Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program edukacyjny „Bezpieczne życie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program edukacyjny „Bezpieczne życie”"— Zapis prezentacji:

1 Program edukacyjny „Bezpieczne życie”
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program edukacyjny „Bezpieczne życie” Wydział Szkolenia Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności

2 Edukacja EDUKACJA na rzecz bezpieczeństwa "dzieci i młodzieży" jest nadrzędnym zadaniem które spoczywa na wielu instytucjach oraz organizacjach w naszym kraju. Do zadań realizowanych przez Komendanta Głównego PSP-Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy "OCHRONA LUDNOŚCI" przed różnorodnymi zagrożeniami. W ramach "OCHRONY LUDNOŚCI" istotne znaczenie powinna mieć szeroko rozumiana edukacja, która należy kierować zarówno do społeczeństwa dorosłego /w różnorodnych formach szkolenia do różnych adresatów w ramach powszechnej samoobrony ludności/ jak również do dzieci oraz młodzieży na kolejnych poziomach edukacyjnych poprzez zastosowanie różnorodnych form. Jedną z nich którą proponujemy jest pogram "BEZPIECZNE ŻYCIE" realizowany przy współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej.

3 System szkolenia na potrzeby ochrony ludności
SZKOLENIE NA POTRZEBY OCHRONY LUDNOŚCI Szkolenie służb interwencyjnych (ratowniczych i pomocowych) Szkolenie kadr kierowniczych i pracowników aparatu wykonawczego administracji publicznej i zakładów pracy Szkolenie powszechne

4 Szkolenie powszechne /obszary szkolenia/
W systemie oświaty: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, W zakładach pracy. Ludność w ramach powszechnej samoobrony.

5

6 Edukacja dla bezpieczeństwa
Uzasadnianiem naszego programu jest chociażby fakt, że wypadki dzieci oraz młodzieży mogą zdarzyć się: w każdej rodzinie, szkole; dotyczą codziennych sytuacji z życia rodziny i szkoły; dotykają co 4 dziecka w Polsce; są główną przyczyną kalectwa dzieci oraz ich śmierci.

7 Wypadki dzieci w Polsce /na podstawie danych CZD/
W Polsce co roku ulega wypadkom blisko milion dzieci ! Najczęściej zdarzające się wpadki to: upadki przygniecenia zatrucia zadławienia porażenia prądem poparzenia skaleczenia pogryzienia przez zwierzęta

8 Wypadki dzieci Najwięcej z tych wypadków ma miejsce
Powyższe kategorie wypadków: - mogą zdarzyć się w każdej rodzinie; - dotyczą codziennych sytuacji z życia rodziny; - dotyczą co 4 dziecka w Polsce; - są główną przyczyną śmierci i kalectwa dzieci. Najwięcej z tych wypadków ma miejsce w domu, szkole, podczas wakacji oraz ferii! Urazy zabijają i czynią kalekami więcej dzieci niż wszystkie przyczyny chorób łącznie Wypadki są przyczyną 54% zgonów dzieci w wieku lat Ok. 70% wypadków ma miejsce w domu Główna przyczyną hospitalizacj i dzieci są wypadki

9 Wypadki dzieci Około dzieci rocznie ulega wypadkom /co 4 dziecko/. Z powodu wypadków, każdego roku: wymaga interwencji lekarskiej ok dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat cierpi z powodu kalectwa spowodowanego wypadkami dzieci wymaga hospitalizacji około 2300 przypadków kończy się śmiercią /stanowi to odpowiednik 2 dużych szkół/ Liczba wypadków dzieci w Polsce wzrasta.

