147.020 zł – 4 stanowiska 3.Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 – 40 ) – 5.000 zł dla 3 osób. 2010 r. – 4.460 zł – 3 osoby 2010 r. – 4.460 zł – 3 osoby 4. 2010 r. – 935 zł – zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne (art.26f) Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wynikające z ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych to między innymi:

13 Centrum Aktywizacji Zawodowej, Od 1 tycznia 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl. zostało utworzone Centrum Aktywizacji Zawodowej, które realizuje zadania z zakresu: - usług rynku pracy - instrumentów rynku pracy

14 Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Organizacja szkoleń Podstawowymi usługami rynku pracy są:

15 W okresie od 01.01.2011r. do 31.10.2011r. zgłoszonych zostało 1455 oferty pracy; w tym subsydiowanej 836 i stałej 619, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 156 ofert, w tym subsydiowanej 102 i stałej 54) Wydano 1882 skierowania do pracy, w tym 242 bezrobotnym z gminy Kamieniec Ząbkowicki, prace podjęło 406 osób. POŚREDNICTWO PRACY

16 Z usług poradnictwa zawodowego do 31.10.2011 skorzystało 1716 osób, w tym 269 osoby z gminy Kamieniec Ząbk. W 2010 roku z tej formy skorzystało 2814 osób, w tym 183 osoby z gminy Kamieniec Ząbk. Poradnictwo zawodowe

17 Z usług Klubu Pracy w okresie od 01.01.2011 roku do 31.10.2011 roku skorzystało 843 osoby, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 174 osoby. W 2010 roku z tej formy skorzystało 770 osób, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 127 osób. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

18 Od 01.01.2011r. do 31.10.2011r.szkoleniami objęto 60 osób bezrobotnych, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki - 10 osób. Ze szkoleń w 2010 roku skorzystało 452 osoby, w tym z gminy Kamieniec Ząbk.- 48 osób. Ze szkoleń w 2010 roku skorzystało 452 osoby, w tym z gminy Kamieniec Ząbk.- 48 osób. ORGANIZACJA SZKOLEŃ

19 Zgodnie z art. 44 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, instrumentami rynku pracy są: finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez PUP, finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez PUP, dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, finansowanie dodatków aktywizacyjnych, Finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy, i giełdach pracy organizowanych przez WUP w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES. Usługi rynku pracy wspierane są przez instrumenty rynku pracy :

20 Od 01.01.2011 r. do 31.10.2011r. udzielono 77 osobom bezrobotnym środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 13 osobom bezrobotnym z gminy Kamieniec Ząbkowicki. W tym samym okresie czasu w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego skierowano 19 osoby bezrobotne, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 6 osób. W 2010 roku udzielono 361 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 49 osobom bezrobotnym z gminy Kamieniec Ząbkowicki. W ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego w 2010 r. skierowano 135 osób bezrobotnych, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 19 osób. W 2010 roku udzielono 361 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 49 osobom bezrobotnym z gminy Kamieniec Ząbkowicki. W ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego w 2010 r. skierowano 135 osób bezrobotnych, w tym z gminy Kamieniec Ząbkowicki 19 osób. DOTACJE I REFUNDACJE

21 W ramach prac interwencyjnych w okresie od 01.01.- 31.10. 2011 roku zatrudnienie otrzymało 53 osoby (z gminy Kamieniec Ząbkowicki 2 osoby), zawierając 33 umowy, w tym 3 z pracodawcami z gminy Kamieniec Ząbkowicki. W roku 2010 zatrudnienie otrzymało 55 osób (w tym 6 z gminy Kamieniec Ząbkowicki). W ramach robót publicznych w okresie od 01.01.- 31.10.2011 roku zatrudnienie otrzymało 161 osób (z gminy Kamieniec Ząbkowicki 60 osób), zawierając 19 umów, w tym 1 umowa z gminą Kamieniec Ząbkowicki. W ramach robót publicznych zatrudniono w 2010 roku 1 137 osób ( w tym 481 osób z gminy Kamieniec Ząbkowicki). PRACE INTERWENCYJNE I ROBOTY PUBLICZNE

22 Od 01.01.2011 do 31.10.2011 roku w ramach stażu skierowano 471 osób bezrobotnych; w tym 53 osoby zamieszkałe w gminie Kamieniec Ząbkowicki, zawierając 293 umowy, w tym 22 umowy z pracodawcami z gminy Kamieniec Ząbkowicki. W 2010 roku z tej formy skorzystało 1016 osób bezrobotnych, w tym 148 osób zamieszkałych w gminie Kamieniec Ząbkowicki, zawierając 621 umów, w tym 57 umów z pracodawcami z gminy Kamieniec Ząbkowicki). STAŻE I PRZYGOTOWANIA ZAWODOWE