10 W czasie wakacji i ferii zimowych
Najliczniejsze są urazy komunikacyjne: dzieci pozbawione opieki rozbijają się na rowerach, deskorolkach, łyżworolkach, sankach itp.. W domu: dzieci ulegają oparzeniom, ściągając gorące naczynia z ich zawartością, spadając z krzeseł i stołów łamią ręce i nogi, wbijają sobie w gardło patyczki od lizaków i widelce

11 Zatrucia KAŻDEGO ROKU ZATRUCIOM POKARMOWYM
ULEGA 80 tys. DZIECI z nich umiera. Najczęstszą przyczyną zatruć są: - leki 80% - środki chemiczne 17% - środki gospodarstwa domowego 3% Zatrucia przypadkowe dotyczą najczęściej dzieci w wieku 1-5 roku życia. Przyczyna zatruć przypadkowych jest brak wyobraźni rodziców lub opiekunów dziecka.

12 Wypadki dzieci w szkole
Rodzaj Liczba % Złamania ,81 Zwichnięcia i skręcenia ,01 Rany zewnętrzne, rozerwania ,98 Stłuczenia, zmiażdżenia ,47 Urazy wewnętrzne ,39 Oparzenia ,74 Zatrucia ,23 Utrata części ciała ,36 Inne ,01 wypadków /72,229%/ zdarzyło się w szkołach podstawowych. /co 10 dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej uległo wypadkowi/

13 Wypadki dzieci w szkole
Rodzaje uszkodzeń ciała: Rodzaj urazu Liczba % Urazy kończyn ,91 Urazy głowy ,09 Urazy tułowia ,18 Urazy oczu ,31 Inne ,51 W porównaniu do poprzednich lat obserwujemy dalszy wzrost wypadków w każdej z w/w grup kwalifikacyjnych wypadków.

14 Utonięcia /dane z 2006 roku/
Na terenie Polski odnotowano 721 utonięcia w tym: - dzieci do 7 lat - w wieku 8-18 lat 104 Jest to 11,18% ogólnej liczby utonięć w 2002 roku ZESTAWIENIE WIEKU OFIAR UTONIĘĆ: Wiek Liczba % Do 7 lat ,16 8-14 lat ,92 lat ,46 lat ,21 lat ,18 Powyżej 50 lat ,06

15 Zestawienia osób poszkodowanych przy zdarzeniach oraz zaistniałe pożary w 2006 roku (na podstawie danych KCKRiOL)

16 Zestawienie osób poszkodowanych przy zdarzeniach
Pożary – ofiary śmiertelne – – ranni – w tym dzieci : – ofiary śmiertelne – 22 – ranni – 209 Miejscowe zagrożenia – ofiary śmiertelne – – ranni – w tym dzieci : – ofiary śmiertelne – – ranni – 2037

17 Zestawienie pożarów w obiektach użyteczności publicznej
– oświaty i nauki – 4709 – służba zdrowia – 1828 – handlowo - usługowe – 1890 – obsługi pasażerów w komunikacji – – hale widowiskowe, rozrywkowe i sportowe – 3742 – muzea, wystawy, galerie – – biblioteki archiwa – 102

18 Zestawienie pożarów w obiektach mieszkalnych
– domy dziecka – – internaty, domy studenckie – – schroniska – – domy jednorodzinne – – domy wielorodzinne – – budynki mieszkalne w rolnictwie –

19 Pożary lasów Razem – 443 w tym :
– parki, lasy miejskie – 135 – młodniki /do 20 lat/ – – drzewostany II kl. wieku / 20 – 30 lat/ – 75 – drzewostany III kl. wieku i powyżej /30 lat i powyżej/ – 61 – uprawy leśne (szkółki – lat) – 61 – inne – 101

20 Wybuchy Razem – 87 zdarzeń w tym :
– gazów – – pyłów – – materiałów wybuchowych – 12

21 Program edukacyjny „BEZPIECZNE ŻYCIE”
W roku szkolnym 2005/2006 objęto programem edukacyjnym „Bezpieczne życie” 8934 dzieci z: gmina Jeleśnia Piekary Śląskie Chorzów Mikołajki Piotrków Trybunalski gmina Białobrzegi Gdynia W roku szkolnym 2006/2007 program realizowany będzie w Sanoku, Gdyni oraz w Warszawie dzielnicach Białołęka i Ursus - obejmie 6052 dzieci

22 Program edukacyjny Bezpieczne życie
Ogółem w programie 28558 dzieci z 8 województw W warszawskiej dzielnicy Ursus program prowadzony jest pilotażowo w 12 oddziałach przedszkolnych.