23 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. w 2011 r

24 W okresie od 01.01.2011r. do 31.10.2011r. zorganizowano 12 giełd pracy, na które zaproszono 637 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W giełdach pracy uczestniczyło 509 osób. W wyniku skierowania na giełdę pracy zatrudniono 98 osób. W roku 2010 zorganizowano 44 giełdy pracy, na które zaproszono 1 114 osób, uczestniczyło 1 501 osób. Kwestionariusze złożyło 1 094 osoby. GIEŁDY PRACY

25 Usługi EURES W ramach usług EURES w 2011 ( stan na 31.10.2011r) udzielono 2491 informacji dotyczących możliwości zatrudnienia w krajach EOG. W tym : Informacji ogólnych 1261 Informacji o warunkach życia i pracy 415 Udostępnienie oferty pracy 591 Inne 224 Wśród zainteresowanych usługami EURES liczną grupę stanowiły osoby pozostające w zatrudnieniu.

26 W ramach współpracy z DWUP w Wałbrzychu i Europejskimi Służbami Zatrudnienia EURES PUP w Ząbkowicach Śl. Współorganizował V Polsko-Czeski Transgraniczny Dzień Informacyjno- Rekrutacyjny, Podczas prezentacji tematycznych osoby uczestniczące poinformowano miedzy innymi o warunkach życia i pracy w Czechach, o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Czechach, jak również o sposobach ubiegana się o prawo do zasiłku po utracie pracy w Czechach. Zainteresowanych pracodawców krajowych poinformowano o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej, jak również o możliwości wykorzystania środków POKL. Na stoiskach informacyjnych udzielno odpowiedzi na pytania, udostępniano materiały, broszury informacyjne. V Transgraniczny Dzień Informacyjno – Rekrutacyjny – 23 marca 2011r.

27

28 W ramach współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu i Europejskimi Służbami Zatrudnienia EURES Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. współorganizował imprezę plenerową, która miała na celu promocję usług Eures wśród mieszkańców naszego powiatu. Powyższa impreza odbyła się na ząbkowickim rynku i prowadzona była przez doradców EURES z DWUP Wałbrzych oraz pośredników pracy PUP w Ząbkowicach Śl. Po pracy o pracy 2 maja 2011r.

29

30 W związku z dużym zainteresowaniem rynkiem pracy w Niemczech PUP w Ząbkowicach Śl. podjął wspólnie z DWUP w Wałbrzychu decyzję o organizacji dnia informacyjnego. W spotkaniu z mieszkańcami naszego powiatu udział wzięli m.in. przedstawiciele Agencji Pracy z Niemiec oraz kadra Eures DWUP. W związku z dużym zainteresowaniem rynkiem pracy w Niemczech PUP w Ząbkowicach Śl. podjął wspólnie z DWUP w Wałbrzychu decyzję o organizacji dnia informacyjnego. W spotkaniu z mieszkańcami naszego powiatu udział wzięli m.in. przedstawiciele Agencji Pracy z Niemiec oraz kadra Eures DWUP. Mieszkańcy naszego powiatu zainteresowani spotkaniem zapoznali się z warunkami pracy i płacy w Niemczech. Doradczyni z Niemiec poinformowała obecnych o stronie internetowej, www.arbeitsagentur.de, na której znajdują się wszystkie zgłoszone miejsca pracy oraz zapoznała jak skorzystać z wyżej wymienionej strony oraz udzieliła zainteresowanym odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Mieszkańcy naszego powiatu zainteresowani spotkaniem zapoznali się z warunkami pracy i płacy w Niemczech. Doradczyni z Niemiec poinformowała obecnych o stronie internetowej, www.arbeitsagentur.de, na której znajdują się wszystkie zgłoszone miejsca pracy oraz zapoznała jak skorzystać z wyżej wymienionej strony oraz udzieliła zainteresowanym odpowiedzi na nurtujące ich pytania.www.arbeitsagentur.de Polsko-Niemiecki Dzień Informacyjny Rynek pracy w Niemczech po 1 maja 2011 roku- 17.05.2011 rok