23 Założenia programu “Bezpieczne życie”
Program realizowany przez Komendę Główną PSP przy współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej Biuro Szkolenia KG PSP

24 CEL SPOTKANIA Przedstawienie założeń programu “Bezpieczne życie”, realizowanego przy współpracy : Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wydziału Szkolenia Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP.

25 CEL PROGRAMU Przekazanie w różnych formach doświadczeń w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożeń. Podniesienie stanu świadomości z zakresu bezpieczeństwa wśród kierownictwa i pracowników placówek oświatowych.

26 REALIZACJA PROGRAMU Program adresowany jest do :
a) Władz samorządowych oraz kadry i pracowników placówek oświatowych (w tym przedszkola, ogniska, świetlice), b) Dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja), c) Rodziców oraz dzieci w wieku 4-10 lat.

27 WYKONAWCY ZADAŃ : KG PSP, Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe,
Urząd gminy, KW PSP, KP PSP, WZK, Policja, Straż Graniczna, OSP, ZHP, PCK, WOPR oraz inne organizacje, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele,

28 ZADANIA DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP
Kompleksowa koordynacja programu, Nadzór organizacyjny realizacją programu oraz nad przeprowadzeniem przeglądu ochrony ppoż. w placówkach oświatowych, Współorganizacja inauguracji oraz uroczystego zakończenia programu “Bezpieczne życie” (popularyzacja w mediach) W miarę możliwości pomoc szkołom w uzupełnieniu braków pokontrolnych.

29 ZADANIA DLA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Koordynacja programu. Organizacja konkursów (np. rysunkowy, wiedzy teoretycznej i praktycznej nt. bezpieczeństwa w tym BHP i ppoż.), Organizacja i przeprowadzenie kompleksowego ćwiczenia OC gminy uwzględniającego zagadnień dotyczących programu „Bezpieczne życie”, Promocja programu w środkach masowego przekazu,- umieszczenie informacji o programie na stronie internetowej Urzędu Współpracowanie analizy zagrożeń powiatu ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych.

30 ZADANIA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP
Przeprowadzenie przeglądu ochrony ppoż. w placówkach oświatowych oraz pomoc w opracowaniu wzorowych planów zagrożeń (bez konsekwencji prawnych), Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa ppoż. dla dyrektorów placówek oświatowych z terenu całej gminy, Obsługa wycieczek szkolnych w JRG/OSP – pokaz sprzętu, pogadanki nt. bezpieczeństwa pożarowego, itp., Szkolenie z zakresu ppoż. dla wszystkich pracowników szkół, Lekcje dla dzieci i młodzieży prowadzone przez przedstawicieli PSP z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bhp.

31 ZADANIA DLA URZĘDU POWIATU, GMINY, (SZKÓŁ)
Przygotowanie placówek oświatowych oraz dzieci i nauczycieli do realizacji programu – (informacja dla wszystkich biorących udział w programie). Uroczysta inauguracja oraz zakończenie programu. Poinformowanie na początku roku szkolnego o programie rodziców podczas zebrań organizacyjnych w klasach I - III, Zorganizowanie wycieczek szkolnych do JRG/OSP, Nadzór organizacyjny nad szkoleniem nauczycieli z klas I-III – termin w trakcie uzgodnień Umożliwienie przedstawicielom PSP, Policji, WOPR, PCK przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, Prowadzanie kroniki realizacji programu.

32 ZADANIA DLA POLICJI,STRAŻY GRANICZNEJ, OSP, ZHP, PCK, WOPR
Czynne włączenie się do realizacji programu (uzgodnienia robocze podczas spotkania organizacyjnego), Dla Policji , Straży Granicznej - przeprowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży według wewnętrznych programów edukacyjnych (np.poruszanie się po drogach, kontakt z obcymi, narkotyki, terroryzm podkładanie bomb), Dla OSP, ZHP, WOPR, PCK – czynne włączenie się w placówkach oświatowych w przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji konkursów, zawodów itp. w trakcie oraz na zakończenie realizacji programu.

33 ZADANIA DLA KG PSP Koordynacja prac związanych z realizacją programu w układzie międzynarodowym i krajowym, nadzór nad jego przebiegiem, Przekazanie materiałów metodycznych do programów “Odnaleźć Zgubka” oraz “Kicia i Rufi” dla przeszkolonych przez SLOC nauczycieli i dzieci biorących udział w programie, Przekazanie materiałów informacyjnych dla rodziców dzieci biorących dział w programie, Przekazanie stosownej ilości dyplomów dla uczestników-dzieci które zostały objęte programem „Odnaleźć Zgubka” oraz „Kicia i Rufi”, Promocja programu w mediach, Internecie na stronie Komendy Głównej PSP.

34 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
zawody sportowo-pożarnicze, konkursy w rożnych formach, pokazy sprzętu pożarniczego, ratowniczego, policyjnego, ćwiczenia pokazowe ze sprzętem.

35 ZADANIA DO USTALENIA Powołanie roboczego zespołu w celu opracowania szczegółowego planu, /przedstawiciel danej instytucji opracowuje szczegółowy harmonogram zadań/; Propozycje terminów okresowych sprawozdań z realizacji programu, Pozyskanie sponsorów do nagród oraz gadżetów: zakup gwizdków i światełek odblaskowych dla dzieci biorących udział w “szwedzkich” programach – wręczenie w momencie rozpoczęcia zajęć z dziećmi, zakup dodatkowych gadżetów promujących program /poszukanie sponsorów lokalnych/, nagrody w konkursach, ewentualne wydrukowanie materiałów informacyjnych dla rodziców.

36 e-mail: kzmyslowski@kgpsp.gov.pl
TELEFONY KG PSP Wydział Szkolenia Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności : Naczelnik - Wiktor ZMYSŁOWSKI Kontakt Fax : – Sekretariat : 0 –

37 Realizacja programu w powiecie ŁĘCZNA
Spotkanie z władzami powiatu – przedstawienie założeń programu „Bezpieczne Życie” Spotkanie instruktażowe z osobami zaproszonymi przez władze powiatu Szkolenie przez „edukatorów” nauczycieli z klas I-III Opracowanie i przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań w ramach programu „Bezpieczne życie” Spotkanie ze współorganizatorami programu i omówienie realizacji harmonogramu

38 Zadania zrealizowane Liczba przeszkolonych przez edukatorów nauczycieli Liczba wydrukowanych materiałów edukacyjnych - podręczników

39 Robocze ustalenia do opracowania szczegółowego harmonogramu
Wyznaczenie koordynatora Przygotowanie i przekazanie przedsięwzięć do harmonogramu przez współorganizatorów Zbiorcze opracowanie planu. Analiza i korekta Przedstawienie harmonogramu do zapoznania i zatwierdzenia  w urzędzie powiatowym, gminy  w Biurze Szkolenia KG PSP Przedstawienie harmonogramu na sesji Rady Powiatu, Gminy Spotkanie ze współorganizatorami programu i omówienie realizacji harmonogramu

40 Prezentację przygotował: K. Wiktor ZMYSŁOWSKI
Dziękuję za uwagę. Prezentację przygotował: K. Wiktor ZMYSŁOWSKI


Pobierz ppt "Program edukacyjny „Bezpieczne życie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google