31

32 W dniach 9 marca, 12 września br. w ramach działań Europejskich Służb Zatrudnienia EURES na pograniczu polsko – czeskim w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odbyły się Polsko– Czeskie Dni Doradcze. Organizatorami spotkania była kadra EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, przedstawiciele EURES z Czech i Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Spotkania zorganizowane były w formie rozmów indywidualnych z doradcami EURES, podczas których osoby zainteresowane podjęciem pracy w Czechach mogły uzyskać informacje na temat aktualnych ofert pracy oraz warunków życia i pracy w Czechach. W dniu doradczym organizowanym w miesiącu wrześniu zaproszono do udziału przedstawicieli jednostek działających w obszarze pomocy społecznej.. Polsko-Czeskie Dni Doradcze 9 marca 2011 r. 12 września 2011 r.

33

34 W dniu 5 września br. została zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy konferencja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych. W dniu 5 września br. została zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy konferencja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. posłowie, przedstawiciele PFRON, przedstawiciele władzy lokalnej oraz samorządowcy. Wśród zaproszonych gości byli m.in. posłowie, przedstawiciele PFRON, przedstawiciele władzy lokalnej oraz samorządowcy. Podczas konferencji zostały poruszone problemy osób niepełnosprawnych zarówno w kontekście globalnym jak również w wymiarze lokalnym. Podczas konferencji zostały poruszone problemy osób niepełnosprawnych zarówno w kontekście globalnym jak również w wymiarze lokalnym. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że spotkania na szczeblu lokalnym są niezwykle ważne i potrzebne. Wymiana myśli, doświadczeń, stały monitoring oraz sygnalizowanie problemów umożliwi lepszą diagnozę i pozwoli wypracować jeszcze bardziej skuteczniejsze sposoby wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że spotkania na szczeblu lokalnym są niezwykle ważne i potrzebne. Wymiana myśli, doświadczeń, stały monitoring oraz sygnalizowanie problemów umożliwi lepszą diagnozę i pozwoli wypracować jeszcze bardziej skuteczniejsze sposoby wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Konferencja Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy 05.09.2011 r.

35

36 W dniu 16 września 2011 roku PUP w Ząbkowicach Śl. zorganizował Polsko– Holenderskie Spotkanie Informacyjne. Przedsięwzięcie skierowane było zarówno do mieszkańców powiatu ząbkowickiego, kadry pracowniczej urzędu pracy z Ząbkowic Śląskich i Kłodzka, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. W dniu 16 września 2011 roku PUP w Ząbkowicach Śl. zorganizował Polsko– Holenderskie Spotkanie Informacyjne. Przedsięwzięcie skierowane było zarówno do mieszkańców powiatu ząbkowickiego, kadry pracowniczej urzędu pracy z Ząbkowic Śląskich i Kłodzka, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Doradca Eures z Holandii, przedstawił słuchaczom zagadnienia związane z holenderskim rynkiem pracy i obowiązującym prawem pracy. Ponadto zaprezentowała na czym polega praca sezonowa i przestawiła istniejące możliwości poszukiwania pracy za pośrednictwem portalu internetowego urzędu pracy. Doradca Eures z Holandii, przedstawił słuchaczom zagadnienia związane z holenderskim rynkiem pracy i obowiązującym prawem pracy. Ponadto zaprezentowała na czym polega praca sezonowa i przestawiła istniejące możliwości poszukiwania pracy za pośrednictwem portalu internetowego urzędu pracy. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Holandii, które uczestniczyły w spotkaniu, już następnego dnia, tj. 17 września 2011 roku, mogły przystąpić do rozmów rekrutacyjnych z pracodawcami z Holandii. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Holandii, które uczestniczyły w spotkaniu, już następnego dnia, tj. 17 września 2011 roku, mogły przystąpić do rozmów rekrutacyjnych z pracodawcami z Holandii. Przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne były rezultatem współpracy PUP w Ząbkowicach Śląskich i DWUP w Wałbrzychu i miały miejsce podczas V Prezentacji Ziemi Ząbkowickiej. Przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne były rezultatem współpracy PUP w Ząbkowicach Śląskich i DWUP w Wałbrzychu i miały miejsce podczas V Prezentacji Ziemi Ząbkowickiej. 16 września - Polsko- Holenderskie Spotkanie Informacyjne 17 września – rozmowy rekrutacyjne z holenderskimi pracodawcami

37

38 Dzień pierwszy skierowano do osób zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech. Dzień drugi do osób młodych, absolwentów szkół średnich zainteresowanych podjęciem nauki i kształceniem na terenie Niemiec. Dzień pierwszy skierowano do osób zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech. Dzień drugi do osób młodych, absolwentów szkół średnich zainteresowanych podjęciem nauki i kształceniem na terenie Niemiec. Podczas spotkań przedstawiono prezentacje tematycznych, które przybliżyły uczestnikom spotkania system funkcjonowania i zakres potrzeb niemieckiego rynku pracy, warunków życia w Niemczech, możliwości kształcenia w Niemczech, możliwości nauki zawodu, studiowania czy też nostryfikacji dyplomu, kształcenia zawodowego według modelu izb gospodarczo- handlowych i rzemieślniczych, podejmowania nauki w niemieckich szkołach zawodowych w branży medycznej, informatycznej, hotelarsko- gastronomicznej Podczas spotkań przedstawiono prezentacje tematycznych, które przybliżyły uczestnikom spotkania system funkcjonowania i zakres potrzeb niemieckiego rynku pracy, warunków życia w Niemczech, możliwości kształcenia w Niemczech, możliwości nauki zawodu, studiowania czy też nostryfikacji dyplomu, kształcenia zawodowego według modelu izb gospodarczo- handlowych i rzemieślniczych, podejmowania nauki w niemieckich szkołach zawodowych w branży medycznej, informatycznej, hotelarsko- gastronomicznej Po części informacyjnej wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy oraz nauki w Niemczech mogły przystąpić do bezpośredniej rekrutacji z pracodawcami z Niemiec oraz rozmów z przedstawicielami niemieckich szkół zawodowych i instytucji szkolących Po części informacyjnej wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy oraz nauki w Niemczech mogły przystąpić do bezpośredniej rekrutacji z pracodawcami z Niemiec oraz rozmów z przedstawicielami niemieckich szkół zawodowych i instytucji szkolących Prowadzone rozmowy rekrutacyjne dotyczyły przede wszystkim zawodów i branż: pielęgniarek, opiekunek, opiekunów osób starszych, lekarzy, spawaczy WIG i MAG, elektryków, ślusarzy, malarzy, murarzy, kamieniarzy, lakierników, pomocników, monterów, operatorów wózków widłowych, kierowców, tokarzy, instalatorów instalacji wodnych/gazowych/ociepleniowych, pracowników produkcyjnych, stolarzy, pracowników z branż metalurgicznej i gastronomicznej. Prowadzone rozmowy rekrutacyjne dotyczyły przede wszystkim zawodów i branż: pielęgniarek, opiekunek, opiekunów osób starszych, lekarzy, spawaczy WIG i MAG, elektryków, ślusarzy, malarzy, murarzy, kamieniarzy, lakierników, pomocników, monterów, operatorów wózków widłowych, kierowców, tokarzy, instalatorów instalacji wodnych/gazowych/ociepleniowych, pracowników produkcyjnych, stolarzy, pracowników z branż metalurgicznej i gastronomicznej. 11 – 12 października 2011 rok - Transgraniczne Dni Informacyjno - Rekrutacyjne

39

40 Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. wraz z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA organizuje warsztaty z zakresu budowania partnerstwa lokalnego na terenie powiatu ząbkowickiego. Do udziału w warsztatach zaproszono przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy, reprezentantów istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz tych, którzy chcą zakładać lub wspierać przedsiębiorstwa społeczne z powiatu ząbkowickiego. W chwili obecnej odbyły się 4 spotkania z przedstawicielami Fundacji. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 1 grudnia br. EKONOMIA SPOŁECZNA

41

42 24 luty 2011 rok - udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Transgranicznym Dniu Informacyjno Rekrutacyjnym w Zgorzelcu organizowanym przez DWUP w Wałbrzychu i PUP w Zgorzelcu. 12 kwietnia 2011rok- udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ogólnopolskich targach pracy i informacji Niemiecki, Austriacki i Szwajcarski rynek pracy otwarty dla wszystkich_ organizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. PUP w Ząbkowicach Śląskich zapewnił bezpłatny transport łącznie 57 osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Osoby zainteresowane skorzystały z bogatej oferty informacyjnej, nawiązały kontakty z pracodawcami krajów Unii Europejskich biorących udział w obu przedsięwzięciach. Bezpłatny transport osób bezrobotnych i poszukujących Pracy

43 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "INFORMACJA INFORMACJA dotycząca stanu bezrobocia w Gminie Kamieniec Ząbkowicki stan na dzień 31 października 2011 roku Ząbkowice Śląskie, 25 listopad 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google